11th Standard கணினி அறிவியல் Study material & Free Online Practice Tests - View Model Question Papers with Solutions for Class 11 Session 2020 - 2021
TN Stateboard [ Chapter , Marks , Book Back, Creative & Term Based Questions Papers - Syllabus, Study Materials, MCQ's Practice Tests etc..]

கணினி அறிவியல் Question Papers

11ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல் அனைத்து பாட முக்கிய வினா விடைகள் (11th Standard Tamil Medium Computer Science All Chapter Important Question) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  கீழ்வருவனவற்றுள் எது ஒரு முதன்மை நினைவகமாகும்?

 • 2)

  எந்தக் கணிப்பொறி தலைமுறையில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்பட்டது?

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் எது இரண்டாம் தலைமுறை கணிப்பொறியின் காலத்தை குறிக்கிறது?

 • 4)

  காகிதத்தாளில் மின்னூட்டம் பெற்ற மையைத் தெளிப்பதன் மூலம் செயல்படும் அச்சுப்பொறி எது?

 • 5)

  கணிப்பொறி திரையாக வெளியீட்டைப் பெரிய திரையில் திரையிடப் பயன்படும் சாதனம் எது?

11 ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல் முக்கிய வினா விடைகள் (11th Standard Tamil Medium Computer Science Important Question) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  கட்டிடவரைபடத் திட்டம், பிளக்ஸ் அட்டை போன்றவற்றை அச்சிடப்பயன்படும் வெளியீட்டு சாதனம் எது?

 • 2)

  ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் எது வன்பொருள் கிடையாது?

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்த பகுதி தரவு மற்றும் நிரல்களை கணிப்பொறியில் தாற்காலிகமாகச் சேமிக்க உதவுகிறது?

 • 5)

  திரையகம் ........... வகைப்படும்

11th கணினி அறிவியல் - Full Portion ஐந்து மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Computer Science - Full Portion Five Marks Question Paper ) - by 8682895000 - View & Read

 • 1)

  கணிப்பொறியின் பல்வேறு தலைமுறைகளை விளக்குக.

 • 2)

  பொதுவாகபயன்படுத்தப்படும் சுட்டியின் வகைகள் மற்றும் இயங்கும் முறை பற்றி பட்டியலிடுக.

 • 3)

  NAND மற்றும் NOR வாயில்களின் மூலம் AND மற்றும் OR வாயில்களை எவ்வாறு அறிவிப்பாய் என்பதை விளக்குக.

 • 4)

  மிதப்புப் புள்ளி இருநிலை எண்களை பதின்ம எண்களாக மற்றும் படிநிலைகளை எழுதுக.

 • 5)

  படித்தல் / எழுதுதல் (READ / WRITE) செயல்களை செயலி எவ்வாறு செய்கிறது? விளக்குக

11th கணினி அறிவியல் - Full Portion மூன்று மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Computer Science - Full Portion Three Marks Question Paper ) - by 8682895000 - View & Read

 • 1)

  கணிப்பொறியின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

 • 2)

  XOR வாயிலின் மெய்பட்டியல் எழுதுக

 • 3)

  கணிப்பொறியில் பயன்படுத்தப்படும் இடைமுகம் மற்றம் தொடர்புமுகங்களை எழுதுக.

 • 4)

  விண்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ் இயக்க அமைப்பின் வேறுபாடுகள் யாவை ?

 • 5)

  Thunderbird மற்றும் FireFox-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

11th கணினி அறிவியல் - Full Portion இரண்டு மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Computer Science - Full Portion Two Marks Question Paper ) - by 8682895000 - View & Read

 • 1)

  தரவு மற்றும் தகவல் வேறுபடுத்துக.

 • 2)

  நினைவகத்தின் செயல்பாடு யாது?

 • 3)

  கணிப்பொறியில் எண்கள் எவ்வாறு பிரதியிடப்படுகின்றது?

 • 4)

  மாற்று விதியை எழுதுக.

 • 5)

  கட்டளை தொகுப்பு என்றால் என்ன?

11th கணினி அறிவியல் - திருப்புதல் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2 ( 11th Computer Science - Revision Model Question Paper 2 ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  தற்காலிக நினைவகம் எது?

 • 2)

  பதினாறு நிலை எண் "C" - யின் இருநிலை எண் ................

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்த பட்டை நினைவக இடத்தை குறிக்க பயன்படுகின்றது?

 • 4)

  ஒற்றை பயனர் இயக்க அமைப்பிற்கு எடுத்துய்க்கட்டு

 • 5)

  மறு சுழற்சித் தொட்டியிலுள்ள அனைத்து கோப்புகளையும் மீட்டெடுக்க எந்த பணிக்குறியை தேர்வு செய்ய வேண்டும்?

11th கணினி அறிவியல் - பொதுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2019 - 2020 ( 11th Computer Science - Public Model Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

 • 2)

  EBCDIC - ன் விரிவாக்கம் ................

 • 3)

  RISC செயலிக்கு எடுத்துக்காட்டு

 • 4)

  இயக்க அமைப்பானது ---------------------

 • 5)

  வட்டு இயக்க பணிக்குறிகள் எத்தனை வகையான படக்குறிகளை வழங்குகிறது?

11th கணினி அறிவியல் அரையாண்டு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Science Half Yearly Model Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  எந்தக் கணிப்பொறி தலைமுறையில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்பட்டது?

 • 2)

  A - வின் ASCII குறியீடு ...........

 • 3)

  பின்வரும் எந்த சாதனம், நினைவக முகவரி பதிவேட்டில் முகவரியைக் குறிக்கும்போது அதன் இருப்பிடத்தை அடையாளம் காட்டும் ?

 • 4)

  பின்வரும் எந்த இயக்க அமைப்பில் வணிக ரீதியாக உரிமம்  பெற்ற இயக்க அமைப்பு ஆகும்

 • 5)

  எந்த பட்டை, திரையின் மேல் பகுதியில் உள்ளது.

11th கணினி அறிவியல் - கணிப்பொறியில் தமிழ் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Tamil Computing Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எவை ஒவ்வொரு சாதாரண மனிதனின் வாழ்விலும் பிரிக்கவியலாது. ஓர் அங்கமாகி விட்டது?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் எவை மிகச்சிறந்த தகவல் தொழில் நுட்பச் சாதனம்?

 • 3)

  எந்த ஆண்டு வாக்கில் 74% தமிழில் இணையத்தை அணுகுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது?

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் எவை தமிழில் தேடும் சேவைகளை வழங்கி வருகின்றன.

 • 5)

  பின்வருவனவற்றுள் எவை தமிழில் தேடுவதற்கு வசதியாக, தமிழ் தட்டச்சு வசதியை வழங்குகின்றது?

11th கணினி அறிவியல் - கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Computer Ethics And Cyber Security Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  கீழ்கண்டனவற்றில் எது செயல்முறை, பயிற்சி மற்றும் மதிப்பு தொடர்புடையது?  

 • 2)

  வணிக நிரல்களை பொது சட்ட விரோதமாக பயன்படுத்துவது 

 • 3)

  சிபர் எழுத்தை தனி எழுத்தாக மாற்றம் செய்யும்முறை  

 • 4)

  இ - வணிகம் என்பது 

 • 5)

  சேவையற்ற  மின்னஞ்சல் அடுத்தவர்களுக்கு பரிமாற்றம் செய்தல் 

11th கணினி அறிவியல் - மரபுரிமம் (INHERITANCE) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Inheritance Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது ஏற்கெனவே உள்ள இனக்குழுவின் அடிப்படையில் புதிய இனக்குழுவை தருவிக்கும் முறையாகும்? 

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் எது school என்ற அடிப்படை இனக்குழுவிலிருந்து 'student' என்ற இனக்குழுவை தருவிக்கும்? 

 • 3)

  மாறக்கூடிய தன்மையை பிரதிபலிக்கும் மரபுரிம வகை 

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் எது மரபுரிமம் பெற்ற வரிசையில் இயக்கப்படுகிறது?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றுள் எது மரபுரிமம் சார்ந்த சரியான கூற்று? 

11th கணினி அறிவியல் - பல்லுருவாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Polymorphism Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது செயற்கூறுகளுக்கு வேறுபட்ட பொருள் உள்ளதை குறிக்கிறது?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள், எது நிரலின் ஒப்பீடுகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கிறது? 

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் எது பிழையான செயற்கூறு பணிமிகுப்பு முன்வடிவாகும்?

 • 4)

  பின்வரும் எந்த செயற்குறியை நிரல் பெயர்ப்பி தானமைவாக பணிமிகுக்கும்?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றுள் எவை ஒரே பெயர், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வெவ்வேறு பொருளைக் கொண்டது? 

11th கணினி அறிவியல் - இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Classes and objects Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  ஓர் இனக்குழுவுக்குள் அறிவிக்கப்படும் மாறிகளை தரவு உறுப்புகள் என குறிப்பிடுகின்றோம் செயல்கூறுகளை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறோம்.

 • 2)

  ஒரு உறுப்பு செயற்கூறு,இன்னொரு உறுப்பு செயற்கூறைப் புள்ளி செயற்குறியைப் பயன்படுத்தாமல் நேரடியாக அணுகலாம் என்பதை எவ்வாறு குறிப்பிடலாம். 

 • 3)

  இனக்குழுவுக்குள் வரையறுக்கப்படும் செயற்கூறுகள் எந்த செயர்கூறுகளைப் போல் இயங்குகின்றன? 

 • 4)

  பின்வரும் எந்த அணுகியல்பு வரையறுப்பி தவறுதலான மாற்றங்களிலிருந்து தரவைப் பாதுகாக்கிறது?

 • 5)

  கீழ்க்கண்ட நிரலில் எத்தனை பொருள்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன?
  Class x
  {
  int y;
  public:
  x(int z){y=z;}
  }x1[4];
  int main()
  { x x2(10);
  return 0;}

11th கணினி அறிவியல் - அறிமுகம் - பொருள்நோக்கு நிரலாக்க நுட்பங்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Introducton to Object Oriented Programming Techniques Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்த செயற்கூறு இனக்குழுக்களும் மற்றும் பொருள்களும் அடிப்படையாகக் கொண்ட நிரல் அணுகுமுறையை விவரிக்கிறது?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் எது பயனர் வரையறுக்கும் தரவு வகை?

 • 3)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பண்பியல்புகளையும்  தனிச் சிறப்பு பண்புகளையும் கொண்ட அடையாளம் காணத்தகு உருப்படி?

 • 4)

  தரவுகளையும் செயற்கூகளையும் ஒரு பொருள் என்னும் வரையறைக்குள் ஓன்றாக பிணைத்து வைக்கும் செயல்நுட்பம்  

 • 5)

  தரவை நிரலின் நேரடி அணுகு முறையிலிருந்து பாதுகாப்பது

11th Standard கணினி அறிவியல் - அணிகள் மற்றும் கட்டுருக்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Science - Arrays and Structures Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  அணியின் கீழொட்டு எப்பொழுதும் எந்த எண்ணுடன் தொடங்கும்?

 • 2)

  int age[]={6,90,20,18,2}; இந்த அணியில் எத்தனை உறுப்புகள் உள்ளன?

 • 3)

  cin>>n[3]; இந்த கூற்று எந்த உறுப்பில் மதிப்பை உள்ளீடும்?

 • 4)

  சரங்கள் தானமைவாக இவற்றுள் எந்த குறியுருவுடன் முடிவடையும்?

 • 5)

  கட்டுருக்களின் தரவு உறுப்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

11th கணினி அறிவியல் - C++ - ன் செயற்கூறுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Functions Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  இவற்றுள்  எந்த தலைப்பு கோப்பு நிலையான இ I/O விற்கான  முன்வரையறுக்கப்பட்ட செயற்கூறுகளை  வரையருக்கும்?       

 • 2)

  ஒரு குறியுறுவை எழுத்து மற்றும் எண் வகையா அல்லது இல்லையா என்பதை சரிபார்க்க உதவும் செயற்கூறு  எது?     

 • 3)

  நிரலின்  செயலாக்கம்  எந்த செயற்கூறிலிருந்து  தொடங்கும்?       

 • 4)

  இவற்றுள் எந்த செயற்கூறு  ஒரு மதிப்பை திருப்பி  அனுப்பி மற்றும் செயலுருபுகளை ஏற்காத செயற்கூறு  ஆகும்?      

 • 5)

  add (int , int ); என்ற  செயற்கூற்றின் முன்வடிவின்  திருப்பி  அனுப்பும் தரவினத்தின் வகை யாது?       

11th கணினி அறிவியல் - பாய்வுக் கட்டுப்பாடு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Flow of Control Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  வெற்றுக்கூற்றின் மாற்றுப் பெயர் என்ன?

 • 2)

  சுழற்சியில்,மீண்டும் மீண்டும் இயக்கப்படும் குறிமுறைத் தொகுதிகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது:

 • 3)

  பல வழி கிளைப் பிரிப்புக் கூற்று:

 • 4)

  for ( int i =0;i<10;i++) என்ற மடக்கு எத்தனை முறை இயங்கும்?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றுள் எது வெளியேறல் சோதிப்பு மடக்கு?

11th கணினி அறிவியல் - C++ ஓர் அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Introduction To C++ Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  C++ -யை உருவாக்கியவர் யார்?

 • 2)

  C++ என பெயர் சூட்டியவர் யார்?

 • 3)

  ஒரு நிரலில் உள்ள மீச்சிறு தனித்த அலகு:

 • 4)

  பின்வரும் செயற்குறிகளில் C++ இந்த தரவு ஈர்ப்பு செயற்குறி எது?

 • 5)

  கீழே கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எது ஒரு சரநிலையுரு அல்ல?

11th கணினி அறிவியல் - இரண்டாம் பருவம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Term II Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

 • 2)

  எந்தக் கணிப்பொறி தலைமுறையில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்பட்டது?

 • 3)

  கணிப்பொறியின் மைய செயலகத்தில் பிட்டுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

 • 4)

  ASCII என்பதன் விரிவாக்கம்:

 • 5)

  11012-க்கு நிகரான பதினாறுநிலை மதிப்பு எது?

11th Standard கணினி அறிவியல் - கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் (உபுண்டு) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Science - Working with Typical Operating System( Windows & Linux) Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் இயக்க அமைப்பு நிர்வகிக்கும் செயல்களை தேர்வு செய்யவும்

 • 2)

  விண்டோஸ் பயன்பாட்டில் கோப்புகள் கொடாநிலையாக எந்த கோப்புரையில் சேமிக்கப்படும்.

 • 3)

  Ubuntu OS-ல் பின்வரும் எந்த விருப்ப தேர்வு ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டிருக்கும் சாதனங்களை காண்பிக்கும்?

 • 4)

  Ubuntu-ன் லான்ச்சர் கொடாநிலையாக இருக்கும் அட்டவணை செயலி யாது.

 • 5)

  எந்த பட்டை, திரையின் மேல் பகுதியில் உள்ளது.

11th Standard கணினி அறிவியல் - விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Science - Specification and Abstraction Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  பின்வரும் செயல்பாடுகளில் எது சரியான நெறிமுறை அல்ல?

 • 2)

  i = 5; இயக்குவதற்கு முன் i: = i -1 இயக்கியதற்கு பின் i-ன் மதிப்பு

 • 3)

  0 < i இயக்குவதற்கு முன், i: = i -1 இயக்கியதற்கு பின் i-ன் மதிப்பு

 • 4)

  நெறிமுறை (Algorithm)-யை செயல்படுத்துவதன் மூலம் _________ உருவாக்கப்படுகின்றன.

 • 5)

  தரவுகளை சேமிப்பதற்கு பயன்படுவது _________.

11th கணினி அறிவியல் - பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Composition and Decomposition Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  மதிப்பிருத்தலுக்கு முன், u, v = 5 ,10 எனில், கோடுக்கப்பட்டுள்ள தொடர் மதிப்பிருத்தலுக்கு பின், u மற்றும் v மாறிகள் பெ றும் மதிப்பு என்ன ?
  1 u := v
  2 v := u

 • 2)

  மடக்கிற்கு முன்னர், C பொய் எனில், கட்டுப்பாட்டு பாய்வு எதன் வழியும் இயங்கும்?
  1    S1
  2            while C
  3           S2
  4     S3

 • 3)

  சூழற்சி கூற்றுகள்

 • 4)

  பின்வருவனற்றுள் எது நெறிமுறையை குறிப்பிடும் குறியீட்டு முறைகள் அல்ல?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றுள் எது நிரலாக்க மொழிக்கு நிகரானதாகும்?

11th கணினி அறிவியல் - சுழற்சியும், தற்சுழற்சியும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Iteration and recursion Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  மடக்கு மாற்றமிலி உண்மையாக இருக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை

 • 2)

  தற்சுழற்சியின் பின்வரும் வரையறையைப் பயன்படுத்தி யை மதிப்பிட எத்தனைமுறை பெருக்க வேண்டும்?
  \({ a }^{ n }=\left\{ \begin{matrix} 1 & if\quad n=0 \\ a\times { a }^{ n-1 } & otherwise \end{matrix} \right\} \)

 • 3)

  தற்சுழற்சி என்பது ஒரு _________ வடிவமைப்பு 

 • 4)

  ஒரே செயல் தான் மீண்டும் மீண்டும் செயல்படுவது 

 • 5)

  தற்சுழற்சி முறையைப் பயன்படுத்திச் சிக்கலை தீர்க்கும் நுட்பத்தின் நெறிமுறை 

11th கணினி அறிவியல் - கணினி அமைப்பு மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Science - Computer Organization Three and Five Marks Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  கணிப்பொறி அமைப்பு, கணிப்பொறி கட்டமைப்பு வேறுபடுத்துக.

 • 2)

  தரவின் அளவைப் பொருத்து நுண்செயலியை வகைப்படுத்துக

 • 3)

  கட்டளையின் தொகுதியின் அடிப்படையில் நுண்செயலியின் வகைகளை எழுதுக

 • 4)

  PROM மற்றும் EPROM வேறுபடுத்துக

 • 5)

  கணிப்பொறியில் பயன்படுத்தப்படும் இடைமுகம் மற்றம் தொடர்புமுகங்களை எழுதுக.

11th கணினி அறிவியல் - எண் முறைகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Science - Number Systems Three and Five Marks Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  எண் முறையில் அடிமானம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 • 2)

  இருநிலை எண் முறை – குறிப்பு வரைக.

 • 3)

  (150)10 க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றி, அதனை எண்ணிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 • 4)

  NAND மற்றும் NOR வாயில்கள் ஏன் பொதுமை வாயில்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

 • 5)

  XOR வாயிலின் மெய்பட்டியல் எழுதுக

11th கணினி அறிவியல் - கணினி அறிமுகம் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Science - Introduction To Computers Three and Five Marks Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  கணிப்பொறியின் தன்மைகள் யாவை?

 • 2)

  கணிப்பொறியின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

 • 3)

  உள்ளீட்டு சாதனங்கள் என்றால் என்ன? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

 • 4)

  தட்டல் வகை அச்சுப்பொறியைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 • 5)

  ஆறாவது தலைமுறையின் தன்மைகளைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

11th Standard கணினி அறிவியல் - இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Science - Operating Systems Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  இயக்க அமைப்பானது ---------------------

 • 2)

  பின்வரும் இயக்க அமைப்புகளில் மொபைல் சாதனங்களை ஆதரிக்கும் எது?

 • 3)

  கோப்பு மேலாண்மை எவற்றை நிர்வகிக்கிறது

 • 4)

  ஊடாடு இயக்க அமைப்பு வழங்கும் வசதி.

 • 5)

  லினக்ஸ் எந்த வகை கோப்பு மேலாண்மையை பயன்படுத்துகிறது

11th Standard கணினி அறிவியல் - கணினி அமைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Science - Computer Organization Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனற்றுள் எது கணிப்பொறியின் மூளை என அழைக்கப்படுகிறது?

 • 2)

  பின்வருவனற்றுள் எது ஒரு ஊஐளுஊ செயலி ஆகும்?

 • 3)

  ஒரு 8 – பிட் நினைவக பாட்டை உள்ள செயலி எத்தனை நினைவக இடங்களை அடையாளம் காணும்?

 • 4)

  CD யின் குறைந்த அளவிலான தரவின் அளவு யாது ?

 • 5)

  கணிப்பொறியின் திரைச்சாதனத்தை இணைக்க உதவும் தொடர்பு சாதனம் எது?

11th கணினி அறிவியல் - கணிப்பொறியில் தமிழ் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Tamil Computing Two Marks Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  தமிழில் சேவைகளை வழங்கி வரும் தேடுபொறிகளை பட்டியலிடுக.

 • 2)

  ஆண்ட்ராய்டு பயன்படும் விசைப்பலகை என்றால் என்ன?

 • 3)

  தமிழ் நிரலாக்க மொழி-சிறு குறிப்பு வரைக

 • 4)

  TSCII என்றால் என்ன?

 • 5)

  மின் அரசாண்மை என்றால் என்ன?

11th கணினி அறிவியல் - கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Computer Ethics And Cyber Security Two Marks Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  ஹார்வஸ்டிங் என்றால் என்ன?

 • 2)

  வார்ஸ் என்றால் என்ன?

 • 3)

  கிராக்கிங் சிறு குறிப்பு வரைக.

 • 4)

  இரண்டு வகையான இணையதள தாக்குதல் பற்றி எழுதுக.

 • 5)

  குக்கி என்றால் என்ன?

11th கணினி அறிவியல் - மரபுரிமம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Inheritance Two Marks Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  மரபுரிமம் என்றால் என்ன?

 • 2)

  அடிப்படை இனக்குழு என்றால் என்ன?

 • 3)

  தருவிக்கப்பட்ட இனக்குழு ஏன் சக்தி வாய்ந்த இனக்குழு என்று கருதப்படுகிறது?

 • 4)

  பல அடிப்படை இனக்குழுக்கள் கொண்ட பலநிலை மற்றும் பலவழி மரபுரிமம் எந்த வகையில் வேறுபடுகிறது?

 • 5)

  public மற்றும் private காண்பு நிலை பாங்கு வேறுொடு தருக.

11th கணினி அறிவியல் - பல்லுருவாக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Polymorphism Two Marks Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  செயற்கூறு பணிமிகுப்பு என்றால் என்ன?

 • 2)

  ஒரு செயற்கூறின் திருப்பி அனுப்பும் தாவினம் செயற்கூறு பணிமிகுப்பிற்கு உதவுமா?

 • 3)

  ஒரு செயற்கூறினைப் பணிமிகுத்தலால் பயன் யாது?

 • 4)

  பணிமிகப்பு என்றால் என்ன?

 • 5)

  பல்லுருவாக்கம் குறிப்பு வரைக.

11th கணினி அறிவியல் - இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Classes And Objects Two Marks Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  உறுப்புகள் என்றால என்ன?

 • 2)

  பயனர் வரையறுத்த தரவினம் வகையான கட்டுரு, இனக்குழு – வேறுெடுத்திக் காட்டுக.

 • 3)

  பொருள் நோக்கு நிர்லாக்கு குறிமுறை  (OOP) அடிப்படையில்  இனக்குழு மற்றும் பொருள் பற்றி வேறுபடுத்திக் காட்டுக.

 • 4)

  நிரல்யெர்ப்பி தாமாகவே ஆக்கியை  உருவாக்கிக் கொள்ள முடிநதாலும், ஆக்கி வரையறுப்பு ஏன் சிறந்த வழக்கம் என்று கருதப்படுகிறது ?

 • 5)

  அழிப்பியின் முக்கியத்துத்தைப் பற்றி எழுதுக

11th Standard கணினி அறிவியல் - கணினி அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Science - Introduction to Computers Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

 • 2)

  உள்ளீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க

 • 3)

  ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

 • 4)

  POST – ன் விரிவாக்கம்.

 • 5)

  கீழ்வருவனவற்றுள் எது ஒரு முதன்மை நினைவகமாகும்?

11th கணினி அறிவியல் - எண் முறைகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Number Systems Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  கணிப்பொறியின் மைய செயலகத்தில் பிட்டுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

 • 2)

  2^50 என்பது எதை குறிக்கும்

 • 3)

  11012-க்கு நிகரான பதினாறுநிலை மதிப்பு எது?

 • 4)

  A+A=?

 • 5)

  NAND பொதுமைவாயில் என்பது ------------- வாயில் எனப்படும்.

11th கணினி அறிவியல் - அறிமுகம் - பொருள்நோக்கு நிரலாக்க நுட்பங்கள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science Introduction To Object Oriented Programming Techniques Two Marks Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  கட்டக நிரலாக்கம் நடைமுறை நிரலாக்க கருத்தியலில் இருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது.

 • 2)

  இனக்குழு மற்றும் பொருள் வேறுபடுத்துக.

 • 3)

  பல்லுருவாக்கம் என்றால் என்ன?

 • 4)

  உறைபொதியாக்கம் மற்றும் அருவமாக்குதல் எவ்வாறு தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது?

 • 5)

  பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் சில அம்சங்களைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

11th கணினி அறிவியல் - அணிகள் மற்றும் கட்டுருக்கள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Arrays And Structures Two Marks Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  இரு பரிமாண அணிடய அறிவிக்கும் தொடரியலை எழுதுக.

 • 2)

  வரையறு-கட்டுரு.அதன் பயன் என்ன?

 • 3)

  பின்வரும் கட்டுரு வரையறையில் பிழை  என்ன?
  struct employee{ inteno;charename[20];char dept;}
  Employee e1,e2;

 • 4)

  ஒரு செயற்கூறினுக்கு கட்டுருவை அனுப்பும் போது ஏன் குறிப்பு மூலம் அழைத்தல் சிறந்தது?

 • 5)

  அணியின் நினைவக ஒதுக்கீட்டை கணக்கிட பயன்படும் வாய்பாட்டை எழுதுக.

11th கணினி அறிவியல் - C++ - ன் செயற்கூறுகள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Functions Two Marks Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  செயற்கூறுகள் -வரையறை

 • 2)

  strlen() செயற்கூறை பற்றி எழுதுக.

 • 3)

  void தரவு வகையின் முக்கியத்துவங்கள் என்ன?

 • 4)

  அளபுரு என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை பட்டியலிடுக.

 • 5)

  உள்ளமை வரையெல்லை பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

11th கணினி அறிவியல் - பாய்வுக் கட்டுப்பாடு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Flow Of Control Two Marks Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  தேர்ந்தெடுப்புக் கூற்றுகள் என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை எழுதுக.

 • 2)

  பின்வரும்  நிரலின் வெளியீடு என்ன?
  int year;
  cin >> year;
  if (year % 100 == 0)
  if ( year % 400 == 0)
  cout << "Leap";
  else
  cout << "Not Leap year";
  If the input given is (i) 2000 (ii) 2003 (iii) 2010?

 • 3)

  2, 4, 6, 8 ....... 20 என்ற தொடர் வரிசையை அச்சிடுவதற்கான while மடக்கை எழுதுக.

 • 4)

  if கூற்றுடன்,?:மும்ம செயற்குறியை ஒப்பிடுக.

 • 5)

  ஒரு நிரலில் உள்ள கூற்றுகள் எவ்வாறு இயக்கப்படுகிறது?

11th கணினி அறிவியல் - C++ ஓர் அறிமுகம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Introduction To C++ Two Marks Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  const சிறப்பு சொல் பற்றி எடுத்துக்காட்டுடன் சிறுகுறிப்பு எழுதுக. 

 • 2)

  setw( ) வடிவமைப்பு கையாளும் செயற்கூறின் பயன் என்ன? 

 • 3)

  X மற்றும் Y என்பது இரண்டு இரட்டை மிதப்புப் புள்ளி மாறி என்றால் அதனை முழு எண்ணாக மாற்ற பயன்படும் C++ கூற்றை எழுதுக.

 • 4)

  C++ ல் 'a' க்கும் "a" க்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது?

 • 5)

  நிலையுருக்கள் வகைகளை எழுதுக.

11th கணினி அறிவியல் - முதல் பருவம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Term 1 Model Question Paper ) - by Murugan - Kumbakonam - View & Read

 • 1)

  ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

 • 2)

  பின்வரும் எது உள்ளீட்டுச் சாதனம்?

 • 3)

  ASCII என்பதன் விரிவாக்கம்:

 • 4)

  11012-க்கு நிகரான பதினாறுநிலை மதிப்பு எது?

 • 5)

  எத்தனை பிட்டுகள் ஒரு வேர்டை கட்டமைக்கும்?

11th கணினி அறிவியல் - சுழற்சியும், தற்சுழற்சியும் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Iteration And Recursion Two Marks Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  மாற்றமிலி என்றால் என்ன?

 • 2)

  மடக்கு மாற்றமிலியை வரையறுக்கவும்.

 • 3)

  மாற்றமிலியின் நிலைமையைச் சோதிப்பது மடக்கு மாற்றமிலியைப் பாதிக்குமா? ஏன்?

 • 4)

  மடக்கு மாற்றமிலிக்கும், மடக்கு நிலைமைக்கும், உள்ளீட்டு வெளீயீட்டு தொடர்புக்கும் என்ன உறவு?

 • 5)

  தற்சுழற்சி முறையில் சிக்கலைத் தீர்ப்பது என்றால் என்ன?

11th கணினி அறிவியல் - பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Composition And Decomposition Two Marks Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  ஒரு நிபந்தனை மற்றும் ஒரு கூற்று – வேறுபடுத்துக

 • 2)

  நிபந்தனைக் கூற்றுக்கு ஒரு பாய்வுப் படம் வரைக .

 • 3)

  நிபந்தனைக் கூற்று மற்றும் சுழற்சிக் கூற்று இரண்டுமே , ஒரு நிபந்தனை மற்றும் செயல்படு கூற்றை பெற்றிருக்கிறது எனில், அவை எவ்வாறு வேறுபடுகிறது.

 • 4)

  ஒரு நெறிமுறைக்கும், நிரலுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன ?

 • 5)

  செயற்கூறு அருவமாக்கம் என்றால் என்ன?

11th கணினி அறிவியல் விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science Specification And Abstraction Two Marks Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  ஒரு நெறிமுறை வரையறுக்கவும்

 • 2)

  ஒரு நெறிமுறை மற்றும் ஒரு செயல்முறையை வேறுபடுத்துக

 • 3)

  தொடக்கத்தில் , விவசாயி, ஆடு, புல் கட்டு, ஓநாய் = L, L, L, L விவசாயி ஆட்டுடன் ஆற்றைக் கடக்கிறார். மதிப்பிற்கு கூற்றை பயன்படுத்தி செயல்திட்டம் ஒன்றை உருவாக்குக

 • 4)

  மூன்று எண்களில், மிக சிறிய எண்ணை கண்டுபிடிக்க ஒரு செயல்பாட்டை குறிப்பிடவும்

 • 5)

  √2 = 1.414 என இருந்தால், square_root() செயல்பாட்டின் வெளியிடு -1.414-ஐ கொடுக்கிறது. பின்வருவனவற்றின் பின்விளைவுகளை மீறுவது எது?
  -- square_root (x)
  -- inputs : x is a real number , x ≥ 0
  -- outputs : y is a real number such that y2 = x

11th கணினி அறிவியல் - கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் (உபுண்டு) இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Science - Working With Typical Operating System( Windows & Linux) Two Marks Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  Cut மற்றும் Copy-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 • 2)

  கோப்பு விரிவாக்கத்தின் நன்மை யாது?

 • 3)

  கோப்பு மற்றும் கோப்புரைக்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 • 4)

  Save மற்றும் Save As-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 • 5)

  திறந்த மூல (Open Source) மென்பொருள் என்றால் என்ன?

11th கணினி அறிவியல் - இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Science - Operating Systems Two Marks Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  நினைவக மேலாண்மையின்  நன்மைகள் ஏதேனும் இரண்டை கூறு?

 • 2)

  பல பயனர் இயக்க அமைப்பு என்றால் என்ன?

 • 3)

  GUI என்றால் எஎன்ன?

 • 4)

  லினக்ஸ் இயக்க அமைப்பின் பல்வேறு பகிர்மானங்களை பட்டியலிடு

 • 5)

  பாதுகாப்பு  மேலாண்மையின்  நன்மைகள் யாவை ?

11th கணினி அறிவியல் - கணினி அமைப்பு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Science - Computer Organization Two Marks Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  ஒரு நுண்செயலின் பண்புகளைக் குறிக்கும் காரணிகள் யாவை?

 • 2)

  அறிவுறுத்தல் என்றால் என்ன?

 • 3)

  நிரல் கவுண்ட்டர் என்றால் என்ன?

 • 4)

  உயர் வரையரை பல்லூடக இடைமுகம் (HDMI )என்றால் என்ன?

 • 5)

  EPROM- உள்ள தரவை எவ்வாறு அழிப்பாய்?

11th கணினி அறிவியல் - எண் முறைகள் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Science -Number Systems Two Marks Model Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  தரவு என்றால் என்ன?

 • 2)

  (46)10க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 • 3)

  எழுத்துருக்களை நினைவகத்தில் கையாளுவதற்கான குறியீட்டு முறைகளைப் பட்டியலிடுக.

 • 4)

  NAND வாயில் – சிறுகுறிப்பு எழுதுக

 • 5)

  தருவிக்கப்பட்ட வாயில்கள் என்றால் என்ன?

11th கணினி அறிவியல் - கணினி அறிமுகம் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Science - Introduction to Computers Two Marks Model Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  கணிப்பொறி என்றால் என்ன?

 • 2)

  தரவு மற்றும் தகவல் வேறுபடுத்துக.

 • 3)

  மையச் செயலகத்தின் (CPU) பகுதிகள் யாவை?

 • 4)

  கணித ஏரண செயலகத்தின் (ALU) செயல்பாடு யாது?

 • 5)

  நினைவகத்தின் செயல்பாடு யாது?

11th கணினி அறிவியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Science - Term 1 Five Mark Model Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  கணிப்பொறியின் பல்வேறு தலைமுறைகளை விளக்குக.

 • 2)

  (98.46)10 க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 • 3)

  NAND மற்றும் NOR வாயில்களின் மூலம் AND மற்றும் OR வாயில்களை எவ்வாறு அறிவிப்பாய் என்பதை விளக்குக.

 • 4)

  படித்தல் / எழுதுதல் (READ / WRITE) செயல்களை செயலி எவ்வாறு செய்கிறது? விளக்குக

 • 5)

  ROM ன் வகைகளை பற்றி விளக்கமாக எழுதுக

11th கணினி அறிவியல் - காலாண்டு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Science Quarterly Model Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

 • 2)

  கீழ்க்காணும் எயத பகுதியில் கட்டளைகளின் செயல்பாடும், எண்கணிதச் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஏரணச் செயல்பாடுகள் செய்யப்படும்?

 • 3)

  ASCII என்பதன் விரிவாக்கம்:

 • 4)

  NOR வாயில் எதன் இணைப்பாக உள்ளது

 • 5)

  லாஜிக் கேட் சுற்றுகளின் செயல்பாட்டை தெளிவாக அறிய ....................அட்டவணை பயன்படுத்தப்படுகிறது

11th கணினி அறிவியல் - கணிப்பொறியில் தமிழ் Book Back Questions ( 11th Computer Science - Tamil Computing Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  தமிழில் சேவைகளை வழங்கி வரும் தேடுபொறிகளை பட்டியலிடுக.

 • 2)

  ஆண்ட்ராய்டு பயன்படும் விசைப்பலகை என்றால் என்ன?

 • 3)

  தமிழ் நிரலாக்க மொழி-சிறு குறிப்பு வரைக

 • 4)

  TSCII என்றால் என்ன?

 • 5)

  தமிழ் வெர்சியூவல் அகாடமி சிறு குறிப்பு வரைக.

11th கணினி அறிவியல் - கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு Book Back Questions ( 11th Computer Science - Computer Ethics And Cyber Security Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  வணிக நிரல்களை பொது சட்ட விரோதமாக பயன்படுத்துவது 

 • 2)

  கணிப்பொறி வலைப்பின்னல் வழியாக உள்நுழையவும் வெளியேறும் சமிக்ஞைகளை கண்காணிக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் வகை செய்வது

 • 3)

  இ - வணிகம் என்பது 

 • 4)

  சேவையற்ற  மின்னஞ்சல் அடுத்தவர்களுக்கு பரிமாற்றம் செய்தல் 

 • 5)

  பரிமாற்றத்திற்கான  சட்ட அனுமதியை செயல்படுத்துவது 

11th கணினி அறிவியல் - மரபுரிமம் Book Back Questions ( 11th Computer Science - Inheritance Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது ஏற்கெனவே உள்ள இனக்குழுவின் அடிப்படையில் புதிய இனக்குழுவை தருவிக்கும் முறையாகும்? 

 • 2)

  மரபுரிமம் செயல்முறையில் புதிய இனக்குழு எதிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது? 

 • 3)

  தருவிக்கப்பட்ட ஓர் இனக்குழுவை அடிப்படையாக கொண்டு இன்னொரு தருவிக்கப்பட்ட இனக்குழுவை உருவாக்குவது 

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் எது மரபுரிமம் பெற்ற வரிசையில் இயக்கப்படுகிறது?

 • 5)

  பின்வரும் இனக்குழு அறிவிப்பின் அடிப்படையில், கீழ்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளி.
  class vehicle
  { int wheels;
  public:
  void input_ data(float,float);
  void output_data( );
  protected:
  int passenger;
  };
  class heavy_vehicle : protected vehicle {
  int diesel_petrol;
  protected:
  int load;
  protected:
  int load;
  public:
  voidread data(ftoat,ftoat)
  voidwrite_data( ); };
  class bus: private heavy_vehicle {
  charTicket[20];
  public:
  void fetch_data(char);
  voiddisplay_data( ); };
  };
  display data ( ) என்னும் செயற்கூறு மூலம் அணுக முடிகிற தரவு உறுப்புகளை குறிப்பிடுக 

11th கணினி அறிவியல் - பல்லுருவாக்கம் Book Back Questions ( 11th Computer Science - Polymorphism Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது செயற்கூறுகளுக்கு வேறுபட்ட பொருள் உள்ளதை குறிக்கிறது?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள், எது நிரலின் ஒப்பீடுகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கிறது? 

 • 3)

  பின்வரும் எந்த செயற்குறியை நிரல் பெயர்ப்பி தானமைவாக பணிமிகுக்கும்?

 • 4)

  பின்வரும் நிரலில் அடிப்படையில், உள்ள வினாக்களுக்கு விடையளி
  #include < iostream >
  using namespace std;
  class Point {
  private:
  int x, y;
  public:
  point(int x1,int y1)
  {
  x=x1;y=y1;
  }
  void operator+(Point &pt3);
  void show()
  { cout << "x=" << x << "y=" << y; }
  void Point::operator+(point &pt3)
  {
  x+=pt3.x;
  y+=pt3.y;
  }
  int main()
  {
  Point pt1(3,2),pt2(5,4);
  pt1+pt2;
  pt1.show();
  return 0;
  }

 • 5)

  Dollar என்ற குறியீட்டை 10 முறை வெளியிட கீழ்காணும் நிரலில் dispchar () என்ற செயற்கூறை எவ்வாறு அழைப்பாய்?

   void dispchar ( char ch=’$’, int size=10 )
  {
  for ( int i=1;i < = size;i++ )
  cout << ch;
  }

11th கணினி அறிவியல் - இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் Book Back Questions ( 11th Computer Science - Classes And Objects Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  ஓர் இனக்குழுவுக்குள் அறிவிக்கப்படும் மாறிகளை தரவு உறுப்புகள் என குறிப்பிடுகின்றோம் செயல்கூறுகளை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறோம்.

 • 2)

  பின்வரும் எந்த அணுகியல்பு வரையறுப்பி தவறுதலான மாற்றங்களிலிருந்து தரவைப் பாதுகாக்கிறது?

 • 3)

  பின்வரும் முன்வடிவுக்கு கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஆக்கி இயக்கப்படும்?add display (add &): - II add என்பது இனக்குழுவின் பெயர் 

 • 4)

  ஒரு நிரலில்,இனக்குழு அளபுருக்களுடன் கூடிய ஆக்கியை பெற்று,ஆனால் தானமைவு ஆக்கி இல்லாத போது அலபுருக்கள் இல்லாத ஆக்கியைக் கொண்ட பொருளை உருவாக்கினால் என்னவாகும்?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றுள் எது தற்காலிக சான்றுருவை உருவாக்கும்?

11th கணினி அறிவியல் - அறிமுகம் பொருள்நோக்கு நிரலாக்க நுட்பங்கள் Book Back Questions ( 11th Computer Science - Introduction To Object Oriented Programming Techniques Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்த செயற்கூறு இனக்குழுக்களும் மற்றும் பொருள்களும் அடிப்படையாகக் கொண்ட நிரல் அணுகுமுறையை விவரிக்கிறது?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்த கருத்துரு ஒரு பொருளின் அவசியமான பண்புகளை உருவாக்கப்படும் பொருளுக்குள் மறைத்து வைக்கிறது? 

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் எது மரபுரிமத்தின் முக்கியமான பண்பாகும்?

 • 4)

  ஒருமுறை எழுதுதல் பலமுறை பயன்படுத்துதல் - அதன் மூலம் நிறைவேற்றப்படுகிறது?

 • 5)

  எது வெளிப்படைத்தன்மை கொண்ட தரவுகளை உடையது?

11th கணினி அறிவியல் - அணிகள் மற்றும் கட்டுருக்கள் Book Back Questions ( 11th Computer Science - Arrays And Structures Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  இவற்றுள் எது ஒரே தரவினத்தைச் சேர்ந்த மாறிகளின் திரட்டு மற்றும் அனைத்து உறுப்புகளையும் ஒரே பொதுப் பெயரால் குறிப்பிட இயலும்?

 • 2)

  கட்டுருக்களின் தரவு உறுப்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

 • 3)

  கட்டுரு வரையறை எந்த செயற்குறியுடன் முடிவடைதல் வேண்டும்?

 • 4)

  ஒரு கட்டுரு அறிவிப்பு கீழ்கண்டவாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
  struct Time
  {
  int hours;
  int minutes;
  int seconds;
  }t;
  மேலே உள்ள அறிவிப்பில் seconds என்ற கட்டுரு மாறியை பின்வருவனவற்றுள் எது குறிக்கிறது?

 • 5)

  கட்டுரு உறுப்புகளை அணுகும் போது புள்ளி செயற்குறியின் வலது புறமுள்ள குறிப்பெயரின் பெயர்

11th கணினி அறிவியல் - செயற்கூறுகள் Book Back Questions ( 11th Computer Science - Functions Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  இவற்றுள்  எந்த தலைப்பு கோப்பு நிலையான இ I/O விற்கான  முன்வரையறுக்கப்பட்ட செயற்கூறுகளை  வரையருக்கும்?       

 • 2)

  ஒரு குறியுறுவை எழுத்து மற்றும் எண் வகையா அல்லது இல்லையா என்பதை சரிபார்க்க உதவும் செயற்கூறு  எது?     

 • 3)

  நிரலின்  செயலாக்கம்  எந்த செயற்கூறிலிருந்து  தொடங்கும்?       

 • 4)

  add (int , int ); என்ற  செயற்கூற்றின் முன்வடிவின்  திருப்பி  அனுப்பும் தரவினத்தின் வகை யாது?       

 • 5)

  இவற்றுள் எது வரையெல்லை செயற்குறியாகும்?     

11th Standard கணினி அறிவியல் - பாய்வுக் கட்டுப்பாடு Book Back Questions ( 11th Standard Computer Applications - Flow Of Control Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  வெற்றுக்கூற்றின் மாற்றுப் பெயர் என்ன?

 • 2)

  சுழற்சிக் கூற்றுகள் எத்தனை வகைப்படும்?

 • 3)

  for ( int i =0;i<10;i++) என்ற மடக்கு எத்தனை முறை இயங்கும்?

 • 4)

  தாவுதல் கூற்றுகளின் சிறப்புச் சொற்களில் பொருந்தா ஒன்றை கண்டுபிடி?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றுள் எது நுழைவு சோதிப்பு மடக்கு?

11th கணினி அறிவியல் - C++ ஓர் அறிமுகம் Book Back Questions ( 11th Computer Science - Introduction To C++ Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  ஒரு நிரலில் உள்ள மீச்சிறு தனித்த அலகு:

 • 2)

  பின்வரும் செயற்குறிகளில் C++ இந்த தரவு ஈர்ப்பு செயற்குறி எது?

 • 3)

  கீழே கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எது ஒரு சரநிலையுரு அல்ல?

 • 4)

  a = 5, b = 6; எனில் a & b யின் விடை என்ன?

 • 5)

  C++ -ல் எத்தனை வகையான தரவிங்கள் உள்ளன?

11th Standard கணினி அறிவியல் - சுழற்சியும், தற்சுழற்சியும் Book Back Questions( 11th Standard Computer Science - Iteration and recursion Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  மடக்கு மாற்றமிலி உண்மையாக இருக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை

 • 2)

  m x a + n x b என்பது a, b := a + 8, b + 7 என்ற மதிப்பிருத்தலின் மாற்றமிலி என்றால், m, n வின் மதிப்புகள்

 • 3)

  ஃபிபோனாச்சி எண்ணைப் சுழற்சியின்படி பின்வருமாமாறு வரையறுத்தால்
  \(F(n)=\left\{ \begin{matrix} 0 & n=0 \\ 1 & n=1 \\ F(n-1)+F(n-2) & otherwise \end{matrix} \right\} \)
  (குறிப்பு : ஃபிபோனாச்சி எண் என்பது அதற்கு முந்தைய இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகை. எடுத்துக்காட்டு: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...) இல்லையென்றால் F(4)யை மயை மதிப்பிட எத்தனை F() பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்?

 • 4)

  தற்சுழற்சியின் பின்வரும் வரையறையைப் பயன்படுத்தி யை மதிப்பிட எத்தனைமுறை பெருக்க வேண்டும்?
  \({ a }^{ n }=\left\{ \begin{matrix} 1 & if\quad n=0 \\ a\times { a }^{ n-1 } & otherwise \end{matrix} \right\} \)

 • 5)

  மாற்றமிலி என்றால் என்ன?

11th Standard கணினி அறிவியல் - பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் Book Back Questions ( 11th Standard Computer Science - Composition and Decomposition Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  மதிப்பிருத்தலுக்கு முன், u, v = 5 ,10 எனில், கோடுக்கப்பட்டுள்ள தொடர் மதிப்பிருத்தலுக்கு பின், u மற்றும் v மாறிகள் பெ றும் மதிப்பு என்ன ?
  1 u := v
  2 v := u

 • 2)

  மடக்கிற்கு முன்னர், C பொய் எனில், கட்டுப்பாட்டு பாய்வு எதன் வழியும் இயங்கும்?
  1    S1
  2            while C
  3           S2
  4     S3

 • 3)

  கீழ்காணும் மடக்கு எத்தனை முறை இயங்கும்
  i := 0
  while i 6= 5
  i := i + 1

 • 4)

  ஒரு நிபந்தனை மற்றும் ஒரு கூற்று – வேறுபடுத்துக

 • 5)

  ஒரு நெறிமுறைக்கும், நிரலுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன ?

11th Standard கணினி அறிவியல் - விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம் Book Back Questions ( 11th Standard Computer Science - Specification and Abstraction Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  பின்வரும் செயல்பாடுகளில் சரியான நெறிமுறை எது?

 • 2)

  உள்ளீடு வெளியீடு உறவை உறுதிபடுத்துவது எது?

 • 3)

  0 < i இயக்குவதற்கு முன், i: = i -1 இயக்கியதற்கு பின் i-ன் மதிப்பு

 • 4)

  ஒரு நெறிமுறை வரையறுக்கவும்

 • 5)

  தொடக்கத்தில் , விவசாயி, ஆடு, புல் கட்டு, ஓநாய் = L, L, L, L விவசாயி ஆட்டுடன் ஆற்றைக் கடக்கிறார். மதிப்பிற்கு கூற்றை பயன்படுத்தி செயல்திட்டம் ஒன்றை உருவாக்குக

11th Standard கணினி அறிவியல் - கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் (உபுண்டு) Book Back Questions ( 11th Standard Computer Science - Working with Typical Operating System( Windows & Linux) Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் இயக்க அமைப்பு நிர்வகிக்கும் செயல்களை தேர்வு செய்யவும்

 • 2)

  Ubuntu OS-ல் பின்வரும் எந்த விருப்ப தேர்வு ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டிருக்கும் சாதனங்களை காண்பிக்கும்?

 • 3)

  Ubuntu-ன் லான்ச்சர் கொடாநிலையாக இருக்கும் அட்டவணை செயலி யாது.

 • 4)

  Cut மற்றும் Copy-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 • 5)

  Save மற்றும் Save As-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

11th Standard கணினி அறிவியல் - இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் Book Back Questions ( 11th Standard Computer Science - Operating Systems Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  இயக்க அமைப்பானது ---------------------

 • 2)

  பின்வரும் இயக்க அமைப்புகளில் மொபைல் சாதனங்களை ஆதரிக்கும் எது?

 • 3)

  ஊடாடு இயக்க அமைப்பு வழங்கும் வசதி.

 • 4)

  லினக்ஸ் எந்த வகை கோப்பு மேலாண்மையை பயன்படுத்துகிறது

 • 5)

  நினைவக மேலாண்மையின்  நன்மைகள் ஏதேனும் இரண்டை கூறு?

11th Standard கணினி அறிவியல் - கணினி அமைப்பு Book Back Questions ( 11th Standard Computer Science - Computer Organization Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனற்றுள் எது கணிப்பொறியின் மூளை என அழைக்கப்படுகிறது?

 • 2)

  எது வேகமாக செயல்படும் நினைவகம் ஆகும்?

 • 3)

  ஒரு 8 – பிட் நினைவக பாட்டை உள்ள செயலி எத்தனை நினைவக இடங்களை அடையாளம் காணும்?

 • 4)

  ஒற்றை பக்க மற்றும் ஒற்றை அடுக்கு 12 செ.மீ விட்டம் உள்ள னுஏனு-யின்மொத்த கொள்ளளவு எவ்வளவு?

 • 5)

  கணிப்பொறியின் திரைச்சாதனத்தை இணைக்க உதவும் தொடர்பு சாதனம் எது?

11th Standard கணினி அறிவியல் - எண் முறைகள் Book Back Questions ( 11th Standard Computer Science - Number Systems Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  கணிப்பொறியின் மைய செயலகத்தில் பிட்டுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

 • 2)

  ASCII என்பதன் விரிவாக்கம்:

 • 3)

  Binary Coded Decimal முறையில் எத்தனை எழுத்துருக்களைக் கையாள முடியும்

 • 4)

  தரவு என்றால் என்ன?

 • 5)

  (28)10 க்கு 1ன் நிரப்பு முறையில் விடை காண முடியாது. ஏன் காரணம் கூறு.

11th Standard கணினி அறிவியல் - கணினி அறிமுகம் Book Back Questions ( 11th Standard Computer Science - Introduction to Computers Book Back Questions ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

 • 2)

  உள்ளீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க

 • 3)

  ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

 • 4)

  POST – ன் விரிவாக்கம்.

 • 5)

  எந்தக் கணிப்பொறி தலைமுறையில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்பட்டது?

11th Standard கணினி அறிவியல் விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th Standard Computer Science Specification and Abstraction One Marks Question and Answer ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  பின்வரும் செயல்பாடுகளில் சரியான நெறிமுறை எது?

 • 2)

  பின்வரும் செயல்பாடுகளில் எது சரியான நெறிமுறை அல்ல?

 • 3)

  உள்ளீடு வெளியீடு உறவை உறுதிபடுத்துவது எது?

 • 4)

  i = 5; இயக்குவதற்கு முன் i: = i -1 இயக்கியதற்கு பின் i-ன் மதிப்பு

 • 5)

  0 < i இயக்குவதற்கு முன், i: = i -1 இயக்கியதற்கு பின் i-ன் மதிப்பு

11th Standard கணினி அறிவியல் கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் (உபுண்டு) ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 11th Standard Computer Science Working with Typical Operating System ( Windows & Linux ) One Marks Questi - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் இயக்க அமைப்பு நிர்வகிக்கும் செயல்களை தேர்வு செய்யவும்

 • 2)

  விண்டோஸ் பயன்பாட்டில் கோப்புகள் கொடாநிலையாக எந்த கோப்புரையில் சேமிக்கப்படும்.

 • 3)

  எந்த இயக்கமைப்பில் shift + delete என்ற தேர்வு கோப்பு மற்றும் கோப்புரையை நிரந்தரமாக நீக்காது?

 • 4)

  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது Linux இயக்க அமைப்பை சார்ந்ததல்ல

 • 5)

  Ubuntu OS-ல் பின்வரும் எந்த விருப்ப தேர்வு ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டிருக்கும் சாதனங்களை காண்பிக்கும்?

11th கணினி அறிவியல் Chapter 4 இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th Computer Science Chapter 4 Operating Systems One Mark Question with Answer ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  இயக்க அமைப்பானது ---------------------

 • 2)

  இயக்க அமைப்புகளின் பயன்பாட்டைக் கண்டறியவும்

 • 3)

  பின்வரும் எந்த இயக்கி, இயக்க அமைப்பு அல்ல ?

 • 4)

  பின்வரும் எந்த இயக்க அமைப்பில் வணிக ரீதியாக உரிமம்  பெற்ற இயக்க அமைப்பு ஆகும்

 • 5)

  பின்வரும் இயக்க அமைப்புகளில் மொபைல் சாதனங்களை ஆதரிக்கும் எது?

11th கணினி அறிவியல் கணினி அமைப்பு ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Science Computer Organization One Marks Model Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனற்றுள் எது கணிப்பொறியின் மூளை என அழைக்கப்படுகிறது?

 • 2)

  பின்வருவனற்றுள் எது நுண்செயலியின் பாகம் அல்ல

 • 3)

  பின்வரும் எந்த சாதனம், நினைவக முகவரி பதிவேட்டில் முகவரியைக் குறிக்கும்போது அதன் இருப்பிடத்தை அடையாளம் காட்டும் ?

 • 4)

  எது வேகமாக செயல்படும் நினைவகம் ஆகும்?

 • 5)

  ஒரு 8 – பிட் நினைவக பாட்டை உள்ள செயலி எத்தனை நினைவக இடங்களை அடையாளம் காணும்?

11th கணினி அறிவியல் Chapter 2 எண் முறைகள் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Science Chapter 2 Number Systems One Marks Model Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  கணிப்பொறியின் மைய செயலகத்தில் பிட்டுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

 • 2)

  ஒரு கிலோ பைட் என்பது எத்தனை பிட்டுகளைக் கொண்டது?

 • 3)

  2^50 என்பது எதை குறிக்கும்

 • 4)

  11012-க்கு நிகரான பதினாறுநிலை மதிப்பு எது?

 • 5)

  00100110 க்கான 1ன் நிரப்பி எது?

11th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 1 கணினி அறிமுகம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Chapter 1 Introduction to Computers One Marks Model Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

 • 2)

  வெளியீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க

 • 3)

  உள்ளீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க

 • 4)

  ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

 • 5)

  POST – ன் விரிவாக்கம்.

11th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 6 விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Chapter 6 Specification and Abstraction Model Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  பின்வரும் செயல்பாடுகளில் சரியான நெறிமுறை எது?

 • 2)

  பணிக்குத் தகுதியற்ற விவரங்களைத் தவிர்த்து, அவசியமானவற்றை மட்டுமே குறிக்கும் பணியின் அம்சங்கள் என அழைக்கப்படுவது எது?

 • 3)

  0 < i இயக்குவதற்கு முன், i: = i -1 இயக்கியதற்கு பின் i-ன் மதிப்பு

 • 4)

  தரவுகளை சேமிப்பதற்கு பயன்படுவது _________.

 • 5)

  பிரச்சினையின் ________ மூலம் ஒரு சிக்கல் சுருங்குகிறது.

11th கணினி அறிவியல் கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் ( உபுண்டு ) மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Science Working With Typical Operating System( Windows & Linux) Model Questions Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் இயக்க அமைப்பு நிர்வகிக்கும் செயல்களை தேர்வு செய்யவும்

 • 2)

  விண்டோஸ் பயன்பாட்டில் கோப்புகள் கொடாநிலையாக எந்த கோப்புரையில் சேமிக்கப்படும்.

 • 3)

  எந்த இயக்கமைப்பில் shift + delete என்ற தேர்வு கோப்பு மற்றும் கோப்புரையை நிரந்தரமாக நீக்காது?

 • 4)

  Ubuntu-ல் கொடாநிலை மின் –அஞ்சல் பயன்பாட்டை கண்டுபிடி.

 • 5)

  எந்த பட்டை, திரையின் மேல் பகுதியில் உள்ளது.

11th Standard கணினி அறிவியல் முதல் இடைத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science First Mid Term Model Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

 • 2)

  தற்காலிக நினைவகம் எது?

 • 3)

  எந்தக் கணிப்பொறி தலைமுறையில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்பட்டது?

 • 4)

  பின்வரும் எது உள்ளீட்டுச் சாதனம்?

 • 5)

  Binary Coded Decimal முறையில் எத்தனை எழுத்துருக்களைக் கையாள முடியும்

11th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 4 இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Operating Systems Model Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  இயக்க அமைப்பானது ---------------------

 • 2)

  கோப்பு மேலாண்மை எவற்றை நிர்வகிக்கிறது

 • 3)

  ஊடாடு இயக்க அமைப்பு வழங்கும் வசதி.

 • 4)

  ஒற்றை பயனர் இயக்க அமைப்பிற்கு எடுத்துய்க்கட்டு

 • 5)

  லினக்ஸ் எந்த வகை கோப்பு மேலாண்மையை பயன்படுத்துகிறது

11th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 3 கணினி அமைப்பு முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Chapter 3 Computer Organization Important Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனற்றுள் எது கணிப்பொறியின் மூளை என அழைக்கப்படுகிறது?

 • 2)

  பின்வருவனற்றுள் எது நுண்செயலியின் பாகம் அல்ல

 • 3)

  எத்தனை பிட்டுகள் ஒரு வேர்டை கட்டமைக்கும்?

 • 4)

  ஒற்றை பக்க மற்றும் ஒற்றை அடுக்கு 12 செ.மீ விட்டம் உள்ள னுஏனு-யின்மொத்த கொள்ளளவு எவ்வளவு?

 • 5)

  கணிப்பொறியின் திரைச்சாதனத்தை இணைக்க உதவும் தொடர்பு சாதனம் எது?

11th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 2 எண் முறைகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Chapter 2 Number Systems Important Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  கணிப்பொறியின் மைய செயலகத்தில் பிட்டுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

 • 2)

  ஒரு கிலோ பைட் என்பது எத்தனை பிட்டுகளைக் கொண்டது?

 • 3)

  ASCII என்பதன் விரிவாக்கம்:

 • 4)

  நிபில் (Nibble)என்பது

 • 5)

  கணிப்பொறியில் நினைவகத்தை அளவிடுவதற்கு அடிப்படை அலகு

11th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 1 கணினி அறிமுகம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Chapter 1 Introduction to Computers Important Question Paper ) - by Asoka - Dindigul - View & Read

 • 1)

  முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

 • 2)

  தற்காலிக நினைவகம் எது?

 • 3)

  வெளியீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க

 • 4)

  கீழ்வருவனவற்றுள் எது ஒரு முதன்மை நினைவகமாகும்?

 • 5)

  எந்தக் கணிப்பொறி தலைமுறையில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்பட்டது?

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 கணினி அறிவியல் கூடுதல் 2 மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 11th Standard Computer Science Public Exam March 2019 Creative 2 Mark Questions and Answers ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  வருடி (Scanner) என்றல் என்ன?

 • 2)

  குரல் உள்ளீட்டு சாதனம் (Voice Input Systems) பற்றி எழுதுக.

 • 3)

  (1101)2 என்ற இருநிலை எண்ணிற்கு நிகரான பதின்ம எண் :

 • 4)

  பிட் என்றால் என்ன?

 • 5)

  வேர்டு நீளம் பற்றி குறிப்பு  எழுதுக

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 கணினி அறிவியல் முக்கிய கூடுதல் 5 மதிப்பெண் தேர்வு ( 11th Standard Computer Science Public Exam March 2019 Important Creative 5 Mark Question Test ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  பொதுவாகபயன்படுத்தப்படும் சுட்டியின் வகைகள் மற்றும் இயங்கும் முறை பற்றி பட்டியலிடுக.

 • 2)

  கணிப்பொறியைத் தொடங்குதல் (Booting) பற்றி விவரி.

 • 3)

  இருநிலை எண் வடிவில் கூட்டுக: (-21)10 + (5)10

 • 4)

  பின்வரும் குறியுரு இருநிலை எண்களின் கணக்கியல் செயல்பாடுகளை செய்க: -1210 + 510

 • 5)

  பின்வரும் குறியுரு இருநிலை எண்களின் கணக்கியல் செயல்பாடுகளை செய்க: (-210) – (-610)

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 கணினி அறிவியல் முக்கிய 1 மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Standard Computer Science Public Exam March 2019 Important One Mark Questions ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  POST – ன் விரிவாக்கம்.

 • 2)

  பின்வரும் எது உள்ளீட்டுச் சாதனம்?

 • 3)

  பின்வரும் எது கண்களுக்குப் புலனாகாத பருப்பொருள் எனப்படும்?

 • 4)

  எந்தவகை அச்சுப்பொறி காகிதத்தின் மீது தட்டுவதால் எழுத்து உருவாகிறது?

 • 5)

  படங்களை உள்ளிட உதவும் சாதனம்

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 கணினி அறிவியல் முக்கிய கூடுதல் 1 மதிப்பெண் தேர்வு ( 11th Standard Computer Science Public Exam March 2019 Important Creative One Mark Test ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  கட்டிடவரைபடத் திட்டம், பிளக்ஸ் அட்டை போன்றவற்றை அச்சிடப்பயன்படும் வெளியீட்டு சாதனம் எது?

 • 2)

  எந்தவகை அச்சுப்பொறி காகிதத்தின் மீது தட்டுவதால் எழுத்து உருவாகிறது?

 • 3)

  பற்று அட்டை மற்றும் ஏடிஎம் அட்டையின் உரிமையாளரை விரைவாக அடையாளம் காண உதவும் சாதனம் எது?

 • 4)

  படங்களை உள்ளிட உதவும் சாதனம்

 • 5)

  NAND பொதுமைவாயில் என்பது ------------- வாயில் எனப்படும்.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 கணினி அறிவியல் கூடுதல் 3 மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 11th Standard Computer Science Public Exam March 2019 Creative 3 Marks Questions and Answers ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  தரவு மற்றும் தகவல் விவரி.

 • 2)

  விசைப்பலகை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

 • 3)

  2516 என்ற பதினானாறு நிலை எண்ணிற்கு நிகரான பதின்ம எண்ணாக மாற்றுக 

 • 4)

  (65)10 என்ற எண்ணை எண்ம நிலை எண்ணாக மாற்றுக

 • 5)

  (1111010110)2 க்கு நிகாரான பதினாறு நிலை எண்ணாக மாற்றுக.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 கணினி அறிவியல் முக்கிய கூடுதல் 1 மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Public Exam March 2019 Important Creative One Mark Questions ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

 • 2)

  எந்த ஆண்டு அபாகஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

 • 3)

  பின்வரும் எது உள்ளீட்டுச் சாதனம்?

 • 4)

  எந்தவகை அச்சுப்பொறி காகிதத்தின் மீது தட்டுவதால் எழுத்து உருவாகிறது?

 • 5)

  Binary Coded Decimal முறையில் எத்தனை எழுத்துருக்களைக் கையாள முடியும்

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 கணினி அறிவியல் 1 மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( Plus One Computer Science Public Exam March 2019 One Mark Question Paper ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  C++ க்கு முதன்முதலில் வைக்கப்பட்ட பெயர் என்ன?

 • 2)

  ஒரு நிரலில் உள்ள மீச்சிறு தனித்த அலகு:

 • 3)

  தொகுப்பு நேர (Compile time) செயற்குறி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 • 4)

  எந்த செயற்குறி மாறியின் முகவரியை பெற பயன்படுகிறது?

 • 5)

  C++ ல் குறிப்பெயர்களுக்கான எழுத்தின் நீளம் எவ்வளவு?

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 கணினி அறிவியல் முக்கிய 1 மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Public Exam March 2019 Important One Marks Questions ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  வெளியீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க

 • 2)

  கட்டிடவரைபடத் திட்டம், பிளக்ஸ் அட்டை போன்றவற்றை அச்சிடப்பயன்படும் வெளியீட்டு சாதனம் எது?

 • 3)

  எந்தக் கணிப்பொறி தலைமுறையில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்பட்டது?

 • 4)

  _________ என்பவர் இன்றைய கணிப்பொறியின் தந்தை எனப்படுகிறார்.

 • 5)

  ___________ நகரும் சட்டத்தைக் கண்டுபிடித்தார்.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 கணினி அறிவியல் முக்கிய கூடுதல் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 11th Standard Computer Science Public Exam March 2019 Important Creative Questions and Answers ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  கணிப்பொறி என்றால் என்ன?

 • 2)

  தரவு மற்றும் தகவல் வேறுபடுத்துக.

 • 3)

  கணித ஏரண செயலகத்தின் (ALU) செயல்பாடு யாது?

 • 4)

  நினைவகத்தின் செயல்பாடு யாது?

 • 5)

  முதன்மை நினைவகம் மற்றும் இரண்டாம் நிலை நினைவகம் வேறுபாடு யாது?

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 கணினி அறிவியல் முக்கிய 5 மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Standard Computer Science Public Exam March 2019 Important 5 Marks Questions ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  ஒரு கணிப்பொறியின் அடிப்படை பாகங்களை தெளிவான விளக்கப்படத்துடன் விளக்கு.

 • 2)

  கணிப்பொறியின் பல்வேறு தலைமுறைகளை விளக்குக.

 • 3)

  பொதுவாகபயன்படுத்தப்படும் சுட்டியின் வகைகள் மற்றும் இயங்கும் முறை பற்றி பட்டியலிடுக.

 • 4)

  கணிப்பொறியைத் தொடங்குதல் (Booting) பற்றி விவரி.

 • 5)

  மிதப்புப் புள்ளி பதின்ம எண்ணை, இருநிலை எண்ணாக மாற்றுவதற்கான வழிமுறைகளை விவரி.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 2019 கணினி அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Public Exam March 2019 Model Question Paper ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

 • 2)

  2^50 என்பது எதை குறிக்கும்

 • 3)

  கணிப்பொறியின் திரைச்சாதனத்தை இணைக்க உதவும் தொடர்பு சாதனம் எது?

 • 4)

  கோப்பு மேலாண்மை எவற்றை நிர்வகிக்கிறது

 • 5)

  விண்டோஸ் பயன்பாட்டில் கோப்புகள் கொடாநிலையாக எந்த கோப்புரையில் சேமிக்கப்படும்.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 2019 கணினி அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Public Exam March 2019 Official Model Question Paper ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  கட்டிடவரைபடத் திட்டம், பிளக்ஸ் அட்டை போன்றவற்றை அச்சிடப்பயன்படும் வெளியீட்டு சாதனம் எது?

 • 2)

  இவற்றுள் எந்தவாயில் தருக்கவழிமாற்று என்று அழைக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  பின்வருவனற்றுள் எது நுண்செயலியின் பாகம் அல்ல

 • 4)

  லினக்ஸ் எந்த வகை கோப்பு மேலாண்மையை பயன்படுத்துகிறது

 • 5)

  எந்த பட்டை, திரையின் மேல் பகுதியில் உள்ளது.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் கணினி அறிவியல் மார்ச் 2019 ( 11th Standard Computer Science Public Exam March 2019 Original Question Paper and Answer Key ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

11 ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல் மூன்றாம் திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள் 2019( 11th Standard Computer Science 3rd Revision Test Question Paper 2019 ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  கட்டிடவரைபடத் திட்டம், பிளக்ஸ் அட்டை போன்றவற்றை அச்சிடப்பயன்படும் வெளியீட்டு சாதனம் எது?

 • 2)

  இவற்றுள் எந்தவாயில் தருக்கவழிமாற்று என்று அழைக்கப்படுகிறது?

 • 3)

  கணிப்பொறியின் திரைச்சாதனத்தை இணைக்க உதவும் தொடர்பு சாதனம் எது?

 • 4)

  பின்வரும் எந்த இயக்கி, இயக்க அமைப்பு அல்ல ?

 • 5)

  Ubuntu-ன் லான்ச்சர் கொடாநிலையாக இருக்கும் அட்டவணை செயலி யாது.

11ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல் மாதிரி பொது தேர்வு வினா விடை 2019 ( 11th Standard Computer Science Public Exam Model Question Paper 2019 ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

 • 2)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் எது எண்ணிலை எண் அல்ல?

 • 3)

  CD யின் குறைந்த அளவிலான தரவின் அளவு யாது ?

 • 4)

  லினக்ஸ் எந்த வகை கோப்பு மேலாண்மையை பயன்படுத்துகிறது

 • 5)

  Ubuntu OS-ல் பின்வரும் எந்த விருப்ப தேர்வு ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டிருக்கும் சாதனங்களை காண்பிக்கும்?

11ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல் திருப்புதல் தேர்வு வினா விடை 2019 ( 11th Standard Computer Science Model Question Paper 2019 ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  கட்டிடவரைபடத் திட்டம், பிளக்ஸ் அட்டை போன்றவற்றை அச்சிடப்பயன்படும் வெளியீட்டு சாதனம் எது?

 • 2)

  ஒரு கிலோ பைட் என்பது எத்தனை பிட்டுகளைக் கொண்டது?

 • 3)

  ஒரு 8 – பிட் நினைவக பாட்டை உள்ள செயலி எத்தனை நினைவக இடங்களை அடையாளம் காணும்?

 • 4)

  கோப்பு மேலாண்மை எவற்றை நிர்வகிக்கிறது

 • 5)

  Ubuntu OS-ல் பின்வரும் எந்த விருப்ப தேர்வு ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டிருக்கும் சாதனங்களை காண்பிக்கும்?

11ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல் முக்கிய 5 மதிப்பெண் வினா விடை 2019 ( 11th Standard Computer Science Important 5 Mark Questions 2019 ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  கணிப்பொறியைத் தொடங்குதல் (Booting) பற்றி விவரி.

 • 2)

  யுனிகோட் (unicode) முறை பற்றி விவரி

 • 3)

  பூலியன் இயற்கணிதத்தின் தேற்றங்கள் எழுதுக 

 • 4)

  ஒப்பந்தவிவரக் குறிப்பு (Specification as contract) பற்றி விவரி.

 • 5)

  பாய்வுப்படகுறியிடூகளை விளக்குக     

11ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல் 9,10 ஆம் பாட கூடுதல் வினா விடை 2019 ( 11th Standard Computer Science Chapter 9 and 10 Important Creative Questions 2019 ) - by KARTHIK.S.M - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எவை செயல்முறை மற்றும் பொருள் நோக்கு நிரலாக்க முறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது?

 • 2)

  C++ ல் ++ என்பது .....................

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் எது சமீபத்திய C++ ன் நிலையான பதிப்பு?

 • 4)

  C++ யாரால் உருவாக்கப்பட்டது?

 • 5)

  C++ எத்தனை ASCII உருக்களை தரவுகளாக செயல்படுத்தும்?

View all

TN Stateboard Updated Class 11th கணினி அறிவியல் Syllabus

கணினி அறிமுகம்

கணிப்பொறி ஓர் அறிமுகம்–கணிப்பொறியின் தலைமுறைகள்–ஆறாவது தலைமுறை கணிப்பொறிகள்–தரவு மற்றும் தகவல்–கணிப்பொறியின் பகுதிகள்–கணிப்பொறியைத் தொடங்குதல்

எண்முறைகள்

அறிமுகம்–தரவு பிரதியீடு–பல்வேறு எண் முறைகள்–எண்முறை மாற்றங்கள்–குறியுரு எண்களின் இருநிலை பிரதியீடு– இருநிலை எண்களின் கணக்கீடுகள்–நினைவகத்தில் எழுத்துருக்களின் பிரதியீடுகள்​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​பகுதி–II–பூலியன் இயற்கணிதம்
அறிமுகம்–அடிப்படை தருக்க வாயில்கள்

கணினி அமைப்பு

முன்னுரை–நுண்செயலிகளின் அடிப்படைகள்–நுண்செயலி மற்றும் நினைவகத்திற்கு தரவு பரிமாற்றம்–நுண்செயலியின் வகைகள்–நினைவகச் சாதனங்கள்–இரண்டாம் நிலை சேமிப்பு சாதனங்கள்–தொடர்பு முகம்(Ports) மற்றும் இடைமுகம்(Interface)

இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள்

மென்பொருள் ஓர் அறிமுகம்–இயக்க அமைப்பு ஓர் அறிமுகம்–இயக்க அமைப்பின் வகைகள்–இயக்க அமைப்பின் முக்கிய சிறப்பியல்புகள்–முக்கிய இயக்க அமைப்புகள்

கணினியின் அடிப்படைகள்

பகுதி–I விண்டோஸ்ல் வேலை செய்தல்
விண்டோஸ் இயக்க அமைப்பு ஓர் அறிமுகம்–விண்டோஸ் இயக்க அமைப்புக்கு ஓர் அறிமுகம்–சுட்டியைக் கையாளுதல்–விண்டோஸின் திரைமுகப்பு–சன்னல் திரை–பயன்பாட்டு சன்னல்திரை​​​​​​​–ஆவண சன்னல்திரை​​​​​​​–சன்னல் திரை​​​​​​​யின் கூறுகள்–தொடக்கப் பட்டி–கோப்புகளையும், கோப்புரைகளையும் நிர்வகித்தல்–முகப்புத் திரையில் குறுக்குவழி பணிக்குறிகளை உருவாக்குதல்–ஒரு கணிப்பொறியிலிருந்து முறையாக வெளியேறுதல்​​​​​​​
பகுதி–II லினக்ஸ்(உபுண்டு)
திறந்த மூல இயக்க அமைப்பு(Open Source Operating System)–லினக்ஸ்(Linux)–உபுண்டு(Ubuntu)–உபுண்டு முகப்புத்திரை(Ubuntu Desktop)–முகப்புத்திரையின் பின்னணி தோற்றம்(The Desktop Background)–லான்ச்சர்–Launcher(பட்டிப்பட்டை போன்றது)–உபுண்டுவின் கூறுகள்(Elements of Ubuntu)–கோப்புகள் மற்றும் கோப்புரைகளை உருவாக்குதல் மற்றும் நீக்குதல்–உபுண்டுவில் கணிப்பொறியை மூடுதல்(Shutting down in Ubuntu)

விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம்

நெறிமுறைகள்(Algorithms)–நெறிமுறைசார் சிக்கல்கள்(Algorithmic Problems)–நெறிமுறை கட்டுமானத் தொகுதிகள்(Building Blocks of Algorithms​​​​​​​)–நெறிமுறை வடிவமைப்பு நுட்பங்கள்(Algorithm Design Techniques​​​​​​​)–விவரக்குறிப்பு(Specification)​​​​​​​–அருவமாக்கம்(Abstraction)​​​​​​​

பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல்

நெறிமுறை குறியீட்டு முறைகள்–ஒருங்கிணைப்பு(Composition)–பிரிப்பு(Decomposition)

சுழற்சியும், தற்சுழற்சியும்

மாற்றமிலி–மடக்கு மாற்றமிலி–மாற்றமிலி​​​​​​​—எடுத்துக்காட்டுகள்

அலகு 1 - கணினி அறிமுகம்

இந்த அலகு கீழ்கண்ட அத்தியாயங்களால் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது,
கணினி அறிமுகம்
எண்முறைகள்
கணினி அமைப்பு
இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள்
கணினியின் அடிப்படைகள்
பகுதி– I விண்டோஸ்–ல் வேலை செய்தல்
பகுதி– II லினக்ஸ்(உபுண்டு)

 

அலகு 2 - நெறிமுறைசார் சிக்கல் தீர்வு

இந்த அலகு கீழ்கண்ட அத்தியாயங்களால் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது,
விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம்
பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல்
சுழற்சியும், தற்சுழற்சியும்

TN StateboardStudy Material - Sample Question Papers with Solutions for Class 11 Session 2020 - 2021

Latest Sample Question Papers & Study Material for class 11 session 2020 - 2021 for Subjects கணிதம், உயிரியல், பொருளியல், இயற்பியல், வேதியியல், வரலாறு, வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் , கணக்குப்பதிவியல், வணிகவியல், கணினி பயன்பாடுகள் , கணினி தொழில்நுட்பம் in PDF form to free download [ available question papers ] for practice. Download QB365 Free Mobile app & get practice question papers.

More than 1000+ TN Stateboard Syllabus Sample Question Papers & Study Material are based on actual Board question papers which help students to get an idea about the type of questions that will be asked in Class 11 Final Board Public examinations. All the Sample Papers are adhere to TN Stateboard guidelines and its marking scheme , Question Papers & Study Material are prepared and posted by our faculty experts , teachers , tuition teachers from various schools in Tamilnadu.

Hello Students, if you like our sample question papers & study materials , please share these with your friends and classmates.

Related Tags