7th Standard அறிவியல் Study material & Free Online Practice Tests - View and download Sample Question Papers with Solutions for Class 7 Session 2019 - 2020 TN Stateboard

அறிவியல் Question Papers & Study Material

7th Standard அறிவியல் முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 7th Standard Science Term 1 Model Question Paper ) - by Yuvarani - Karur - View & Download

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது வழி அளவு?

 • 2)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் உலோகம் எது?

 • 3)

  _____ நேர்மின் சுமையுடையது.

 • 4)

  இலைகளின் மூலம் உடல் வழி இனப்பெருக்கம் நடத்துவது

 • 5)

  பற்றுவேர்கள் காணப்படும் தாவரம்

7th Standard அறிவியல் முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 7th Standard Science Term 1 Five Marks Model Question Paper ) - by Yuvarani - Karur - View & Download

 • 1)

  1செமீ ஆரமுள்ள ஒரு கோளம் வெள்ளியினால் செய்யப்படுகிறது. அக்கோளத்தின் நிறை 33 கி எனில், வெள்ளியின் அடர்த்தியைக் காண்க. (π = 22/7 எனக் கொள்க).

 • 2)

  ஒரு மகிழுந்து அமைதி நிலையிலிருந்து 10 விநாடிகளில் 20 மீட்டர் / விநாடி என்ற வேகத்தில் பயணம் செய்யத் தொடங்குகிறது. மகிழுந்தின் முடுக்கம் யாது?

 • 3)

  ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பை ஒரு வரைபடத் தாளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடும் முறையை விவரி.

 • 4)

  சமநிலையின் வகைகளை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

 • 5)

  உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்கள் வேறுபடுத்துக.

7th Standard அறிவியல் முதல் பருவம் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 7th Standard Science Term 1 Two Marks Model Question Paper ) - by Yuvarani - Karur - View & Download

 • 1)

  உங்களது விடையைப் பின்வருமாறு தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.
  (அ ) கூற்றும் காரணமும் சரி மற்றும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம்.
  (ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமில்லை.
  (இ ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு.
  (ஈ ) கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் சரி.
  கூற்று: கல்லின் கன அளவை அளவிடும் முகவை மூலம் அளக்கலாம்.
  காரணம்: கல் ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவமுடைய பொருள்.

 • 2)

  வழிமுறை: பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பார்க்கவும்:
  A. இரண்டு கூற்றுகளும் சரி மற்றும் இரண்டாவது கூற்று முதல் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம்.
  B. இரண்டு கூற்றுகளும் சரி ஆனால் இரண்டாவது கூற்று முதலாம் கூற்றிற்குச் சரியான விளக்கமல்ல.
  C. முதல் கூற்று தவறானது இரண்டாம் கூற்று சரியானது.
  D. இரண்டு கூற்றுகளும் தவறானது.

    முதல் கூற்று இரண்டாம் கூற்று
  1. ஆக்சிஜன் ஒரு சேர்மம் ஆக்சிஜனை எளிய வகையில் உடைக்க முடியாது.
  2. ஹைட்ரஜன் ஒரு தனிமம் ஹைட்ரஜனை எளிய வகையில் உடைக்க முடியாது
  3. காற்று ஒரு சேர்மம் ஆகும் காற்றில் கரியமில வாயு உள்ளது
  4. காற்று தனிமங்களின் கலவை நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் மற்றும் நியான் போன்றவை காற்றில் உள்ளன
  5. பாதரசம் அறை வெப்பநிலையில் ஒரு திண்மம் பாதரசம் ஒரு அலோகம்
 • 3)

  கூற்று: பூவில் நடக்கும் மகரந்தச் சேர்க்கையும்  கருவுறுதலும், கனிகளையும், விதைகளையும் உருவாக்கும்.
  காரணம் : கருவுறுதலுக்குப் பின் சூற்பை கனியாக மாறும். சூலானது, விதையாக மாறும்.
  அ. கூற்று சரி, காரணம் தவறு
  ஆ. கூற்று தவறு, காரணம் சரி
  இ. கூற்றும் சரி, காரணமும் சரி
  ஈ. கூற்று தவறு, காரணமும் தவறு

 • 4)

  உறுதிப்படுத்துதல் (A): சின்னம்மை ஒரு வைரஸ் தொற்று நோயாகும்.
  காரணம் (R): உடல் முழுவதும் தடிப்புகள், காய்ச்சல், மற்றும் அம்மை கொப்புளங்கள் போன்ற அறிகுறிகளைக் கிருமிகள் தோற்றுவிக்கின்றன.
  அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரியானவை
  ஆ) A மற்றும் R ஆகிய இரண்டும் தவறானவை
  இ) A சரி ஆனால் R தவறானவை.
  ஈ) A தவறு ஆனால் R சரியானவை.

 • 5)

  பரப்பு: மீ2:: கன அளவு:  ______

7th Standard அறிவியல் முதல் பருவம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 7th Standard Science First Term One Mark Model Question Paper ) - by Yuvarani - Karur - View & Download

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது வழி அளவு?

 • 2)

  கீழே உள்ள படங்களில் எப்படமானது இயங்கும் பொருளின் சீரான இயக்கத்தினை குறிக்கிறது.

 • 3)

  ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன் மற்றும் சல்பர் ஆகியவை கீழ்க்கண்டவற்றில் எதற்கு உதாரணம்?

 • 4)

  ஓர் அணுவின் அணு எண் என்பது _____ ஆகும்.

 • 5)

  பற்றுவேர்கள் காணப்படும் தாவரம்

7th Standard அறிவியல் Chapter 7 கனிணி காட்சித் தொடர்பு மாதிரி வினாத்தாள் ( 7th Standard Science Chapter 7 Visual Communication Model Question Paper ) - by Yuvarani - Karur - View & Download

 • 1)

  அசைவூட்டம் எதற்கு உதாரணம்.

 • 2)

  மைக்ரோசாப்ட் போட்டோ ஸ்டோரியில் நமது படங்களை பதிவேற்ற பயன்படுத்தபடும் தெரிவு எது?

 • 3)

  படப்புள்ளிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கபடுபவை யாவை

 • 4)

  அசைவூட்டப் படங்கள்

 • 5)

  ராஸ்டர்

7th Standard அறிவியல் Chapter 6 உடல் நலமும், சுகாதாரமும் மாதிரி வினாத்தாள் ( 7th Standard Science Chapter 6 Health and Hygiene Model Question Paper ) - by Yuvarani - Karur - View & Download

 • 1)

  ரவி நல்ல மனநிலையும் திடகார்த்தரமான உடலையும் பெற்றிருக்கிறான் என்பது எதைக் குறிக்கிறது.

 • 2)

  நாம் வாழுமிடம் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்.

 • 3)

  புகையிலை மெல்லுவதால் ஏற்படுவது

 • 4)

  முதலுதவி என்பதன் நோக்கம்

 • 5)

  ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒன்றாக வாழும் மக்களை  ________ என அழைக்கிறோம்.

7th Standard அறிவியல் Chapter 5 தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 7th Standard Science Chapter 5 Reproduction and Modification in Plants Important Question Paper ) - by Yuvarani - Karur - View & Download

 • 1)

  இலைகளின் மூலம் உடல் வழி இனப்பெருக்கம் நடத்துவது

 • 2)

  ஒரு தாவரத்தின் இனப்பெருக்க உறுப்பு

 • 3)

  பற்றுவேர்கள் காணப்படும் தாவரம்

 • 4)

  மலரின் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு  _________

 • 5)

  கருவுறுதலுக்குப் பின் சூல்  _________ ஆக மாறுகிறது.

7th Standard அறிவியல் Chapter 4 அணு அமைப்பு முக்கிய வினாத்தாள் ( 7th Standard Science Chapter 4 Atomic Structure Important Question Paper ) - by Yuvarani - Karur - View & Download

 • 1)

  பருப்பொருளின் அடிப்படை அலகு _____ ஆகும்.

 • 2)

  _____ நேர்மின் சுமையுடையது.

 • 3)

  ஓர் அணுவின் அணு எண் என்பது _____ ஆகும்.

 • 4)

  நியூக்ளியான்கள் என்பது _____ கொண்டது.

 • 5)

  ஒரு அணுவில் காணப்படும் மிகச்சிறிய துகள்கள் _____

7th Standard அறிவியல் Chapter 3 நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 7th Standard Science chapter 3 Matter Around Us Important Question Paper ) - by Yuvarani - Karur - View & Download

 • 1)

  பருப்பொருளின் மிகச் சிறிய துகள் _____ 

 • 2)

  _____ மின்சாரத்தைக் க கடத்தும் ஒரேயொரு அலோகம்.

 • 3)

  ______ தனிமம் லத்தீன் அல்லது கிரேக்கப் பெயர்களிலிருந்து பெறப்பட்டன.

 • 4)

  தனிமங்கள் தூய பொருட்களின் _____ வடிவம்.

 • 5)

  ____ வளிமண்டலத்தில் அதிகளவு காணப்படும் வாயு.

7th Standard அறிவியல் Chapter 2 விசையும் இயக்கமும் முக்கிய வினாத்தாள் ( 7th Standard Science Chapter 2 Force and Motion Important Question Paper ) - by Yuvarani - Karur - View & Download

 • 1)

  ஒரு பொருளானது r ஆரம் கொண்ட வட்டப்பாதையில் இயங்குகிறது. பாதி வட்டம் கடந்தபின் அப்பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி

 • 2)

  கீழே உள்ள படங்களில் எப்படமானது இயங்கும் பொருளின் சீரான இயக்கத்தினை குறிக்கிறது.

 • 3)

  ஒரு பொருளின் சமநிலையை அதிகரிக்கப் பின்வருவனவற்றுள் எம்முறையினைப் பின்பற்றலாம்.

 • 4)

  இரு இடங்களுக்கு இடையே உள்ள மிகக் குறைந்த நேர்கோட்டுப் பாதை _____ எனப்படும்.

 • 5)

  ஒரு பொருளின் திசைவேகமானது காலத்தினைப் பொருத்து அதிகரித்தால் அப்பொருள் ______ முடுக்கத்தினைப் பெற்று இருக்கிறது என்கிறோம்.

7th அறிவியல் Chapter 1 அளவீட்டியல் முக்கிய வினாத்தாள் ( 7th Science Chapter 1 Measurement Important Question Paper ) - by Yuvarani - Karur - View & Download

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது வழி அளவு?

 • 2)

  அடர்த்தியின் SI அலகு

 • 3)

  ஒளி ஆண்டு என்பது எதன் அலகு?

 • 4)

  ஒரு பொருளின் மேற்பரப்பே அதன் கனஅளவு எனப்படும்.

 • 5)

  திரவங்களின் கன அளவை அளவிடும் முகவை மூலம் அளக்கலாம்.

அணு அமைப்பு மாதிரி வினாத்தாள் - by Balamurugan - View & Download

 • 1)

  பருப்பொருளின் அடிப்படை அலகு _____ ஆகும்.

 • 2)

  அணுக்கருவை சுற்றி வரும் அடிப்படை அணுத் துகள் _____ ஆகும். 

 • 3)

  _____ நேர்மின் சுமையுடையது.

 • 4)

  ஓர் அணுவின் அணு எண் என்பது _____ ஆகும்.

 • 5)

  நியூக்ளியான்கள் என்பது _____ கொண்டது.

நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள் மாதிரி வினாத்தாள் - by Balamurugan - View & Download

 • 1)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் உலோகம் எது?

 • 2)

  ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன் மற்றும் சல்பர் ஆகியவை கீழ்க்கண்டவற்றில் எதற்கு உதாரணம்?

 • 3)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் ஒரு தனிமம் மற்றும் சேர்மத்தின் மூலக்கூறை எந்த விதத்தில் குறிக்கலாம்?

 • 4)

  அறைவெப்பநிலையில் திரவமாக உள்ள உலோகம்

 • 5)

  எப்பொழுதுமே பளபளப்பான, வளையக்கூடிய ஒளிரும் தன்மையுள்ள தனிமம் எது?

விசையும் இயக்கமும் மாதிரி வினாத்தாள் - by Balamurugan - View & Download

 • 1)

  ஒரு பொருளானது r ஆரம் கொண்ட வட்டப்பாதையில் இயங்குகிறது. பாதி வட்டம் கடந்தபின் அப்பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி

 • 2)

  கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் திசைவேகம் காலம் வரைபடத்திலிருந்து அப்பொருளானது

 • 3)

  கீழே உள்ள படங்களில் எப்படமானது இயங்கும் பொருளின் சீரான இயக்கத்தினை குறிக்கிறது.

 • 4)

  ஒரு சிறுவன் குடை இராட்டினத்தில் 10 மீ/வி என்ற மாறாத வேகத்தில் சுற்றி வருகிறான். இக்கூற்றிலிருந்து நாம் அறிவது

 • 5)

  ஒரு பொருளின் சமநிலையை அதிகரிக்கப் பின்வருவனவற்றுள் எம்முறையினைப் பின்பற்றலாம்.

அளவீட்டியல் மாதிரி வினாத்தாள் - by Balamurugan - View & Download

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது வழி அளவு?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் எது சரி?

 • 3)

  அடர்த்தியின் SI அலகு

 • 4)

  சம நிறையுள்ள இரு கோளங்களின் கனஅளவுகளின் விகிதம் 2:1 எனில், அவற்றின் அடர்த்தியின் விகிதம்

 • 5)

  ஒளி ஆண்டு என்பது எதன் அலகு?

View all

TN StateboardStudy Material - Sample Question Papers with Solutions for Class 7 Session 2019 - 2020

Latest Sample Question Papers & Study Material for class 7 session 2019 - 2020 for Subjects கணிதம், சமூக அறிவியல் in PDF form to free download for practice. Download QB365 Free Mobile app & get practice question papers.

More than 1000+ TN Stateboard Syllabus Sample Question Papers & Study Material are based on actual Board question papers which help students to get an idea about the type of questions that will be asked in Class 7 Final Board Public examinations. All the Sample Papers are adhere to TN Stateboard guidelines and its marking scheme , Question Papers & Study Material are prepared and posted by our faculty experts , teachers , tuition teachers from various schools in Tamilnadu.

Hello Students, if you like our sample question papers & study materials , please share these with your friends and classmates.

Related Tags