11th Standard இயற்பியல் Study material & Free Online Practice Tests - View Model Question Papers with Solutions for Class 11 Session 2020 - 2021
TN Stateboard [ Chapter , Marks , Book Back, Creative & Term Based Questions Papers - Syllabus, Study Materials, MCQ's Practice Tests etc..]

இயற்பியல் Question Papers

11ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் அனைத்துப்பாட ஒரு மதிப்பென் முக்கிய வினாக்கள் 2020 ( 11th Standard Physics All Chapter One Marks Important Questions 2020 ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  0ε0)-1/2 ன் பரிமாணத்தைக் கீழ்கண்டவற்றுள் எது பெற்றிருக்கும்?

 • 2)

  ஒரு நொடி வில்லின் கோணம் ______

 • 3)

  துகளொன்றின் திசைவேகம் \({\overrightarrow{v}=2\hat{i}+t^2\hat{j}}-9\hat{k}\) எனில், t = 0.5 வினாடியில் அத்துகளின் முடுக்கத்தின் எண்மதிப்பு யாது?

 • 4)

  ஒரு எறிபொருளின் கிடைத்தள வீச்சு கோணம் 15o 50m ல் நிலையாக உள்ளது. கோணம் 45o ல் அதே வேகத்தில் அதன் வீச்சு _____ 

 • 5)

  மனிதரொருவர் புவியின் துருவத்திலிருந்து, நடுவரைக் கோட்டுப் பகுதியை நோக்கி வருகிறார். அவரின்மீது செயல்படும் மையவிலக்கு விசை _______.

11ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் அனைத்துப்பாட இரண்டு மதிப்பென் முக்கிய வினாக்கள் 2020 (11th Standard Physics All Chapter Two Marks Important Questions 2020 ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  கீழ்க்காணும் எண்களுக்கான முக்கிய எண்ணுருக்களைத் தருக.
  0.007

 • 2)

  கீழ்க்கண்ட எண்களை குறிப்பிட்ட இலக்கத்திற்கு முழுமைப்படுத்துக.
  101.55 × 106 ஐ 4 இலக்கம் வரை

 • 3)

  இயற்பியல் பயலுவதில் "பகுத்துப் பார்த்தல்" (Reduvtionism) என்பது யாது?

 • 4)

  பின் வரும் தொழில் நுட்பங்கள் எந்த விஞ்ஞான தத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

 • 5)

  பின்வரும் திசைவேகம்–நேரம் வரைபடங்களினால் குறிப்பிடப்படும் துகளின் இயக்க வகையினைக் காண்க.

11ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் அனைத்துப்பாட மூன்று மதிப்பென் முக்கிய வினாக்கள் 2020 ( 11th Standard Physics All Chapter Three Marks Important Questions 2020 ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  தொழில் நுட்பவியல் என்பது யாது? இயற்பியலும், தொழில் நுட்பவியலும் இணைந்து எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன?

 • 2)

  AU, ஒளி ஆண்டு மற்றும் பர்செக் இவற்றில் பெரிய அளவு எது? வரிசைப்படுத்து. சூரியனிலிருந்து புவியின் சராசரித் தொலைவினை (i) ஒளி ஆண்டு (ii)பர்செக் இவற்றில் குறிப்பிடு.

 • 3)

  முக்கிய எண்ணுருக்கள் அடிப்படையில்  பின்வருவனவற்றைத் தீர்க்க
  அ) \(\sqrt { 4.5-3.31 } \)
  ஆ) (5.9 \(\times\) 105) - (2.3 \(\times\) 104)
  இ) 7.18 + 4.3
  ஈ) 6.5 + .0136

 • 4)

  ஒரு கொள்கலனில் உள்ள திரவத்தின் ஆரம்ப மற்றும் இறுதி வெப்பநிலைகள் முறையே 75.4 \(\pm \) 0.5°C மற்றும் 56.8 \(\pm \) 0.2°C எனில் திரவத்தின் வெப்பநிலைத் தாழ்வைக் கணக்கிடுக.

 • 5)

  இரண்டு வெக்டர்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக உள்ளனவா என எவ்வாறு கண்டறிவாய்?

11ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் அனைத்துப்பாட ஐந்து மதிப்பென் முக்கிய வினாக்கள் 2020 (11th Standard Physics All Chapter Five Marks Important Questions 2020 ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  SI முறையில் ஈர்ப்பியல் மாறிலியின் மதிப்பு GSI = 6.6 × 10-11 Nm2 kg−2, எனில் CGS முறையில் அதன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக?

 • 2)

  கீழ்கண்டவற்றைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக.
  (a) அலகு
  (b) முழுமைப்படுத்துதல்
  (c) பரிமாணமற்ற அளவுகள்

 • 3)

  1 நியூட்டன் -டைனாக பரிமாணங்களின் உதவியுடன் மாற்றுக:

 • 4)

  ஒரு நீர்முழ்கிக் கப்பலில் பொறுத்தப்பட்டுள்ள ஒரு சோளார் கருவியின் சைகைகளின் உருவாக்கத்திற்கும், எதிரொளி வந்தடைவதற்கும் இடையேயான காலதாமதம் 110.3 செகண்டுகள். நீரில் ஒலியின் வேகம் 1450 ms-1 எனில் நீர்முழ்கிக்கப்பலிலிருந்து எதிரிக் கப்பலுக்கான தொலைவினைக் கணக்கீடு.

 • 5)

  x- அச்சுத் திசையில் இயங்கும் துகளளொன்றின் திசைவேகம் – நேரம் வரைபடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலிருந்து கீழ்க்கண்டவற்றைக் காண்க.

  t = 5 வினாடி மற்றும் t = 20 வினாடியில் துகளின் முடுக்கத்தினைக் கணக்கிடவும்.

11ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் அனைத்து பாட முக்கிய வினா விடைகள் ( 11th Standard Tamil Medium Physics All Chapter Important Question ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  பிளாங்க் மாறிலியின் (Planck's constant) பரிணாம வாய்ப்பாடு _______.

 • 2)

  ஓர் அளவின் நீளம் (l) மின்காப்பு பொருளின் விடுதிறன் (ε) போல்ட்ஸ்மேன் மாறிலி (kB) தனிச்சுழி வெப்பநிலை (T) ஓரலகு பருமனுக்கான மின்னூட்ட துகள்களின் எண்ணிக்கை, (n) ஒவ்வொரு துகளின் மின்னூட்டம் (q) ஆகியவற்றினை பொருத்தது எனில் கீழ்கண்டவற்றுள் நீளத்திற்கான எந்த சமன்பாடு பரிமாணமுறையில் சரி?

 • 3)

  பொருத்துக:

  1. நீராவி என்ஜின் a. பெர்னொலியின் கொள்கை
  2. நீயூக்ளியர் உலை b. வெப்ப இயக்கவியல் கொள்கைகள்
  3. உயர் புறகாந்தப் புலங்கள் உருவாக்கம் c. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நியூக்ளியர் வினை
  4. ஆகாய விமானம் d. மீக்கடத்துதிறன்
 • 4)

  அணுக்களின் நிறையை அளவிடப் பயன்படும் சாதனம்_____ 

 • 5)

  'இயற்பியல்' என்ற பெயர் 350 B.C ............. என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  

11ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முக்கிய வினா விடைகள் ( 11th Standard Tamil Medium Physics Important Question ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  அடிப்படை மாறிலி்களில் இருந்து hc/G என்ற ஒரு சமன்பாடு பெறப்படுகிறது. இந்த சமன்பாட்டின் அலகு _______.

 • 2)

  பிளாங்க் மாறிலியின் (Planck's constant) பரிணாம வாய்ப்பாடு _______.

 • 3)

  அணுக்களின் நிறையை அளவிடப் பயன்படும் சாதனம்_____ 

 • 4)

  ஒரு பொருளின் வேகம் V=90 km/h m/s ல் குறிப்பிட_______

 • 5)

  நிறை, வெப்பநிலை, மின்னோட்டம் ஆகியவை ______

11 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் திருப்புதல் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்  ( 11th Standard Physics Revision Model Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  CGS முறையில் ஒரு பொருளின் அடர்த்தி 4 g cm-3 ஆகும். நீளம் 10 cm, நிறை 100 g கொண்டிருக்கும் ஓர் அலகு முறையில் அப்பொருளின் அடர்த்தி_______.

 • 2)

  ஒப்படர்த்தி இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ______

 • 3)

  கோள் ஒன்றில், 50 m உயரத்திலிருந்து பொருளொன்று கீழே விழுகிறது. அது தரையை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் 2 வினாடி எனில், கோளின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு என்ன?

 • 4)

  துகளொன்று வட்டப்பாதையில் இயங்கும்போது அதன் மையநோக்கு விசை எதற்கு எதிர்த்தகவில் இருக்கும்?

 • 5)

  மனிதரொருவர் புவியின் துருவத்திலிருந்து, நடுவரைக் கோட்டுப் பகுதியை நோக்கி வருகிறார். அவரின்மீது செயல்படும் மையவிலக்கு விசை _______.

11th 11th இயற்பியல் - Full Portion ஐந்து மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Physics - Full Portion Five Marks Question Paper ) - by 8682895000 - View & Read

 • 1)

  SI முறையில் ஈர்ப்பியல் மாறிலியின் மதிப்பு GSI = 6.6 × 10-11 Nm2 kg−2, எனில் CGS முறையில் அதன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக?

 • 2)

  வட்டப்பாதையில் இயங்கும் பொருளின் மீது செயல்படும் விசையானது (F) பொருளின் நிறை (m), திசைவேகம் (v), மற்றும் வட்டப்பாதையின் ஆரம் (r) ஆகியவற்றைப் பொருத்தது, எனில் விசைக்கான சமன்பாட்டை பரிமாண பகுப்பாய்வு முறையில் பெறுக. (மாறிலி k = 1)

 • 3)

  அனைத்து அறிவியலின் வளர்ச்சிக்கும், அடிப்படை அறிவியலான இயற்பியல் முக்கியப்பங்காற்றுகிறது- இக்கூற்றினை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

 • 4)

  \(\overrightarrow{A}\) மற்றும் \(\overrightarrow{B}\) என்ற இரணடு வெக்டர்கள் ஒன்றுக்கொன்று 60° கோணத்தில் சாய்ந்த நிலையில் உள்ளன. அவற்றின் எண்மதிப்புகள் முறையே 5 அலகுகள் மற்றும் 7 அலகுகள் ஆகும். தொகுபயன் வெக்டரின் எண்மதிப்பு மற்றும் \(\overrightarrow{A}\) யைப் பொருத்து தொகுபயன் வெக்டரின் திசை ஆகியவற்றைக் காண்க.

 • 5)

  படத்தில் காட்டியவாறு கிரிக்கெட் வீரர் பந்து ஒன்றினை மட்டையால் அடித்த பின்பு, அப்பந்து 30 m s–1 என்ற திசைவேகத்துடனும், 300 கோணத்திலும் பறந்து செல்கிறது. மைதானத்தின் எல்லையானது பந்தினை அடித்த கிரிக்கெட் வீரரிலிருந்து 75 m தொலைவில் உள்ளது. அப்பந்து மைதானத்தின் எல்லையை பறந்து சென்று கிரிக்கெட் வீரருக்கு ஆறு ரன்களைப் பெற்றுத்தருமா? (காற்றுத்தடையைப் புறக்கணிக்கவும் மற்றும் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் g = 10 m s-2 எனக் கருதுக).

11th இயற்பியல் - Full Portion மூன்று மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Physics - Full Portion Three Marks Question Paper ) - by 8682895000 - View & Read

 • 1)

  இயற்பியல் அளவுகளின் வகைகளை விவரி:

 • 2)

  இயற்பியல் அளவு ஒன்றை ஒரு அலகிடும் முறையில் இருந்து மற்றொரு அலகிடும் முறைக்கு எவ்வாறு மாற்றப்படுகிறது?

 • 3)

  ஐன்ஸ்டீன் நிறை ஆற்றல் தொடர்பை பரிமாண முறையில் பெறுக. (E = mc2)

 • 4)

  தொடக்கத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ள மனிதர் ஒருவர், (1) வடக்கு நோக்கி 2 மீட்டரும், (2) கிழக்கு நோக்கி 1 மீட்டரும், பின்பு (3) தெற்கு நோக்கி 5 மீட்டரும் நடக்கிறார். இறுதியாக (4) மேற்கு நோக்கி 3 m  நடந்து ஓய்வு நிலைக்கு வருகிறார். இறுதி நிலையில் அம்மனிதரின் நிலை வெக்டரைக் காண்க. 

 • 5)

  ஒரு ரயில் 100 km/h வேகத்தில் இயங்குகிறது.15m தொலைவிற்குப்பிறது வேகத்தடை மூலம் நிறுத்தப்படுகிறது அதே ரயில் 120km/h வேகத்தில் இயங்குமானால் அதை நிறுத்தத் தேவையான சிறுமத் தொலைவு யாது?

11th இயற்பியல் - Full Portion இரண்டு மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 11th Physics - Full Portion Two Marks Question Paper ) - by 8682895000 - View & Read

 • 1)

  ஒரு கோளின் மீது ரேடார் துடிப்பினை செலுத்தி 7 நிமிடங்களுக்குப் பின் அதன் எதிரொளிக்கப்பட்ட துடிப்பு பெறப்படுகிறது. கோளுக்கும் பூமிக்கும் இடையேயான தொலைவு 6.3 × 1010m எனில் ரேடார் துடிப்பின் திசைவேகத்தைக் கணக்கிடுக.

 • 2)

  கீழ்க்காணும் எண்களுக்கான முக்கிய எண்ணுருக்களைத் தருக.
  5213.0

 • 3)

  அதிர்வடையும் கம்பியின் அதிர்வெண்(υ)ஆனது
  i. அளிக்கப்பட்ட விசை (F)
  ii. நீளம் (l)
  iii. ஒரலகு நீளத்திற்கான நிறை (m) ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது எனக் கொண்டால், பரிமாண முறைப்படி அதிர்வெண் \(v ∝ {1\over l}\sqrt{F\over m}\) என நிரூபி

 • 4)

  m k s -அமைப்பு என்பது யாது?

 • 5)

  ஒரு திருகு அளவியைப் பயன்படுத்தி ஒரு கம்பியின் தடிமன் 5 mm என அளக்கப்படுகிறது.
  (i) விகிதப்பிழை
  (ii) விழுக்காடுபிழை கணக்கீடு

11th இயற்பியல் - பொதுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2019 - 2020 ( 11th Physics - Public Model Question Paper 2019 - 2020 ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  கீழ்கண்டவற்றுள் அதிக முக்கிய எண்ணுருக்களைக் கொண்டது எது?

 • 2)

  நியூக்ளியஸ் அமைப்பின் அளவிற்கான அலகு_____ 

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் எது ஓரலகு வெக்டர்?

 • 4)

  கிடைத்தளத்துடன் 450 கோணத்தில் பொருளொன்று எறியப்பட்டால் அதன் கிடைத்தள வீச்சு எதற்குச் சமம்?

 • 5)

  பொருளொன்று சொர சொரப்பான சாய்தளப்பரப்பில் ஓய்வுநிலையில் உள்ளது எனில் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சத்தியம்?

11th இயற்பியல் அரையாண்டு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Physics Half Yearly Model Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  0.0006012 m ல் எண்ணுரு____ 

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் எது ஓரலகு வெக்டர்?

 • 3)

  கோண முடுக்கத்தின் திசை_____

 • 4)

  பின்வரும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, m என்ற நி்றை செங்குத்துச் சுவரொன்று நழுவாமல் நிற்பதற்காக F என்ற கிடைத்தள விசை அந்நி்றையின் மீது செலுத்தப்படுகிறது. இந்நி்லையில் கி்டைத்தள விசை F ன் சிறும மதிப்பு என்ன?

 • 5)

  ஒரு பொருளின் நிலை ஆற்றல் \(a-\frac { \beta }{ 2 } { x }^{ 2 }\) எனில் பொருளினால் உணரப்பட்ட விசை _______.

11th Physics இயற்பியல் - அலைகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Physics - Waves Model Question Paper ) - by Sangeetha - Tiruvannamalai - View & Read

 • 1)

  மாணவர் ஒருவர் தனது கிட்டாரை 120Hz இசைக்கவையால் மீட்டி, அதேநேரத்தில் 4வது கம்பியும் மீட்டுகிறான். கூர்ந்து கவனிக்கும்போது, கூட்டு ஒலியின் வீச்சு வினாடிக்கு 3 முறை அலைவுறுகிறது. 4வது கம்பியின் அதிர்வெண் கீழ்கண்டவற்றுள் எது?

 • 2)

  ஒரு குறிப்பிட்ட குழாய்க்கு 1000Hz விட குறைவான 4 சீரிசை அதிர்வெண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவை 300Hz, 600Hz, 750Hz மற்றும் 900Hz இந்த தொடரில் விடுபட இரு அதிர்வெண்கள் யாவை?

 • 3)

  5000Hz அதிர்வெண் உடைய ஒலி காற்றில் இயங்கி நீர் பரப்பை தாக்குகிறது. நீர் காற்றில் அலைநீளங்களின் தகவு _______.

 • 4)

  இரு இணையான மலைகளுக்கிடையே நிற்கும் ஒருவன் துப்பாக்கியால் சுடுகிறான். முதல் எதிரொலியை t1 s இலும் 2வது எதிரொலியை  t2 s இலும் கேட்கிறான். மலைகளுக்கிடையேயான இடைவெளி _______.

 • 5)

  x திசையில் இயங்கி கொண்டுள்ள அலை ஒன்றின் இடப்பெயர்ச்சி y இற்கான சமன்பாடு y=(2x10-3 )sin(300t−2x+\(\pi \over4\)) இங்கு x, y மீட்டரிலும் t வினாடியில் அளக்கப்பட்டால் அலையின் வேகம் _______.

11th இயற்பியல் - அலைவுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Physics -Oscillations Model Question Paper ) - by Sangeetha - Tiruvannamalai - View & Read

 • 1)

  1:2 என்ற விகிதத்தில் நிறைகொண்ட A மற்றும் B என்ற இருபொருள்கள் முறையே kமற்றும் kசுருள்மாறிலி கொண்ட நிறையற்ற இரு சுருள்வில்கள் மூலம் தனித்தனியே தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. இரு பொருள்களும் செங்குத்தாக அலைவுறும்போது அவற்றின் பெரும்திசைவேகங்கள் 1:2 என்ற விகிதத்தில் உள்ளபோது A யின் வீச்சானது B யின் வீச்சைபோல் _____ மடங்காகும்.

 • 2)

  ஒரு தனி ஊசலின் அலைவுநேரம் T1 அது தொங்கவிடப்பட்டுள்ள புள்ளியானது y = k t2 என்ற சமன்பாட்டின்படி செங்குத்தாக மேல்நோக்கி இயங்குகின்றது. இங்கு y என்பது கடந்த செங்குத்து தொலைவு மற்றும் k =1 m s-2, இதன் அலைவுநேரம் T2 எனில் \({T_1 \over T_2}\)(g=10ms -2) என்பது_______.

 • 3)

  தனிஊசல் ஒன்று மிக அதிக உயரம் கொண்ட கட்டிடத்தில் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளபோது, சீரிசை அலை இயற்றியை போல தன்னிச்சையான முன்னும் பின்னும் இயக்கத்தை மேற்கொள்கிறது. சமநிலைப்புள்ளியிலிருந்து 4m தொலைவில் ஊசல் குண்டின் முடுக்கமானது 16ms-1 எனில் அதன் அலைவுநேரம்_______.

 • 4)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த வகைக்கெழு சமன்பாடு தடையுறு அலையியற்றியை குறிக்கும்?

 • 5)

  l நீளமுடைய தனிஊசல் ஒன்றின் நிலைம நிறை மற்றும் ஈர்ப்பியல் நிறை சமமற்றது எனில் அதன் அலைவுநேரம்_______.

11th இயற்பியல் - வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Physics - Kinetic Theory of Gases Model Question Paper ) - by Sangeetha - Tiruvannamalai - View & Read

 • 1)

  நல்லியல்பு வாயு ஒன்று சமநிலையில் உள்ளபோது பின்வரும் அளவுகளில் எதன் மதிப்பு சுழியாகும்?

 • 2)

  ஒரு திறந்த கதவின் மூலம் இணைக்கப்பட்ட முழுவதும் ஒத்த அளவுள்ள A மற்றும் B என்ற இரண்டு அறைகள் உள்ளன. குளிர் சாதன வசதியுள்ள A0C அறையின் வெப்பநிலை B அறையைவிட 4 குறைவாக உள்ளது. எந்த அறையிலுள்ள காற்றின் அளவு அதிகமாக இருக்கும்?

 • 3)

  நல்லியல்பு வாயு ஒன்றின் அகஆற்றல் U மற்றும் பருமன் V ஆகியவை இருமடங்காக்கப்பட்டால் அவ்வாயுவின் அழுத்தம் என்னவாகும்?

 • 4)

  கொள்கலம் ஒன்றில் ஒரு மோல் அளவுள்ள நல்லியல்பு வாயு உள்ளது. ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையும் f எனில் \(\gamma ={C_p\over C_v}\)யின் மதிப்பு என்ன?

 • 5)

  பின்வரும் வாயுக்களில், எவ்வாறு கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் குறைந்த சராசரி இருமடிமூல வேகத்தை (vrms) பெற்றுள்ளது?

11th Standard இயற்பியல் - இரண்டாம் பருவம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Physics - Term II Model Question Paper ) - by Sangeetha - Tiruvannamalai - View & Read

 • 1)

  ஒரு கோளத்தின் ஆரத்தை அளவிடுதலில் பிழை 2% எனில், அதன் கனஅளவைக் கணக்கிடுதலின் பிழையானது_______.

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்த இயற்பியல் அளவு ஸ்கேலரால் குறிப்பிட இயலாது?

 • 3)

  மாறாத் திசைவேகத்தில் செல்லும் துகளின் மீது செயல்படும் விசையின் மதிப்பு என்ன?

 • 4)

  திண்பொருள் ஒன்று கோண உந்தம் L உடன் சுழல்கிறது இதன் இயக்க ஆற்றல் பாதியானால் கோண உந்தமானது ______.

 • 5)

  புவியினை  வட்டப்பாதையில் சுற்றிவரும் துணைக்கோளின் சுற்றுக்காலம் எதனை சார்ந்தது அல்ல?

11th Standard இயற்பியல் - வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Physics - Heat and Thermodynamics Model Question Paper ) - by Sangeetha - Tiruvannamalai - View & Read

 • 1)

  சார்லஸ் விதியின்படி பருமன் மற்றும் வெப்பநிலைக்குமான வரைபடம் ______.

 • 2)

  சீரான அடர்த்தி உள்ள தண்டு ஒன்றினை வெப்பப்படுத்தும்போது அத்தண்டின் பின்வரும் எப்பண்பு அதிகரிக்கும்.

 • 3)

  வெகு தொலைவிலுள்ள விண்மீனொன்று  350 mm அலைநீளத்தில் பெருமச் செறிவுகொண்ட கதிர்வீச்சை உமிழ்கிறது எனில், அவ்வீண்மீனின் வெப்பநிலை ______.

 • 4)

  பருமன் மாறா நிகழ்விற்கு பின்வருவனவற்றுள் எது பொருத்தமானது?

 • 5)

  வாயு மாறிலி R என்பது _______ இன் இரு தன் வெப்பங்ளின் 

11th இயற்பியல் - பருப்பொருளின் பண்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Physics - Properties of Matter Model Question Paper ) - by Sangeetha - Tiruvannamalai - View & Read

 • 1)

  ஒரு கம்பியானது அதன் தொடக்க நீளத்தைப்போல இரு மடங்கு நீட்டப்பட்டால் கம்பியில் ஏற்பட்ட திரிபு _____.

 • 2)

  கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொருளுக்கு விறைப்புக் குணகமானது யங் குணத்தில் \(\left( \frac { 1 }{ 3 } \right) \)பங்கு உள்ளது. அதன் பாய்ஸன் விகிதம் _____.

 • 3)

  வெப்ப நிலை உயரும்போது திரவம் மற்றும் வாயுவின் பாகுநிலை முறையே  _____.

 • 4)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ஸ்கேலர் அல்ல?

 • 5)

  கம்பியின் வெப்பநிலை உயர்த்தப்பட்டால் அதன் யங்குணகம்  _____.

11th இயற்பியல் - ஈர்ப்பியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Physics - Gravitation Model Question Paper ) - by Sangeetha - Tiruvannamalai - View & Read

 • 1)

  கோளின் நிலை வெக்டரும் கோண உந்தமும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக அமைவது _____.

 • 2)

  புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு இருமடங்கானால், ஓராண்டு என்பது எத்தனை நாட்கள்_____.

 • 3)

  புவியினைப் பொறுத்து நிலவின் ஈர்ப்புநிலை ஆற்றல் _____.

 • 4)

  புவியின் மீது சூரியனின் ஈர்ப்பியல் விசை செய்யும் வேலை _____.

 • 5)

  சென்னையிலிருந்து திருச்சிக்கு ஒரு மனிதர், சென்றால் அவர் எடையானது_____.

11th இயற்பியல் - துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப்பொருட்களின் இயக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Physics - Motion of System of Particles and Rigid Bodies Model Question Paper ) - by Sangeetha - Tiruvannamalai - View & Read

 • 1)

  இரட்டை உருவாக்குவது ______.

 • 2)

  திண்பொருள் ஒன்று கோண உந்தம் L உடன் சுழல்கிறது இதன் இயக்க ஆற்றல் பாதியானால் கோண உந்தமானது ______.

 • 3)

  ஒரு நிறையானது நிலையான புள்ளியைப் பொருத்து ஒரு தளத்தில் சுழலும்போது, அதன் கோண உந்தத்தின் திசையானது ______.

 • 4)

  M நிறையும் R ஆரமும் கொண்ட திண்மக் கோணமானது ፀ கோணம் உள்ள சாய்தளத்தில் கீழ்நோக்கி நழுவாமல் உருளுதலின் போதும் உருளாமல் சறுக்குதலின் போதும் பெற்றிருக்கும் முடுக்கங்களின் விகிதம்______.

 • 5)

  கிடைத்தளத்தில் உருளும் சக்கரம் ஒன்றின் மையத்தின் வேகம் v0 சக்கரத்தின் பரியில் மையப் புள்ளிக்கு இணையான உயரத்தில் உள்ள புள்ளி இயக்கத்தின் போது பெற்றிருக்கும் வேகம் ______.

11th இயற்பியல் - அலைகள் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Waves Three Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  ஒரு முனை சுவரில் பொருத்தப்பட்ட கம்பி ஒன்றைக் கருதுவோம். படத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள கீழ்கண்ட இரு சூழல்களிலும் (அலைகள் ஒரு வினாடியில் இந்த தொலைவைக்க கடப்பதாக கருதுக)
  a) அலைநீளம் b) அதிர்வெண் c) திசைவேகம் ஆகியவற்றை கணக்கிடுக.

 • 2)

  படத்தில் காட்டியபடி நீள் நிறை அடர்த்தி 0.25kgm-1 கொண்ட கம்பியில் இயக்கத்தில் உள்ள துடிப்பின் திசைவேகம் காண்க. மேலும் துடிப்பு 30cm யைக் கம்பியில் கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரத்தையும் காண்க.

 • 3)

  எஃகு கம்பி ஒன்றில் ஒலியின் திசைவேகத்தை கணக்கிடுக. எஃகின் யங்குணகம் Y = 2 x 1011 Nm-2 மற்றும் அடர்த்தி ρ = 7800kgm-3

 • 4)

  நாயைப் பார்த்து அழும் குழந்தையின் அழுகுரலை  3.0m  தொலைவிலிருந்து கேட்கும்போது ஒலிச்செறிவு 10-2 W m-2 குழந்தையின் அழுகுரலை 6.0m தொலைவிலிருந்து கேட்கும்போது ஒலிச்செறிவு எவ்வளவாக இருக்கும் .

 • 5)

  ஒலித்துக் கொண்டுள்ள இசைக்கருவி ஒன்றின் ஒலி மட்டம் 50dB. மூன்று ஒத்த இசைக்கருவிகள் இணைந்து ஒலிக்கும்போது தொகுப்பயன் செறிவைக் காண்.

11th இயற்பியல் - அலைவுகள் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Oscillations Three Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  ஒரு செவிலியர் நோயாளி ஒருவரின் சராசரிஇதயத்துடிப்பை அளவிட்டு மருத்துவரிடம் 0.8s என்ற அலைவு நேரத்தில் குறிப்பிட்டார். நோயாளியின் இதயத்துடிப்பை ஒரு நிமிடத்திற்கான துடிப்புகளின் எண்ணிக்கையில் கூறவும்.

 • 2)

  1N m-1 மற்றும் 2N m-1 சுருள்மாறிலிகள் கொண்ட இரு சுருள்வில்கள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படுவதாக கொள்வோம். தொகுப்பயன் சுருள்மாறிலியைக் கணக்கிடுக. மேலும் kp ஐ பற்றி கருத்துக் கூறுக.

 • 3)

  ஒரு தனி ஊசலின் நீளம் அதன் தொடக்க நீளத்திலிருந்து 44% அதிகரிக்கிறது எனில் தனிஊசலின் அலைவுநேரம் அதிகரிக்கும் சதவீதத்தை கணக்கிடுக.

 • 4)

  ஒருபரிமாண இயக்கத்திற்கான இயக்க ஆற்றல் மற்றும் மொத்த ஆற்றல் இவற்றின் சமன்பாடுகளை நேர்கோட்டு உந்தத்தை கொண்டு எழுதுக.

 • 5)

  வெப்பநிலையினால் தனி ஊசலின் நீளத்தில் ஏற்படும் விளைவினை விளக்குக.

11th இயற்பியல் - வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Kinetic Theory Of Gases Three Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  இயக்கவியற் கொள்கையின் அடிப்படையில் வெப்பநிலையைப் பற்றி விரிவாக விளக்கவும்.

 • 2)

  மோதலின் போது மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றலில் எவ்விதமான இழப்பும் ஏற்படுவதில்லை ஏன்?

 • 3)

  வாயு மூலக்கூறுகளால் ஏற்படும் அழுத்தம் சார்ந்திருக்கும் காரணிகளை விளக்குக?

 • 4)

  சராசரி இருமுடி மூல வேகம்\({ v }_{ rms }\) இயற்கையில் ஏற்படுத்தும் விளைவுகள் யாவை?

 • 5)

  சராசரி வேகம், மிகவும் சாத்தியமான வேகம் இவற்றை விளக்குக,\({ v }_{ rms },\overline { v } ,{ v }_{ mp }\) இவற்றை ஒப்பிடுக.

11th இயற்பியல் - வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics Heat And Thermodynamics Three Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  மனிதரொருவர் 2kg நிறையுடைய நீரினை துடுப்பு சக்கரத்தைக் கொண்டு கலக்குவதன் மூலம் 30 kJ வேலையைச் செய்கிறார். ஏறத்தாழ 5 k cal வெப்பம் நீரிலிருந்து வெளிப்பட்டு கொள்கலனின் பரப்பு வழியே வெப்பக்கடத்தல் மற்றும் வெப்பக் கதிர்விச்சின் மூலம் சுழலுக்குக் கடத்தப்படுகிறது. எனில் அமைப்பின் அக ஆற்றல் மறுபாட்டைக் காண்க.

 • 2)

  மெல்லோட்டப் பயிற்சியை (Jogging) தினமும் செய்வது உடல்நலத்தை பேணிக்காக்கும் என்பது நாமறிந்ததே. நீங்கள் மெல்லோட்டப் பயிற்சியில் ஈடுபடும்போது 500 KJ வேலை உங்களால் செய்யப்படுகிறது. மேலும் உங்கள் உடலிலிருந்து 230 KJ வெப்பம் வெளியேறுகிறது எனில், உங்கள் உடலில் ஏற்படும் அக ஆற்றல் மாறுபாட்டைக் கணக்கிடுக.

 • 3)

  மீமெது நிகழ்விற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

 • 4)

  300 k வெப்பநிலையுள்ள 0.5 மோல் வாயு ஒன்று தொடக்கப்பருமன் 2L இல் இருந்து இறுதிப்பருமான் 6L க்கு வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வில் விரிவடைகிறது எனில், பின்வருவானவற்றைக் காண்க. 
  a. வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை?
  b. வாயுவிற்குக் கொடுக்கப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவு?
  c. வாயுவின் இறுதி அழுத்தம்?
  (வாயுமாறிலி, R= 8.31 J mol-1 K-1)

 • 5)

  கீழே காட்டப்பட்டுள்ள PV வரைபடம் வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் நடைபெறும் இரண்டு வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வுகளைக் குறிக்கின்றன. இரண்டு வெப்பநிலைகளில் உயர்ந்த வெப்பநிலை எது என்பதைக் கண்டறிக.
   

11th இயற்பியல் - பருப்பொருளின் பண்புகள் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Properties Of Matter Three Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  ஒரு திண்மக்கோளம் 1.5 cm ஆரமும் 0.038kg  நிறையும் கொண்டுள்ளது. திண்மக் கோளத்தின் ஒப்படர்த்தியைக் கணக்கிடுக. 

 • 2)

  ஒரு நீரியல் தூக்கியின் இரு பிஸ்டன்கள் 60cm மற்றும் 5 cm விட்டங்களைக் கொண்டுள்ளன. சிறிய பிஸ்டன் மீது 50 N விசை செலுத்தப்பட்டால் பெரிய பிஸ்டன் செலுத்தும் விசை யாது?

 • 3)

  2.5 × 10-4m2 பரப்புள்ள ஒரு உலோகத்தட்டு 0.25 × 10-3m தடிமனான விளக்கெண்ணெய் ஏட்டின்மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது. தட்டை 3 × 10-2m s-1, திசைவேகத்தில் நகர்த்த 2.5 N விசை தேவைப்பட்டால், விளக்கெண்ணெயின் பாகியல் எண்ணைக் கணக்கிடுக.
  கொடுக்கப்பட்டவை:
  A = 2.5 x 10-4m2,dx = 0.25 x 10-3m,
  F = 2.5N and dv = 3 x 10-2ms-1

 • 4)

  ஒரு சோப்புக்குழியின் படலத்தின் பரப்பை 50cm2 லிருந்து 100cm2 க்கு அதிகரிக்க செய்யப்பட்ட வேலை 2.4×10−4 J எனில் சோப்புக் கரைசலின் பரப்பு இழுவிசையைக் கணக்கிடுக.

 • 5)

  ஒப்படர்த்தி 0.8 கொண்ட 4mm உயரமுள்ள எண்ணெய் தம்பத்தினால் 2.0cm ஆரமுள்ள சோப்புக் குமிழியின் மிகையழுத்தம் சமப்படுத்தப்பட்டால், சோப்புக்குமிழியின் பரப்பு இழுவிசையைக் காண்க.

11th இயற்பியல் - ஈர்ப்பியல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Gravitation Three Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  "கோடை காலமும் குளிர் காலமும் புவியில் ஏற்படுவது எவ்வாறு" என்ற வினாவுக்கு மாணவர் ஒருவர் புவி நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றும்போது, புவி சூரியனுக்கு அருகே வரும்போது (அண்மை நிலை) கோடை காலமும் சூரியனை விட்டு விலகி அதிகத் தொலைவில் உள்ளபோது (சேய்மைநிலை) குளிர் காலமும் தோன்றுகிறது என பதில் அளிக்கிறார். மாணவரின் பதில் சரியா? இல்லை எனில் கோடையும் குளிர் களமும் தோன்றும் காரணத்தை விளக்குக. 

 • 2)

  2018 ஜனவரி 31 தேதி நடைபெற்ற சந்திர கிரகணத்தின் வெவ்வேறு நிலைகளை புகைப்படம் காட்டுகின்றது. இப்புகைப்படத்தின் அடிப்படையில் புவி கோள வடிவமுடையது என நிரூபிக்க முடியுமா?

 • 3)

  கெப்ளரின் சுற்றுக்காலங்களின் விதியினைக் கூறு.

 • 4)

  ஒரு நிறை m ஆனது இரு பகுதிகளாக உடைக்கப்படுகிறது .அவை 'm' (M -m )என்பன. இரு பகுதிகளுக்கிடையேயான ஈர்ப்பு விசை பெருமத்தை அடைய வேண்டுமெனில் m எங்ஙணம் M உடன் தொடர்புடையது.          

 • 5)

  ஒரு புவிநிலைத் துணைக்கோள் 5R என்ற உயரத்தில் புவியின் பரப்பிற்கு மேலே சுற்றிவருகிறது. R  என்பது புவியின் ஆரம். புவியின் பரப்பிலிருந்து 2R என்ற உயரத்தில் உள்ள மற்றொரு துணைக்கோளின் சுற்றுக்  காலத்தைக்  காண். 

11th இயற்பியல் - துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப்பொருட்களின் இயக்கம் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Motion Of System Of Particles And Rigid Bodies Three Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  திருப்பு விசைக்கும் கோண உந்தத்திற்கும் இடையேயான தொடர்பு யாது?

 • 2)

  சமநிலை என்றால் என்ன?

 • 3)

  M நிறையும், R ஆரமும் கொண்ட வட்டத்தட்டு ஒன்றின் நிறை மையத்தின் வழியாகவும் அதன் தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் செல்லும் அச்சைப் பற்றிய சுழற்சி ஆரத்தைக் காண்க.

 • 4)

  உருளும் சக்கரம் ஒன்றின் நிறைமையானது 5ms-1 திசைவேகத்துடன் இயங்குகிறது.இதன் ஆரம் 1.5 m மற்றும் கோண திசைவேகம் 3 rad s-1 இச்சக்கரம் நழுவுதலற்ற உருளுதலில் உள்ளதா என சோதிக்க?

 • 5)

  திருப்பு விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை சமன்பாட்டைவருவி.

11th இயற்பியல் - வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Work, Energy And Power Three Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  ஒரு பளு தூக்குபவர் 250 kg நிறையை 5000 N விசையால் 5 m உயரத்திற்கு தூக்குகிறார்.
  (a) பளுதூக்குபவரால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன?
  (b) புவியீர்ப்பு விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன?
  (c) பொருளின் மீது செய்யப்பட்ட நிகர வேலை என்ன?

 • 2)

  2 kg மற்றும் 4 kg நிறை கொண்ட இரு பொருள்கள் 20 kg m s-1 என்ற சம உந்தத்துடன் இயங்குகின்றன.
  (a) அவை சம இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றிருக்குமா?
  (b) அவை சம வேகத்தைப் பெற்றிருக்குமா?

 • 3)

  2 kg நிறையுள்ள பொருள் தரையிலிருந்து 5 m உயரத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்படுகிறது  (g = 10 m s-2) எனில்
  a) பொருளினுள் சேமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையாற்றல் யாது?
  b) இந்த நிலையாற்றல் எங்கிருந்து கிடைத்தது?
  c) பொருளை அந்த உயரத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல எவ்வளவு புறவிசை செயல்பட வேண்டும்?
  d) பொருளானது ‘h’ உயரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் போது அதன் மீது செயல்படும் நிகர விசை யாது?

 • 4)

  m நிறையுள்ள ஒரு பொருள் சுருள்வில்லுடன் இணைக்கப்பட்டு, செயல்படுத்தப்படும் விசையினால் அது நடுநிலையில் இருந்து 25 cm அளவிற்கு நீட்சியடைகிறது.
  (a) சுருள்வில் – நிறை அமைப்பில் சேமிக்கப்பட்ட நிலை ஆற்றலைக் கணக்கிடுக.
  (b) இந்த நீட்சியில் சுருள்வில் விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை யாது?
  (c) சுருள்வில்லானது அதே 25 cm அளவிற்கு அமுக்கப்பட்டால் சேமிக்கப்படும் நிலை ஆற்றல் மற்றும் அமுக்கத்தின்போது சுருள்வில் விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக. (சுருள்வில் மாறிலி K = 0.1 N m-1)

 • 5)

  கீழ்கண்ட நேர்வுகளில் புவியீர்ப்பு விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலையைக் கணக்கிடுக

11th இயற்பியல் - இயக்க விதிகள் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Laws Of Motion Three Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  நீட்சித்தன்மையற்ற மெல்லிய கயிறு ஒன்றில் கட்டி தொங்கவிடப்பட்ட ஊசல்குண்டு ஒன்றைக் கருதுக. அதன் அலைவுகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
  a) ஊசல் குண்டின் மீது செயல்படும் விசைகள் யாவை?
  b) ஊசல்குண்டின் முடுக்கத்தினைக் காண்க.

 • 2)

  புவிப்பரப்பில் ஓய்வு நி்லையிலுள்ள பொருள் ஒன்றுக்கு நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியினைப் பயன்படுத்தி அ்தன் மூலம் பெறப்படும் முடிவுகளை ஆராய்க.

 • 3)

  படத்தில் காட்டியுள்ள A, B மற்றும் C என்ற கனச் செவ்வகத்துண்டுகளின் மீது செயல்படும் விசைகளை காண்க.

 • 4)

  கணத்தாக்கு என்பது உந்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் என்று விளக்குக.

 • 5)

  ஒரு பொருளை நகர்த்த அப்பொருளை இழுப்பது சுலபமா? அல்லது தள்ளுவது சுலபமா? தனித்த பொருளின் விசைப்படம் வரைந்து விளக்குக.

11th இயற்பியல் - இயக்கவியல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Kinematics Three Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  தொடக்கத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ள மனிதர் ஒருவர், (1) வடக்கு நோக்கி 2 மீட்டரும், (2) கிழக்கு நோக்கி 1 மீட்டரும், பின்பு (3) தெற்கு நோக்கி 5 மீட்டரும் நடக்கிறார். இறுதியாக (4) மேற்கு நோக்கி 3 m  நடந்து ஓய்வு நிலைக்கு வருகிறார். இறுதி நிலையில் அம்மனிதரின் நிலை வெக்டரைக் காண்க. 

 • 2)

  உங்கள் பள்ளிக்கூடம், உங்கள் வீட்டிலிருந்து 2 km தொலைவில் உள்ளது எனக்கருதுக. வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கூடத்திற்கும், பின்னர் மாலை பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வீட்டிற்கும் வருகிறீர்கள் எனில், இந்நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கடந்து சென்ற தொலைவு மற்றும் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி என்ன?

 • 3)

  10 g மற்றும் 1 kg நிறை கொண்ட இரண்டு பொருட்கள் 10 m s-1 என்ற ஒரே வேகத்தில் செல்கின்றன. அவற்றின் உந்தங்களின் எண்மதிப்பைக் காண்க.

 • 4)

  இரயில் வண்டியொன்று 54 km h-1 என்ற சராசரி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. தடையை செலுத்திய பின்பு அவ்வண்டி 225 m சென்று நிற்கிறது எனில் இரயில் வண்டியின் எதிர் முடுக்கத்தைக் காண்க.

 • 5)

  ஒரு புகைவண்டியின் நீளம்  20 m . அது 40 km/h வேகத்தினால் இயங்கியங்குகிறது எனில் 500 m நீளமுள்ள பாலத்தை எவ்வளவு நேரத்தில் கடக்கும்?

11th இயற்பியல் - இயல் உலகத்தின் தன்மைமயும் அளவீட்டியலும் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Nature Of Physical World And Measurement Three Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  ஒரு கம்பிக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு (100 ± 5) V மற்றும் அதன் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் (10 ± 0.2) A எனில். அக்கம்பியின் மின்தடையைக் காண்க.

 • 2)

  முக்கிய எண்ணுருக்களை கணக்கிடுவதன் விதிகளைத் தருக்க.

 • 3)

  பரிமாண பகுப்பாய்வின் வரம்புகள் யாவை?

 • 4)

  ஒரு இயற்பியல் அளவின் பரிமாணங்கள் என்றால் என்ன?

 • 5)

  தொழில் நுட்பவியல் என்பது யாது? இயற்பியலும், தொழில் நுட்பவியலும் இணைந்து எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன?

11th Standard இயற்பியல் - வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Physics - Work, Energy and Power Model Question Paper ) - by Sangeetha - Tiruvannamalai - View & Read

 • 1)

  \((2\hat { i } +\hat { j } )\) N என்ற சீரான விசை 1 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருளின் மீது செயல்படுகிறது. பொருளானது  \((3\hat { i } +\hat { k } )\) என்ற நிலை முதல் \((5\hat { i } +3\hat { j } )\) என்ற நிலை வரை இடம்பெயருகிறது. பொருளின் மீது விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை _______.

 • 2)

  4 m நிறையுள்ள ஒரு பொருள் - தளத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ளது. அது திடீரென மூன்று துண்டுகளாக வெடித்துச் சிதறுகிறது. m நிறையுள்ள இரு துண்டுகள் v என்ற சம வேகத்தில் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இயங்குகிறது. வெடிப்பினால் உருவாக்கப்பட்ட மொத்த இயக்க ஆற்றல் _______.

 • 3)

  ஒரு மூடிய பாதைக்கு ஆற்றல் மாற்றா விசையினால்  செய்யப்பட்ட வேலை?

 • 4)

  காற்றால் இயங்கும் ஒரு மின்னியற்றி காற்று ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றுகிறது. மின்னியற்றியானது அதன் இறக்கைகளில் படும் காற்று ஆற்றலில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் மின் ஆற்றலாக மாற்றுவதாகக் கருதுக. v என்பது காற்றின் வேகம் எனில், வெளியீடு மின்திறன் எதற்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும்?

 • 5)

  k என்ற விசை மாறிலி கொண்ட  ஒரு சுருள்வில் ஒரு துண்டு மற்றொன்றை விட இரு மடங்கு நீளம் உள்ளவாறு இரு துண்டுகளாக வெட்டப்படுகிறது. நீளமான துண்டு பெற்றுள்ள விசை மாறிலியானது _______.

11th இயற்பியல் - இயக்க விதிகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Physics - Laws of Motion Model Question Paper ) - by Sangeetha - Tiruvannamalai - View & Read

 • 1)

  வளைவுச் சாலை ஒன்றில் கார் ஒன்று திடீரென்று இடது புறமாகத் திரும்புபோது அக்காரிலுள்ள பயணிகள் வலது புறமாகத் தள்ளப்படுவதற்கு, பின்வருவனவற்றுள் எது காரணமாக அமையும்?

 • 2)

  m1 < m2 என்ற நிபந்தனையில் இருநிறைகளும் ஒரே விசையினை உணர்ந்தால், அவற்றின் முடுக்கங்களின் தகவு _______.

 • 3)

  பொருளொன்று சொர சொரப்பான சாய்தளப்பரப்பில் ஓய்வுநிலையில் உள்ளது எனில் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சத்தியம்?

 • 4)

  மனிதரொருவர் புவியின் துருவத்திலிருந்து, நடுவரைக் கோட்டுப் பகுதியை நோக்கி வருகிறார். அவரின்மீது செயல்படும் மையவிலக்கு விசை _______.

 • 5)

  விசையின் அடிப்படை வரையறையைத் தருவது_____ 

11th Standard இயற்பியல் - இயக்கவியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Physics - Kinematics Model Question Paper ) - by Sangeetha - Tiruvannamalai - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது ஓரலகு வெக்டர்?

 • 2)

  m1 மற்றும் m2 நிறை கொண்ட இரண்டு பொருட்கள் h1 மற்றும் h2 உயரத்திலிருந்து விழுகின்றன. அவை தரையை அடையும்போது அவற்றின் உந்தங்களின் எண்மதிப்புகளின் விகிதம் என்ன?

 • 3)

  துகளொன்றின் திசைவேகம் \({\overrightarrow{v}=2\hat{i}+t^2\hat{j}}-9\hat{k}\) எனில், t = 0.5 வினாடியில் அத்துகளின் முடுக்கத்தின் எண்மதிப்பு யாது?

 • 4)

  சமஉயரத்தில் உள்ள இரு பொருட்களில் ஒன்று தானாக கீழ்நோக்கி விழுகிறது. மற்றொன்று கிடைத்தளத்ளத்தில் எறியப்படுகிறது. ‘t’ வினாடியில் அவை கடந்த செங்குத்து தொலைவுகளின் விகிதம் என்ன?

 • 5)

  பொருளொன்று u ஆரம்பத்திசை வேகத்துடன் தரையிலிருந்து செங்குத்தாக மேல் நோக்கி எறியப்படுகிறது. அப்பொருள் மீண்டும் தரையை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்

11th Standard இயற்பியல் - இயல் உலகத்தின் தன்மைமயும் அளவீட்டியலும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Physics - Nature of Physical World and Measurement Model Question Paper ) - by Sangeetha - Tiruvannamalai - View & Read

 • 1)

  அடிப்படை மாறிலி்களில் இருந்து hc/G என்ற ஒரு சமன்பாடு பெறப்படுகிறது. இந்த சமன்பாட்டின் அலகு _______.

 • 2)

  π இன் மதிப்பு 3.14 எனில் π2 இன் மதிப்பு _______.

 • 3)

  t என்ற கணத்தில் ஒரு துகளின் திசைவேகம் v = at + bt2 எனில் b -இன் பரிமாணம் _______.

 • 4)

  ஈர்ப்பியல் மாறிலி G யின் பரிமாண வாய்ப்பாடு_______.

 • 5)

  விசையானது திசைவேகத்தின் இருமடிக்கு நேர்விகிதப் பொருத்தமுடையது எனில் விகித மாறிலியின் பரிமாண வாய்ப்பாடு_______.

11th இயற்பியல் - முதல் பருவம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Physics - Term 1 Model Question Paper ) - by Sangeetha - Tiruvannamalai - View & Read

 • 1)

  ஒரு கோளத்தின் ஆரத்தை அளவிடுதலில் பிழை 2% எனில், அதன் கனஅளவைக் கணக்கிடுதலின் பிழையானது_______.

 • 2)

  ஈர்ப்பியல் மாறிலி G யின் பரிமாண வாய்ப்பாடு_______.

 • 3)

  m1 < m2 என்ற நிபந்தனையில் இருநிறைகளும் ஒரே விசையினை உணர்ந்தால், அவற்றின் முடுக்கங்களின் தகவு _______.

 • 4)

  1 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருள்  20 m s-1 திசைவேகத்துடன மேல்நோக்கி எறி்யப்படுகிறது. அது 18 m உயரத்தை   அடைந்தவுடன்  கணநேர ஓய்வு நிலைக்கு வருகிறது. உராய்வு விசையால்  இழக்கப்பட்ட  ஆற்றல் எவ்வளவு? (g = 10 ms-2 எனக்கொள்க)

 • 5)

  கிடைத்தளத்தில் உருளும் சக்கரம் ஒன்றின் மையத்தின் வேகம் v0 சக்கரத்தின் பரியில் மையப் புள்ளிக்கு இணையான உயரத்தில் உள்ள புள்ளி இயக்கத்தின் போது பெற்றிருக்கும் வேகம் ______.

11th இயற்பியல் காலாண்டு வினாத்தாள் ( 11th Physics Quarterly Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

11th இயற்பியல் - அலைகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Waves Two Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  கேட்பவரிடமிருந்து விலகி மலை ஒன்றை நோக்கிச் செல்லும் ஒலி மூலம் உமிழும் ஒலியின் அதிர்வெண் 1500Hz, ஒலி மூலத்தின் திசைவேகம் 6ms-1
  (a) மூலத்திலிருந்து நேரடியாக வரும் ஒலியின் அதிர்வெண்ணைக் காண்க.
  (b) காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் 330ms -1 எனக் கருதி மலையிலிருந்து எதிரொலித்து வரும் ஒலியின் அதிர்வெண்ணைக் காண்க

 • 2)

  அலைகள் என்றால் என்ன?

 • 3)

  அலைகளின் வகைகளை எழுது

 • 4)

  குறுக்கலை என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

 • 5)

  வாயு ஒன்றில் ஒலியின் திசைவேகத்தை பாதிக்கும் காரணிகளை எழுதுக.

11th Standard இயற்பியல் - அலைவுகள் செயற்கூறுகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Standard Physics - Oscillations Two Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  சீரலைவு மற்றும் சீரற்ற அலைவு இயக்கம் என்றால் என்ன? இரு உதாரணங்கள் தருக

 • 2)

  தனிச்சீரிசை இயக்கத்தின் அதிர்வெண் வரையறு.

 • 3)

  தனிச்சீரிசை இயக்கத்தின் அலைவு நேரம் வரையறு.

 • 4)

  இரு சுருள்வில்கள் பக்க இணைப்பில் உள்ள தொகுப்பை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

 • 5)

  தனி ஊசலின் அலைவுநேரம் பற்றி எழுதுக

111th Standard இயற்பியல் - வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Kinetic Theory Of Gases Two Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  அழுத்தத்தின் நுட்பமான தோற்றம் பற்றி விளக்குக?

 • 2)

  வெப்பநிலையின் நுட்பமான தோற்றம் பற்றி விளக்குக?

 • 3)

  சராசரி இயக்க ஆற்றல் மற்றும் அழுத்தத்திற்கும் இடையேயான தொடர்பு யாது?

 • 4)

  இயக்கவியற் கொள்கையின் அடிப்படையில் பாயில் விதியினை வருவி.

 • 5)

  பிரௌனியன் இயக்கத்திற்கான காரணம் யாது?

11th இயற்பியல் - வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Heat And Thermodynamics Two Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  கரும்பொருள் என்றால் என்ன?

 • 2)

  வெப்ப இயக்க அமைப்பு என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுத்தருக.

 • 3)

  வெப்ப இயக்க அமைப்பின் வகைகள் யாவை?

 • 4)

  வெப்பச் சமநிலை என்றால் என்ன?

 • 5)

  நிலை மாறிகள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

11th இயற்பியல் - பருப்பொருளின் பண்புகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Properties Of Matter Two Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  தகைவு மற்றும் திரிபு - வரையறு 

 • 2)

  மீட்சிப்பண்பின் ஹீக் விதியைக் காண்க.

 • 3)

  பாய்ஸன் விகிதத்தை வரையறு.

 • 4)

  திண்மம் மற்றும் திரவ சோடி ஒன்றின் சேர்கோணம் வரையறு.

 • 5)

  ஓரின மற்றும் வேரினக் கவர்ச்சி விசைகளை வேறுபடுத்துக.

11th இயற்பியல் - ஈர்ப்பியல் இரண்டு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Physics - Gravitation Two Marks Model Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  கெப்ளரின் விதிகளைக் கூறு.

 • 2)

  கோளின் கோண உந்தம் மாறுமா? உன் விடையை நிரூபி.

 • 3)

  ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல்-வரையறு.

 • 4)

  ஈர்ப்புத் தன்னிலை ஆற்றல் - வரையறு 

 • 5)

  புவியின் விடுபடு வேகம் என்றால் என்ன?

11th இயற்பியல் - துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப்பொருட்களின் இயக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Motion Of System Of Particles And Rigid Bodies Two Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  \((4\hat { i } -3\hat { j } +5\hat { k } )\) N விசையானது \((7\hat { i } +4\hat { j } -2\hat { k } )\)m என்ற புள்ளியில் அமைந்த நிலைவெக்டரின் மீது செயல்படுகிறது. ஆதியைப் பொருத்து திருப்பு விசையின் மதிப்பை காண்க.

 • 2)

  மரம் வெட்டப்படும் போது, மரமானது வெட்டி வீழ்த்த வேண்டிய திசையின் பக்கமே வெட்டப்பட வேண்டியது ஏன்?

 • 3)

  இரு சமமான அளவு பாட்டில்களில் ஒன்றை நீர் நிரப்பியும் மற்றொன்றை காலியாகவும் கொண்டு சாய்தளத்தில் கீழ்நோக்கி உருளுமாறு அனுமதிக்கப்படுகிறது. இவற்றில் எது சாய்தளத்தின் அடிப்பகுதியை முதலில் அடையும்? விளக்குக.

 • 4)

  கோண உந்தத்திற்கு சுழற்சி இயக்க ஆற்றலுக்கும் இடையேயான தொடர்பை தருக. இவற்றிற்கு இடையேயான வரைபடத்தை வரைக. ஒத்த கோண உந்தம் கொண்ட இரு பொருட்களின் நிலைமத்திருப்புத்திறன்ககளை வரைபடம் மூலம் ஒப்பிடுக.

 • 5)

  கீழ்கண்ட கூற்று தவறு எனக் காட்ட ஓர் உதாரணம் தருக "ஏதேனும் இரு விசைகள் ஒன்றிணைந்து ஒரே தொகுபயன் விசையாக ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் போது, விசை ஒரே விளைவைக் கொடுக்கும்".

11th இயற்பியல் - வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Work, Energy And Power Two Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  2 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருள் 5 m உயரத்தில் இருந்து தரையில் விழுகிறது. புவியீர்ப்பு விசையினால் பொருளின்  மீது செய்யப்பட்ட வேலை என்ன? (காற்றின் தடையைப் புறக்கணிக்கவும். புவியீர்ப்பு முடுக்கம் g = 10 m s-2 எனக் கொள்க)

 • 2)

  தொடக்கத்தில் ஓய்வில் உள்ள ஒரு பொருளின் மீது F = kx2 என்ற மாறும் விசை செயல்படுகிறது. பொருளானது x = 0 m முதல் x = 4 m வரை இடப்பெயர்ச்சி அடைய விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலையைக் கணக்கிடுக. (மாறிலி k = 1 N m-2 எனக்கருதுக)

 • 3)

  1 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருள் h = 10 m உயரத்திலிருந்து விழுகிறது.
  (a) h = 10 m உயரத்தில் பொருளின் மொத்த  ஆற்றல்
  (b) h = 4 m உயரத்தில் பொருளின் நிலை ஆற்றல்
  (c) h = 4 m உயரத்தில் பொருளின் இயக்க ஆற்றல்
  (d) பொருள் தரையில் மோதும் வேகம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.
  (g = 10 m s-2 எனக் கொள்க)

 • 4)

  மீட்சி மற்றும் மீட்சி்யற்ற மோதலின்  சிறப்பியல்புகளை வி்ளக்குக

 • 5)

  பின்வருவனவற்றை வரையறு 
  (a) மீட்சி்யளிப்பு குணகம்
  (b) திறன் 
  (c) ஆற்றல் மாறா விதி
  (d) மீட்சி்யற்ற மோதலில்  இ்யக்க ஆற்றல் இழப்பு 

11th இயற்பியல் - இயக்க விதிகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Kinematics Two Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  துகளொன்றின் நிலை வெக்ட ர் \(\hat { r } =3t\hat { i } +5{ t }^{ 2 }\hat { j } +7\hat { k } \). எந்த திசையில் இந்த துகள் நிகர விசையை உணர்கிறது?

 • 2)

  கார் ஒன்றின் உள்ளே இருந்து அக்காரைத் தள்ள முடியாது ஏன்?

 • 3)

  பரப்புகளை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு மேல் வழுவழுப்பாக்கினால் அவற்றின் உராய்வுத் தடை குறைவதற் குப்பதிலாக அதிகரிப்பதன் காரணம் என்ன?

 • 4)

  உராய்வுக் குணகம் ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்க முடியுமா?

 • 5)

  சரிசமமான வளைவுச் சாலையில் கார் ஒன்று சறுக்குவதற்கான நிபந்தனை என்ன?

11th இயற்பியல் - இயக்கவியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Kinematics Two Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர் \(\overrightarrow{r}=2\hat{i}+3\hat{j}+5\hat{k}\) மற்றும் வெக்டர் \(\overrightarrow{F}=3\hat{i}-2\hat{j}+4\hat{k}\) ஆகியவற்றின் தொகுபயன் வெக்டர் \(\overrightarrow{\tau}=\overrightarrow{r}\times\overrightarrow{F }\) ஐக் காண்க.

 • 2)

  கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர் சமன்பாடுகளின் கூறுகளை ஒப்பிடுக.
  i) \(\overrightarrow{F}=m\overrightarrow{a}\) இங்கு m ஒரு நேரக்குறி எண்
  ii) \(\overrightarrow{p}=0\) 

 • 3)

  கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர் \(\vec r=3\hat i+2\hat j\) இவ்வெக்டரை ஓரலகு வெக்டராக மாற்றுக.

 • 4)

  கொடுக்கப்பட்ட இவ்விரண்டு வெக்டர்களின், வெக்டர் பெருக்கலின் தொகுபயன் வெக்டரைக் காண்க.
  \(\vec A=4\hat i-2\hat j+\hat k\) மற்றும்\(\vec B=5\hat i+3\hat j-4\hat k\) .

 • 5)

  ஒரு கால்பந்துவீரர் 20 ms-1 திசைவேகத்தில் கிடைத்தளத்துடன் 30o கோணத்தில் பந்து ஒன்றினை உதைக்கிறார். பந்தின் இயக்கம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது இலக்குக் கம்பங்கள் (goal post) அவரிடமிருந்து 40 m தொலைவில் உள்ளன, பந்து இலக்கினை அடையுமா?

11th இயற்பியல் Chapter 1 இயல் உலகத்தின் தன்மைமயும் அளவீட்டியலும் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் - ( 11th Physics Chapter 1 Nature Of Physical World And Measurement Two Marks Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  தரையில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஓர் மரத்தின் உச்சியானது 60˚ ஏற்றக் கோணத்தில் தோன்றுகிறது. மரத்திற்கும் அப்புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் 50 m எனில் மரத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

 • 2)

  புவியின் விட்டத்திற்கு சமமான அடிக்கோட்டுடன் 1°55′ கோணத்தை சந்திரன் உருவாக்குகிறது எனில், புவியிலிருந்து சந்திரனின் தொலைவு என்ன?
  (புவியின் ஆரம் 6.4 × 106m )

 • 3)

  ஒரு சோதனையில் அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியாக அளவீடு செய்யும் பொழுது, தனி ஊசலின் அலைவு நேரத்திற்கான பெறப்பட்ட அளவீடுகள் 2.63 s, 2.56 s, 2.42 s, 2.71 s மற்றும் 2.80 s. எனில் ஒவ்வொரு அளவீட்டிற்கும் தனிப் பிழை கணக்கிடுக.முடிவுகளை முறையான வடிவில் தருக.

 • 4)

  கீழ்க்காணும் எண்களுக்கான முக்கிய எண்ணுருக்களைத் தருக.
  0.007

 • 5)

  கீழ்க்காணும் எண்களுக்கான முக்கிய எண்ணுருக்களைத் தருக.
  5213.0

11th இயற்பியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Physics - Term 1 Five Mark Model Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  SI முறையில் ஈர்ப்பியல் மாறிலியின் மதிப்பு GSI = 6.6 × 10-11 Nm2 kg−2, எனில் CGS முறையில் அதன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக?

 • 2)

  பிழைகளின் வெவ்வேறு வகைகளை விளக்குக

 • 3)

  எறிபொருள் ஒன்று 10 m s–1 என்ற ஆரம்பத் திசைவேகத்துடன், கிடைத்தளத்துடன் \({\pi \over 4 }\)கோண அளவில் எறியப்படுகிறது. அதன் கிடைத்தளத் நெடுக்கத்தைக் கண்டுபிடி, அதே எறிபொருளை முன்னர் எறிந்தவாறே நிலவில் எறியும் போது அதன் கிடைத்தள நெடுக்கத்தில் ஏதேனும் மாற்றம் நிகழுமா? நிகழும் எனில் எவ்வகையான மாற்றம் என்று விளக்குக.
  (நிலவின் ஈர்ப்பு முடுக்கம் gநிலவு\({1 \over 6} g )\)

 • 4)

  ஸ்கேலார் மற்றும் வெக்டர் பெருக்கல்களின் பண்புகளை விவரி.

 • 5)

  நியூட்டனின் மூன்று விதிகளின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

11th இயற்பியல் காலாண்டு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Physics Quarterly Model Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  விசையானது திசைவேகத்தின் இருமடிக்கு நேர்விகிதப் பொருத்தமுடையது எனில் விகித மாறிலியின் பரிமாண வாய்ப்பாடு_______.

 • 2)

  பொருளொன்றின் நீளம் 3.51m அதன் துல்லியதன்மை 0.01m எனில் அளவீட்டின் விழுக்காடு பிழை ______

 • 3)

  2.64 x 104 kg ல் உள்ள முக்கிய எண்ணுருக்களின் எண்ணிக்கை____ 

 • 4)

  சமஉயரத்தில் உள்ள இரு பொருட்களில் ஒன்று தானாக கீழ்நோக்கி விழுகிறது. மற்றொன்று கிடைத்தளத்ளத்தில் எறியப்படுகிறது. ‘t’ வினாடியில் அவை கடந்த செங்குத்து தொலைவுகளின் விகிதம் என்ன?

 • 5)

  இரு சம வெக்டர்களின் தொகுப்பயன் விக்டரின் என்மதிப்பு அவற்றின் ஏதேனும் ஒரு விக்டரின் எண் மதிப்பிறகு சமமீனில் இரு வெக்டர்களுக்கும் இடையேயான கோணம்_____ 

11th இயற்பியல் - அலைகள் Book Back Questions ( 11th Physics - Waves Book Back Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  மாணவர் ஒருவர் தனது கிட்டாரை 120Hz இசைக்கவையால் மீட்டி, அதேநேரத்தில் 4வது கம்பியும் மீட்டுகிறான். கூர்ந்து கவனிக்கும்போது, கூட்டு ஒலியின் வீச்சு வினாடிக்கு 3 முறை அலைவுறுகிறது. 4வது கம்பியின் அதிர்வெண் கீழ்கண்டவற்றுள் எது?

 • 2)

  ஒரு குறிப்பிட்ட குழாய்க்கு 1000Hz விட குறைவான 4 சீரிசை அதிர்வெண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவை 300Hz, 600Hz, 750Hz மற்றும் 900Hz இந்த தொடரில் விடுபட இரு அதிர்வெண்கள் யாவை?

 • 3)

  இரு இணையான மலைகளுக்கிடையே நிற்கும் ஒருவன் துப்பாக்கியால் சுடுகிறான். முதல் எதிரொலியை t1 s இலும் 2வது எதிரொலியை  t2 s இலும் கேட்கிறான். மலைகளுக்கிடையேயான இடைவெளி _______.

 • 4)

  ஒரு முனை மூடிய காற்றுத்தம்பம் ஒன்று 83Hz அதிர்வெண் உடைய அதிர்வுறும் பொருளுடன் ஒத்ததிர்வு அடைகிறது எனில் காற்றுத் தம்பத்தின் நீளம் _______.

 • 5)

  x திசையில் இயங்கி கொண்டுள்ள அலை ஒன்றின் இடப்பெயர்ச்சி y இற்கான சமன்பாடு y=(2x10-3 )sin(300t−2x+\(\pi \over4\)) இங்கு x, y மீட்டரிலும் t வினாடியில் அளக்கப்பட்டால் அலையின் வேகம் _______.

11th இயற்பியல் - அலைவுகள் Book Back Questions ( 11th Physics - Oscillations Book Back Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  தனிசீரிசை இயக்கத்தில் ஒரு முழு அலைவிற்கான இடப்பெயர்ச்சிக்கு எதிரான முடுக்கமானது ஏற்படுத்துவது_______

 • 2)

  ஒரு தனி ஊசலின் அலைவுநேரம் T1 அது தொங்கவிடப்பட்டுள்ள புள்ளியானது y = k t2 என்ற சமன்பாட்டின்படி செங்குத்தாக மேல்நோக்கி இயங்குகின்றது. இங்கு y என்பது கடந்த செங்குத்து தொலைவு மற்றும் k =1 m s-2, இதன் அலைவுநேரம் T2 எனில் \({T_1 \over T_2}\)(g=10ms -2) என்பது_______.

 • 3)

  ஒரு உள்ளீடற்ற கோளகம் நீரினால் நிரப்பட்டுள்ளது இது ஒரு நீண்ட கயிற்றினால் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. கோளத்தின் அடிப்பகுதியின் உள்ள ஒரு சிறு துளையினால் நீரானது வெளியேறும் நிலையில் கோளம் அலைவுறும்போது அதன் அலைவுநேரம்_______.

 • 4)

  தடையுறு அலையியற்றியானது 100 அலைவுகளை முழுமைப்படுத்தும்பொழுது வீச்சானது அதன் ஆரம்பவீச்சின் 1/3 மடங்காக குறைகின்றது. 200 அலைவுகளை முழுமைப்படுத்தும்போது அதன் வீச்சின் மதிப்பு என்ன?

 • 5)

  l நீளமுடைய தனிஊசல் ஒன்றின் நிலைம நிறை மற்றும் ஈர்ப்பியல் நிறை சமமற்றது எனில் அதன் அலைவுநேரம்_______.

11th இயற்பியல் - வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை Book Back Questions ( 11th Physics - Kinetic Theory Of Gases Book Back Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  m நிறைகொண்ட பந்து ஒன்று u வேகத்துடன் x அச்சைபொருத்து 600 கோணத்தில் சென்று சுவரொன்றின் மீது மீட்சி மோதலை ஏற்படுத்துகிறது. x மற்றும் y திசையில் அப்பந்தின் உந்தமாறுபாடு என்ன?

 • 2)

  வாயு மூலக்கூறுகளின் சராசரி இடப்பெயர்வு இயக்க ஆற்றல் பின்வருவனவற்றுள் எதனைச் சார்ந்தது?

 • 3)

  நல்லியல்பு வாயு ஒன்றின் அகஆற்றல் U மற்றும் பருமன் V ஆகியவை இருமடங்காக்கப்பட்டால் அவ்வாயுவின் அழுத்தம் என்னவாகும்?

 • 4)

  ஓரலகு நிறையுள்ள நைட்ரஜனின் அழுத்தம் மாறாத் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் மற்றும் பருமன் மாறாத் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்கள் முறையே SP மற்றும் SV எனில் பின்வருவனவற்றுள் எது மிகப் பொருத்தமானது?

 • 5)

  மாறா வெப்பநிலையில் கொடுக்கப்பட்ட வாயு மூலக்கூறின் மேக்ஸ்வெல் - போல்ட்ஸ்மென் வேகப்பகிர்வு வளைகோட்டின் பரப்பு பின்வருவனவற்றுள் எதற்குச் சமமாகும்.

11th இயற்பியல் - வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் Book Back Questions ( 11th Physics - Heat And Thermodynamics Book Back Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  வெப்பமான கோடைகாலத்தில் சாதாரண நீரில் குளிந்த பின்னர் நமது உடலின் ______.

 • 2)

  சார்லஸ் விதியின்படி பருமன் மற்றும் வெப்பநிலைக்குமான வரைபடம் ______.

 • 3)

  மேசை மீது வைக்கப்பட்ட சூடான தேநீர் சிறிது நேரத்தில் சூழலுடன் வெப்பச் சமநிலையை அடைகிறது. அறையில் உள்ள காற்று மூலக்கூறுகளை வெப்ப அமைப்பு என்று கருதினால் கீழ்கண்டவற்றுள் எக்கூற்று பொருத்தமானது.

 • 4)

  பருமன் மாறா நிகழ்விற்கு பின்வருவனவற்றுள் எது பொருத்தமானது?

 • 5)

  நீரின் உறை நிலைக்கும் அதன் கொதி நிலைக்கும் இடையே இயங்கும் வெப்ப இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன் ______.

11th இயற்பியல் - பருப்பொருளின் பண்புகள் Book Back Questions ( 11th Physics - Properties Of Matter Book Back Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  X மற்றும் Y என்ற இரு கம்பிகளைக் கருதுக. X கம்பியின் ஆரமானது y கம்பியின் ஆரத்தைப்போல 3 மடங்கு உள்ளது. அவை சமமான பளுவால் நீட்டப்பட்டால் y-இன் மீதான தகைவு _____.

 • 2)

  கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொருளுக்கு விறைப்புக் குணகமானது யங் குணத்தில் \(\left( \frac { 1 }{ 3 } \right) \)பங்கு உள்ளது. அதன் பாய்ஸன் விகிதம் _____.

 • 3)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ஸ்கேலர் அல்ல?

 • 4)

  கீழ்கண்ட நான்கு கம்பிகளும் ஒரே பொருளால் ஆனவை. ஒரே இழுவிசை செலுத்தப்பட்டால் இவற்றுள் எது அதிக நீட்சியைப் பெறும்?

 • 5)

  மாறுபட்ட குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு கொண்ட ஒரு கிடைமட்டக்குழாய்யில், நீரானது 20 cm குழாயின் விட்டமுள்ள ஒரு புள்ளியில் 1 ms-1 திசைவேகத்தில்செல்கிறது. 1.5 ms-1 திசைவேகத்தில் செல்லும் புள்ளியின் குழாயின் விட்டமானது  _____.

11th இயற்பியல் - ஈர்ப்பியல் Book Back Questions ( 11th Physics - Gravitation Book Back Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  கோளின் நிலை வெக்டரும் கோண உந்தமும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக அமைவது _____.

 • 2)

  திடீரென புவி மற்றும் சூரியனின் நிறைகள் இருமடங்காக மாறினால், அவைகளுக்கிடையேயான ஈர்ப்பியல் விசை_____.

 • 3)

  புவியின் நிறையும் ஆரமும் இருமடங்கானால் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் g _____.

 • 4)

  கீழ்கண்டவைகளில் எவை மாறிலி?

 • 5)

  ஓராண்டு காலத்தில் புவியின் மீது சூரியன் செய்த வேலையின் அளவு_____.

11th Standard இயற்பியல் - துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப்பொருட்களின் இயக்கம் Book Back Questions ( 11th Standard Physics - Motion of System of Particles and Rigid Bodies Book Back Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  துகள்களால் ஆன அமைப்பின் நிறை மையம் சாராதிருப்பது ______.

 • 2)

  திண்பொருள் ஒன்று கோண உந்தம் L உடன் சுழல்கிறது இதன் இயக்க ஆற்றல் பாதியானால் கோண உந்தமானது ______.

 • 3)

  M நிறையும் R ஆரமும் கொண்ட திண்மக் கோணமானது ፀ கோணம் உள்ள சாய்தளத்தில் கீழ்நோக்கி நழுவாமல் உருளுதலின் போதும் உருளாமல் சறுக்குதலின் போதும் பெற்றிருக்கும் முடுக்கங்களின் விகிதம்______.

 • 4)

  திண்மக்கோளம் ஒன்று சறுக்காமல் உச்சியிலிருந்து கீழ்நோக்கி அமைதி நிலையிலிருந்து h குத்துயரம் கொண்ட சாய்தளத்தை கடக்கும்போது அதன் வேகம்______.

 • 5)

  சாய்தளத்தில் M நிறையும் R ஆரமும் கொண்ட உருளை வடிவப்பொருள் நழுவாமல் கீழ்நோக்கி உருள்கிறது. அது உருளும் உராய்வு விசையானது ______.

11th Standard இயற்பியல் - வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் Book Back Questions ( 11th Standard Physics - Work, Energy and Power Book Back Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  \((2\hat { i } +\hat { j } )\) N என்ற சீரான விசை 1 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருளின் மீது செயல்படுகிறது. பொருளானது  \((3\hat { i } +\hat { k } )\) என்ற நிலை முதல் \((5\hat { i } +3\hat { j } )\) என்ற நிலை வரை இடம்பெயருகிறது. பொருளின் மீது விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை _______.

 • 2)

  4 m நிறையுள்ள ஒரு பொருள் - தளத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ளது. அது திடீரென மூன்று துண்டுகளாக வெடித்துச் சிதறுகிறது. m நிறையுள்ள இரு துண்டுகள் v என்ற சம வேகத்தில் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இயங்குகிறது. வெடிப்பினால் உருவாக்கப்பட்ட மொத்த இயக்க ஆற்றல் _______.

 • 3)

  ஒரு பொருளின் நேர்க்கோட்டு உந்தம், 0.1% உயர்ந்தால் அதன் இயக்க ஆற்றல் உயரும் அளவு _______.

 • 4)

  சம நிறையுள்ள இரு பொருள்கள் m1 மற்றும் m2 ஒரே நேர்க்கோட்டில் முறையே 5ms-1 மற்றும் -9ms-1 என்ற திசைவேகங்களில் இயங்குகின்றன. மோதலானது மீட்சி மோதல் எனில் மோதலுக்குப்பின் m1 மற்றும் m2 பொருள்களின் திசைவேகங்கள்  முறையே_______.

 • 5)

  k என்ற விசை மாறிலி கொண்ட  ஒரு சுருள்வில் ஒரு துண்டு மற்றொன்றை விட இரு மடங்கு நீளம் உள்ளவாறு இரு துண்டுகளாக வெட்டப்படுகிறது. நீளமான துண்டு பெற்றுள்ள விசை மாறிலியானது _______.

11th Standard இயற்பியல் - இயக்க விதிகள் Book Back Questions ( 11th Standard Physics - Laws of Motion Book Back Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  வளைவுச் சாலை ஒன்றில் கார் ஒன்று திடீரென்று இடது புறமாகத் திரும்புபோது அக்காரிலுள்ள பயணிகள் வலது புறமாகத் தள்ளப்படுவதற்கு, பின்வருவனவற்றுள் எது காரணமாக அமையும்?

 • 2)

  m1 < m2 என்ற நிபந்தனையில் இருநிறைகளும் ஒரே விசையினை உணர்ந்தால், அவற்றின் முடுக்கங்களின் தகவு _______.

 • 3)

  மாறாத் திசைவேகத்தில் செல்லும் துகளின் மீது செயல்படும் விசையின் மதிப்பு என்ன?

 • 4)

  மையவிளக்கு விசை எங்கு ஏற்படும்?

 • 5)

  துகளொன்றின் நிலை வெக்ட ர் \(\hat { r } =3t\hat { i } +5{ t }^{ 2 }\hat { j } +7\hat { k } \). எந்த திசையில் இந்த துகள் நிகர விசையை உணர்கிறது?

11th Standard இயற்பியல் - இயக்கவியல் Book Back Questions ( 11th Standard Physics - Kinematics Book Back Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  பின்வரும் எந்த கார்டீசியன் ஆய அச்சுத்தொகுப்பு இயற்பியலில் பயன்படுவதில்லை.

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்த இயற்பியல் அளவு ஸ்கேலரால் குறிப்பிட இயலாது?

 • 3)

  துகளொன்றின் திசைவேகம் \({\overrightarrow{v}=2\hat{i}+t^2\hat{j}}-9\hat{k}\) எனில், t = 0.5 வினாடியில் அத்துகளின் முடுக்கத்தின் எண்மதிப்பு யாது?

 • 4)

  துகளொன்று சீரான வட்ட இயக்கத்தை மேற்கொள்கிறது. இதற்கான சரியான கூற்றை தேர்வு செய்க.

 • 5)

  கோள் ஒன்றில், 50 m உயரத்திலிருந்து பொருளொன்று கீழே விழுகிறது. அது தரையை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் 2 வினாடி எனில், கோளின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு என்ன?

11th Standard இயற்பியல் - இயல் உலகத்தின் தன்மைமயும் அளவீட்டியலும் Book Back Questions ( 11th Standard Physics - Nature of Physical World and Measurement Book Back Questions ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  அடிப்படை மாறிலி்களில் இருந்து hc/G என்ற ஒரு சமன்பாடு பெறப்படுகிறது. இந்த சமன்பாட்டின் அலகு _______.

 • 2)

  பொருளொன்றின் நீளம் 3.51 m என அளவிடப்பட்டுள்ளது துல்லியத்தன்மை 0.01 m எனில் அளவீட்டின் விழுக்காட்டுப் பிழை_______.

 • 3)

  π இன் மதிப்பு 3.14 எனில் π2 இன் மதிப்பு _______.

 • 4)

  பிளாங்க் மாறிலியின் (Planck's constant) பரிணாம வாய்ப்பாடு _______.

 • 5)

  ஈர்ப்பியல் மாறிலி G யின் பரிமாண வாய்ப்பாடு_______.

11th Standard இயற்பியல் பருப்பொருளின் பண்புகள் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th Standard Physics Properties of Matter One Marks Question And Answer ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  X மற்றும் Y என்ற இரு கம்பிகளைக் கருதுக. X கம்பியின் ஆரமானது y கம்பியின் ஆரத்தைப்போல 3 மடங்கு உள்ளது. அவை சமமான பளுவால் நீட்டப்பட்டால் y-இன் மீதான தகைவு _____.

 • 2)

  ஒரு கம்பியானது அதன் தொடக்க நீளத்தைப்போல இரு மடங்கு நீட்டப்பட்டால் கம்பியில் ஏற்பட்ட திரிபு _____.

 • 3)

  ஒரே பொருளால் ஆன மூன்று கம்பிகளின் பளு - நீட்சி வரைப்படம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தடிமனான கம்பி எது?

 • 4)

  கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொருளுக்கு விறைப்புக் குணகமானது யங் குணத்தில் \(\left( \frac { 1 }{ 3 } \right) \)பங்கு உள்ளது. அதன் பாய்ஸன் விகிதம் _____.

 • 5)

  2 cm ஆரமுள்ள ஒரு சிறிய கோளம் பாகியல் தன்மை கொண்ட திரவத்தில் விழுகிறது. பாகியல் விசையால் வெப்பம் உருவாகிறது. கோளம் அதன் முற்றுத் திசைவேகத்தை அடையும்போது வெப்பம் உருவாகும் விதம் எதற்கு நேர்த்தகவில் அமையும்?

11th Standard இயற்பியல் ஈர்ப்பியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 11th Standard Physics Gravitation One Marks Question And Answer ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  கோளின் நிலை வெக்டரும் கோண உந்தமும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக அமைவது _____.

 • 2)

  திடீரென புவி மற்றும் சூரியனின் நிறைகள் இருமடங்காக மாறினால், அவைகளுக்கிடையேயான ஈர்ப்பியல் விசை_____.

 • 3)

  புவியினை  வட்டப்பாதையில் சுற்றிவரும் துணைக்கோளின் சுற்றுக்காலம் எதனை சார்ந்தது அல்ல?

 • 4)

  புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு இருமடங்கானால், ஓராண்டு என்பது எத்தனை நாட்கள்_____.

 • 5)

  புவியினைப் பொறுத்து நிலவின் ஈர்ப்புநிலை ஆற்றல் _____.

11th Standard இயற்பியல் துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப்பொருட்களின் இயக்கம் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th Standard Physics Motion of System of Particles and Rigid Bodies One Marks Question And Answer ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  துகள்களால் ஆன அமைப்பின் நிறை மையம் சாராதிருப்பது ______.

 • 2)

  இரட்டை உருவாக்குவது ______.

 • 3)

  துகள் ஒன்று மாறாத திசைவேகத்துடன் X அச்சுக்கு இணையான நேர்கோட்டின் வழியே இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. ஆதியைப் பொருத்து எண்ணளவில் அதன் கோண உந்தம் ______.

 • 4)

  3 kg நிறையும் 40 cm ஆரமும் கொண்ட உள்ளீடற்ற உருளையின் மீது கயிறு ஒன்று சுற்றப்பட்டுள்ளது. கயிற்றை 30 N விசையை கொண்டு இழுக்கப்படும் போது உருளையின் கோண முடுக்கத்தை காண்க.

 • 5)

  உருளை வடிவக் கலனில் பகுதியாக நீர் நிரப்பபட்டு மூடி வைக்கப்பட்டுள்ளது. கலனிற்கு செங்குத்து இரு சம வெட்டியின் வழிச்செல்லும் அச்சைப்பற்றி கிடைத்தளத்தில் சுழலும் போது அதன் நிலைமத் திருப்புத்திறன்______.

11th Standard இயற்பியல் Unit 4 வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th Standard Physics Unit 4 Work, Energy And Power One Mark Question with Answer Key ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  \((2\hat { i } +\hat { j } )\) N என்ற சீரான விசை 1 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருளின் மீது செயல்படுகிறது. பொருளானது  \((3\hat { i } +\hat { k } )\) என்ற நிலை முதல் \((5\hat { i } +3\hat { j } )\) என்ற நிலை வரை இடம்பெயருகிறது. பொருளின் மீது விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை _______.

 • 2)

  80 m உயரமுள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் மேலிருந்து 1 kg மற்றும் 2 kg நிறையுள்ள பந்துகள் போடப்படுகிறது. புவியை நோக்கி ஒவ்வொன்றும் 40 m விழுந்த பிறகு அவற்றின் இயக்க ஆற்றல்களின் விகிதம் _______.

 • 3)

  4 m நிறையுள்ள ஒரு பொருள் - தளத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ளது. அது திடீரென மூன்று துண்டுகளாக வெடித்துச் சிதறுகிறது. m நிறையுள்ள இரு துண்டுகள் v என்ற சம வேகத்தில் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இயங்குகிறது. வெடிப்பினால் உருவாக்கப்பட்ட மொத்த இயக்க ஆற்றல் _______.

 • 4)

  ஒரு அமைப்பின் நிலை ஆற்றல் உயருகிறது. எனில் _______.

 • 5)

  ஒரு மூடிய பாதைக்கு ஆற்றல் மாற்றா விசையினால்  செய்யப்பட்ட வேலை?

11th இயற்பியல் இயக்க விதிகள் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Physics Laws of Motion One Marks Model Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  வளைவுச் சாலை ஒன்றில் கார் ஒன்று திடீரென்று இடது புறமாகத் திரும்புபோது அக்காரிலுள்ள பயணிகள் வலது புறமாகத் தள்ளப்படுவதற்கு, பின்வருவனவற்றுள் எது காரணமாக அமையும்?

 • 2)

  m1 < m2 என்ற நிபந்தனையில் இருநிறைகளும் ஒரே விசையினை உணர்ந்தால், அவற்றின் முடுக்கங்களின் தகவு _______.

 • 3)

  m என்ற நிறை படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வழுவழுப்பான இரட்டைச் சாய்தளத்தில் நழுவிச் செல்லும்போது, அந்நிறை உணர்வது

 • 4)

  மாறாத் திசைவேகத்தில் செல்லும் துகளின் மீது செயல்படும் விசையின் மதிப்பு என்ன?

 • 5)

  பொருளொன்று சொர சொரப்பான சாய்தளப்பரப்பில் ஓய்வுநிலையில் உள்ளது எனில் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சத்தியம்?

11th இயற்பியல் Chapter 2 இயக்கவியல் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Physics Chapter 2 Kinematics One Marks Model Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் எது ஓரலகு வெக்டர்?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்த இயற்பியல் அளவு ஸ்கேலரால் குறிப்பிட இயலாது?

 • 3)

  துகளொன்றின் திசைவேகம் \({\overrightarrow{v}=2\hat{i}+t^2\hat{j}}-9\hat{k}\) எனில், t = 0.5 வினாடியில் அத்துகளின் முடுக்கத்தின் எண்மதிப்பு யாது?

 • 4)

  v என்ற திசைவேகத்துடன் பந்து ஒன்று செங்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது அது t நேரத்தில் தரையை அடைகிறது. பின்வரும் எந்த v - t வரைபடம் இவ்வியக்கத்தினை சரியாக விளங்குகிறது.

 • 5)

  சமஉயரத்தில் உள்ள இரு பொருட்களில் ஒன்று தானாக கீழ்நோக்கி விழுகிறது. மற்றொன்று கிடைத்தளத்ளத்தில் எறியப்படுகிறது. ‘t’ வினாடியில் அவை கடந்த செங்குத்து தொலைவுகளின் விகிதம் என்ன?

11th Standard இயற்பியல் Chapter 1 இயல் உலகத்தின் தன்மைமயும் அளவீட்டியலும் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Physics Chapter 1 Nature of Physical World and Measurement One Marks Model Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  அடிப்படை மாறிலி்களில் இருந்து hc/G என்ற ஒரு சமன்பாடு பெறப்படுகிறது. இந்த சமன்பாட்டின் அலகு _______.

 • 2)

  அலைவுறும் ஊசலின் நீளம் மற்றும் அலைவு நேரம் பெற்றுள்ள பிழைகள் முறையே 1% மற்றும் 3% எனில் ஈர்பபு முடுக்கம் அளவிடுதலில் ஏற்படும் பிழை_______.

 • 3)

  கீழ்கண்டவற்றுள் அதிக முக்கிய எண்ணுருக்களைக் கொண்டது எது?

 • 4)

  கீழ்கண்ட இணைகளில் ஒத்த பரிமாணத்தை பெற்றுள்ள இயற்பியல் அளவுகள்.

 • 5)

  t என்ற கணத்தில் ஒரு துகளின் திசைவேகம் v = at + bt2 எனில் b -இன் பரிமாணம் _______.

11th இயற்பியல் Unit 5 துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப்பொருட்களின் இயக்கம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Physics Unit 5 Motion Of System Of Particles And Rigid Bodies Model Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  துகள்களால் ஆன அமைப்பின் நிறை மையம் சாராதிருப்பது ______.

 • 2)

  உருளை வடிவக் கலனில் பகுதியாக நீர் நிரப்பபட்டு மூடி வைக்கப்பட்டுள்ளது. கலனிற்கு செங்குத்து இரு சம வெட்டியின் வழிச்செல்லும் அச்சைப்பற்றி கிடைத்தளத்தில் சுழலும் போது அதன் நிலைமத் திருப்புத்திறன்______.

 • 3)

  ஒரு நிறையானது நிலையான புள்ளியைப் பொருத்து ஒரு தளத்தில் சுழலும்போது, அதன் கோண உந்தத்தின் திசையானது ______.

 • 4)

  திண்மக்கோளம் ஒன்று சறுக்காமல் உச்சியிலிருந்து கீழ்நோக்கி அமைதி நிலையிலிருந்து h குத்துயரம் கொண்ட சாய்தளத்தை கடக்கும்போது அதன் வேகம்______.

 • 5)

  M நிறையும் R ஆரமும் உடைய வட்டத்தட்டு ஒன்றின், தளத்திற்குச் செங்குத்தாகவும் மையத்தின் வழியாகவும் செல்லும் அச்சைப் பொருத்த நிலைமத் திருப்புத்திறன் ________ 

11th Standard இயற்பியல்முதல் இடைத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Physics First Mid Term Model Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  அடிப்படை மாறிலி்களில் இருந்து hc/G என்ற ஒரு சமன்பாடு பெறப்படுகிறது. இந்த சமன்பாட்டின் அலகு _______.

 • 2)

  கீழ்கண்டவற்றுள் அதிக முக்கிய எண்ணுருக்களைக் கொண்டது எது?

 • 3)

  CGS முறையில் ஒரு பொருளின் அடர்த்தி 4 g cm-3 ஆகும். நீளம் 10 cm, நிறை 100 g கொண்டிருக்கும் ஓர் அலகு முறையில் அப்பொருளின் அடர்த்தி_______.

 • 4)

  இதில் எது சமமானது _______

 • 5)

  பருமனின் பரிமாண வாய்ப்பாடு  ______

11th Standard இயற்பியல் Chapter 4 வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Physics Chapter 4 Work, Energy And Power Model Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  \((2\hat { i } +\hat { j } )\) N என்ற சீரான விசை 1 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருளின் மீது செயல்படுகிறது. பொருளானது  \((3\hat { i } +\hat { k } )\) என்ற நிலை முதல் \((5\hat { i } +3\hat { j } )\) என்ற நிலை வரை இடம்பெயருகிறது. பொருளின் மீது விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை _______.

 • 2)

  4 m நிறையுள்ள ஒரு பொருள் - தளத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ளது. அது திடீரென மூன்று துண்டுகளாக வெடித்துச் சிதறுகிறது. m நிறையுள்ள இரு துண்டுகள் v என்ற சம வேகத்தில் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இயங்குகிறது. வெடிப்பினால் உருவாக்கப்பட்ட மொத்த இயக்க ஆற்றல் _______.

 • 3)

  ஒரு பொருள் தனது நிலைப்பாட்டினால் கொண்டுள்ள ஆற்றல் ஆகும்.

 • 4)

  வேலையின் பரிமாண வாய்ப்பாடு___________.

 • 5)

  மீட்சி மோதலில்___________.

11th Standard இயற்பியல் Chapter 3 இயக்க விதிகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Physics Chapter 3 Laws Of Motion Important Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  வளைவுச் சாலை ஒன்றில் கார் ஒன்று திடீரென்று இடது புறமாகத் திரும்புபோது அக்காரிலுள்ள பயணிகள் வலது புறமாகத் தள்ளப்படுவதற்கு, பின்வருவனவற்றுள் எது காரணமாக அமையும்?

 • 2)

  படத்தில் காட்டியவாறு வழுவழுப்பான கிடைத்தள பரப்பில் m, 2m நிறைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன, முதல் நிலையில் F1 விசை இடப்புறமிருந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது. பிறகு F2 விசை மட்டும் வலப்புறமிருந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது பொருள்கள் ஒன்றையொன்று தொடும் பரப்பில், இரு நிலைகளிலும் சமவிசைகள் செயல்படுகின்றன எனில் F1 : F_______.

 • 3)

  மையவிளக்கு விசை எங்கு ஏற்படும்?

 • 4)

  மனிதரொருவர் புவியின் துருவத்திலிருந்து, நடுவரைக் கோட்டுப் பகுதியை நோக்கி வருகிறார். அவரின்மீது செயல்படும் மையவிலக்கு விசை _______.

 • 5)

  நியூட்டனின் முதல் இயக்கவிதியில் இருந்து அறியப்படும் கருத்து________.

11th Standard இயற்பியல் Chapter 2 இயக்கவியல் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Physics Chapter 2 Kinematics Important Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  பின்வரும் எந்த கார்டீசியன் ஆய அச்சுத்தொகுப்பு இயற்பியலில் பயன்படுவதில்லை.

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் எது ஓரலகு வெக்டர்?

 • 3)

  துகளொன்று எதிர்குறி திசைவேகத்தையும் எதிர்குறி முடுக்கத்தையும் பெற்றுள்ளது எனில், அத்துகளின் வேகம் _______.

 • 4)

  கிடைத்தளத்தைப் பொருத்து 30° மற்றும் 60° கோணத்தில் இரண்டு பொருட்கள் எறியப்படுகின்றன. அவற்றின் கிடைத்தள நெடுக்கம் முறையே R30° மற்றும் R60° எனக்கருதினால், பின்வருவனவற்றுள் பொருத்தமான இணையை தேர்வு செய்க.

 • 5)

  கோள் ஒன்றில், 50 m உயரத்திலிருந்து பொருளொன்று கீழே விழுகிறது. அது தரையை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் 2 வினாடி எனில், கோளின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு என்ன?

11th Standard இயற்பியல் Chapter 1 இயல் உலகத்தின் தன்மைமயும் அளவீட்டியலும் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Physics Chapter 1 Nature of Physical World and Measurement Important Question Paper ) - by Kruthika - Erode - View & Read

 • 1)

  அடிப்படை மாறிலி்களில் இருந்து hc/G என்ற ஒரு சமன்பாடு பெறப்படுகிறது. இந்த சமன்பாட்டின் அலகு _______.

 • 2)

  ஒரு கோளத்தின் ஆரத்தை அளவிடுதலில் பிழை 2% எனில், அதன் கனஅளவைக் கணக்கிடுதலின் பிழையானது_______.

 • 3)

  அலைவுறும் ஊசலின் நீளம் மற்றும் அலைவு நேரம் பெற்றுள்ள பிழைகள் முறையே 1% மற்றும் 3% எனில் ஈர்பபு முடுக்கம் அளவிடுதலில் ஏற்படும் பிழை_______.

 • 4)

  பொருளொன்றின் நீளம் 3.51 m என அளவிடப்பட்டுள்ளது துல்லியத்தன்மை 0.01 m எனில் அளவீட்டின் விழுக்காட்டுப் பிழை_______.

 • 5)

  கீழ்கண்டவற்றுள் அதிக முக்கிய எண்ணுருக்களைக் கொண்டது எது?

New Manual Exam - by srilatha - View & Read

 • 1)

  ஒரு கம்பிக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு (100 ± 5) V மற்றும் அதன் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் (10 ± 0.2) A எனில். அக்கம்பியின் மின்தடையைக் காண்க.

 • 2)

  இயற்பியல் அளவுகளின் வகைகளை விவரி:

 • 3)

  இடமாறு தோற்ற முறையில் சந்திரனின் (Moon) விட்டத்தை நீங்கள் எவ்வாறு அளப்பீர்கள்?

 • 4)

  நுட்பம் மற்றும் துல்லியத்தன்மை – வரையறு. ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக

 • 5)

  முக்கிய எண்ணுருக்களை கணக்கிடுவதன் விதிகளைத் தருக்க.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 இயற்பியல் முக்கிய 1 மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 11th Standard Physics Public Exam March 2019 Important One Mark Question Paper ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  ஈர்ப்பியல் மாறிலி G யின் பரிமாண வாய்ப்பாடு_______.

 • 2)

  ஓர் அளவின் நீளம் (l) மின்காப்பு பொருளின் விடுதிறன் (ε) போல்ட்ஸ்மேன் மாறிலி (kB) தனிச்சுழி வெப்பநிலை (T) ஓரலகு பருமனுக்கான மின்னூட்ட துகள்களின் எண்ணிக்கை, (n) ஒவ்வொரு துகளின் மின்னூட்டம் (q) ஆகியவற்றினை பொருத்தது எனில் கீழ்கண்டவற்றுள் நீளத்திற்கான எந்த சமன்பாடு பரிமாணமுறையில் சரி?

 • 3)

  ஒரு ஒளியாண்டு =_______

 • 4)

  SI அலகு முறையானது மற்ற அலகிடும் முறைகளை விடச் சிறந்தது. ஏனெனில் இது______ 

 • 5)

  g என்பது புவியீர்ப்பு முடுக்கம் எனில். 1/2gt2 ன் பரிணாமம் ______ 

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 இயற்பியல் முக்கிய 1 மதிப்பெண் தேர்வு ( Plus One Physics Public Exam March 2019 One Mark Question Paper ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  t என்ற கணத்தில் ஒரு துகளின் திசைவேகம் v = at + bt2 எனில் b -இன் பரிமாணம் _______.

 • 2)

  ஓர் அளவின் நீளம் (l) மின்காப்பு பொருளின் விடுதிறன் (ε) போல்ட்ஸ்மேன் மாறிலி (kB) தனிச்சுழி வெப்பநிலை (T) ஓரலகு பருமனுக்கான மின்னூட்ட துகள்களின் எண்ணிக்கை, (n) ஒவ்வொரு துகளின் மின்னூட்டம் (q) ஆகியவற்றினை பொருத்தது எனில் கீழ்கண்டவற்றுள் நீளத்திற்கான எந்த சமன்பாடு பரிமாணமுறையில் சரி?

 • 3)

  நிறையின் ஈர்ப்பு விசை _______

 • 4)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த செடியின் பரிணாமங்கள் சமம் அல்ல______ 

 • 5)

  புவிஈர்ப்பு மாறிலி (G) ன் SI அலகு 

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 இயற்பியல் முக்கிய கூடுதல் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 11th Standard Physics Public Exam March 2019 Important Creative Questions and Answers ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  தரையில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஓர் மரத்தின் உச்சியானது 60˚ ஏற்றக் கோணத்தில் தோன்றுகிறது. மரத்திற்கும் அப்புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் 50 m எனில் மரத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

 • 2)

  ஒரு கோளின் மீது ரேடார் துடிப்பினை செலுத்தி 7 நிமிடங்களுக்குப் பின் அதன் எதிரொளிக்கப்பட்ட துடிப்பு பெறப்படுகிறது. கோளுக்கும் பூமிக்கும் இடையேயான தொலைவு 6.3 × 1010m எனில் ரேடார் துடிப்பின் திசைவேகத்தைக் கணக்கிடுக.

 • 3)

  ஒரு செவ்வகத்தின் நீளம் மற்றும் அகலம் முறையே (5.7 ± 0.1) cm மற்றும் (3.4 ± 0.2) cm எனில் செவ்வகத்தின் பரப்பை பிழை எல்லையுடன் கணக்கிடுக.

 • 4)

  கீழ்க்கண்ட எண்களை குறிப்பிட்ட இலக்கத்திற்கு முழுமைப்படுத்துக.
  248337 ஐ 3 இலக்கம் வரை

 • 5)

  விண்மீன்களின் தொலைவை km இல் அளவிடாமல் ஒளியாண்டு அல்லது பர்செக் அலகில் குறிப்பிடுவது சிறந்தது, ஏன்?

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 இயற்பியல் முக்கிய 5 மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Standard Physics Public Exam March 2019 Important 5 Marks Questions ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  SI முறையில் ஈர்ப்பியல் மாறிலியின் மதிப்பு GSI = 6.6 × 10-11 Nm2 kg−2, எனில் CGS முறையில் அதன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக?

 • 2)

  \({1\over 2}mv^2=mgh\) என்ற சமன்பாட்டை பரிமாணப்பகுப்பாய்வு முறைப்படி சரியானதா என கண்டறிக.

 • 3)

  பிழைகளின் வெவ்வேறு வகைகளை விளக்குக

 • 4)

  பரிமாணத்தின் ஒருபடித்தான நெறிமுறை என்றால் என்ன? அதன் பயன்கள் யாவை? எடுத்துக்காட்டு தருக

 • 5)

  பல்வேறு அளவிடும் முறைகள் பற்றி விவரி 

11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 2019 இயற்பியல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Physics Public Exam March 2019 Official Model Question Paper ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  பொருளொன்றின் நீளம் 3.51 m என அளவிடப்பட்டுள்ளது துல்லியத்தன்மை 0.01 m எனில் அளவீட்டின் விழுக்காட்டுப் பிழை_______.

 • 2)

  துகளொன்று சீரான வட்ட இயக்கத்தை மேற்கொள்கிறது. இதற்கான சரியான கூற்றை தேர்வு செய்க.

 • 3)

  கோண இயக்கத்தின் இயக்க சமன்பாடுகள்______

 • 4)

  ஓய்வுநிலை உராய்வுக் குணகம் \({ \mu }_{ s }\) கொண்ட, கிடைத்தளப்பரப்புடன் \(\theta\) கோணம் சாய்ந்துள்ள சாய்தளமென்றில் m என்ற நிறைவழுக்கிச் செல்லத் தொடங்குகிறது எனில் அந்தப் பொருள் உணரும் பெரும ஓய்வுநிலை உராய்வு விசையின் அளவு _______.

 • 5)

  k என்ற விசை மாறிலி கொண்ட  ஒரு சுருள்வில் ஒரு துண்டு மற்றொன்றை விட இரு மடங்கு நீளம் உள்ளவாறு இரு துண்டுகளாக வெட்டப்படுகிறது. நீளமான துண்டு பெற்றுள்ள விசை மாறிலியானது _______.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 2019 இயற்பியல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Physics Public Exam March 2019 Official Model Question Paper ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  ஒரு கோளத்தின் ஆரத்தை அளவிடுதலில் பிழை 2% எனில், அதன் கனஅளவைக் கணக்கிடுதலின் பிழையானது_______.

 • 2)

  பொருளொன்று கட்டிடத்தின் உச்சியிலிருந்து கீழே விழுகிறது, அப்பொருள் 4 வினாடியில் தரையை அடைந்தால் கட்டிடத்தின் உயரமென்ன? ( காற்றுத்தடையைப் புறக்கணிக்க)

 • 3)

  இயங்கும் பொருள் ஒன்றின் திசைவேகம் மற்றும் அதன் வேகம் சமமாக இருக்க, அது இயங்க வேண்டிய பாதை_____ 

 • 4)

  m1 < m2 என்ற நிபந்தனையில் இருநிறைகளும் ஒரே விசையினை உணர்ந்தால், அவற்றின் முடுக்கங்களின் தகவு _______.

 • 5)

  ஒரு மூடிய பாதைக்கு ஆற்றல் மாற்றா விசையினால்  செய்யப்பட்ட வேலை?

11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் இயற்பியல் மார்ச் 2019 ( 11th Standard Physics Public Exam March 2019 Original Question Paper and Answer Key ) - by Sathish.C - View & Read

11 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் மூன்றாம் திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள் 2019( HSC First Year Physics 3rd Revision Test Question Paper 2019 ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  பிளாங் மாறிலி (h) வெற்றிடத்தின் ஒளியின் திசைவேகம் (c) மற்றும் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு மாறிலி (G) ஆகிய மூன்று அடிப்படை மாறிலிகள் கொண்டு பெறப்படும் கீழ்காணும் எந்த தொடர்பு நீளத்தின் பரிமாணத்தைப் பெற்றிருக்கும்.

 • 2)

  கோள் ஒன்றில், 50 m உயரத்திலிருந்து பொருளொன்று கீழே விழுகிறது. அது தரையை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் 2 வினாடி எனில், கோளின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு என்ன?

 • 3)

  கிடைத்தளத்துடன் 600 மற்றும் 300 கோணங்களில் துப்பாக்கி ஒன்று, இரு குண்டுகளை சமதிசைவேகங்களில் வெளியேற்றுகிறது. இரு துப்பாக்கிக் குண்டுகளின் பெரும உயரங்களின் தகவு _______ 

 • 4)

  m என்ற நிறை படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வழுவழுப்பான இரட்டைச் சாய்தளத்தில் நழுவிச் செல்லும்போது, அந்நிறை உணர்வது

 • 5)

  ஒரு இயந்திரம் நீரை தொடர்ச்சியாக ஒரு குழாயின் வழியாக இறைக்கிறது. நீரானது v என்ற திசைவேகத்துடன் குழாயை விட்டுச் செல்கிறது மற்றும்  இறைக்கப்படும் நீரின் ஓரலகு நீளத்தின்  நிறை m என்க. நீருக்கு இயக்க ஆற்றல் அளிக்கப்பட்ட விதம் யாது?               

11ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் மாதிரி பொது தேர்வு வினா விடை 2019 ( 11th Standard Physics Model Revision Test Question Paper 2019 ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  ஒரு கோளத்தின் ஆரத்தை அளவிடுதலில் பிழை 2% எனில், அதன் கனஅளவைக் கணக்கிடுதலின் பிழையானது_______.

 • 2)

  குறிப்பிட்ட உயரத்திலிருந்து பந்து ஒன்று கீழே விழுகிறது. பின்வருவனவற்றுள் எப்படம் பந்தின் இயக்கத்தினைச் சரியாக விளக்குகிறது?

 • 3)

  h மீட்டர் உயர கோபுரம் ஒன்றிலிருந்து பந்து ஒன்று தானாக கீழே விழுகிறது. இது தரையை t  காலத்தில் அடையுமெனில் t /2 காலத்தில் தரையிலிருந்து பொருளுக்குள்ள உயரம் (மீட்டரில்) யாது?

 • 4)

  படத்தில் காட்டியவாறு வழுவழுப்பான கிடைத்தள பரப்பில் m, 2m நிறைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன, முதல் நிலையில் F1 விசை இடப்புறமிருந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது. பிறகு F2 விசை மட்டும் வலப்புறமிருந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது பொருள்கள் ஒன்றையொன்று தொடும் பரப்பில், இரு நிலைகளிலும் சமவிசைகள் செயல்படுகின்றன எனில் F1 : F_______.

 • 5)

  ஒரு அமைப்பின் நிலை ஆற்றல் உயருகிறது. எனில் _______.

11ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் மாதிரி திருப்புதல் தேர்வு வினா விடை 2019 ( 11th Standard Physics Model Revision Test Question Paper 2019 ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  கீழ்கண்ட இணைகளில் ஒத்த பரிமாணத்தை பெற்றுள்ள இயற்பியல் அளவுகள்.

 • 2)

  m1 மற்றும் m2 நிறை கொண்ட இரண்டு பொருட்கள் h1 மற்றும் h2 உயரத்திலிருந்து விழுகின்றன. அவை தரையை அடையும்போது அவற்றின் உந்தங்களின் எண்மதிப்புகளின் விகிதம் என்ன?

 • 3)

  கீழ்கண்டவற்றின் ஒத்த வெக்டர்கள் _______ 

 • 4)

  மனிதரொருவர் புவியின் துருவத்திலிருந்து, நடுவரைக் கோட்டுப் பகுதியை நோக்கி வருகிறார். அவரின்மீது செயல்படும் மையவிலக்கு விசை _______.

 • 5)

  காற்றால் இயங்கும் ஒரு மின்னியற்றி காற்று ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றுகிறது. மின்னியற்றியானது அதன் இறக்கைகளில் படும் காற்று ஆற்றலில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் மின் ஆற்றலாக மாற்றுவதாகக் கருதுக. v என்பது காற்றின் வேகம் எனில், வெளியீடு மின்திறன் எதற்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும்?

11 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் பொது மாதிரி தேர்வு 2019 ( 11th Physics Public Model Exam 2019 ) - by Sathish.C - View & Read

11ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் புதிய பாடதிட்டம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Physics New Pattern Model Question Paper ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  அடிப்படை மாறிலி்களில் இருந்து hc/G என்ற ஒரு சமன்பாடு பெறப்படுகிறது. இந்த சமன்பாட்டின் அலகு _______.

 • 2)

  கிடைத்தளத்தைப் பொருத்து 30° மற்றும் 60° கோணத்தில் இரண்டு பொருட்கள் எறியப்படுகின்றன. அவற்றின் கிடைத்தள நெடுக்கம் முறையே R30° மற்றும் R60° எனக்கருதினால், பின்வருவனவற்றுள் பொருத்தமான இணையை தேர்வு செய்க.

 • 3)

  ஒரு பொருள் வட்டப்பாதையில் இயங்கக் காரணமாக விசை ______

 • 4)

  நேர்க்குறி x அச்சுதிசையில் சென்று கொண்டிருக்கும் வாகனத்தின் தடையை (brake) திடீரென்று செலுத்தும்போது நடைபெறுவது எது?

 • 5)

  80 m உயரமுள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் மேலிருந்து 1 kg மற்றும் 2 kg நிறையுள்ள பந்துகள் போடப்படுகிறது. புவியை நோக்கி ஒவ்வொன்றும் 40 m விழுந்த பிறகு அவற்றின் இயக்க ஆற்றல்களின் விகிதம் _______.

11ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முழு தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2019 ( 11th Standard Physics Full Portion Model Test Question Paper ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  ஒரு கோளத்தின் ஆரத்தை அளவிடுதலில் பிழை 2% எனில், அதன் கனஅளவைக் கணக்கிடுதலின் பிழையானது_______.

 • 2)

  பிளாங்க் மாறிலியின் (Planck's constant) பரிணாம வாய்ப்பாடு _______.

 • 3)

  பருமனின் பரிமாண வாய்ப்பாடு  ______

 • 4)

  1 பர்செக் என்பது எத்தனை ஒளி ஆண்டுகள்____ 

 • 5)

  0.0006012 m ல் எண்ணுரு____ 

+1 First Revision Test Important Questions - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  சூரிய குடும்பத்தின் படம் தரப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து புதன், புவி மற்றும் வியாழன் கோள்கள் மீதான சூரியனின் ஈர்ப்பியல் புலங்களின் தன்மையினை குறிப்பிடுக.

 • 2)

  குன்றின்  உச்சியிலிருந்து அருவி (நீர்) கீழ்நோக்கி பாய்வது ஏன்?

 • 3)

  வானியல் மற்றும் ஈர்ப்பியலில் சமீபத்திய வளர்ச்சிகளை விவரி.

 • 4)

  பாய்மங்களில் பாஸ்கல் விதியைக் கூறி அதனை நிரூபி.

 • 5)

  ஒரு சிறிய துளியின் முற்றுத் திசைவேகம் V, N  எண்ணிக்கையுள்ள  ஒத்த துளிகள் ஒன்று சேர்ந்து  ஒரு பெரிய துளி உண்டாகிறது. எனில் பெரியதுளியின்  முற்றுதிசைவேகம் யாது?          

XI STD Important Question ( Volume- 1 ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  புவியின் விட்டத்திற்கு சமமான அடிக்கோட்டுடன் 1°55′ கோணத்தை சந்திரன் உருவாக்குகிறது எனில், புவியிலிருந்து சந்திரனின் தொலைவு என்ன?
  (புவியின் ஆரம் 6.4 × 106m )

 • 2)

  ஒரு வெப்பநிலைமானி கொண்டு அளவிடப்பட்ட இரு பொருட்களின் வெப்பநிலை t1 = (20 ± 0.5)°C மற்றும் t2 = (50 ± 0.5)°C எனில் அவற்றின் வெப்பநிலை வேறுபாட்டையும், பிழையையும் கணக்கிடுக

 • 3)

  அடிப்படை அளவுகள் ஏன்றால் என்ன? எ.கா தருக 

 • 4)

  கடிகாரம் என்பது யாது? அதன் வகைகள் கூறு:

 • 5)

  \(\overrightarrow{A}=2\hat{i}+3\hat{j},\) எனில் \(3\overrightarrow{A}\) ஐக் காண்க.

11 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முதல் திருப்புதல் தேர்வு ( 11th Physics First Revision Exam ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  0ε0)-1/2 ன் பரிமாணத்தைக் கீழ்கண்டவற்றுள் எது பெற்றிருக்கும்?

 • 2)

  m1 மற்றும் m2 நிறை கொண்ட இரண்டு பொருட்கள் h1 மற்றும் h2 உயரத்திலிருந்து விழுகின்றன. அவை தரையை அடையும்போது அவற்றின் உந்தங்களின் எண்மதிப்புகளின் விகிதம் என்ன?

 • 3)

  இயங்கும் துகள் ஒன்றின் கடந்த தொலைவும் இடப்பெயர்ச்சியும் சமமாக அமைய, அது இயங்க வேண்டிய பாதை____ 

 • 4)

  மாறாத் திசைவேகத்தில் செல்லும் துகளின் மீது செயல்படும் விசையின் மதிப்பு என்ன?

 • 5)

  ஒரு பொருளின் நிலை ஆற்றல் \(a-\frac { \beta }{ 2 } { x }^{ 2 }\) எனில் பொருளினால் உணரப்பட்ட விசை _______.

11 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முழு பாடத் தேர்வு ( 11th Physics +1 Full Portion Test ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  கீழ்கண்ட இணைகளில் ஒத்த பரிமாணத்தை பெற்றுள்ள இயற்பியல் அளவுகள்.

 • 2)

  m1 மற்றும் m2 நிறை கொண்ட இரண்டு பொருட்கள் h1 மற்றும் h2 உயரத்திலிருந்து விழுகின்றன. அவை தரையை அடையும்போது அவற்றின் உந்தங்களின் எண்மதிப்புகளின் விகிதம் என்ன?

 • 3)

  ஒரே ஆரம் கொண்ட இரும்பு மற்றும் மரத்தாலான இரு கோலங்கள் h உயரத்திலிருந்து வெற்றிடத்தில் தானே கேழே விழுந்தால் அவை தரையை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் காலம்_____ 

 • 4)

  m என்ற நிறை படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வழுவழுப்பான இரட்டைச் சாய்தளத்தில் நழுவிச் செல்லும்போது, அந்நிறை உணர்வது

 • 5)

  சம நிறையுள்ள இரு பொருள்கள் m1 மற்றும் m2 ஒரே நேர்க்கோட்டில் முறையே 5ms-1 மற்றும் -9ms-1 என்ற திசைவேகங்களில் இயங்குகின்றன. மோதலானது மீட்சி மோதல் எனில் மோதலுக்குப்பின் m1 மற்றும் m2 பொருள்களின் திசைவேகங்கள்  முறையே_______.

11 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் திருப்புதல் தேர்வு 2018-19 ( 11th physics revision exam 2018-19 ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  π இன் மதிப்பு 3.14 எனில் π2 இன் மதிப்பு _______.

 • 2)

  பின்வரும் எந்த கார்டீசியன் ஆய அச்சுத்தொகுப்பு இயற்பியலில் பயன்படுவதில்லை.

 • 3)

  ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் துகள் கிடைத்தளத்தில் நேர்கோட்டில் சீரான முடுக்கத்துடன் இயங்குகிறது. நான்காவது மற்றும் மூன்றாவது நொடிகளில் அது கடந்த தொலைவுகளின் தகவு______ 

 • 4)

  பின்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்றைத் தேர்வு செய்க.

 • 5)

  ஒரு குண்டு துப்பாக்கிலிருந்து சுடப்படுகிறது.துப்பாக்கியானது பின்னோக்கித் தடையின்றி இயங்குமானால் இயக்க ஆற்றல்_______

11 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் பொது மாதிரி தேர்வு ( 12th physics model public exam ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  ஓர் அளவின் நீளம் (l) மின்காப்பு பொருளின் விடுதிறன் (ε) போல்ட்ஸ்மேன் மாறிலி (kB) தனிச்சுழி வெப்பநிலை (T) ஓரலகு பருமனுக்கான மின்னூட்ட துகள்களின் எண்ணிக்கை, (n) ஒவ்வொரு துகளின் மின்னூட்டம் (q) ஆகியவற்றினை பொருத்தது எனில் கீழ்கண்டவற்றுள் நீளத்திற்கான எந்த சமன்பாடு பரிமாணமுறையில் சரி?

 • 2)

  v என்ற திசைவேகத்துடன் பந்து ஒன்று செங்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது அது t நேரத்தில் தரையை அடைகிறது. பின்வரும் எந்த v - t வரைபடம் இவ்வியக்கத்தினை சரியாக விளங்குகிறது.

 • 3)

  விசை ஒன்றின் எத்தனை செங்குத்து கூறுகளாக பிரிக்க முடியும்?

 • 4)

  m1 < m2 என்ற நிபந்தனையில் இருநிறைகளும் ஒரே விசையினை உணர்ந்தால், அவற்றின் முடுக்கங்களின் தகவு _______.

 • 5)

  _______ க்கு விசை தேவை இல்லை. 

11ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முக்கிய 1 மதிப்பெண் வினா விடை 2018 ( 11th Standard Physics Important 1 Mark Questions 2018 ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  அடிப்படை மாறிலி்களில் இருந்து hc/G என்ற ஒரு சமன்பாடு பெறப்படுகிறது. இந்த சமன்பாட்டின் அலகு _______.

 • 2)

  ஒரு கோளத்தின் ஆரத்தை அளவிடுதலில் பிழை 2% எனில், அதன் கனஅளவைக் கணக்கிடுதலின் பிழையானது_______.

 • 3)

  ஈர்ப்பியல் மாறிலி G யின் பரிமாண வாய்ப்பாடு_______.

 • 4)

  பிளாங் மாறிலி (h) வெற்றிடத்தின் ஒளியின் திசைவேகம் (c) மற்றும் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு மாறிலி (G) ஆகிய மூன்று அடிப்படை மாறிலிகள் கொண்டு பெறப்படும் கீழ்காணும் எந்த தொடர்பு நீளத்தின் பரிமாணத்தைப் பெற்றிருக்கும்.

 • 5)

  ஒரு ஒளியாண்டு =_______

11 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் அரை ஆண்டுத் தேர்வு வினாத்தாள் ( 11th Physics Half yearly Question Paper ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  புவியை வலம் வரும் துணைக்கோளின் சுற்றுக்காலத்திற்கான கோவையை தருவி.

 • 2)

  துணைக்கோளின் ஆற்றலுக்கான கோவையை தருவி.

 • 3)

  ஈர்ப்புத் தன்னிலை ஆற்றலுக்கான கோவையைத் தருவி.ஆப்பிள் கீழே விழும் நிகழ்வினைக் கொண்டு விவரி.

 • 4)

  1. திரவத்துளி 2. திரவக்குமிழி 3. காற்றுக்குமிழி ஆகியவற்றின் உள்ளே மிகையழுத்தத்திற்கான கோவையைத் தருவி.

 • 5)

  ஒரு இலேசான தண்டின் நீளம் 2m இரு செங்குத்து மூலம் கிடைமட்டமாக தொங்கவிடப்பட்டுள்ளன. அதன் முனைகள் சமமான நீளுங்களுடையவை. ஒரு கம்பி எஃகினாலும் அதன் குறுக்கு பரப்பு A1=0.1cm மற்றொன்று பித்தளையாலும் இதன் குறுக்குப் பரப்பு A= 0.2 cm2 தண்டின் எந்த நிலைகளிலும் எடை தொடங்கவிடப்பட்டால் பின்வருவன உண்டாகும்? (i) இரு கம்பிகளும் ஒத்தி தகைவுகள், (ii) இரு எஃகு கம்பிகளிலும் ஒத்தி திரிபு Y= 20X 1010 Nm-2பித்தளை Y = 10 X 1010 Nm-2

11 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் 2 & 3 மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - 2 mark & 3 mark Questions ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  இரு நிறைகளும் மற்றும் அந்நிறைகளுக்கு இடையேயான தொலைவு இரு மடங்கு ஆக்கப்பட்டால் அவற்றுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசையில் ஏற்படும் மாற்றம் யாது?

 • 2)

  புவிப்பரப்புக்கு மேலே 200km உயரத்திலும் மற்றும் கீழே  200km ஆழத்திலும் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் g மதிப்பு குறைவாக இருக்கும்?

 • 3)

  ஈர்ப்பின் முடுக்கச் சமன்பாட்டிலிருந்து அறிவான யாவை?

 • 4)

  ரெனால்டு எண் என்றால் என்ன? அதன் முக்கியத்துவம் யாது?

 • 5)

  நீர்மம் ஒன்றின் பரப்பு இழுவிசையை வரையறு. அதன் SI அலகு மற்றும் பரிமாணத்தைக் கூறுக. 

பதினொன்றாம் வகுப்பு இயற்பியல் முக்கிய 1 மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Important 1 mark Questions ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  கெப்ளரின் இரண்டாம் விதிப்படி சூரியனையும் கோளையும் இணைக்கும் ஆர வெக்டர் சமகால அளவில் சம பரப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. இவ்வித்தியானது _____ மாறா விதிப்படி அமைந்துள்ளது.

 • 2)

  சூரியனை நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றி வரும் கோள் ஒன்று A,B மற்றும் C  ஆகிய நிலைகளில் பெற்றுள்ள இயக்க ஆற்றல்கள் முறையே KA, KB மற்றும் KC ஆகும்.  இங்கு நெட்டச்சு AC மற்றும் SB யானது சூரியனின் நிலை S-ல் வரையப்படும் செங்குத்து எனில், _____. 

 • 3)

  ஈர்ப்பின் முடுக்கத்தின் மதிப்பு அதன் தற்போதைய மதிப்பினைப் போல நான்கு மடங்காக மாறினால், விடுபடு வேகம் _____.

 • 4)

  குறிப்பிட்ட கால அளவில் சூரியன் புவி மீது செய்த வேலையின் அளவு எவ்வாறு இருக்கும்?

 • 5)

  பூமியின் மையத்தில் ஒரு பொருளின் எடை

+1 இயற்பியல் தொகுதி 1 மாதிரிதேர்வு வினாத்தாள் ( +1 Physics Volume I- Model Test Question Paper ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  ஒரு எலக்ட்ரானின் நிறை 9.11 x 10-31 kg. 1 mg ல் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும்.

 • 2)

  ஒரு சமுத்திர (ocean) கண்காணிப்பு அமைப்புக் கப்பலில் ஒரு ரேடார் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. எதிரிக் கப்பலிலிருந்து எதிரொளிக்கப்பட்ட ரேடியோ அலைகளின் காலதாமதம் 5.6 s. இரு கப்பல்களுக்குக்கிடையேயான தொலைவினைக் கணக்கீடு.

 • 3)

  வெர்னியர் அளவி கொண்டு கண்டறியப்பட்ட உருளையின் வெவ்வேறு நீளங்கள் 2.36 cm, 2.27 cm, 2.26 cm, 2.28 cm, 2.31 cm,  2.28 cm மற்றும் 2.29 cm. எனில் உருளையின் நீளத்தின் சராசரி, தனிப்பிழை, ஒப்பிட்டுப் பிழை மற்றும் விழுக்காட்டுப் பிழையைக் காண்க. 

 • 4)

  இரு வெவ்வேறு நேரங்களில் சமதளத்தில் செங்குத்தாக நிறுத்தப்பட்ட கம்பத்தின் வெவ்வேறு நேரங்களில் ஏற்படும் நிழல்களின் முனையிலிருந்து சூரியினின் ஏற்றக்கோணம் 60° மற்றும் 30° ஆக பெறப்படும் புள்ளிகள் 45 m தொலைவில் உள்ளன எனில் கம்பத்தின் உயரத்தை கணக்கிடுக. \(\left[ \sqrt { 3 } =1.73 \right] \)   

 • 5)

  சீரற்ற வட்ட இயக்கத்தின் தொகுபயன் முடுக்கத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

11 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் தொகுதி I- மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Physics Volume I Sample Question Paper ) - by Sathish.C - View & Read

 • 1)

  தரையில் ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஓர் மரத்தின் உச்சியானது 60˚ ஏற்றக் கோணத்தில் தோன்றுகிறது. மரத்திற்கும் அப்புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் 50 m எனில் மரத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

 • 2)

  R1 = (100 ± 3) Ω; R2 = (150 ± 2) Ω ஆகிய இரு மின்தடைகள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் தொகுபயன் மின் தடை என்ன?

 • 3)

  'அளவீட்டியல்' என்பது யாது?

 • 4)

  SI அலகுமுறையில் நிறைக்கான அலகின் வரைமுறை யாது?

 • 5)

  படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள \(\overrightarrow{A}\) வெக்டரிலிருந்து \(4\overrightarrow{A}\) மற்றும் \(-4\overrightarrow{A}\) ஜக் காண்க.

View all

TN Stateboard Education Study Materials

NEET இயற்பியல் - நல்லியல்பு வாயுவின் பண்பு நலன்கள் மற்றும் இயக்கவியற் கொள்கைகள் Study Materials ( NEET Physics - Characteristic Interests and Operating Principles of Good Gas Study Materials ) - by Kruthika - Erode Sep 11, 2019

நல்லியல்பு வாயுவின் பண்பு நலன்கள் ம...

NEET இயற்பியல் - அலைவுகள் மற்றும் அலைகள் Study Materials ( NEET Physics - Oscillations and Waves Study Materials ) - by Kruthika - Erode Sep 11, 2019

அலைவுகள் மற்றும் அலைகள் Study Materials

NEET இயற்பியல் - வெப்ப இயக்கவியல் Study Materials ( NEET Physics - Thermodynamics Study Materials ) - by Kruthika - Erode Sep 11, 2019

வெப்ப இயக்கவியல் Study Materials

NEET இயற்பியல் - பருப்பொருட்களின் பண்புகள் Study Materials ( NEET Physics - Properties Of Matter Study Materials ) - by Kruthika - Erode Sep 11, 2019

பருப்பொருட்களின் பண்புகள் Study Materials

NEET இயற்பியல் - ஈர்ப்பியல் Study Materials ( NEET Physics - Gravitation Study Materials ) - by Kruthika - Erode Sep 11, 2019

ஈர்ப்பியல் Study Materials

NEET இயற்பியல் - பருப்பொருட்களின் இயக்கம் மற்றும் திண்மப்பொருள் Study Materials ( NEET Physics - Motion and Solids of Matter Study Materials ) - by Kruthika - Erode Sep 11, 2019

பருப்பொருட்களின் இயக்கம் மற்றும் த...

NEET இயற்பியல் - வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் Study Materials ( NEET Physics - Work, Energy, And Power Study Materials ) - by Kruthika - Erode Sep 11, 2019

வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் Study Materials

NEET இயற்பியல் - இயக்க விதிகள் Study Materials ( NEET Physics - Laws Of Motion Study Materials ) - by Kruthika - Erode Sep 11, 2019

இயக்க விதிகள் Study Materials

NEET இயக்கவியல் Study Materials ( NEET Kinematics Study Materials ) - by Kruthika - Erode Sep 11, 2019

இயக்கவியல் Study Materials

NEET இயல் உலகம் மற்றும் அளவீட்டியல் Study Materials ( NEET Nature Of Physical World And Measurement Study Materials ) - by Kruthika - Erode Sep 11, 2019

இயல் உலகம் மற்றும் அளவீட்டியல் Study Materi...

View all Study Materials

TN Stateboard Updated Class 11th இயற்பியல் Syllabus

இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும்

அறிவியல்–ஓர் அறிமுகம்–இயற்பியல் அறிமுகம்–தொழில் நுட்பம் மற்றும் சமுதாயத்துடன் இயற்பியலின் தொடர்பு–அளவீட்டியல்–அடிப்படை அளவுகளின் அளவீட்டியல்–பிழைகள்–முக்கிய எண்ணுருக்கள்–பரிமாணங்களின் பகுப்பாய்வு

இயக்கவியல்

அறிமுகம்–ஓய்வு மற்றும் இயக்கம் பற்றிய கருத்து–வெக்டர் இயற்கணிதம் பற்றிய அடிப்படைக் கருத்துக்கள்–வெக்டர் கூறுகள்–ஒரு ஸ்கேலரால் வெக்டரைப் பெருக்குதல்–நிலை வெக்டர்–கடந்த தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி–வகை நுண்கணிதம்–தொகை நுண்கணிதம்–ஒரு பரிமாண இயக்கம்–எறிபொருளின் இயக்கம்

இயக்க விதிகள்

அறிமுகம்–நியூட்டனின் விதிகள்–நியூட்டன் விதிகளின் பயன்பாடு–லாமியின் தேற்றம்–மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்த மாறா விதி–உராய்வு–வட்ட இயக்கத்தின் இயக்க விசையியல்

வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன்

அறிமுகம்–வேலை–ஆற்றல்–திறன்–மோதல்கள்

துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப்பொருட்களின் இயக்கம்

அறிமுகம்–நிறை மையம்–திருப்பு விசை மற்றும் கோண உந்தம்–திண்மப்பொருட்களின் சமநிலை–நிலைமத் திருப்புத்திறன்–சூழல் இயக்கவியல்–உருளும் இயக்கம்

TN StateboardStudy Material - Sample Question Papers with Solutions for Class 11 Session 2020 - 2021

Latest Sample Question Papers & Study Material for class 11 session 2020 - 2021 for Subjects கணிதம், உயிரியல், பொருளியல், வேதியியல், வரலாறு, வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் , கணினி அறிவியல், கணக்குப்பதிவியல், வணிகவியல், கணினி பயன்பாடுகள் , கணினி தொழில்நுட்பம் in PDF form to free download [ available question papers ] for practice. Download QB365 Free Mobile app & get practice question papers.

More than 1000+ TN Stateboard Syllabus Sample Question Papers & Study Material are based on actual Board question papers which help students to get an idea about the type of questions that will be asked in Class 11 Final Board Public examinations. All the Sample Papers are adhere to TN Stateboard guidelines and its marking scheme , Question Papers & Study Material are prepared and posted by our faculty experts , teachers , tuition teachers from various schools in Tamilnadu.

Hello Students, if you like our sample question papers & study materials , please share these with your friends and classmates.

Related Tags