3rd Term Important Question

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 02:30:00 Hrs
Total Marks : 60

  பகுதி- 

  I.சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்க :

  5 x 1 = 5
 1. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த வாக்கியம் அதிர்வெண்னை சரியாக விளக்குகிறது?

  (a)

  ஒரு விநாடியில் ஏற்படும் முழமையான அதிர்வுகளின் எண்ணிக்கை .

  (b)

  ஒரு விநாடியில் அலை ஒன்று கடந்த தொலைவு.

  (c)

  இரு அடுத்தடுத்த முகடுகளுக்கிடையே உள்ள தொலைவு

  (d)

  அலை ஒன்று ஏற்படுத்தும் பெரும அதிர்வு.

 2. கீழ்கணடவற்றுள் இரட்டைப் பிணைப்பு இல்லாதது எது?

  (a)

  CO2

  (b)

  C2H4

  (c)

  HCl

  (d)

  O2

 3. கழிவு நீரில் பகுதிப்பொருள்களாகக் காணப்படும் நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், தொங்கல்கள், திண்ம ங்கள், கன உலோகங்கள் ஆகியவை நீர் சுத்திகரிப்பின் _______ நிலையில் நீக்கப்படுகின்றன.

  (a)

  முதல்

  (b)

  இரண்டாம்

  (c)

  மூன்றாம்

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை

 4. கீழ்கண்டவற்றில் அதிக அளவு பால் கொடுக்கும் பசுவினம் எது?

  (a)

  ஹோல்ஸ்டீன் – பிரிஸன்

  (b)

  டார்ஸெட்

  (c)

  ஷகிவால்

  (d)

  சிவப்பு சிந்தி

 5. வினிகரின் முக்கிய உட்கூறு _____________ ஆகும்.

  (a)

  சிட்ரிக் அமிலம்

  (b)

  அசிடிக் அமிலம்

  (c)

  ஆக்ஸாலிக் அமிலம்

  (d)

  ஹெட் ரோகுளோரிக் அமிலம்

 6. II. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:

  3 x 1 = 3
 7. பாய்மங்களில் உள்ள ஒரு பொருளின் மீது மிதப்பு விசை செயல்படுகிறது. ஏனெனில் அதன் _____________ பகுதியில் உள்ள அழுத்தம் அதன் மேல் பகுதியில் உள்ள அழுத்தத்தைவிட அதிகமாகும்.

  ()

  அடிப்

 8. ________ , _________ மற்றும் ________ ஆகியவை தாவர வளர்ச்சிக்குத் தேவையான பெரும நுண் ஊட்டத்தனிமங்கள் ஆகும்.

  ()

  நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம் 

 9. ஹைஃபா க்கள் கிளைகளோடு சேர்ந்து ஒரு கடின வலைப்பின்னலை ஏற்படுத்துவது _____________ ஆகும்.

  ()

  மைசீலியம் 

 10. III பொருத்துக 

  5 x 1 = 5
 11. மீயொலியியல்

 12. (1)

  எழுப்ப்பட்ட ஒலியின் அளவு - மீட்டர்

 13. ஒலிச்செறிவு

 14. (2)

  கட்டண மற்றும் தனி உரிமை மென்பொருள் 

 15. அதிர்வெண்

 16. (3)

  ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் அதிர்வெண்களின் எண்ணிக்கை-டெசிபல் 

 17. MAC OS

 18. (4)

  20000 ஐ விட அதிகமாக அதிர்வெண் கொண்ட ஒலி

 19. Hardware

 20. (5)

  RAM 

  IV சரியா தவறா எனக் கூறுக:

  2 x 1 = 2
 21. இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்பட்ட நீரின் எடை மிதப் பு விசையைத் தீர்மானிக்கிறது.

  (a) True
  (b) False
 22. ஹேலிஸ் வால்மீன் 67 மணிநேரங்களுக்கு பின்னர் தோன்றும் .

  (a) True
  (b) False
 23. பகுதி- 

  ஏதேனும் 15 வினாக்களுக்கு மட்டும்  விடையளி :

  15 x 2 = 30
 24. சுற்றுக்காலம் வரையறு

 25. பயிர்த்துறையில் இரசாயன வேதியியல் உரங்களின் தேவை என்ன?

 26. கீழ்காண்பவனவற்றை வரையறு
  பிரியான்கள்

 27. பெனிசிலின் என்ற நோய் எதிர் உயிர்பொருளை முதன் முதலில் கண்டறிந்த அறிவியலறிஞரின் பெயர் என்ன ? ஏதேனும் நோய் உயிர்பொருளின் பெயர்களை உன்னால் கூறமுடியுமா?

 28. வாந்திபேதியினை ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயிரியின் பெயரென்ன ? இதைத்தடுக்கும் ஏதாவதொரு முறையைத் தருக.

 29. கூற்று: உறங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மெ த்தைகளின் மீது படுக்கும் போது உடலின் அதிகமான பரப்பு படுக்கையுடன் தொட்டுக் கொண்டிருக்கும்படி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும்.
  காரணம்: இதனால் உடலின் மீது செயல்படும் அழுத்தம் குறைக்கப்பட்டு நிறைவான உறக்கம் கிடைக்கிறது.
  அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி.மேலும், காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
  ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண் டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் இல்லை.
  இ) கூற்று சரி. ஆனால் கார ணம் தவறு.
  ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் கார ணம் சரி.

 30. கூற்று: ரயில் தண்டவாளத்தின் அடியில் அகலமான மரப்பலகைகளை வைப்பதன் மூலம் தண்டவாளத்தின் மீதான அழுத்தம் குறைக்கப்பட்டு, தண்டவாளம் பூமியில் புதையுண்டு போகாமல் காக்கப்படுகிறது.
  காரணம்: அழுத்தமானது அது செயல்படும் பரப்புடன் நேர்விகிதத் தொடர்புடையது.
  அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி.மேலும், காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
  ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண் டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் இல்லை.
  இ) கூற்று சரி. ஆனால் கார ணம் தவறு.
  ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் கார ணம் சரி.

 31. கூற்று: மண்ணில்லா நீர் ஊடக தாவர வளர்ப்பு என்பது மண்ணில்லாமல் நீரிலேயே தாவரங்களை வளர்ப்பதாகும்
  காரணம்: தாவரங்களுக்குத் தேவை யான நீர், தாது உப்புகள், ப�ோ திய ஊட்டச்சத்துக்கள் கொடுக்கப்படுமானால் மண்ணில்லாச் சூழலிலும் நன்கு வளர்ந்து நல்ல விளை ச்சலைத் தரும்.
  அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. மே லும், காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
  ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் இல்லை .
  இ) கூற்று சரி. ஆனால் காரணம் தவறு.
  ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் சரி.

 32. கூற்று: எதிர் உயிர் பொருட்களை உட்கொள்வதால் டெங்கு நோயைக் குணமாக்க முடியும்.
  காரணம்: நோய் எதிர் உயிர் பொருட்கள் வைரஸ்கள் பெருகுவதைத்தடுக்கின்றன.
  அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. மேலும், காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
  ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் இல்லை.
  இ) கூற்று சரி. ஆனால் காரணம் தவறு.
  ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் சரி.

 33. 100 செமீ-3 பருமனளவு கொண்ட ஒரு பொருள் நீர்க் குவளையில் முழுவதுமாக மூழ்கியுள்ள து. நீர் மற்றும் குவளையின் எடை நீரில் மூழ்குவதற் குமுன் 700 கிராம் எனில், நீரில் மூழ்கியுள்ளபோது நீர் மற்றும் குவளையின் எடையைக் கண்டுபிடி

 34. வெற்றிடத்தில் ஒலி பயணம் செய்யுமா?

 35. ககன்யான்-குறிப்பு வரைக.

 36. கார்பன் அயனிச் சேர்மங்களை உருவாக்குவதில்லை , ஏன்?

 37. நைட்ரஜன் சுழற்சியை மனிதனின் செயல்கள் எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?

 38. இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை மாற்றப் பொருட்கள் யாவை?

 39. சில மாணவர்கள் அருகிலுள்ள குளத்தைக்கடக்கும் பொழுது, நீரில் மூழ்கும் ஒரு மனிதன் உதவிவேண்டி அலறுவதைக்கேட்டனர். உடனே அவர்கள் அவ்வழியே சென்றவரை உதவிக்கு அழைத்தனர். அவர் காற்று நிரப்பப்பட்ட குழாய் ஒன்றை நீரினுள் வீசினார் . ரப்பர் குழாய் போடப்பட்டதால் அந்த மனிதன் காப்பாற்றப்பட்டான்.
  அ) ஏன் அந்த வழிப்போக்கர் காற்று நிரப்பப்பட்ட ரப்பர் குழாயை, நீரில் மூழ்கும் மனிதனைக் காப்பாற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தினார்?
  ஆ) இங்கு பயன்படும் தத்துவத்தைக் கூறு.
  இ) மாணவர்கள் மற்றும் வழிப்போக்கரின் எந்த குணங்கள் நீரில் மூழ்கும் மனிதனைக் காப்பாற்ற உதவியது என்பதை அடையாளம் காண்.

 40. A மற்றும் B ஆகிய இரண் டு வெவ்வேறு பொருட்கள் நீரில் முழுவதும் மூழ்கி இருக்கின்றன. மேலும், அவை ஒரே அளவான எடை இழப்பிற்கு உள்ளாகின்றன.
  அ) காற்றில் பொருள் A மற்றும் பொருள் B ன் எடை சமமாக இருக்குமா?
  ஆ) 4 கி.கி நிறை கொண்ட பொருள் A, 20செ.மீ3 பருமனையும், 9 கிகி நிறை கொண்ட பொருள் B, 90 செ.மீபருமனையும் பெற்றுள்ளன. பொருள் A ன் அடர்த்தி அதிகமா அல்ல து பொருள் B ன் அடர்த்தி அதிகமா என்பதைக் கண்டுபிடி.
  இ) பாதரசத் தம்பத் தின் எந்த செங்குத்து உயர ம் 99960 பாஸ்கல் அளவிலான அழுத்தத்தை உருவாக்கும்?
  (பாதரசத் தின் அடர்த்தி = 136000கிகி / மீ3)

  1. HIV

  2. DPT

 41. பகுதி- 

  அனைத்து வினாக்களுக்கும்  விடையளி :

  4x 5 = 20
  1. அடியில் துளையுடன் உள்ள படகு நீரில் செல்லும்பொழுது இறுதியில் மூழ்கிவிடும். ஏன்?

  2. ஒலியின் எதிரொலிப்பு விதிகளை சோதனையின் மூலம் விளக்குக.

  1. சுழற்சித் திசைவேகம் என்றால் என்ன ?

  2. குறைந்தளவு காற்றோட்டமுள்ள அறையில் கார்பன் எரிபொருளை எரிக்கும்போது, அங்கு இருப்பது ஆப்பத்தானது, ஏன்?

  1. பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் சாயங்களை வகைப்படுத்துக.

  2. வறண்ட நில வாழிடங்களில் தாவரங்கள் தகவமைப் புகளை உருவாக்குவதற்கான சூழ்நிலைகள் யாவை? வறண்ட நிலத்தாவரங்களின் தகவமைப்புகளை வரிசைப்படுத்துக.

  1. தேனின் மருத்துவ முக்கியத்துவத்தைப் பட்டியலிடுக

  2. பல்வேறு வகையான வைரஸ்களை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 9 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் தொகுப்பு-3 முக்கிய கேள்வி வினா விடை ( 9th science important questions )

Write your Comment