பயன்பாட்டு வேதியியல் Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 25
  4 x 1 = 4
 1. ஒரு நானோ மீட்டர் என்பது

  (a)

  10-7 மீட்டர்

  (b)

  10-8 மீட்டர்

  (c)

  10-6 மீட்டர்

  (d)

  10-9 மீட்டர்

 2. ஒரு மின் வேதிக்கலத்தில் எதிர் மின்வாயில் ________ நிகழும்.

  (a)

  ஆக்ஸிஜனேற்றம்

  (b)

  ஒடுக்கம்

  (c)

  நடுநிலையாக்கல்

  (d)

  சங்கிலி இணைப்பு

 3. கதிரியக்கவியலுடன் தொடர்புள்ளது எது

  (a)

  ஆக்ஸிஜனேற்றம்

  (b)

  மின்கலங்கள்

  (c)

  ஐசோடோப்புகள்

  (d)

  நானோதுகள்கள்

 4. குளோரினேற்றப்பட்ட ஹைட்ரோ கார்பன்கள் _______ ஆக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

  (a)

  உரங்கள்

  (b)

  பூச்சிக்கொல்லிகள்

  (c)

  உணவு நிறமிகள்

  (d)

  உணவு பதப்படுத்திகள்

 5. 3 x 1 = 3
 6. மின் ஆற்றலை வேதி ஆற்றலாக மாற்றும் மின்வேதிக்கலம் ________ ஆகும்.

  ()

  கால்வானிக் மின்கலம் 

 7. ஆஸ்பிரின் ஒரு _______  ஆகும்

  ()

  காய்ச்சல் நிவாரணி 

 8. கைரேகைப் பதிவைக் கண்டறியப் பயன்படும் வேதிப்பொருள் _________  ஆகும்.

  ()

  நின் ஹைட்ரின் 

 9. 4 x 1 = 4
 10. காய்ச்சல் நிவாரணி

 11. (1)

  புற்று நோய் செல்களைக் கண்டறிதல் 

 12. அரிப்பைத் தடுத்தல்

 13. (2)

  அயோடின் 131

 14. ஹைப்பர் தைராய்டிசம்

 15. (3)

  மின் முலாம் பூசுதல் 

 16. நானோ ரோபாட்டிக்ஸ்

 17. (4)

  காய்ச்சல் 

  2 x 2 = 4
 18. வேதிச்சிகிச்சை என்றால் என்ன?

 19. பயிர்த்துறையில் இரசாயன வேதியியல் உரங்களின் தேவை என்ன?

 20. 2 x 5 = 10
 21. டேனியல் மின்கலத்தின் படம் வரை ந்து அதன் செயல்பாட்டை விளக்குக?

 22. பல்வேறு உணவுச் சேர்க்கைகளின் பெயர் மற்றும் செயல்பாடுகளை எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th அறிவியல் - பயன்பாட்டு வேதியியல் Book Back Questions ( 9th Science - Applied Chemistry Book Back Questions )

Write your Comment