கார்பனும் அவற்றின் சேர்மங்களும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. கிராஃபைட் கார்பனிலுள்ள தனித்த எலக்ட்ரோன்களின் எண்ணிக்கை

  (a)

  ஒன்று 

  (b)

  இரண்டு 

  (c)

  மூன்று 

  (d)

  நான்கு 

 2. ஃபுல்லரினிலுள்ள கார்பன் அணுக்களின் அமைப்புகள்.

  (a)

  நான்முகி மற்றும் ஐங்கரம் 

  (b)

  ஐங்கரம் மற்றும் அறுங்கோணம்

  (c)

  அறுங்கோணம் மற்றும் ஏழுகோணம் 

  (d)

  ஏழுகோணம் மற்றும் எண்முகி

 3. கார்பன் அதிகப்படியான கரிமச் சேர்மங்களை உருவாக்கக் காரணம்

  (a)

  புறவேற்றுமை வடிவம் 

  (b)

  மாற்றியம்

  (c)

  நான்கு இணைதிறன் 

  (d)

  சங்கிலி தொடராக்கம் 

 4. வைரம் ஒரு சிறந்த மின்கடத்தி அல்ல ஏனென்னில்,

  (a)

  அதன் கடினத் தன்மை

  (b)

  அதில் கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் இல்லை

  (c)

  அதன் சீரான வடிவம்

  (d)

  அது நீரில் கரைவதில்லை

 5. கீழ்கணடவற்றுள் இரட்டைப் பிணைப்பு இல்லாதது எது?

  (a)

  CO2

  (b)

  C2H4

  (c)

  HCl

  (d)

  O2

 6. ராகவ் பள்ளிக்கு மதிய உணவு கொண்டுவரும் (நெகிழி) கலனானது குறியீடு 5 உடைய ரெசினால் ஆனது. அந்த நெகிழிக் கலன் எதனால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும்.

  (a)

  பாலிஸ்டைரீன்

  (b)

  பி.வி.சி

  (c)

  பாலிபுரோப்பலீன்

  (d)

  எல்.டி.பி.இ

 7. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த நெகிழி தமிழக அரசால் ஜனவரி 1, 2019 முதல் தடை  செய்யப்பட்டுள்ளது?

  (a)

  நெகிழித்தாள்

  (b)

  நெகிழித் தேநீர் குவளை

  (c)

  நெகிழித் தண்ணீர் பைகள்

  (d)

  மேற்கண்ட அனைத்தும்

 8. கிராஃபைட்டை உராய்வுக் குறைப்பானாக எந்திரங்களில் பயன்படுத்தக் காரணம் என்ன ?

  (a)

  அது நல்ல மின்கடத்தி

  (b)

  அது வழவழப்பான படலங்களால் ஆனது மற்றும் அதிக உருகுநிலை கொண்டது.

  (c)

  அதன் அதிக அடர்த்தி

  (d)

  அது வலிமையானது மற்றும் மிருதுவானது

 9. பென்சில் முனையில் இருப்பது எது?

  (a)

  கிராஃபைட்

  (b)

  வைரம்

  (c)

  காரியம்

  (d)

  கரி

 10. ஓரடுக்குக் கார்பன் அணுக்களால் ஆன கிராஃபீன் எதிலிருந்து கிடைக்கிறது?

  (a)

  வைரம்

  (b)

  ஃபுல்லரின்

  (c)

  கிராஃபைட்    

  (d)

  வாயு கார்பன்

 11. 5 x 1 = 5
 12. ______ என்பவர் கார்பனுக்குப் பெயரிட்டர் ஆவார்.

  ()

  ஆண்டனி லவாய்சியர் 

 13. பக்மின்ஸ்டர் ஃபுல்லரின் ________ கார்பன் அணுக்களைக்  கொண்டுள்ளது.

  ()

  60

 14. ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டையும், வேறுபட்ட மூலக்கூறுக் கட்டமைப்பையும் கொண்ட சேர்மங்கள்  _______ 

  ()

  மாற்றியங்கள் 

 15. பல்வேறு முறைகளில் கார்பன் உருவாவதற்குக் காரணம் அதன் _______ 

  ()

  சங்கிலி தொடராக்கம்

 16. நெகிழி ரெசின் குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை ________ 

  ()

  ஏழு 

 17. 5 x 1 = 5
 18. அல்கைன்

 19. (1)

  பளபளப்பான பந்து 

 20. ஆண்ட்ரே ஜெம்

 21. (2)

  ஆக்ஸிஜனேற்றம் 

 22. C- 60

 23. (3)

  பாலிஸ்டைரின் 

 24. தெர்மாக்கோல் 

 25. (4)

  கிராஃபீன் 

 26. எரித்தல்

 27. (5)

  முப்பிணைப்பு 

  3 x 2 = 6
 28. கார்பன் எத்தனை இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை கொண்டுள்ளது?

 29. நவீன கரிம வேதியியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுவர் யார்?

 30. ஆபத்தான மூன்று ரெசின் குறியீடுகள் எவை?

 31. 3 x 3 = 9
 32. வேறுபடுத்துக: கிராஃபைட் மற்றும் வைரம்

 33. தெவிட்டிய மற்றும் தெவிட்டாத சேர்மங்கள் என்றால் என்ன?

 34. கார்பன் மோனோக்ஸைடில் கார்பனின் இணைதிறன் என்ன?

 35. 3 x 5 = 15
 36. சங்கிலித் தொடர் என்றால் என்ன? கார்பன் எவ்வா று சங்கிலித்தொடர் சேர்மங்களை  உருவாக்குகிறது?

 37. கார்பனின் சில வேதி வினைகளைக் கூறுக.

 38. குறைந்தளவு காற்றோட்டமுள்ள அறையில் கார்பன் எரிபொருளை எரிக்கும்போது, அங்கு இருப்பது ஆப்பத்தானது, ஏன்?

*****************************************

Reviews & Comments about 9th அறிவியல் - கார்பனும் அவற்றின் சேர்மங்களும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Science - Carbon and its Compounds Model Question Paper )

Write your Comment