சூழ்நிலை அறிவியல் Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. ஒரு உயிரினத்தின் வாழ்திறனையும், இனப்பெருக்கத்தினையும் பாதிக்கக் கூடிய உயிர்க் கோளத்தில் காணப்படும் அனைத்துக் காரணிகளும் _______  என அழைக்கப்படுகின்றன.

  (a)

  உயிரியல் காரணங்கள்

  (b)

  உயிரற்ற காரணிகள்

  (c)

  உயிர்க் காரணிகள்

  (d)

  இயற் காரணிகள்

 2. தனித்து வாழும் பாக் டீரியாவான சூடோமோனாஸ் பாக் டீரியாக்கள் நைட்ரஜன்  சுழற்சியில் _________ க்கு காரணமாக உள்ளன .

  (a)

  அமோனியாவாதல்

  (b)

  நிலைப்படுத்துதல்

  (c)

  நைட்ரேட்டாதல்

  (d)

  நைட்ரேட் வெளியேற்றம்

 3. _________ ன் அளவு வளிமண்டலத்தில் உயர்வதன் விளைவாக பசுமை வீட்டு விளைவும் புவி வெப்பமயமாதலும் ஏற்படுகின்றன.

  (a)

  கார்பன் மோனாக்சைடு

  (b)

  கந்தக டைஆக்ஸைடு

  (c)

  நைட்ரஜன் டைஆக்ஸைடு

  (d)

  கரியமில வாயு

 4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நீரைப் பாதுகாக்கும் உத்தியாகும்?

  (a)

  நீர் மறுசுழற்சி

  (b)

  ஆழ்துளைக் கிணறுகளை அதிகப்படுத்துதல்

  (c)

  மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொடிகளை பெருமளவில் பயன்படுத்துதல்.

  (d)

  தாவரங்களுக்கு நீர் ஊற்றும்போது குழாய்களைப் பயன்படுத்துதல்.

 5. 4 x 1 = 4
 6. நை ட்ரஜன் ஒரு பசுமை வாயு ஆகும்

  (a) True
  (b) False
 7. நன்றாக வளர்ச்சியடையாத வேர்த்தகவமைப்பு இடைநிலைத்தாவரங்களில் காணப்படுகின்றது

  (a) True
  (b) False
 8. பாலூட்டிகளில் வௌவால்கள் மட்டுமே பறக்கும்.

  (a) True
  (b) False
 9. கோடைகால உறக்கம் என்ற தகவமைப்பான து குளிர் நிலையைச் சமாளிக்க பயன்படுவதாகும்.

  (a) True
  (b) False
 10. 4 x 3 = 12
 11. உயர்க்கோளத்தில் காணப்படும் இரு காரணிகள் யாவை?

 12. தகவமைப்பு என்றால் என்ன?

 13. நீர் சேமித்தலின் முக்கியத்துவம் என்ன?

 14. சாம்பல் நீர் என்றால் என்ன?

 15. 2 x 5 = 10
 16. உயிர்க்கோளத்தில் காணப்படும் நீர் நிலைகளில், உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளுக்கிடையே காணப்படும் செயல்பாடுகளை விளக்குக.

 17. நீர் மறுசுழற்சி என்றால் என்ன? கழிவுநீர் மறுசுழற்சியில் உள்ள வழக்கமான முறைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 9th அறிவியல் - சூழ்நிலை அறிவியல் Book Back Questions ( 9th Science - Environmental Science Book Back Questions )

Write your Comment