ஒளி இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. காற்றை விட அடர்மிகு, ஒளிபுகும் ஊடகங்களுக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக

 2. ஒரு கண்ணாடி முகவையுள் வைககப்பட்ட நாணயம், அதில் நீரை ஊற்றும்மபாது மேல் எழும்புைது மபால் ர்தரிகி்றது. இ்தற்குக காரணம் என்ன?

 3. i. மாய முக்கியக் குவியம்
  ii. மெய் முக்கியக் குவியம்
  இவற்றை தரக்கூடிய ஆடி (கள்) எது /எவை?

 4. குழியாடி ஒன்றின் குவியத்தில் பொருள் வைக்கப்படும்போது பிம்பம் எங்கே உருவாகும்?

 5. வெற்றி்டத்தில் ஒளியின் வேகம் என்ன? முதன் முதலில் ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறிந்தவர் யார்?

 6. பல்லை ஆராய பல் மருத்துவர் குழியாடியையே பயன்படுத்துகின்றனர் ஏன்?

 7. ஒரு நபரின் முழு உருவம் தெரிவதற்கு ஆடி எவ்வளவு தொலைவு இருக்க வேண்டும்?

 8. குழி ஆடியின் குவியத்தொலைவு 5 cm எனில் அதன் வளைவு ஆரத்தின் மதிப்பு?

 9. குழி ஆடியில் P மற்றும் C க்கு இடையே உள்ள தொலைவு 10 cm எனில் குவியத் தூரத்தை காண்க.

 10. இழை ஒளியியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுவது யார்?

*****************************************

Reviews & Comments about 9th அறிவியல் - ஒளி இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Science - Light Two Marks Questions Paper )

Write your Comment