காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  4 x 1 = 4
 1.  பின்வருவனவற்றுள் எது மின் ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றுகிறது.

  (a)

  மோட்டார்

  (b)

  மின்கலன்

  (c)

  மின்னியற்றி 

  (d)

  சாவி

 2. மின்னோட்டத்தை AC மின்னியற்றியின் சுருளிருந்து வெளிச் சுற்றுக்கு எடுத்துச் செல்லும் மின்னியற்றியின் பகுதி  

  (a)

  புலக் காந்தம்

  (b)

  பிளவு வளையங்கள் 

  (c)

  நழுவு வளையங்கள்

  (d)

  தூரிகைகள்

 3. கீழ்கண்ட எவற்றில் மின்மாற்றி வேலை செய்கிறது.

  (a)

  AC இல் மட்டும்

  (b)

  DC இல் மட்டும்

  (c)

  AC மற்றும் DC

  (d)

  AC யை விட DC இல் அதிகமாக

 4. காந்தப் பாய அடர்த்தியின் அலகு

  (a)

  வெபர்

  (b)

  வெபர் /மீட்டர்

  (c)

  வெபர் / மீட்டர்2

  (d)

  வெபர் மீட்டர்2

 5. 4 x 1 = 4
 6. காந்தப் புலத் தூண்டலின் SI அலகு _________ ஆகும்.

  ()

  டெஸ்லாஸ் (T)

 7. காந்தப்புலத்திற்கு _________ இருக்கும்போது மின்னோட்டக் கடத்தியில் எந்த விசையும் செயல்படாது.

  ()

  இணையாக 

 8. உயர் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை குறைந்த மாறுதிசை முன்னோட்டமாக மாற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் _________ ஆகும்.

  ()

  இறக்கு மின்மாற்றிகள் 

 9. மின்னோட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு கருவி ________ ஆகும்.

  ()

  மின்கலன் / மின்னியற்றி 

 10. 4 x 1 = 4
 11. காந்தப் புலக் கோடுகள் எப்போதும் ஒன்றையொன்று விலக்குகின்றன மற்றும் ஒன்றையொன்று வெட்டாது.

  (a) True
  (b) False
 12. ஃப்ளெமிங்கின் இடது கை விதி மின்னியற்றி விதி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

  (a) True
  (b) False
 13. சுருளின் பரப்பைக் குறைப்பதன் மூலம் மின் மோட்டாரின் சுழற்சி வேகத்தை அதிகரிக்கலாம்.

  (a) True
  (b) False
 14. ஒரு இறக்கு மின்மாற்றியில் முதன்மைச் சுற்றில் உள்ள சுருள்களின் எண்ணிக்கை துணைச் சுற்றில் உள்ள சுருள்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக உள்ளது.

  (a) True
  (b) False
 15. 5 x 1 = 5
 16. காந்தப் பொருள்

 17. (1)

  இரும்பு 

 18. காந்தமல்லாத பொருள்

 19. (2)

  ஓர்ஸ்டெட் 

 20. மின்னோட்டம் மற்றும் காந்தவியல்

 21. (3)

  தூண்டல் 

 22. மின்காந்தத் தூண்டல்

 23. (4)

  ஃபாரடே 

 24. மின்னியற்றி

 25. (5)

  மரம் 

  4 x 2 = 8
 26. ஃப்ளெமிங்கின் இடக்கை விதியைக் கூறுக.

 27. மின் மோட்டாரின் முக்கியப் பகுதிகளைப் பட்டியலிடுக.

 28. AC மின்னியற்றியின் படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிக்கவும் 

 29. ஏற்று மின்மாற்றிக்கும் இறக்கு மின்மாற்றிக்குமான வேறுபாடுகளைத் தருக. 

 30. 5 x 3 = 15
 31. DC யை விட ACன் சிறப்பியல்புகளைக் கூறுக 

 32. ஒரு வானொலிப்பெட்டியில் அது வீட்டின் முதன்மைச் சுற்றிலிருந்து மின்சாரம் ஏற்று இயங்கும் வண்ணம் ஒரு மின்மாற்றி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.இது ஏற்று மின்மாற்றியா அல்லது இறக்கு மின்மாற்றியா?

 33. ஃபாரடேயின் மின்காந்தத்தூண்டல் விதிகளைத் தருக. 

 34. ஒரு மின்மாற்றியின் முதன்மை சுருளில் 800 சுற்றுகள் உள்ளன, துனைச் சுருள் 8 சுருள்களை கொண்டுள்ளது. இது ஒரு 220V AC மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. வெளியீடு மின்னழுத்தம் என்னவாக இருக்கும்?

 35. ஒரு மின்மாற்றியானது ஒரு வீட்டின் அழைப்பு மணிக்கு 240V AC மூலத்திலிருந்து 8V மின்னழுத்தம் கொடுக்குமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முதன்மை சுருள் 4800 சுற்றுகள் கொண்டுள்ளது. துனைச்சுருளில் எத்தனை சுற்றுகள் இருக்கும்?

 36. 2 x 5 = 10
 37. DC மோட்டாரின் தத்துவம் ,அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதம் ஆகியவற்றை விளக்கவும்.

 38. ஒரு AC மின்னியற்றியின் நேர்த்தியான வரைபடம் வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th அறிவியல் - காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Science - Magnetism and Electromagnetism Model Question Paper )

Write your Comment