அளவீடுகளும், அளவிடும் கருவிகளும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 20
  5 x 1 = 5
 1. சரியான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடு.

  (a)

  மி.மீ < செ.மீ < மீ < கி.மீ

  (b)

  மி.மீ > செ.மீ > மீ > கி.மீ

  (c)

  கி.மீ< மீ< செ.மீ < மி.மீ

  (d)

  மி.மீ > மீ > செ.மீ > கி.மீ

 2. ஒரு மெட்ரிக் டன் என்பது

  (a)

  100 குவின்டால்

  (b)

  10 குவின்டால்

  (c)

  1/10 குவின்டால்

  (d)

  1/100 குவின்டால்

 3. மாற்றுக : 104 F = _________ 0 C

  (a)

  2730 C

  (b)

  1040 C

  (c)

  400 C

 4. மைக்ரோ என்ற முன்னொட்டு எந்த காரணியை குறிக்கிறது?

  (a)

  10-6

  (b)

  10-3

  (c)

  10-9

 5. சுருள் வில் தராசு பொருட்களின் _____ கணக்கிட பயன்படுகிறது.

  (a)

  எடையை

  (b)

  நிறையை

  (c)

  அளவை

 6. 5 x 1 = 5
 7. --------------- ன் அலகு மீட்டர் ஆகும்.

  ()

  நீளத்தின்

 8. 1 கி.கி அரிசியினை அளவிட ----------- ---- தராசு பயன்படுகிறது.

  ()

  பொது தராசு

 9. கிரிக்கெட் பந்தின் தடிமனை அளவிடப் பயன்படுவது --------------- கருவியாகும்

  ()

  வெர்னியர் அளவி

 10. மெல்லிய கம்பியின் ஆரத்தை அளவிட --------------- கருவி பயன்படுகிறது

  ()

  திருகு அளவி

 11. இயற்பியல் தராசைப் பயன்படுத்தி அளவிடக் கூடிய துல்லியமான நிறை -------- ஆகும்.

  ()

  10 மில்லி கிராம்

 12. 5 x 1 = 5
 13. மின்னோட்டத்தின் SI அலகு கிலோகிராம்

  (a) True
  (b) False
 14. கிலோமீட்டர் என்பது ஒரு SI அலகுமுறை

  (a) True
  (b) False
 15. அன்றாட வாழ்வில், நாம் நிறை என்ற பதத்திற்குப் பதிலாக எடை என்று பயன்படுத்துகிறோம்.

  (a) True
  (b) False
 16. இயற்பியல் தராசு, பதுத் தராசை விடத் துல்லியமானது. அது மில்லிகிராம் அளவிற்கு நிறையைத் துல்லியமாக அளவிடப் பயன்படுகிறது

  (a) True
  (b) False
 17. ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் என்பது 1 K இடைவெ ளி ஆகும். பூஜ்ஜியம் டிகிரி  செல்சியஸ் என்பது 273.15 K

  (a) True
  (b) False
 18. 5 x 1 = 5
 19. நீளம் 

 20. (1)

  கெல்வின்

 21. நிறை

 22. (2)

  கிலோகிராம்

 23. காலம்

 24. (3)

  மீட்டர்

 25. வெப்பநிலை

 26. (4)

  விநாடி

 27. திருகு அளவு

 28. (5)

  நாணயம்

*****************************************

Reviews & Comments about 9th அறிவியல் அளவீடுகளும், அளவிடும் கருவிகளும் ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 9th Science Measurement And Measuring Instruments One Mark Questions )

Write your Comment