அளவீடுகளும், அளவிடும் கருவிகளும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 20
  5 x 1 = 5
 1. சரியான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடு.

  (a)

  மி.மீ < செ.மீ < மீ < கி.மீ

  (b)

  மி.மீ > செ.மீ > மீ > கி.மீ

  (c)

  கி.மீ < மீ < செ.மீ < மி.மீ

  (d)

  மி.மீ > மீ > செ.மீ > கி.மீ

 2. ஒரு மெட்ரிக் டன் என்பது

  (a)

  100 குவின்டால்

  (b)

  10 குவின்டால்

  (c)

  1/10 குவின்டால்

  (d)

  1/100 குவின்டால்

 3. மாற்றுக : 104 F = _________ 0 C

  (a)

  2730 C

  (b)

  1040 C

  (c)

  400 C

 4. மைக்ரோ என்ற முன்னொட்டு எந்த காரணியை குறிக்கிறது?

  (a)

  10-6

  (b)

  10-3

  (c)

  10-9

 5. சுருள்வில் தராசு பொருட்களின் _____ கணக்கிட பயன்படுகிறது.

  (a)

  எடையை

  (b)

  நிறையை

  (c)

  அளவை

 6. 5 x 1 = 5
 7. --------------- ன் அலகு மீட்டர் ஆகும்.

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: A non-numeric value encountered

  Filename: material/details.php

  Line Number: 1002

  ()

  நீளத்தின்

 8. 1 கி.கி அரிசியினை அளவிட --------------- தராசு பயன்படுகிறது.

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: A non-numeric value encountered

  Filename: material/details.php

  Line Number: 1002

  ()

  பொதுத்தராசு

 9. கிரிக்கெட் பந்தின் தடிமனை அளவிடப் பயன்படுவது --------------- கருவியாகும்

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: A non-numeric value encountered

  Filename: material/details.php

  Line Number: 1002

  ()

  வெர்னியர் அளவி

 10. மெல்லிய கம்பியின் ஆரத்தை அளவிட --------------- பயன்படுகிறது

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: A non-numeric value encountered

  Filename: material/details.php

  Line Number: 1002

  ()

  திருகு அளவி

 11. இயற்பியல் தராசைப் பயன்படுத்தி அளவிடக் கூடிய துல்லியமான நிறை -------- ஆகும்.

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: A non-numeric value encountered

  Filename: material/details.php

  Line Number: 1002

  ()

  10 மில்லி கிராம்

 12. 5 x 1 = 5
 13. நீளம் 

 14. (1)

  மீட்டர்

 15. நிறை

 16. (2)

  கெல்வின்

 17. காலம்

 18. (3)

  விநாடி

 19. வெப்பநிலை

 20. (4)

  கிலோகிராம்

 21. திருகு அளவு

 22. (5)

  நாணயம்

*****************************************

Reviews & Comments about 9th அறிவியல் அளவீடுகளும், அளவிடும் கருவிகளும் ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 9th Science Measurement And Measuring Instruments One Mark Questions )

Write your Comment