அளவீடுகளும், அளவிடும் கருவிகளும் இரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. அளவீடு என்றால் என்ன ?

 2. SI அலகின் விரிவாக்கம் என்ன ?

 3. மீச்சிற்றளவு வரையறு

 4. 2மீ நீளம் கொண்ட ஒரு மெல்லிய கம்பியின் விட்டத்தை உனது கருவிப் பெட்டியிலிருக்கும் அளவுகோலால் உன்னால் கண்டறிய முடியுமா?

 5. 1040 பாரன்ஹீட் வெப்பநிலையை செல்சியஸ் அலகிற்கு மாற்றுக

 6. விசையின் அலகு என்ன?

 7. விண்ணியல் ஆரம் என்றால் என்ன?

 8. ஒரு நியூட்டன் வரையறு.

 9. ஒரு ஜூல் வரையறு:

 10. ஒளி ஆண்டு வரையறு:

*****************************************

Reviews & Comments about 9th அறிவியல் - அளவீடுகளும், அளவிடும் கருவிகளும் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Science - Measurement and Measuring Instruments Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment