கணினியின் பாகங்கள் Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  4 x 1 = 4
 1. உள்ளீட்டுக்கருவி அல்லாதது எது?

  (a)

  சுட்டி

  (b)

  விசைப்பலகை

  (c)

  ஒலிபெருக்கி

  (d)

  விரலி

 2. கீழ்காண்பவற்றுள் எது உள்ளீட்டுக்கருவி?

  (a)

  ஒலிபெருக்கி

  (b)

  சுட்டி

  (c)

  திரையகம்

  (d)

  அச்சுப்பொறி

 3. கீழ்வருவனவற்றுள் கம்பி இல்லா இணைப்பு வகையை சேர்த்தது எது?

  (a)

  ஊடலை

  (b)

  மின்னலை

  (c)

  விஜிஏ

  (d)

  யுஎஸ்பி

 4. விரலி ஒரு ______ அகா பயன்படுகிறது

  (a)

  வெளியீட்டுகருவி

  (b)

  உள்ளீட்டுக்கருவி

  (c)

  சேமிப்புக்கருவி

  (d)

  இணைக்குக்கம்பி

 5. 5 x 1 = 5
 6. வி.ஜி.ஏ.

 7. (1)

  உள்ளீட்டுக் கருவி 

 8. அருகலை

 9. (2)

  இணைப்புவடம் 

 10. அச்சுப்பொறி

 11. (3)

  கம்பி இல்லா இணைப்பு 

 12. விசைப்பலகை

 13. (4)

  எல்.இ.டி. தொலைகாட்சி 

 14. எச்.டி.எம்.ஐ

 15. (5)

  வெளியீட்டுக்கருவி 

  2 x 3 = 6
 16. கணினியின் கூறுகள் யாவை?

 17. பல்வேறு இணைப்புவடங்களைக் கூறி,எவையேனும் மூன்றனை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th அறிவியல் - கணினியின் பாகங்கள் Book Back Questions ( 9th Science - Parts of Computer Book Back Questions )

Write your Comment