கணினியின் பாகங்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  5 x 1 = 5
 1. உள்ளீட்டுக்கருவி அல்லாதது எது?

  (a)

  சுட்டி

  (b)

  விசைப்பலகை

  (c)

  ஒலிபெருக்கி

  (d)

  விரலி

 2. மையச்செயலகத்துடன் திரையை இணைக்கும் கம்பி

  (a)

  ஈதர்நெட்

  (b)

  விஜிஏ

  (c)

  எச்டிஎம்ஐ

  (d)

  யூஎஸ்பி 

 3. கீழ்காண்பவற்றுள் எது உள்ளீட்டுக்கருவி?

  (a)

  ஒலிபெருக்கி

  (b)

  சுட்டி

  (c)

  திரையகம்

  (d)

  அச்சுப்பொறி

 4. கீழ்வருவனவற்றுள் கம்பி இல்லா இணைப்பு வகையை சேர்த்தது எது?

  (a)

  ஊடலை

  (b)

  மின்னலை

  (c)

  விஜிஏ

  (d)

  யுஎஸ்பி

 5. விரலி ஒரு ______ அகா பயன்படுகிறது

  (a)

  வெளியீட்டுகருவி

  (b)

  உள்ளீட்டுக்கருவி

  (c)

  சேமிப்புக்கருவி

  (d)

  இணைக்குக்கம்பி

 6. 4 x 1 = 4
 7. வி.ஜி.ஏ.

 8. (1)

  இணைப்புவடம் 

 9. அருகலை

 10. (2)

  எல்.இ.டி. தொலைகாட்சி 

 11. அச்சுப்பொறி

 12. (3)

  வெளியீட்டுக்கருவி 

 13. எச்.டி.எம்.ஐ

 14. (4)

  கம்பி இல்லா இணைப்பு 

  2 x 3 = 6
 15. கணினியின் கூறுகள் யாவை?

 16. உள்ளீ ட்டகத்திற்கும் வெளியீட்டகத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் இரண்டு கூறுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th அறிவியல் - கணினியின் பாகங்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Science - Parts of Computer Model Question Paper )

Write your Comment