அண்டம் Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. இவற்றுள் எது சரியான வாக்கியம் ?
  அ) நம்சூரிய மண்டலத் தில் எட்டு கோள்கள் உள்ளன.
  ஆ) செவ்வாய் கோளைத் தவிர, அனைத்துக் கோள்களும் சூரியனை நீள்வட்டப் பாதையில் சுற்றிவருகின்றன.

  (a)

  A மட்டும் சரியானது

  (b)

  B மட்டும் சரியானது

  (c)

  A மற்றும் B சரியானது

  (d)

  இரு வாக்கியங்களும் தவறு

 2. செரஸ் என்பது________.

  (a)

  விண்கல்

  (b)

  விண்மீன்

  (c)

  கோள்

  (d)

  சிறுகோள்

 3. _______ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெருவெடிப்பு ஏற்பட்டது.

  (a)

  13.7 மில்லியன்

  (b)

  15 மில்லியன்

  (c)

  13 மில்லியன்

  (d)

  20 மில்லியன்

 4. 4 x 1 = 4
 5. சூரியனின் திசைவேகம் _______கிமீ/வி.

  ()

  1.250

 6. இந்தியாவின் முதல் செயற்கைக்கோள் _________.

  ()

  ஆரியப்பட்டா 

 7. _______ எனும் இயற்கைத் துணைக் கோள் மட்டுமே கோள் சுழலும் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் அமைந்துள்ளது.

  ()

  டிரைடன் 

 8. நம் சூரிய குடும்பத்திலுள்ள கோள்களின் எண்ணிக்கை _______ ஆகும்.

  ()

  8

 9. 5 x 1 = 5
 10. வியாழன்

 11. (1)

  24 மணி 37 நிமிடங்கள் 

 12. புதன்

 13. (2)

  243 நாள்கள்

 14. வெள்ளி

 15. (3)

  10.7 மணிகள்

 16. சனி

 17. (4)

  87.97 நாள்கள்

 18. செவ்வாய்

 19. (5)

  9 மணி 55 நிமிடங்கள்

  2 x 2 = 4
 20. சூரிய மண்டலம் என்றால் என்ன ?

 21. சுற்றுக்காலம் வரையறு

 22. 3 x 3 = 9
 23. ‘உட்புறக் கோள்கள்’ குறிப்பு வரைக.

 24. கெப்ளரின் விதிளை – வரையறு

 25. பூமியில் உயிர்வாழ்வதற்கான காரணிகள் யாவை?

 26. 1 x 5 = 5
 27. சுழற்சித் திசைவேகம் என்றால் என்ன ?

*****************************************

Reviews & Comments about 9th அறிவியல் - அண்டம் Book Back Questions ( 9th Science - Universe Book Back Questions )

Write your Comment