நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. மைக்காலஜி என்பது உயிரியலின் ஒரு பிரிவு. இது ________________ பற்றிய படிப்பாகும்.

  (a)

  பாசிகள்

  (b)

  வைரஸ்

  (c)

  பாக்டீரியா    

  (d)

  பூஞ்சை

 2. தயிர் உருவாதலில் ஈடுபட்டுள்ள பாக்டீரியா

  (a)

  லாக்டோ ஃபேசில்லஸ் அசிடோஃபிலஸ்

  (b)

  நைட்டோசோமோனாஸ்

  (c)

  ஃபேசில்லஸ் ராமொஸ்

  (d)

  மேற்கூறியவை எதுவுமில்லை

 3. சிபிலிஸ் நோயை ஏற்படுத்துவது

  (a)

  டிரெப்போனியா பல்லிடம்

  (b)

  லெப்டோஸ்மிரா

  (c)

  பாஸ்டியுரெல்லா

  (d)

  விப்ரியோ காலரே

 4. காசநோயினால் பாதிக்கப்படும் முதன்மை உறுப்பு

  (a)

  எலும்பு மஜ்ஜை 

  (b)

  குடல்

  (c)

  மண்ணீரல்

  (d)

  நுரையீரல்

 5. 3 x 1 = 3
 6. பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட் என்பது __________ ஆகும்

  ()

  ரொட்டிக்கலாளன் (Saccharomyces cerevisiae)

 7. எச் 1 என் 1 வைரஸ் ____________ ஐ உருவாக்குகிறது.

  ()

  பன்றிக் காய்ச்சல் 

 8. காலரா _____________ ஆல் ஏற்படுகிறது; மற்றும் மலேரியா _____________ ஆல் ஏற்படுகிறது.

  ()

  விப்ரியே காலரே, பிளாஸ்மோடியம் 

 9. 4 x 1 = 4
 10. கிளைகோஜன் மற்றும் எண்ணெய் திவளை கள் ஆகியவை சேமிக்கப்பட்ட பூஞ்சையில் உள்ள உணவாகும்

  (a) True
  (b) False
 11. ரைசோபியமானது பருப்பு வகைத்தாரவங்களில் காணப்படும் வேர் முடிச்சுகளில் வளிமண்டல நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்துபவையோடு தொடர்புடையது.

  (a) True
  (b) False
 12. தொற்றாத வகை நோய்கள் ஒரு மனிதனிடமிருந்து வளர்ந்து பிறருக்கு
  பரவுவதாகும்.

  (a) True
  (b) False
 13. ஹெப்பாடிடிஸ் பி, ஏவைக்காட்டிலும் அபாயகரமானது.

  (a) True
  (b) False
 14. 2 x 1 = 2
 15. WHO

 16. DPT

 17. 2 x 2 = 4
 18. கீழ்காண்பவனவற்றை வரையறு
  பாக்டீரியோ ஃபேஜ்கள்
   

 19. கீழ்காண்பவனவற்றை வரையறு
  பிரியான்கள்

 20. 1 x 3 = 3
 21. மூவகை ஆண்டிஜென் என்றால் என்ன? இந்தவகை ஆண்டிஜெனைப் பயன்படுத்தி தடுக்கப்படும் நோய்களைக் குறிப்பிடுக.

 22. 2 x 5 = 10
 23. விவசாயம் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கினை விவரி.

 24. மனிதனுக்கு டைபாய்டு ஏற்படுத்தும் நோய்க்கிருமியின் பெயரென்ன ? இக்கிருமி எவ்வாறு உடலினுள்  செல்லும் பண்பைப் பெற்றுள்ள து? இதனைக்கண்டறியும் அறிகுறிகளையும், கடுமையான நோய்த்தாக்கத்தால் பாதிக்கப்படும் உறுப்புகளையும் குறிப்பிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th அறிவியல் - நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் Book Back Questions ( 9th Science - World of Microbes Book Back Questions )

Write your Comment