மனிதப் பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும் - வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 15
  5 x 1 = 5
 1. மனிதர்களுடன் மரபணுவியல் நோக்கில் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பது

  (a)

  கொரில்லா

  (b)

  சிம்பன்ஸி

  (c)

  உராங் உட்டான் 

  (d)

  கிரேட் ஏப்ஸ் 

 2. எகிப்து, இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஈராக் ஆகியவை அடங்கிய பகுதி _________ எனப்படுகிறது.

  (a)

  கிரேட் ரிஃப்ட் பள்ளத்தாக்கு

  (b)

  பிறைநிலப் பகுதி

  (c)

  ஸோலோ ஆறு

  (d)

  நியாண்டர் பள்ளத்தாக்கு

 3. i) செல்ட் எனப்பட்ட தீட்டப்பட்ட கற்கோடரிகளைப் புதிய கற்கால மக்கள் பயன்படுத்தினார்கள்.
  ii) புதிய கற்காலக் கிராமம் குறித்த சான்று சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பையம்பள்ளியில் காணப்படுகிறது.
  iii) புதிய கற்காலத்தைத் தொடர்ந்து வந்த பண்பாட்டுக்காலம் வெண்கலக் காலம் எனப்படுகிறது.
  iv) விலங்குகளை வளர்த்தல், பயிர் செய்தல் ஆகியவை நடந்த காலகட்டம் இடைக்கற்காலம் எனப்படுகிறது.

  (a)

  (i) சரி

  (b)

  (ii) சரி

  (c)

  (ii) மற்றும் (iii) சரி

  (d)

  (iv) சரி

 4. கூற்று: தமிழகத்தின் ஆறுகள், குளங்கள் அருகே இடைக் கற்கால வாழ்விடங்கள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
  காரணம்: நீர்ப்பாசன மேலாண்மை இடைக் கற்காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து இருந்தது

  (a)

  கூற்றும் காரணமும் சரி; கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது.

  (b)

  கூற்றும் காரணமும் சரி; ஆனால் கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்லை

  (c)

  கூற்று சரி; காரணம் தவறு

  (d)

  கூற்றும் காரணமும் தவறானவை

 5. கூற்று : பொ.ஆ.மு.3 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அசோகர் கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் அவரது பேரரசுக்கு வெளியே இருந்த சேரர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள், சத்தியபுத்திரர்கள் ஆகியோரைக் குறிப்பிடுகிறது.
  காரணம்: தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சேர்ந்த பழங்கால அரசர்கள் அரசியல்நோக்கில் அவர்களின் ஆட்சியை இரும்புக்காலத்தில் துவக்கினார்கள்.

  (a)

  கூற்றும் காரணமும் சரி; கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது

  (b)

  கூற்றும் காரணமும் சரி; ஆனால் கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்லை

  (c)

  கூற்று சரி; காரணம் தவறு

  (d)

  கூற்றும் காரணமும் தவறானவை

 6. 5 x 1 = 5
 7. மனிதர்கள் உருவாக்கிய அல்லது மாற்றியமைத்த ஒரு பொருள் அல்லது கருவி ___________ எனப்படுகிறது.

  ()

    செய்பொருள் 

 8. தொடக்க நிலை பல செல் உயிரினம் முதல் முதலில்______________காலத்தில் தோன்றியது.

  ()

     தொல்லுயிரூழி 

 9. கோடரிகளும் பிளக்கும் கருவிகளும் ______________ பண்பாட்டைச் சேர்ந்த முக்கியமான கருவி வகைகளாகும்

  ()

    கீழ் பழங்கற்கால 

 10. கற்கருவிகளை உருவாக்குவதற்குத் தேவையான வழிமுறைகளும் நுட்பமும் _________________ தொழில்நுட்பம் என அழைக்கப்படுகின்றன.

  ()

    கல் 

 11. பழங்கற்காலத்திற்கும் புதிய கற்காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலம் _______ எனப்படும்.

  ()

    இடைக்கற்காலம் 

 12. 5 x 1 = 5
 13. பழங்கால மானுடவியல்

 14. (1)

  அச்சூலியன்

 15. கோடரிக்கருவிகள்

 16. (2)

  வீனஸ்

 17. செம்மணல் மேடுகள்

 18. (3)

  டெரிஸ்

 19. சிறு அளவிலான கல்லால் ஆன செய்பொருள்கள்

 20. (4)

  நுண்கற்காலம்

 21. கல்லிலும் எலும்பிலும் காணப்பட்ட உருவங்கள்

 22. (5)

  மனிதஇன முன்னோர்கள் குறித்த ஆய்வு

*****************************************

Reviews & Comments about 9th சமூக அறிவியல் Chapter 1 மனிதப் பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும் - வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 9th Social Science Chapter 1 Evolution Of Humans And Society - Prehistoric Period One Mark Question Paper )

Write your Comment