" /> -->

மனிதப் பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும் - வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. பரிணாம வளர்ச்சி வரிசையில் நவீன மனிதனின் நேன் நேரடி முன்னோர் ____________ ஆவர்.

  (a)

  ஹோமோ ஹேபிலிஸ்

  (b)

  ஹோமோ எரக்டஸ்

  (c)

  ஹோமோ சேபியன்ஸ்

  (d)

  நியாண்டர்தால் மனிதன்

 2. தமிழகத்துக்கு அப்பால் சே சேர, சோழ, பாண்டியர்கள் குறித்து அறிந்துகொள்ள  பொ.ஆ.மு. 3ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ________________ கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் உதவுகின்றன

  (a)

  புலிகேசி

  (b)

  அசோகர்

  (c)

  சந்திரகுப்தர்

  (d)

  தனநந்தர்

 3. எகிப்து, இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனம் மற்றும் ஈராக் ஆகியவை அடங்கிய பகுதி _________ எனப்படுகிறது.

  (a)

  கிரேட் ரிஃப்ட் பள்ளத்தாக்கு

  (b)

  பிறைநிலப் பகுதி

  (c)

  ஸோலோ ஆறு

  (d)

  நியாண்டர் பள்ளத்தாக்கு

 4. கூற்று: தமிழகத்தின் ஆறுகள், குளங்கள் அருகே இடைக் கற்கால வாழ்விடங்கள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
  காரணம்: நீர்ப்பாசன மேலாண்மை இடைக் கற்காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து இருந்தது

  (a)

  கூற்றும் காரணமும் சரி; கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது.

  (b)

  கூற்றும் காரணமும் சரி; ஆனால் கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்லை

  (c)

  கூற்று சரி; காரணம் தவறு

  (d)

  கூற்றும் காரணமும் தவறானவை

 5. கூற்று : பொ.ஆ.மு.3 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அசோகர் கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் அவரது பேரரசுக்கு வெளியே இருந்த சேரர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள், சத்தியபுத்திரர்கள் ஆகியோரைக் குறிப்பிடுகிறது.
  காரணம்: தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சேர்ந்த பழங்கால அரசர்கள் அரசியல்நோக்கில் அவர்களின் ஆட்சியை இரும்புக்காலத்தில் துவக்கினார்கள்.

  (a)

  கூற்றும் காரணமும் சரி; கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது

  (b)

  கூற்றும் காரணமும் சரி; ஆனால் கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்லை

  (c)

  கூற்று சரி; காரணம் தவறு

  (d)

  கூற்றும் காரணமும் தவறானவை

 6. 4 x 1 = 4
 7. மனிதர்கள் உருவாக்கிய அல்லது மாற்றியமைத்த ஒரு பொருள் அல்லது கருவி ___________ எனப்படுகிறது.

  ()

    செய்பொருள் 

 8. தொடக்க நிலை பல செல் உயிரினம் முதல் முதலில்______________காலத்தில் தோன்றியது.

  ()

     தொல்லுயிரூழி 

 9. கோடரிகளும் பிளக்கும் கருவிகளும் ______________ பண்பாட்டைச் சேர்ந்த முக்கியமான கருவி வகைகளாகும்

  ()

    கீழ் பழங்கற்கால 

 10. கற்கருவிகளை உருவாக்குவதற்குத் தேவையான வழிமுறைகளும் நுட்பமும் _________________ தொழில்நுட்பம் என அழைக்கப்படுகின்றன.

  ()

    கல் 

 11. 5 x 1 = 5
 12. பழங்கால மானுடவியல்

 13. (1)

  மனிதஇன முன்னோர்கள் குறித்த ஆய்வு

 14. கோடரிக்கருவிகள்

 15. (2)

  அச்சூலியன்

 16. செம்மணல் மேடுகள்

 17. (3)

  வீனஸ்

 18. சிறு அளவிலான கல்லால் ஆன செய்பொருள்கள்

 19. (4)

  நுண்கற்காலம்

 20. கல்லிலும் எலும்பிலும் காணப்பட்ட உருவங்கள்

 21. (5)

  டெரிஸ்

  3 x 2 = 6
 22. பெருங்கற்காலத்தில் இறந்தோரைப் புதைக்கும் வழக்கத்தின் வகைகளைக் கூறு.

 23. விலங்குகளை மனிதன் பழக்கிய நிகழ்வு மனித வரலாற்றில் ஒரு மைல் கல் ஆகும் – விளக்கு

 24. கருவி செய்வதில் கீழ்ப் பழைய கற்கால மக்களிடமிருந்த தொழில்நுட்பத்தைத் திறனாய்வு செய்க.

 25. 2 x 5 = 10
 26. விவசாயம், பானை  செய்தல், உலோகக் கருவிகள் செய்தல் ஆகிய துறைகளில் நிகழ்ந்த வளர்ச்சி பெருங்கற்காலத்தில் ஏற்பட்ட மிக முக்கியமான மாற்றமாகும் – உறுதிப்படுத்தவும்.

 27. மனிதர்களின் வரலாறு பூமியின் வரலாற்றுடன் நெருங்கிய தொடர்பு உடையது – தெளிவுப்படுத்துக.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th சமூக அறிவியல் - மனிதப் பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும் - வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் Book Back Questions ( 9th Social Science - Evolution Of Humans And Society - Prehistoric Period Book Back Question )

Write your Comment