" /> -->

அரசாங்கங்களின் வகைகள் Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 2 = 8
 1. நேபாள மக்களாட்சி

 2. ஒற்றையாட்சி முறை 

 3. ஒற்றையாட்சி முறை மற்றும் கூட்டாட்சி முறை. 

 4. நாடாளுமன்ற ஆட்சிமுறை மற்றும் அதிபர் மக்களாட்சி. 

 5. 6 x 1 = 6
 6. _____________, _____________ ஆகியவை ஒற்றை ஆட்சி முறைக்கான உதாரணங்களாகும்.

  ()

  ஜப்பான், பிரான்ஸ்

 7. பாராளுமன்ற ஆட்சி முறை ______________ என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது.

  ()

  பொறுப்பு அரசாங்கம் (அல்லது) வெஸ்ட் மினிஸ்டர் 

 8. பாராளுமன்ற ஆட்சிமுறையில் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவர் ________________ ஆவர்.

  ()

  பிரதம மந்திரி 

 9. எண் நாடுகள் நாடாளுமன்றத்தின் பெயர்
  1. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  
  ()
  எண் நாடுகள் நாடாளுமன்றத்தின் பெயர்
  1. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் காங்கிரஸ்
 10. எண் நாடுகள் நாடாளுமன்றத்தின் பெயர்
  1. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்  
  ()
  எண் நாடுகள் நாடாளுமன்றத்தின் பெயர்
  1. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்டார்டிங் 
 11. எண் நாடுகள் நாடாளுமன்றத்தின் பெயர்
  1.   ஃபோக்டிங்
  ()
  எண் நாடுகள் நாடாளுமன்றத்தின் பெயர்
  1. டென்மார்க் ஃபோக்டிங்
 12. 2 x 5 = 10
 13. ஓற்றையாட்சி முறையின் நிறைகளை விவரி.

 14. அதிபர் மக்களாட்சி முறை பற்றிக் குறிப்பு வரைக. மேலும் அதிபர் மக்களாட்சி முறைக்கும் நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி முறைக்கும் உள்ள வேறுபாட்டினை எழுதுக. 

 15. 2 x 3 = 6
 16. அரசமைப்பின் வகைகளைப் பட்டியலிடுக.

 17. கூட்டாட்சி முறையின் நிறைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 9th சமூக அறிவியல் - அரசாங்கங்களின் வகைகள் Book Back Questions ( 9th Social Science Forms Of Government Book Back Questions )

Write your Comment