" /> -->

மனித உரிமைகள் Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. இன ஒதுக்கல் (Aparthed) என்னும் கொள்கையைப் பின் பற்றிய நாடு _________ 

  (a)

  தென் சூடான்

  (b)

  தென் ஆப்பிரிக்கா

  (c)

  நைஜீரியா

  (d)

  எகிப்த்

 2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த உரிமை அதிகாரத்துவத்தின் மீது மக்களின் செல்வாக்கை அதிகரிக்க செய்கிறது?

  (a)

  சமத்துவ உரிமை

  (b)

  தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம்

  (c)

  கல்வியின் மீதான உரிமை

  (d)

  சுதந்திர உரிமை

 3. தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின்படி தகவலைப் பெறுவதற்கான கால வரம்பு _________ 

  (a)

  20 நாட்கள்

  (b)

  25 நாட்கள்

  (c)

  30 நாட்கள்

  (d)

  35 நாட்கள்

 4. ஐ.நா. சபையின்படி _________ வயது நிறைவு பெறாதோர் குழந்தை ஆவார்.

  (a)

  12

  (b)

  14

  (c)

  16

  (d)

  18

 5. _________ கான நோபல் பரிசு கைலாஷ் சத்தியார்த்தி மற்றும் மலாலாவிற்கு கொடுக்கப்பட்டது.

  (a)

  இலக்கியம்

  (b)

  அமைதி

  (c)

  இயற்பியல்

  (d)

  பொருளாதாரம்

 6. 3 x 2 = 6
 7. குழந்தைகளுக்கான உரிமைகளாக ஐ.நா.சபை அறிவித்துள்ளவை யாவை?

 8. தொழிலாளர் நலனுக்காக பி.ஆர்.அம்பேத்காரின் பங்களிப்பு யாவை?

 9. சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம். ஆனால் பெண்களுக்கான தனிச்சட்டம் நடைமுறைப் படுத்துகிறது. நியாயப்படுத்துக.

 10. 4 x 1 = 4
 11. உலகளாவிய மனித உரிமை பேரறிக்கைப் பிரகடனம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு ________ 

  ()

  1948 டிசம்பர் - 10

 12. உலகளாவிய மனித உரிமை பிரகடனம் ________ பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது.

  ()

  30

 13. ஏப்ரல் 1, 2010ஆம் ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்த சட்டம்  ________ 

  ()

  கல்வி உரிமைச் சட்டம்

 14. பெண்களுக்கான மூதாதையர் சொத்துரிமை சட்டத்தை 1989 இல் நடைமுறைபடுத்திய இந்திய மாநிலம் ________ 

  ()

  தமிழ்நாடு

 15. 3 x 5 = 15
 16. அடிப்படைக் கடமைகள் என்றால்  என்ன? அவற்றை எவ்வாறு உன் பள்ளி வளாகத்தில் செயல்படுத்துவாய்?

 17. தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் நம் உரிமைகளை எவ்வாறு பாதுகாக்கிறது?

 18. தொழிலாளர் சட்டத்தின் மூலம் தொழிலாளர் பெறும் நன்மைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 9th சமூக அறிவியல் - மனித உரிமைகள் Book Back Questions ( 9th Social Science - Human Rights Book Back Questions )

Write your Comment