" /> -->

இடப்பெயர்தல் Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் படி இந்தியாவின் மக்கள் தொகை

  (a)

  121 கோடி

  (b)

  221 கோடி

  (c)

  102 கோடி

  (d)

  100 கோடி

 2. வெளிகுடியேற்றப் பதிவில் முன்னிலை வகிக்கும் மாவட்டம்

  (a)

  இராமநாதபுரம்

  (b)

  கோயம்புத்தூர் 

  (c)

  சென்னை

  (d)

  வேலூர்

 3. 2015 ஆம் ஆண்டுல் தமிழ்நாட்டிலிருந்து இடம்பெயர்ந்தவர்களில் கல்வியறிவற்றோரின் சதவீதம்

  (a)

  7%

  (b)

  75%

  (c)

  23%

  (d)

  9%

 4. ஏழைமக்கள் இடப்பெயர்வை மேற்கொள்வது

  (a)

  வாழ்வாதாரத்திற்காக

  (b)

  வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ள

  (c)

  சேவைக்காக

  (d)

  அனுபவத்தைப் பெறுவதற்காக

 5. 3 x 2 = 6
 6. இடப்பெயர்தலுக்கான காரணங்களைப் பட்டியலிடுக 

 7. மிகச் குறைவான எண்ணிக்கையில் வெளி இடப்பெயர்வைக் கொண்ட தமிழ்நாட்டிலிலுள்ள நான்கு மாவட்டங்களின் பெயர்களைக் கூறுக.

 8. இடப்பெயர்ந்தோர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொழில்களைப் பற்றி ஆய்வுகள் வெளிப்படுத்துவது யாது?

 9. 5 x 1 = 5
 10. ____________  மற்றும்  _____________ அடிப்படையில் இடப்பெயர்வு கணக்கிடப்படுகிறது.

  ()

  பிறப்பிடம், வாழிடம் 

 11. மக்களின் நகர்வு, நகர்ப்புறங்களை விட கிராமப்புறங்களில் ________________ காணப்படுகின்றன.

  ()

  அதிகமாகக் 

 12. 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி கிராமப்புற இந்தியாவில் ______________ சதவீத மக்கள் இடம் பெயர்ந்தவர்களாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

  ()

  37

 13. பெண்கள் அதிக அளவில் இடம் பெயர்வதற்கான காரணம் ______________

  ()

  திருமணம் 

 14. இடம்பெயர்வு நகர்வு என்பது ________________ உள்நகர்வுகளைக் கொண்டதாகும்.

  ()

  பல்வேறு வகைப்பட்ட 

 15. 5 x 1 = 5
 16. பெண் இடப்பெயராளர்

 17. (1)

  வெளி குடியேற்றம் குறைவு 

 18. சென்னை

 19. (2)

  வேலை 

 20. வசதி, வாய்ப்புடைய இடப்பெயராளர்

 21. (3)

  திருமணம் 

 22. சேலம்

 23. (4)

  வெளி குடியேற்றம் அதிகம்

 24. ஆண் இடப் பெயராளர்

 25. (5)

  வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ள 

  2 x 5 = 10
 26. இடப்பெயர்வு கொள்கையின் நோக்கங்கள் யாவை?

 27. இடப்பெயர்வின் முறைகளைப் பற்றி கலந்துரையாடுக;

*****************************************

Reviews & Comments about 9th சமூக அறிவியல் - இடப்பெயர்தல் Book Back Questions ( 9th Social Science - Migration Book Back Questions )

Write your Comment