பணம் மற்றும் கடன் Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. பண்டைய காலத்தில் பண்டமாற்றத்திற்கு பதிலாக பொது மதிப்பீடாக பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம்_________ 

  (a)

  தங்கம்

  (b)

  இரும்பு

 2. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தலைமையிடம் _________ 

  (a)

  சென்னை

  (b)

  மும்பை

 3. சர்வதேச வணிகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நாணய முறை _________ 

  (a)

  அமெரிக்க டாலர்

  (b)

  பவுண்டு

 4. ஜப்பான் நாட்டின் பணம் _________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  யென்

  (b)

  யுவான்

 5. 3 x 2 = 6
 6. நறுமணப்பாதை என்றால் என்ன? ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 7. இயற்கைப் பணம் என்றால் என்ன?

 8. குறைந்த மதிப்பிலான நாணயங்கள் ஏன் அதிகளவு அச்சடிக்கப்பட்டன?

 9. 5 x 1 = 5
 10. அமெரிக்க டாலர்

 11. (1)

  பணத்தின் மாற்று

 12. நாணய சுழற்சி

 13. (2)

  சவுதி அரேபியா

 14. ஏடிஎம்

 15. (3)

  சர்வதேச அங்கீகாரம்

 16. உப்பு

 17. (4)

  85%

 18. ரியால்

 19. (5)

  தானியங்கி இயந்திரம்

  3 x 5 = 15
 20. நவீன உலகில் பணப்பரிமாற்றம் எவ்வாறு  நடைபெறுகிறது என்பதை விவரி.

 21. பணத்தின் செயல்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

 22. பண விநியோக முறையைப் பற்றி எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th சமூக அறிவியல் - பணம் மற்றும் கடன் Book Back Questions ( 9th Social Science - Money And Credit Book Back Questions )

Write your Comment