" /> -->

சாலை பாதுகாப்பு Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 19
  2 x 2 = 4
 1. விபத்தைத் தடுக்கும் வழிகள் யாவை?

 2. சாலை பாதுகாப்புக் குறிகளை எழுதுக.

 3. 3 x 5 = 15
 4. சாலை விபத்துக்கான பல்வேறு காரணிகள் யாவை?

 5. குழந்தைகளுக்கான சாலை பாதுகாப்பு செயல்பாடுகள் யாவை? 6. மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தைப் பார்த்து கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
  1. (i) எந்த வகைப் பயன்பாடு மிக அதிக நபர்கள் இறப்பதற்குக் காரணமாகிறது
  (ii) உங்களால் எதாவது மூன்று காரணங்களைக் குறிப்பிடமுடியுமா?
  (iii) இதைச்சார்ந்த சாலை விதிகள் என்ன என்பதைக் குறிப்பிட முடியுமா?
  2. பாதசாரிகள் எவ்வாறு தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளமுடியும்?

*****************************************

Reviews & Comments about 9th சமூக அறிவியல் - சாலை பாதுகாப்பு Book Back Questions ( 9th Social Science - Road Safety Book Back Questions )

Write your Comment