" /> -->

புரட்சிகளின் காலம் Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. அமெரிக்காவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் ஆங்கிலேய காலனி _______ ஆகும்.

  (a)

  நியூயார்க்

  (b)

  பிலடெல்பியா

  (c)

  ஜேம்ஸ்டவுன்

  (d)

  ஆம்ஸ்டெர்டாம்

 2. ஆஸ்திரியா மற்றும் பிரஷ்யா்யாவின் படைகள், பிரெரெஞ்சுப் புரட்சியாளர் படைகளால் ________போர்க்களத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டன.

  (a)

  வெர்ணா

  (b)

  வெர்சே 

  (c)

  பில்னிட்ஸ்

  (d)

  வால்மி

 3. பதினாறாம் லூயியின் கீழ்க் குறைந்தபட்ச அதிகாரங்களைக் கொண்ட முடியாட்சியையைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள விரும்பிய மிதவாத தாராளவாதிகள் _________

  (a)

  ஜெராண்டியர்

  (b)

  ஜேக்கோபியர்

  (c)

  குடியேறிகள்

  (d)

  அரச விசுவாசிகள்

 4. ________ ஆம் ஆண்டில் பாரிஸ் உடன்படிக்கை்கையின்படி அமெரிக்க சுதந்திரப் போர் முடிவுக்கு வந்தது.

  (a)

  1776

  (b)

  1779

  (c)

  1781

  (d)

  1783

 5. தாமஸ் பெயின் எழுதிய புகழ்வாய்ந்த நூல் _______ ஆகும்

  (a)

  இயல்பறிவு

  (b)

  மனித உரிமைமைகள்

  (c)

  உரிமைமைகள் மசோதா 

  (d)

  அடிமைத்தனத்தை ஒழித்தத்தல்

 6. 6 x 1 = 6
 7. ஜான் வின்திராப்

 8. (1)

  மான்டெஸ்கியூ 

 9. டர்கார்ட்

 10. (2)

  இங்கிலாந்து மற்றும் பிரான்ஸ் 

 11. சட்டத்தின் சாரம்

 12. (3)

  பதினாறாம் லூயி 

 13. மேரி அண்டாய்னெட்

 14. (4)

  பிரான்சின் நிதி அமைச்சர் 

 15. ஏழாண்டுப் போர் 

 16. (5)

  ஜூலை 4

 17. அமெரிக்கச் சுதந்திர தினம்

 18. (6)

  மாசாசூசட்ஸ் குடியேற்றம் 

  2 x 5 = 10
 19. ‘பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் வரி விதிப்பு இல்லை.’ இக்கூற்று அமெரிக்க சுதந்திரப்போருக்கு எவ்வாறு வழிவகுத்தது என்பதை விளக்குக.

 20. 1789 ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்குப் பிரெஞ்சுத் தத்துவஞானிகளின் பங்களிப்பின் விளக்கவும்.

 21. 3 x 3 = 9
 22. பியூரிட்டானியர் என்போர் யார்? அவர்கள் இங்கிலாந்தை விட்டு ஏன் வெளியேறினர்?

 23. பிரெஞ்சு புரட்சியின்போது விவசாயிகள் செலுத்த வேண்டிய வரிகள் யாவை?

 24. பாஸ்டில் சிறைச்சாலை தகர்ப்பிற்கான பின்னணி என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 9th சமூக அறிவியல் - புரட்சிகளின் காலம் Book Back Questions ( 9th Social Science - The Age Of Revolutions Book Back Questions )

Write your Comment