புரட்சிகளின் காலம் Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. அமெரிக்காவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் ஆங்கிலேய காலனி _______ ஆகும்.

  (a)

  நியூயார்க்

  (b)

  பிலடெல்பியா

  (c)

  ஜேம்ஸ்டவுன்

  (d)

  ஆம்ஸ்டெர்டாம்

 2. ஆஸ்திரியா மற்றும் பிரஷ்யா்யாவின் படைகள், பிரெரெஞ்சுப் புரட்சியாளர் படைகளால் ________போர்க்களத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டன.

  (a)

  வெர்ணா

  (b)

  வெர்சே 

  (c)

  பில்னிட்ஸ்

  (d)

  வால்மி

 3. பதினாறாம் லூயியின் கீழ்க் குறைந்தபட்ச அதிகாரங்களைக் கொண்ட முடியாட்சியையைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள விரும்பிய மிதவாத தாராளவாதிகள் _________

  (a)

  ஜெராண்டியர்

  (b)

  ஜேக்கோபியர்

  (c)

  குடியேறிகள்

  (d)

  அரச விசுவாசிகள்

 4. ________ ஆம் ஆண்டில் பாரிஸ் உடன்படிக்கை்கையின்படி அமெரிக்க சுதந்திரப் போர் முடிவுக்கு வந்தது.

  (a)

  1776

  (b)

  1779

  (c)

  1781

  (d)

  1783

 5. தாமஸ் பெயின் எழுதிய புகழ்வாய்ந்த நூல் _______ ஆகும்

  (a)

  இயல்பறிவு

  (b)

  மனித உரிமைமைகள்

  (c)

  உரிமைமைகள் மசோதா 

  (d)

  அடிமைத்தனத்தை ஒழித்தத்தல்

 6. 6 x 1 = 6
 7. ஜான் வின்திராப்

 8. (1)

  மாசாசூசட்ஸ் குடியேற்றம் 

 9. டர்கார்ட்

 10. (2)

  ஜூலை 4

 11. சட்டத்தின் சாரம்

 12. (3)

  பதினாறாம் லூயி 

 13. மேரி அண்டாய்னெட்

 14. (4)

  பிரான்சின் நிதி அமைச்சர் 

 15. ஏழாண்டுப் போர் 

 16. (5)

  மான்டெஸ்கியூ 

 17. அமெரிக்கச் சுதந்திர தினம்

 18. (6)

  இங்கிலாந்து மற்றும் பிரான்ஸ் 

  2 x 5 = 10
 19. ‘பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் வரி விதிப்பு இல்லை.’ இக்கூற்று அமெரிக்க சுதந்திரப்போருக்கு எவ்வாறு வழிவகுத்தது என்பதை விளக்குக.

 20. 1789 ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்குப் பிரெஞ்சுத் தத்துவஞானிகளின் பங்களிப்பின் விளக்கவும்.

 21. 3 x 3 = 9
 22. பியூரிட்டானியர் என்போர் யார்? அவர்கள் இங்கிலாந்தை விட்டு ஏன் வெளியேறினர்?

 23. பிரெஞ்சு புரட்சியின்போது விவசாயிகள் செலுத்த வேண்டிய வரிகள் யாவை?

 24. பாஸ்டில் சிறைச்சாலை தகர்ப்பிற்கான பின்னணி என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 9th சமூக அறிவியல் - புரட்சிகளின் காலம் Book Back Questions ( 9th Social Science - The Age Of Revolutions Book Back Questions )

Write your Comment