" /> -->

செவ்வியல் உலகம் மாதிரி வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. _________ என்ற கிரேக்க நகர அரசு, பாரசீகர்களை இறுதிவரை எதிர்த்து நின்றது.

  (a)

  அக்ரோபொலிஸ்

  (b)

  ஸ்பார்ட்டா

  (c)

  ஏதென்ஸ்

  (d)

  ரோம்

 2. கிரேக்கர்களின் மற்றோரு பெயர்  _____ஆகும்.

  (a)

  ஹலனிஸ்டுகள்

  (b)

  ஹெலனியர்கள்

  (c)

  பீனிசியர்கள்

  (d)

  ஸ்பார்ட்டன்கள்

 3. ஹன் அரச வம்சத்தைத் தோற்றுவித்தவர் ________ஆவார்.

  (a)

  வு-தை

  (b)

  ஹங் சோவ்

  (c)

  லீயு-பங்

  (d)

  மங்கு கான்

 4. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படுத்துவதற்குக் காரணமாக இருந்த ரோமானிய ஆளுநர் _______ஆவார்.

  (a)

  முதலாம் இன்னசென்ட்

  (b)

  ஹில்ட்பிராண்டு

  (c)

  முதலாம் லியோ

  (d)

  போன்டியஸ் பிலாத்து

 5. பெலப்பொனேஷியப் போர் ________மற்றும் ________ ஆகியோர்களுக்கிடையே நடைபெற்றுள்ளது.

  (a)

  கிரேக்கர்கள் மற்றும் பாரசீகர்கள்

  (b)

  பிளேபியன்கள் மற்றும் பெட்ரீசியன்கள்

  (c)

  ஸ்பார்ட்டா மற்றும் ஏதென்ஸ் நகர வாசிகள்

  (d)

  கிரேக்கர்கள் மற்றும் ரோமானியர்கள்

 6. 5 x 1 = 5
 7. கிரேக்கர்கள் _______ என்ற இடத்தில் பாரசீகர்களைத் தோற்கடித்தனர்.

  ()

  மாரத்தான்

 8. ரோமானிய குடியரசில் ஏழை விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக இருந்தவர்_____ 

  ()

  டைபிரியர்ஸ் கிராக்கஸ், காரியஸ்டோ கிராக்கஸ்

 9. ______ வம்சத்தினரின் ஆட்சியின் போது தான் பௌத்தம் இந்தியாவிலிருந்து சீனாவிற்கு வருகை தந்தது.

  ()

  ஹன்

 10. ______ ஐரோப்பாவின் மிக நேர்த்தியான கட்டடம் 

  ()

  புனித சோபியா

 11. ______ மற்றும் _________ ரோம நீதிபதிகள் ஆவார்கள்.

  ()

  பிளினி தி யங்கர் ____ புளூட்டாக்

 12. 5 x 1 = 5
 13. அக்ரோபொலிஸ் 

 14. (1)

  ஏதென்ஸ்

 15. பிளாட்டோ

 16. (2)

  பாதுகாக்கப்பட்ட நகரம்

 17. மாரியஸ்

 18. (3)

  கான்சல்

 19. ஜீயஸ்

 20. (4)

  தத்துவ ஞானி

 21. எபிகியுரஸ்

 22. (5)

  பொருள் முதல் வாதி

  1 x 1 = 1
 23. (i) கிரீஸின் மீதான முதல் பாரசீகத் தாக்குதல் தோல்வியடைந்தது.
  (ii) ரோமப் பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு ஜூலியஸ் சீஸர் ஒரு காரணமாயிருந்தார்.
  (iii) ரோமின் மீது படையெடுத்த கூட்டத்தினர் பண்பாட்டில் மேம்பட்டவர்களாகக் கருதப்படுகின்றார்.
  (iv) பெளத்தமதம் ரோமப் பேரரசை வலுவிழக்கச் செய்தது.
  அ) (i) சரி 
  ஆ) (ii) சரி
  இ) (ii) மற்றும் (iii) சரி
  ஈ) (iv) சரி

 24. 3 x 3 = 9
 25. ரோமானிய அடிமை முறையை பற்றி எழுதுக.

 26. கார்த்தேஜ் ஹன்னிபால் குறித்து நீ அறிவது என்ன?

 27. புனித சோபியா ஆலயம் பற்றி எழுதுக.

 28. 2 x 5 = 10
 29. ஏதென்ஸின் எழுச்சி, வளர்ச்சி ஆகியவற்றையும் அதன் சிறப்புமிக்க கொடைகளையும் சுட்டிக் காட்டுக.

 30. உலக நாகரிகத்திற்கு ரோமின் பங்களிப்பை சுட்டிக் காட்டு.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th சமூக அறிவியல் செவ்வியல் உலகம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Social Science The Classical World Model Question Paper )

Write your Comment