" /> -->

அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அரசியல் மாற்றங்களும் முக்கிய வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. ஒரு தத்துவப் பிரிவை நிறுவிய __________ எளிமைக்கும் தன்னல மறுப்பிற்கும் உதாரணமாக விளங்கினார்.

  (a)

  புத்தர்

  (b)

  லாவோட்சே

  (c)

  கன்ஃபூசியஸ்

  (d)

  ஜொராஸ்டர்

 2. மும்மணிகள் (திரி ரத்னா) என்ற மூன்று கொள்கைகளை போதித்தவர் __________.

  (a)

  புத்தர்

  (b)

  மகாவீரர்

  (c)

  லாவோட்சே

  (d)

  கன்ஃபூசியஸ்

 3. மௌரிய ஆட்சி அமைப்பு மற்றும் சமூகம் குறித்த செய்திகளைத் தன் குறிப்புகளால் அளித்தவர்

  (a)

  மார்க்கோ போலோ 

  (b)

  ஃபாஹியான்

  (c)

  மெகஸ்தனிஸ்

  (d)

  செல்யூகஸ் 

 4. 3 x 1 = 3
 5. வெவ்வேறு காலகட்டங்களைச் சேர்ந்த, பிரார்த்தனைகளும் மரபுவழிக் கதைகளும் அடங்கிய புனித இலக்கியத் தொகுப்பு __________ ஆகும்

  ()

  ஜென்ட் அவெஸ்தா 

 6. கங்கைச் சமவெளியில் ________ வேளாண்மைக்கு மாடுகளின் தேவை அவசியமானது.

  ()

  மாடுகளின் 

 7. புத்தருக்கு ஞானோதயம் ஏற்பட்ட இடத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள மஹாபோதி கோயில் இன்றும் __________ இல் உள்ளது.

  ()

    புத்தகையா 

 8. 5 x 1 = 5
 9. எண் வழிப்பாதை

 10. (1)

  அரசியல் அறநெறிகளின் சட்டத்தொகுப்பு

 11. பாகுபலி

 12. (2)

  மிக உயரமான சமணச்சிலை

 13. வசந்த மற்றும் இலையுதிர் கால வரலாற்றுப் பதிவேடு

 14. (3)

  முதல் தீர்த்தங்கரர்

 15. ஜெண்ட் அவெஸ்தா

 16. (4)

  தூய மனநிலையை அடைவதற்கான பாதை

 17. ரிஷபா

 18. (5)

  சட்டங்களும் புராணக்கதைகளும் அடங்கிய புனித இலக்கியம்

  2 x 4 = 8
 19. ஜொராஸ்ட்ரியனிசம்
  அ) இதைத் தோற்றுவித்தவர் யார்?
  ஆ) அவர் ‘ஒளியின் கடவுள்’ என யாரைப் பிரகடனம் செய்தா ர்?
  இ) ஜொராஸ்ட்ரியர் எதனைப் போதித்தார்?
  ஈ) வழிபாட்டின் உயர்ந்த வடிவம் எது?

 20. கௌதம புத்தர்
  அ) புத்தரின் இயற்பெயர் என்ன?
  ஆ) புத்தர் பிறந்த ஊர் என்ன?
  இ) அவருக்கு எங்கே ஞானோதயம் ஏற்பட்டது?
  ஈ) புத்தர் முதல் போதனையை எங்கு நிகழ்த்தினார்?

 21. 2 x 3 = 6
 22. மும்மணிகள் (திரி ரத்னா) – இச்சொல்லை விளக்கிக்கூறு.

 23. கலிங்கா கல்வெட்டுக் குறிப்பு கூறுவது என்ன?

 24. 1 x 5 = 5
 25. சமண, புத்த சமயக் கொள்கைகளுக்கு இடையேயான ஒற்றுமைகளையும் வேறுபாடுகளையும் எழுதுக

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 4 அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அரசியல் மாற்றங்களும் முக்கிய வினாத்தாள் (9th Standard Social Science Chapter 4 Intellectual Awakening and Socio-Political Changes Important Question Paper)

Write your Comment