அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 40
  7 x 1 = 7
 1. ஆப்பிளில் உள்ள அமிலம் மாலிக் ஆரஞ்சில் உள்ள அமிலம் ______

  (a)

  சிட்ரிக் அமிலம்

  (b)

  அஸ்கார்பிக் அமிலம்

 2. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் காணப்படும் அமிலங்கள் கரிம அமிலங்கள். அதே போல் பாறைகளிலும், கனிமப் பொருள்களிலும் இருக்கும் அமிலம்   _________

  (a)

  கனிம அமிலம்

  (b)

  வலிமை குறைந்த அமிலம்

 3. அமிலமானது நீல லிட்மஸ் தாளை _______ ஆகா மாற்றும்

  (a)

  பச்சை

  (b)

  சிவப்பு

  (c)

  ஆரஞ்சு

 4. மனித இரத்தத்தின் pH மதிப்பு _________

  (a)

  7.0

  (b)

  7.4

  (c)

  7.6

 5. பொதுவாக பற்பசை ______ தன்மை பெற்றிருக்கும்.

  (a)

  அமில

  (b)

  கார

  (c)

  நடுநிலை

 6. pH மதிப்பினை காண தூய நீர் உன்னிடம் கொடுக்கப்படுகிறது. அது காட்டும் நிறம் ________ 

  (a)

  வெள்ளை

  (b)

  கறுப்பு

  (c)

  பச்சை

 7. நீரேற்றப்பட்ட காப்பர் சல்பேட்டின் நிறம் ______ 

  (a)

  சிவப்பு

  (b)

  வெள்ளை

  (c)

  நீலம்

 8. 6 x 3 = 18
 9. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் வினைபுரியாத இரண்டு உலோகங்களைக் கூறுக.

 10. அமிலங்களின் பயன்கள் ஏதேனும் நான்கினை எழுதவும்.

 11. அமில மழை எப்பொழுது ஏற்படும்?

 12. பாரிஸ் சாந்தின் பயன்களைக் கூறு.

 13. இராஜ திராவகம் வரையது.

 14. நடுநிலையாக்கல் வினை என்றால் என்ன ? உதாரணம் கொடு.

 15. 3 x 5 = 15
 16. காரங்களின் பயன்கள் நான்கினை எழுதுக.

 17. உப்புகளின் பயன்களில் ஏதேனும் ஐந்து எழுக.

 18. சல்பியூரிக் அமிலம் "வேதிப் பொருள்களின் அரசன் " என்றழைக்கப்படுகிறது ஏன்?

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard அறிவியல் - அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Standard Science - Acids, Bases and Salts Model Question Paper )

Write your Comment