அளவீடுகளும், அளவிடும் கருவிகளும் முக்கிய வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. சரியான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடு.

  (a)

  மி.மீ < செ.மீ < மீ < கி.மீ

  (b)

  மி.மீ > செ.மீ > மீ > கி.மீ

  (c)

  கி.மீ< மீ< செ.மீ < மி.மீ

  (d)

  மி.மீ > மீ > செ.மீ > கி.மீ

 2. ஒரு மெட்ரிக் டன் என்பது

  (a)

  100 குவின்டால்

  (b)

  10 குவின்டால்

  (c)

  1/10 குவின்டால்

  (d)

  1/100 குவின்டால்

 3. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நிறையை அளவிடும் கருவியல்ல     

  (a)

  சுருள் தராசு

  (b)

  பொதுத் தராசு

  (c)

  இயற்பியல் தராசு

  (d)

  எண்ணியல் தராசு

 4. மாற்றுக : 300K = _________ 0

  (a)

  230 C

  (b)

  2730 C

  (c)

  270 C

 5. மைக்ரோ என்ற முன்னொட்டு எந்த காரணியை குறிக்கிறது?

  (a)

  10-6

  (b)

  10-3

  (c)

  10-9

 6. 4 x 1 = 4
 7. --------------- ன் அலகு மீட்டர் ஆகும்.

  ()

  நீளத்தின்

 8. கிரிக்கெட் பந்தின் தடிமனை அளவிடப் பயன்படுவது --------------- கருவியாகும்

  ()

  வெர்னியர் அளவி

 9. மெல்லிய கம்பியின் ஆரத்தை அளவிட --------------- கருவி பயன்படுகிறது

  ()

  திருகு அளவி

 10. இயற்பியல் தராசைப் பயன்படுத்தி அளவிடக் கூடிய துல்லியமான நிறை -------- ஆகும்.

  ()

  10 மில்லி கிராம்

 11. 4 x 1 = 4
 12. மின்னோட்டத்தின் SI அலகு கிலோகிராம்

  (a) True
  (b) False
 13. கிலோமீட்டர் என்பது ஒரு SI அலகுமுறை

  (a) True
  (b) False
 14. இயற்பியல் தராசு, பதுத் தராசை விடத் துல்லியமானது. அது மில்லிகிராம் அளவிற்கு நிறையைத் துல்லியமாக அளவிடப் பயன்படுகிறது

  (a) True
  (b) False
 15. ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் என்பது 1 K இடைவெ ளி ஆகும். பூஜ்ஜியம் டிகிரி  செல்சியஸ் என்பது 273.15 K

  (a) True
  (b) False
 16. 5 x 1 = 5
 17. நீளம் 

 18. (1)

  கெல்வின்

 19. வெப்பநிலை

 20. (2)

  மின்னணுக்கடிகாரம்

 21. சாதாரணத்தராசு

 22. (3)

  மீட்டர்

 23. வெப்பநிலை

 24. (4)

  காய்கறிகள்

 25. காலம்

 26. (5)

  வெப்பநிலைமானி

  3 x 2 = 6
 27. கூற்று (A): SI அலகு முறை ஒரு மேம்படுத்தப்பட்ட அளவீட்டு முறை ஆகும்.
  காரணம் (K): SI  அழ;அலகு முறையின் நிறையின் அலகு கிலோகிராம் ஆகும்.
  அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, ஆனால் R என்பது சரியான விளக்கம்  அல்ல.
  ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, மேலும் R என்பது சரியான விளக்கம்.
  இ) A சரி ஆனால் R தவறு.
  ஈ) A தவறு ஆனால் R சரி.

 28. கூற்று (A): ஒரு பையன் நிறை 10 கி.கி.என்பது அறிவியல் பூர்வமாக சரியான வெளிப்படுத்துதல் ஆகும்.
  காரணம் (R): அன்றாட வாழ்வில் நாம் நிறை என்ற வார்த்தைக்குப் பதிலாக எடை என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்துக்கிறோம்.
  அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, ஆனால் R என்பது சரியான விளக்கம் அல்ல.
  ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, மேலும் R என்பது சரியான விளக்கம்.
  இ) A சரி ஆனால் R தவறு.
  ஈ) A தவறு ஆனால் R சரி.  

 29. கூற்று (A): இரண்டு வான் பொருட்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு ஒளி ஆண்டு என்று அலகினால் அளக்கப்படுகிறது.
  காரணம்(R):  ஒளியானது தொடர்ந்து ஒரு ஆண்டு செல்லக்கூடிய தொலைவு ஓர் ஒளி ஆண்டு எனப்படும்.
   அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, ஆனால் R என்பது சரியான விளக்கம் அல்ல.
  ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, மற்றும்  R என்பது சரியான விளக்கம்.
  இ) A சரி ஆனால் R தவறு.
  ஈ) A தவறு ஆனால் R சரி.

 30. 6 x 2 = 12
 31. அளவீடு என்றால் என்ன ?

 32. SI அலகு வரையறு

 33. மீச்சிற்றளவு வரையறு

 34. 2மீ நீளம் கொண்ட ஒரு மெல்லிய கம்பியின் விட்டத்தை உனது கருவிப் பெட்டியிலிருக்கும் அளவுகோலால் உன்னால் கண்டறிய முடியுமா?

 35. 1040 பாரன்ஹீட் வெப்பநிலையை செல்சியஸ் அலகிற்கு மாற்றுக

 36. விசையின் அலகு என்ன?

 37. 3 x 3 = 9
 38. SI அலகுகளை எழுதும்போது கவனிக்க வேண்டிய விதி முறைகள் யாவை ?

 39. நிறை மற்றும் எடையை வேறுபடுத்துக

 40. நெகிழிப்பையின் தடிமனைக் கணக்கிடுவதற்குத் தேவையான அலகு என்ன ?

 41. 1 x 5 = 5
 42. 98 நியூட்டன் எடையுள்ள ஒரு பொருளின் நிறையைக் காண்க

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard அறிவியல் Chapter 1அளவீடுகளும், அளவிடும் கருவிகளும் முக்கிய வினாத்தாள் ( 9th Standard Science Chapter 1 Measurement and Measuring Instruments Important Question Paper )

Write your Comment