நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் முக்கிய வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  7 x 1 = 7
 1. 373 K ல் நீரின் இயற்பு நிலை____

  (a)

  திண்மம்

  (b)

  நீர்மம்

  (c)

  வாயு

  (d)

  பிளாஸமா 

 2. ஒரு துளி மையினை நாம் நீரில் கலக்கும்போது நமக்குக் கிடைப்பது_____ 

  (a)

  பலப்படித்தான கலவை 

  (b)

  ஒருப்படித்தான கலவை

  (c)

  சேர்மம் 

  (d)

  தொங்கல்

 3. மாதிரி முழுவதும் ஒரே பண்புகளைக் கைகொண்டுள்ளது

  (a)

  தூய பொருள்

  (b)

  கலவை 

  (c)

  கூழ்மம்

  (d)

  தொங்கல் 

 4. கரைப்பானைக் கொண்டு சாறு இறுக்குதல் முறையில் பிரித்தெடுப்பதற்கு -----------அவசியம்

  (a)

  பிரிபுனல்

  (b)

  மைய விலக்கு இயந்திரம்

  (c)

  வடிதாள்

  (d)

  சல்லடை

 5. எளிய காய்ச்சி வடித்தல் முறைக்குத் தேவையானது

  (a)

  ஆவியாக்கும் கிண்ணம்

  (b)

  பிரிபுனல்

  (c)

  வடிதாளுடன் சேர்ந்த வடிகட்டி

  (d)

  லீபிக் குளிர்விப்புக் குழாய்

 6. __________ எளிதில் அழுத்தக்கூடியது.

  (a)

  திண்மம்

  (b)

  திரவம்

  (c)

  வாயு

 7. மாற்றுக. 90C = _______ K

  (a)

  363 K

  (b)

  383 K

  (c)

  303 K

 8. 5 x 1 = 5
 9. 1500C = __________ K

  ()

  423 K

 10. ஆற்றலின் உள்ளுறை வெப்பம் __________ பயன்படுகிறது.

  ()

  நிலைமாற்றத்திற்கு

 11. நாப்தலீனிலிருந்து மணல் --------- முறை மூலம் நீக்கப்படுகிறது

  ()

  பதங்கமாதல்

 12. பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் பிரித்தெடுத்தல் முறை -----------

  ()

  பின்னக்காய்ச்சி வடித்தல்

 13. வெப்பநிலை உயரும்போது, நீரில் திண்மத்தின் கரைதிறன்--------------

  ()

  உயருகிறது

 14. 5 x 1 = 5
 15. வேதிமுறையில் ஒரு சேர்மத்தை எளிய பொருட்களாக உடைக்க முடியாது

  (a) True
  (b) False
 16. மோர் ஒரு பலப்படித்தானக் கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்

  (a) True
  (b) False
 17. தயிரிலிருந்து வெண்ணெயை மைய விலக்கு முறை மூலம் பிரித்தெடுக்க முடியும்.

  (a) True
  (b) False
 18. ஒரு பொருள் நேரடியாகத் திரவ நிலையிலிருந்து வாயு நிலைக்கு மாற்றமடைது பதங்கமாதல் எனப்படுகிறது.

  (a) True
  (b) False
 19. கலவையில் உள்ள கூறுகளின் கொதிநிலை வேறுபாடு அதிகமாக இருக்குமானால் பின்னக் காய்ச்சி வடித்தல் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது

  (a) True
  (b) False
 20. 5 x 1 = 5
 21. தனிமம்

 22. (1)

  தூய்மையற்ற பொருள்

 23. கூழ்மம்

 24. (2)

  எழுதுமை - வன்னாபிரிகை முறை

 25. கலவை

 26. (3)

  அசையாமல் வைக்கும்போது கீழே படிகிறது

 27. நிறமிகள்

 28. (4)

  ஒன்றாய் கலவாத திரவங்கள் - பிரிபுனல்

 29. நீர் மற்றும் மண்ணெண்ணெய்

 30. (5)

  அணுக்களால் ஆனது

  6 x 2 = 12
 31. பதங்கமாதல் – வரையறு

 32. கரைப்பொருள் மற்றும் கரைப்பான் – வரையறு

 33. கடல் நீரை உப்பு நீக்குதல் என்றால் என்ன

 34. உருகுநிலை என்றால் என்ன?

 35. பாயில் விதி - வரையறு.

 36. டிண்டால் விளைவு உண்மைக் கரைசலில் உண்டாவது இல்லை. ஏன்?

 37. 2 x 3 = 6
 38. ஏன் வாயுக்களை எளிதாக அழுத்தமுடிகிறது ஆனால் திண்மங்களை அழுத்தமுடியவில்லை

 39. வடிகட்டிய நீர்மம், வாலை வடி நீர்மம்-வேறுபடுத்துக

 40. 2 x 5 = 10
 41. தனிமங்களுக்கும் சேர்மங்களுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதி ஒவ்வொன்றிக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக.

 42. டிண்டால் விளைவு மற்றும் பிரெளனியன் நகர்வு ஆகியவற்றை தகுந்தவரைபடத்துடன் விளக்குக

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard அறிவியல் Chapter 4 நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 9th Standard Science Chapter 4 Matter around us Important Question Paper )

Write your Comment