அணு அமைப்பு முக்கிய வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. தவறான  ஒன்றை கண்டுபிடி

  (a)

  8O18, 17cl37

  (b)

  18Ar40,7N14

  (c)

  14Si30, 15pd31

  (d)

  24cr54, 19K39

 2. \(_{ 35 }^{ 80 }{ Br }\) உள்ள புரோட்டான், நியூட்ரான் மற்றும் எ்லக்ரான்களின் எண்ணிக்கை

  (a)

  80, 80, 35

  (b)

  35, 55,80

  (c)

  35, 35, 80

  (d)

  35, 45, 35

 3. பொட்டாசியத்தின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

  (a)

  2,8,9

  (b)

  2,8,1

  (c)

  2,8,8,1

  (d)

  2,8,8,3

 4. ஒத்த அணு எண்ணையும் வெவ்வேறு நிறை எண்ணையும் கொண்ட ஒரு தனிமத்தின் அணுக்கள் _________.

  (a)

  ஐசோடோன்

  (b)

  ஐசோடோப்பு

  (c)

  ஐசோபார்

 5. நியானின் இணைதிறன் _________.

  (a)

  2

  (b)

  4

  (c)

  0

 6. 4 x 1 = 4
 7. கால்சியம் மற்றும் ஆர்கான் இணை ------------க்கு எடுத்துக்காட்டு.

  ()

  ஐசோபார்கள்

 8. --------------------------ஐசோடோப் கழுத்துக்கழலை நோய்க்கு பயன்படுகின்றது

  ()

     அயோடின் 131

 9. \(_{ 3 }^{ 7 }{ Li }\)ல் உள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை ------------------

  ()

  4

 10. ஆர்கானின் இணைதிறன் -----------

  ()

  0

 11. 4 x 1 = 4
 12. அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள், உட்கருவினை நிலையான சுற்றுப்பாதையில் சுற்றுகின்றன

  (a) True
  (b) False
 13. எலக்ட்ரான்கள் மீச்சிறிய அளவு நிறை மற்றும் மின்சுமை கொண்டவை

  (a) True
  (b) False
 14. ஆர்பிட்டின் அளவு சிறிதாக இருந்தால், அதன் ஆற்றல் குறைவாக இருக்கும்.

  (a) True
  (b) False
 15. L-மட்டத்தில் உள்ள அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை 10.

  (a) True
  (b) False
 16. 5 x 1 = 5
 17. டால்டன்

 18. (1)

  கோள் மாதிரி

 19. ரூதர்போர்ட்

 20. (2)

  முதல் அணுக் கொள்கை

 21. புரோட்டானின் நிறை

 22. (3)

  1.6\(\times \)10-19C

 23. எலக்ட்ரானின் மின்சுமை

 24. (4)

  1.67\(\times \)10-24g

 25. புரோட்டானின் மின்சுமை

 26. (5)

  - 1.6\(\times \)10-19C

  4 x 2 = 8
 27. K+ மற்றும் Cl - ஆகியவற்றின் எலக்ட்ரான் அமைப்பைமைப்பை எழுதுக.

 28. புரோட்டான் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் மின்சுமை, நிறை ஒப்பிடுக.

 29. Ca2+ வெளிவட்ட பாதையில் முழுவதுமாக நிரம்பியுள்ளது. காரணம் கூறு.

 30. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் விதிகளின் பெயர்களையும் அதன் எளிய வரையறைகளையும் எழுதவும்

 31. 3 x 3 = 9
 32. பெருக்கல் விகித விதியினை வரையறு

 33. ஐசோடோப்புகளின் பயன்களை எழுதுக.

 34. ஆக்சிஜன் மற்றும் சல்ஃபர் அணுக்களின் அணு அமைப்பை வரைக.

 35. 3 x 5 = 15
 36. இரும்பு, ஃபெர்ரஸ் மற்றும் ஃபெர்ரிக் குளோரைடு ஆகிய இரண்டு குளோரைடுகளை உருவாக்கும். ஒவ்வொரு குளோரைடும் 2கி இரும்பிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டது. 4.538 கிராம் ஃபெர்ரஸ்குளோரைடு மற்றும் 5.804 கிராம் ஃபெர்ரிக்குளோரைடு உருவாகின்றது. இது பெருக்கல் விகித விதியைப் பொருத்தது என்பதை காட்டுக

 37. போரின் அணு மாதிரியின் கூற்றுக்களை பற்றி விளக்குக.

 38. புரோட்டானின் நிறையை கணக்கிடுக
  அதன் மின்சுமை = 1.60\(\times\)10-19c
  மின்சுமை / நிறை = 9.55\(\times\)108c kg-1

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard அறிவியல் Chapter 5 அணு அமைப்பு முக்கிய வினாத்தாள் ( 9th Standard Science Chapter 5 Atomic Structure Important Question Paper )

Write your Comment