அணு அமைப்பு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  5 x 1 = 5
 1. தவறான  ஒன்றை கண்டுபிடி

  (a)

  8O18, 17cl37

  (b)

  18Ar40,7N14

  (c)

  14Si30, 15pd31

  (d)

  24cr54, 19K39

 2. நியூட்ரான் எண்ணிக்கையின் மாற்றம், அந்த அணுவை இவ்வாறு மாற்றுகிறது

  (a)

  ஒரு அயனி

  (b)

  ஒரு ஐசோடோப்

  (c)

  ஒரு ஐசோபார்

  (d)

  வேறு தனிமம்

 3. அணுக்கரு குறிப்பது

  (a)

  புரோட்டான் + எலக்ட்ரான்

  (b)

  நியூட்ரான் மட்டும்

  (c)

  எலக்ட்ரான்+நியூட்ரான்

  (d)

  புரோட்டான்+நியூட்ரான்

 4. கால்சியம் மற்றும் ஆர்கான் _________.

  (a)

  ஐசோடோப்பு

  (b)

  ஐசோபார்

  (c)

  ஐசோடோன்

 5. நியானின் இணைதிறன் _________.

  (a)

  2

  (b)

  4

  (c)

  0

 6. 5 x 1 = 5
 7. கால்சியம் மற்றும் ஆர்கான் இணை ------------க்கு எடுத்துக்காட்டு.

  ()

  ஐசோபார்கள்

 8. ஒரு ஆற்றல் மட்டத்தில் நிரப்பப்படும் அதிக பட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை -----------

  ()

  2n2

 9. --------------------------ஐசோடோப் கழுத்துக்கழலை நோய்க்கு பயன்படுகின்றது

  ()

     அயோடின் 131

 10. \(_{ 3 }^{ 7 }{ Li }\)ல் உள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை ------------------

  ()

  4

 11. ஆர்கானின் இணைதிறன் -----------

  ()

  0

 12. 5 x 1 = 5
 13. அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள், உட்கருவினை நிலையான சுற்றுப்பாதையில் சுற்றுகின்றன

  (a) True
  (b) False
 14. ஒரு தனிமத்தின் ஐசோடோப்பு வெவ்வேறு அணு எண்களைக் கொண்டது

  (a) True
  (b) False
 15. எலக்ட்ரான்கள் மீச்சிறிய அளவு நிறை மற்றும் மின்சுமை கொண்டவை

  (a) True
  (b) False
 16. ஆர்பிட்டின் அளவு சிறிதாக இருந்தால், அதன் ஆற்றல் குறைவாக இருக்கும்.

  (a) True
  (b) False
 17. L-மட்டத்தில் உள்ள அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை 10.

  (a) True
  (b) False
 18. 5 x 1 = 5
 19. டால்டன்

 20. (1)

  பிளம்புட்டிங் மாதிரி

 21. பிளம்புட்டிங் மாதிரி

 22. (2)

  கோள் மாதிரி

 23. ரூதர்போர்ட்

 24. (3)

  முதல் அணுக் கொள்கை

 25. நீல்ஸ்போர்

 26. (4)

  1.67\(\times \)10-24g

 27. புரோட்டானின் நிறை

 28. (5)

  ஹைட்ரஜன் அணு மாதிரி

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard அறிவியல் Chapter 5 அணு அமைப்பு ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 9th Standard Science Chapter 5 Atomic Structure One Mark Question with Answer Key )

Write your Comment