" /> -->

சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் - உயிர்வாழ உணவு மாதிரி வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  3 x 1 = 3
 1. மனித உடலின் சில தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய குறைந்த அளவே (மைக்ரோ) தேவைப்படும் ஊட்டச்சத்து 

  (a)

  கார்போஹைட்ரேடடுகள்

  (b)

  புரோட்டீன்

  (c)

  வைட்டமின் 

  (d)

  கொழுப்பு 

 2. வெங்காயம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு போன்றவை முளை கட்டுவதைத் தடுக்கும் முறை

  (a)

  அதிக குளிர் நிலையில் பாதுகாத்தல் 

  (b)

  கதிர் வீச்சுமுறை 

  (c)

  உப்பினைச் சேர்த்தல் 

  (d)

  கலன்களில் அடைத்தல் 

 3. உணவு கெட்டுபோவதற்குக் காரணமாக உள்காரணியாகச் செயல்படுவது 

  (a)

  மெழுகுப் பூச்சு 

  (b)

  சுகாதாரமற்ற சமையல் பாத்திரங்கள் 

  (c)

  உணவின் ஈரத்தன்மை 

  (d)

  செயற்கை உணவுப் பாதுகாப்புப் பொருள்கள் 

 4. 5 x 1 = 5
 5. உணவில்_____எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் குறைபாட்டு நோய்க்ளைத் தடுக்க முடியும்.

  ()

  சரிவிகித உணவு 

 6. சூரிய வெளிச்சத்தின் மூலம் உடலில் வைட்டமின் D உற்பத்தியாவதால் இதற்கு ___________ வைட்டமின் என்று பெயர்.

  ()

    சூரிய ஒளி 

 7. உணவுப் பொருள்களை அவற்றின் ____ தே தி முடிந்த நிலையில் வாங்கக்கூடாது.

  ()

  தயாரிக்கப்பட்ட  உணவின் காலாவதி நாள் 

 8. இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் _____ மற்றும் ______ பொருட்களுக்கு அக்மார்க் தரக் குறியீடு சான்றிதழ் பெற வேண்டும் 

  ()

     விவசாயம் மற்றும் கால்நடை 

 9. அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கலைந்த வார்த்தைகளைச் சரி செய்து கீழ்க்கண்ட வாக்கியத்தை நிரப்புக
  உப்பினைச் சேர்சேர்க்கும் உணவுப் பாதுகாப்பு முறையில்_______ (ப்உபு) சேர்க்கப்பட்டு, உணவுப்பொருளின் _____ (பப்ஈம்ரத) ஆனது ___ (வவூல்ரவ்படுச) முறையில் உறிஞ்சப்பட்டு _______________ (ரிக்டீபாயா) இன் வளர்ச்சியானது தடுக்கப்படுகிறது.

  ()

  உப்பு, ஈரப்பதம், சவ்வூடுபரவல், பாக்டிரியா  

 10. 4 x 1 = 4
 11. தைரய்டு சுரப்பியின் செயல்பாட்டிற்கு இரும்புச்சத்து தேவவைப்படுகிறது.

  (a) True
  (b) False
 12. வைட்டமின் C நீரில் கரையக்கூடியது

  (a) True
  (b) False
 13. உணவில் கோழுப்புச் சத்து போதுமான அளவில் இல்லையென்றா ல் உடல்
  எடைக் குறைவு ஏற்படும்.

  (a) True
  (b) False
 14. வேளாண் உற்பத்திப் பொருள்களுக்கு ISI முத்திரை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

  (a) True
  (b) False
 15. 5 x 1 = 5
 16. கால்சியம்

 17. (1)

  முன்கழுத்துக் கழலை 

 18. சோடியம்

 19. (2)

  தசைச்சோர்வு 

 20. பொட்டாசியம்

 21. (3)

   தசைப்பிடிப்புகள்

 22. இரும்பு

 23. (4)

  ஆஸ்டியோ  போரோசிஸ் 

 24. அயோடின்    -

 25. (5)

  இரத்த சோகை

  3 x 1 = 3
 26. ISI

 27. AGMARK

 28. FSSAI

 29. 4 x 2 = 8
 30. வேறுபடுத்துக : குவாசியயோர்க்கர் மற்றும் மராஸ்மஸ்  ஆ)

 31. கலப்படம் என்றால் என்ன?

 32. உணவில் இயற்கையாகத் தோன்றும் நச்சுப் பொருடகள் இரண்டினைக் கூறுக.

 33. உணவில் இருந்து உடலுக்கு வைட்டமின்-D சிறுக்குடலில் உறிஞ்சப்படுவதற்கு தேவையான காரணிகள் யாவை?

 34. 4 x 3 = 12
 35. கீழக்கண்ட தாது உப்புகளின் ஏ்தனும் ஒரு செயல்பாட்டை எழுதுக
  அ) கால்சியம்     ஆ) சோடியம்
  இ) இரும்பு           ஈ) அ்யோடின் 

 36. ஏதனும் இரண்டு உணவுப்  பாதுகாப்பு முறைகளை விவரி

 37. கீழக்கண்ட வாக்கியங்களுக்கு தகுந்த ஒருகாரணத்தைக் கூறுக 
  அ) உணவுப் பாதுகாப்பு பொருளாக உப்பு சேர்க்கப்படுகிறது ஏனெனில்____ 
  ஆ) காலாவதி தேதி முடிவடைத்த உணவுப் பொருட்களை நாம் உண்ணக்கூடாது ஏனெனில்____ 
  இ) கால்சியம் சத்துக் குறைப்பட்டால் எலும்புகளில் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது ஏனெனில்____ 

 38. கலப்ப்டம் செய்யப்பட்ட உணவை உண்பதால் ஏற்படும் விளைவுகள் யாவை?

 39. 2 x 5 = 10
 40. நமது உடல் வளர்ச்சிக்கு வைட்டமின்கள் எவ்வாறு பயன்படுகிறது? கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்களின் மூலங்கள், அதன் குறை பாட்டு நோய்கள் மற்றும் அதன் அறிகுறிகளை அட்டவணைப்படுத்துக.

 41. இந்தியாவிலுள்ள உணவுக் கட்டுப்பாடு நிறுவனங்களின் பங்கினை விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard அறிவியல் Chapter 8 சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் - உயிர்வாழ உணவு மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Science Chapter 8 Health and Hygiene - Food for living Model Question Paper )

Write your Comment