கணினி - ஓர் அறிமுகம் மாதிரி வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  4 x 1 = 4
 1. தரவு மற்றும் தகவல்களைச் சேமிக்கும் சாதனம் எது?

  (a)

  குழலிப்பெருக்கி

  (b)

  தொலைக்காட்சி 

  (c)

  கணினி

  (d)

  வானொலி

 2. கணினியின் நன்காம் தலைமுறைக்கணினி எது?

  (a)

  நுண்செயலி

  (b)

  செயற்கை நுண்ணறிவு

  (c)

  அபாகஸ்

  (d)

  மின்மயப்பெருக்கி

 3. தரவு செயலாக்கத்தின் படிநிலைகள்

  (a)

  7

  (b)

  4

  (c)

  6

  (d)

  8

 4. 1. அபாகஸ் கணினியின் முதல் படிநிலை
  2.இராணுவப்  பயன்பாட்டிற்காக  ENIAC பயன்படுத்தப்பட்டது

  (a)

  இரண்டும் சரி

  (b)

  கூற்று 1 தவறு, 2 சரி

  (c)

  கூற்று 1சரி, 2 தவறு

  (d)

  இரண்டும் தவறு

 5. 5 x 1 = 5
 6. கணினியின் 3ஆம் தலைமுறை 

 7. (1)

  தரவு

 8. எழுத்து, எண்

 9. (2)

  கணினியின் தந்தை

 10. மின்மயப்பெருக்கி 

 11. (3)

  தொகுப்புச் சுற்று

 12. நேரடியாகப் பயன்படுபவை 

 13. (4)

  தகவல்

 14. சார்லஸ் பாபேஜ்

 15. (5)

  II தலைமுறை

  2 x 3 = 6
 16. கணினி –வரையறு.

 17. தரவு செயலாக்கம் என்றால் என்ன?

 18. 1 x 5 = 5
 19. கணினியின் தலைமுறைகளை அட்டவணைப்படுத்து

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard அறிவியல் Chapter 9 கணினி - ஓர் அறிமுகம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Science Chapter 9 Computer – An Introduction Model Question Paper )

Write your Comment