வேதிப்பிணைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 1 = 5
 1. கார்பன் அணுவில் உள்ள இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை  

  (a)

  2

  (b)

  4

  (c)

  3

  (d)

  5

 2. ____________ சேர்மங்கள் அதிக உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலை மற்றும் கொதிநிலை கொண்டவை

  (a)

  சகப்பிணைப்பு 

  (b)

  ஈதல் சகப்பிணைப்பு

  (c)

  அயனிப் பிணைப்பு

 3. சகப்பிணைப்பு ____________ மூலம் உருவாகிறது

  (a)

  எலக்ட்ரான் பரிமாற்றத்தின்

  (b)

  எலக்ட்ரான் பங்கீடு

  (c)

  ஒரு இணை எலக்ட்ரான்களின் பங்கீடு

 4. ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் ____________ எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

  (a)

  எலக்ட்ரான் ஈனி

  (b)

  எலக்ட்ரான் ஏற்பி 

 5. வெளிக்கூட்டில் எட்டு எலக்ட்ரான்களுடன் நிலைத்த எலக்ட்ரான் அமைப்பைப் பெற்ற தனிமங்கள் _____________

  (a)

  ஹாலோஜன்கள் 

  (b)

  உலோகங்கள்

  (c)

  மந்த வாயுக்கள்

  (d)

  அலோகங்கள்

 6. 2 x 1 = 2
 7. ஓர் அணு எலக்ட்ரானை இழந்து  ------------------  அயனியாகிறது 

  ()

  நேர் 

 8. ஓர் அணு எலக்ட்ரானை ஏற்று -------------------  அயனியாகிறது.

  ()

  எதிர் 

 9. 6 x 3 = 18
 10. தனிமங்கள் எவ்வாறு மந்த வாயுக்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பிற்கு மாறுகின்றன?

 11. எண்ம விதியை எடுத்துக்காட்டுடன் கூறுக 

 12. பிணைப்பின் வகைகள் யாவை?

 13. பொருந்தாததைத் தேர்ந்தெடு.
  அ.H2 ,Cl2,NaCl,O2,N2
  ஆ.H2O2,MnO4-,LiAiH4,Cr2O72-

 14. அணு எண் 20கொண்ட X என்ற தனிமம்,அணு எண் 8 கொண்ட Y என்ற தனிமத்துடன் இணைந்து XY என்ற மூலக்கூறை உருவாக்குகிறது என்க.XY மூலக்கூறு உருவாதலின் புள்ளி அமைப்பு வரைபடம் வரைக.  

 15. மந்த வாயுக்கள் என் மந்தத் தன்மையுடன் காணப்படுகின்றன?

 16. 3 x 5 = 15
 17. அயனிச் சேர்மங்களுக்கும் சகப்பிணைப்புச் சேர்மங்களுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை அட்டவணைப்படுத்துக.

 18. ஈதல் சகப்பிணைப்புச் சேர்மங்களின் பண்புகளை விவரி.

 19. பின்வரும் சேர்மங்களில் உள்ள குறிப்பிட்ட தனிமத்தின் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண்ணைக் கணக்கிடுக.
  அ.CO2 ல் உள்ள C 
  ஆ.MnSO4 ல் உள்ள Mn  

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard அறிவியல் - வேதிப்பிணைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்( 9th Standard Science - Chemical bonding Model Question Paper )

Write your Comment