வெப்பம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. கலோரி என்பது எதனுடைய அலகு?

  (a)

  வெப்பம் 

  (b)

  வேலை

  (c)

  வெப்பநிலை

  (d)

  உணவு

 2. வெப்பநிலையின் SI அலகு

  (a)

  ஃபாரன்ஹீட்

  (b)

  ஜூல்

  (c)

  செல்சியஸ்

  (d)

  கெல்வின்

 3. ஒரே நீளமுள்ள இரண்டு உருளை வடிவியுள்ள கம்பிகளின் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பின் விகிதம் 2.1 இரண்டு கம்பிகளும் ஒரே மாதிரியான பொருளில் செய்யப்பட்டிருந்தால் எந்தக் கம்பி வெப்பத்தை அதிகம் கடத்தும்? 

  (a)

  இரண்டும் 

  (b)

  கம்பி-2

  (c)

  கம்பி-1

  (d)

  எதுவும் இல்லை 

 4. உயரமும் ஆரமும் சமமாக உள்ள இரண்டு உருளைகள் தாமிரம் மற்றும் அலுமினியத்தால் செய்யப்பட்டுள்ளன. எது அதிக வெப்பத்தைக் கடத்தும்.

  (a)

  தாமிரக் கம்பி

  (b)

  அலுமினியக் கம்பி

  (c)

  இரண்டும்

  (d)

  இரண்டும் இல்லை 

 5. மூலக்கூறுகளின் இயக்கமின்றி வெப்பமானது ஒரு மூலக்கூறில் இருந்து அருகில் இருக்கும் மற்றொரு மூலக்கூறுக்கு வெப்பத்தைக் கடத்தும் முறையின் பெயர் என்ன?  

  (a)

  வெப்பக்கதிர்வீச்சு

  (b)

  வெப்பக்கடத்தல்

  (c)

  வெப்பச்சலனம்

  (d)

  b மற்றும் c

 6. 4 x 1 = 4
 7. வேகமாக வெப்பத்தைக் கடத்தும் முறை _________ 

  ()

  வெப்பக்கதிர்வீச்சு 

 8. பகல் நேரங்களில், காற்று ________ லிருந்து _________ க்கு பாயும்.

  ()

  கடல், நிலத்திற்

 9. திரவங்களும், வாயுக்களும் _________ முறையில் வெப்பத்தைக் கடத்தும்.

  ()

  வெப்பச்சலனம் 

 10. வெப்பநிலை மாறாமல் பொருளொன்று ஒரு நிலையில் இருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறுவதை _________ என்கிறோம்.

  ()

  நிலைமாற்றம்

 11. 3 x 2 = 6
 12. கருதது:தாமிரப் பகுதிளய அடிப்பகுதியோகக் கொண்ட பாத்திரங்கள்  மூலம் விரைவாக சமைக்கலாம்.
  காரணம்:தாமிரம் ஒரு எளிதிற் கடத்தி.

 13. கருத்து: வெப்பநிலை 100oC எட்டியவுடன் வெப்பநிலை மேலும் மாறாமல் நீர் நீராவியாக மாறுகிறது.
  காரணம்: நீரின் கொதிநிலை 10oC .

 14. கருத்து: அலுமினியம் தாமிரத்தை விட அதிகமாக வெப்பத்தைக் கடத்தும்.
  காரணம்: அலுமினியத்தின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் தாமிரத்தை விட அதிகம்.

 15. 2 x 2 = 4
 16. 0oC ல் இருக்கும் 2கிகி பனிக்கட்டியை 20oC நீராக மாற்ற தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலைக் கணக்கிடு.(நீரின் உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பம் = 334000 J/Kg,நீரின் தன் வெப்ப ஏற்பத் திறன் = 4200J/Kg/K).

 17. 25 கிராம் நீரை 0oC இருந்து 100oC க்கு வெப்பப்படுத்தத் தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலை ஜூல் கணக்கிடுக.அதனை கலோரியாக மாற்றுக.(நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத் திறன் =4.18 j/goC)

 18. 7 x 3 = 21
 19. வெப்பக் கடத்தல் வரையது?

 20. வெப்பச்சலனம்-வெப்பக்கதிர்வீ ச்சு இரண்டையும் வேறுபடுத்துக.

 21. வெப்ப ஏற்புத் திறன் வரையறு 

 22. உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பம் வரையறு.

 23. 0.5 கிகி எடையுள்ள ஒரு அலுமினியத் துண்டு 100oCக்கு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது.தொடர்ந்து 0.4 கிகி நிறையிலும் 10oC வெப்பநிலையிலும் இருக்கும் நீரினுள் வைக்கப்படுகிறது. கலவையின் வெப்பநிலையிலும் இருக்கும் நீரினுள் வைக்கப்படுகிறது. கலவையின் வெப்பநிலை 30oCஆக இருந்தால் அலுமினியத்தின் தன் வெப்ப ஏற்புத் திறன் எவ்வளவு?(நீரின் தன் வெப்ப ஏற்புத் திறன் =4200J/KgoC)

 24. 2கிகி நீரின் வெப்பநிலையை 10°C லிருந்து 50°C க்கு அதிகரிக்கத் தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றல் எவ்வளவு? (நீரின் தன் வெப்ப ஏற்புத்தி்றன் 4200 JKg-1 K-1)

 25. 100°C வெப்பநிலையில் இருக்கும் நீரைப் பயன்படுததி 2 கிகி நிறையுள்ள பனிக்கட்டியுடன் சேர்த்த கலவையை 0°C வரை குளிர்விக்க எவ்வளவு வெந்நீர் தேவைப்படும்?
  நீரின் தன் வெப்ப ஏற்புத் தி்றன் = 4.2 JKg-1 K-1 மற்றும் பனிக்கட்டியின் உள்ளுறை வெப்பம் = 336 Jg-1]

 26. 2 x 5 = 10
 27. அன்றாட வாழ்வில் வெப்பச்சலனம் பற்றி விளக்குக.

 28. நீரின் நிலை மாற்றங்கள் யாவை?விளக்குக 

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard அறிவியல் - வெப்பம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Standard Science - Heat Model Question Paper )

Write your Comment