தனிமங்களின் வகைப்பாடு அட்டவணை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 25
  4 x 1 = 4
 1. டாப்ரீனீர் மும்பை விதியோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தால் நியூ லாந்தோடு தொடர்புடையது எது?   

  (a)

  நவீன தனிம அட்டவணை

  (b)

  ஹீண்ட்ஸ் விதி

  (c)

  எண்ம விதி

  (d)

  பெளலீயின் விலக்கல் கோட்பாடு

 2. நவீன தனிம அட்டவணை ஒரு தனிமத்தின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் அவற்றின் ___________ இன் ஆவர்த்தன செயல்பாடாகும் எனக் கூறுகிறது. 

  (a)

  அணு எண்

  (b)

  அணு நிறை

  (c)

  ஒத்த தன்மை

  (d)

  முரண்பாடு

 3. நவீன தனிம அட்டவணையின் தனிமங்கள் ___________ தொகுதி __________ வரிசைகளாக அடுக்கப் பட்டுள்ளது.

  (a)

  7, 18

  (b)

  18, 7

  (c)

  17, 8

  (d)

  8, 17

 4. ஒரு தனிமத்தின் அணு அமைப்பு 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1 என்றால் இது தனிம அட்டவணையில் ______________ தொகுதியில் காணப் படும்.

  (a)

  (b)

  p

  (c)

  d

  (d)

  f

 5. 4 x 1 = 4
 6. டாபரினீர் மும்மை விதியில் நடு தனிமத்தின் அணு எடையானது முதல் மற்றும் மூன்றாம் அணு நிறையின் _________ ஆகும்.

  ()

  கூட்டு சராசரிக்கு சமம் 

 7. தனிம அட்டவணைப் படுத்துவதில் டாபர்னீர், நியூலாந்து மற்றும் மாண்டெலீவ் இவர்களின் அடிப்படை கொள்கை _________ ஆகும்.

  ()

  அணு நிறையின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துதல் 

 8. B, Si, Ge & As இவைகள் _________ எடுத்துக்காட்டாகும்.

  ()

  உலோகப் போலிகள் 

 9. திரவ உலோகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு _________ 

  ()

  பாதரசம் 

 10. 5 x 1 = 5
 11. மும்மை விதி

 12. (1)

  நியூலாந்து 

 13. கார உலோகம்

 14. (2)

  ஹென்றி மோஸ்லே 

 15. எண்மக் கோட்பாடு

 16. (3)

  சோடியம் 

 17. கார மண் உலோகம்

 18. (4)

  கால்சியம் 

 19. நவீன ஆவர்த்தன விதி

 20. (5)

  டாப்ரீனர் 

  1 x 2 = 2
 21. கூற்று: தொகுதியில் உள்ள தனிமங்கள் ஒரே பண்புகளையும் வரிசையில் உள்ள தனிமங்கள் வேறு வேறு பண்புகளையும் கொண்டுள்ளன.
  காரணம்: அணு அமைப்பில் உள்ள வேறு பாடுதான் தனிமங்களின் வரிசையில் தனிமங்களின் வேற்றுமைக்குக் காரணம் 
  அ)கூற்று சரியானது,காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது 
  ஆ)கூற்று தவறானது,ஆனால் காரணம் சரியானது 

 22. 1 x 2 = 2
 23. நவீன ஆவர்த்தன விதியைக் கூறுக?

 24. 1 x 3 = 3
 25. மென்டெலீவ் அட்டவணையின் குறைகள் யாவை?

 26. 1 x 5 = 5
 27. நவீன தனிம அட்டவணையில் ஏதேனும் ஐந்து பண்புகளைக் குறிப்பிடுக 

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard அறிவியல் - தனிமங்களின் வகைப்பாடு அட்டவணை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Standard Science - Periodic classification of elements Model Question Paper )

Write your Comment