" /> -->

3rd Term SA Mock Test 2019

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 02:15:00 Hrs
Total Marks : 60
  5 x 1 = 5
 1. _______ ல் ஒலி அலைகள் வேகமாக பயணிக்கும்.

  (a)

  திரவங்களில் 

  (b)

  வாயுக்களில்

  (c)

  திடப்பொருளில்    

  (d)

  வெற்றிடத்தில்

 2. நெகிழி மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் நடைமுறைகள் _________ பாதுகாப்புச் சட்டம் 1988ன் கீழ் வருகின்றன.

  (a)

  வனத்துறை

  (b)

  வனவிலங்கு

  (c)

  சுற்றுச்சுழல் 

  (d)

  மனித உரிமைகள்

 3. வட, தென் துருவங்களில் காணப்படும் பனிப்பாறை களிலுள்ள பனிக்கட் டிகள் நேரடியாக ஆவியாக மாறும் நிலை _________ எனப்படும்

  (a)

  ஆவியாதல்

  (b)

  குளிர்வித்தல்

  (c)

  பதங்கமாதல்

  (d)

  உட்செலுத்துதல்

 4. தேனீ வளர்ப்பில் போதுவாக பயன்படுத்தப்படும் இந்திய தேனீ எது?

  (a)

  ஏபிஸ் டார்சோ ட்டா

  (b)

  ஏபிஸ் ப்ளோரா

  (c)

  ஏபிஸ் பெல்ல பெரா

  (d)

  ஏபிஸ் இண்டிகா

 5. குழந்தை நிலையில் வாதத்தினைத் தரும் போலியோமைலிடிஸ் வைரஸானது இவ்வழியாக உடலினுள் செல்கிறது.

  (a)

  தோல்

  (b)

  வாய் மற்றும் மூக்கு

  (c)

  காதுகள்

  (d)

  கண்

 6. 3 x 1 = 3
 7. வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிடப் பயன்படும் கருவி _____________ ஆகும்.

  ()

  காற்றழுத்தமானி 

 8. வலி மருந்துகள் _______  என்று அழைக்கப்படுகின்றன

  ()

  வலி நிவாரணிகள் 

 9. _____________ கரிமப் பொருட்க ள் மற்றும் விலங்குக் கழிவுகளை அம்மோனியாவாக மாற்றுகின்றன.

  ()

  கெட்டழிக்கும் பாக்டீரியாக்கள், பூஞ்சைகள் 

 10. 2 x 1 = 2
 11. ஆர்க்கிமிடிஸ் தத்துவம் வாயுக்களுக்கும் பொருந்தும்.

  (a) True
  (b) False
 12. ஹேலிஸ் வால்மீன் 67 மணிநேரங்களுக்கு பின்னர் தோன்றும் .

  (a) True
  (b) False
 13. 15 x 2 = 30
 14. சுற்றுக்காலம் வரையறு

 15. பயிர்த்துறையில் இரசாயன வேதியியல் உரங்களின் தேவை என்ன?

 16. கீழ்காண்பவனவற்றை வரையறு
  பிரியான்கள்

  1. ஒலி

  2. (1)

   நெட்டைலைகள் 

  3. ஒலிச்செறிவு

  4. (2)

   ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் அதிர்வெண்களின் எண்ணிக்கை-டெசிபல் 

  5. அதிர்வெண்

  6. (3)

   RAM 

  7. MAC OS

  8. (4)

   எழுப்ப்பட்ட ஒலியின் அளவு - மீட்டர்

  9. Hardware

  10. (5)

   கட்டண மற்றும் தனி உரிமை மென்பொருள் 

 17. சுவாச மண்டலத்தோடு தொடர்புடைய, அதிக நாட்கள் காணப்படும் நோய்களைப் பெயரிடுக

 18. வாந்திபேதியினை ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயிரியின் பெயரென்ன ? இதைத்தடுக்கும் ஏதாவதொரு முறையைத் தருக.

 19. கூற்று: நீரியல் தூக்கியா னது பாஸ்கல் விதியின் தத்துவத்தில் செயல்படுகிறது.
  காரணம்: அழுத்தம் என்பது ஓரலகு பரப்பில் செயல்படும் உந்து விசையாகும்.
  அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி.மேலும், காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
  ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண் டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் இல்லை.
  இ) கூற்று சரி. ஆனால் கார ணம் தவறு.
  ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் கார ணம் சரி.

 20. கூற்று: உறங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மெ த்தைகளின் மீது படுக்கும் போது உடலின் அதிகமான பரப்பு படுக்கையுடன் தொட்டுக் கொண்டிருக்கும்படி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும்.
  காரணம்: இதனால் உடலின் மீது செயல்படும் அழுத்தம் குறைக்கப்பட்டு நிறைவான உறக்கம் கிடைக்கிறது.
  அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி.மேலும், காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
  ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண் டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் இல்லை.
  இ) கூற்று சரி. ஆனால் கார ணம் தவறு.
  ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் கார ணம் சரி.

 21. கூற்று: விலங் குகளிலிருந்து உணவுப் ப�ொ ருள் தயாரித்தல் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதிகரித்து வருகிறது.
  காரணம்: பால் செயல்முறைத் திட்டம் மற்றும் நீலப் புரட்சியால் உணவு தயாரித்தல் அதிகரித்துள்ள து.
  அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. மே லும், காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
  ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் இல்லை.
  இ) கூற்று சரி. ஆனால் காரணம் தவறு.
  ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் சரி.

 22. கூற்று: காலராவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நோயாளிக்கு வாய்வழி நீர்ச்சத் தினைக் கொடுக்கும் சிகிச்சையானது நீர்மத்தன்மையையும் எலெக்ட்ரோலைட்டுகளையும் விரைவாக மாற்றியமைக்க கொடுக்கப்பட்டது.
  காரணம்: நுண்ணோக்கி மூலமாக மனிதக்கழிவை மதிப்பிடுவதன் மூலம் காலராவை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியாவைக் கண்டறிய முடியும்.
  அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. மேலும், காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
  ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் இல்லை.
  இ) கூற்று சரி. ஆனால் காரணம் தவறு.
  ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் சரி.

 23. HIV

 24. DPT

 25. நீரின் அடர்த்தி 1 கி செமீ-3 எனில் அடர்த்தியை SI அலகில் கூறு.

 26. எந்த இயற்பியல் பண்பளவு ஹெர்ட்ஸ் (Hz) என்ற அலகினைக் கொண்டுள்ளது? அதனை வரையறு.

 27. ‘உட்புறக் கோள்கள்’ குறிப்பு வரைக.

 28. கார்பன் மோனோக்ஸைடில் கார்பனின் இணைதிறன் என்ன?

 29. நீர்த்தாவரங்கள் தங்கள் வாழிடங்களில் சந்திக்கக் கூடிய சவால்கள் யாவை?

 30. காளான்களைப் பதப்படுத்தும் இரண்டு முறைகளைக் கூறுக.

 31. சில மாணவர்கள் அருகிலுள்ள குளத்தைக்கடக்கும் பொழுது, நீரில் மூழ்கும் ஒரு மனிதன் உதவிவேண்டி அலறுவதைக்கேட்டனர். உடனே அவர்கள் அவ்வழியே சென்றவரை உதவிக்கு அழைத்தனர். அவர் காற்று நிரப்பப்பட்ட குழாய் ஒன்றை நீரினுள் வீசினார் . ரப்பர் குழாய் போடப்பட்டதால் அந்த மனிதன் காப்பாற்றப்பட்டான்.
  அ) ஏன் அந்த வழிப்போக்கர் காற்று நிரப்பப்பட்ட ரப்பர் குழாயை, நீரில் மூழ்கும் மனிதனைக் காப்பாற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தினார்?
  ஆ) இங்கு பயன்படும் தத்துவத்தைக் கூறு.
  இ) மாணவர்கள் மற்றும் வழிப்போக்கரின் எந்த குணங்கள் நீரில் மூழ்கும் மனிதனைக் காப்பாற்ற உதவியது என்பதை அடையாளம் காண்.

 32. A மற்றும் B ஆகிய இரண் டு வெவ்வேறு பொருட்கள் நீரில் முழுவதும் மூழ்கி இருக்கின்றன. மேலும், அவை ஒரே அளவான எடை இழப்பிற்கு உள்ளாகின்றன.
  அ) காற்றில் பொருள் A மற்றும் பொருள் B ன் எடை சமமாக இருக்குமா?
  ஆ) 4 கி.கி நிறை கொண்ட பொருள் A, 20செ.மீ3 பருமனையும், 9 கிகி நிறை கொண்ட பொருள் B, 90 செ.மீபருமனையும் பெற்றுள்ளன. பொருள் A ன் அடர்த்தி அதிகமா அல்ல து பொருள் B ன் அடர்த்தி அதிகமா என்பதைக் கண்டுபிடி.
  இ) பாதரசத் தம்பத் தின் எந்த செங்குத்து உயர ம் 99960 பாஸ்கல் அளவிலான அழுத்தத்தை உருவாக்கும்?
  (பாதரசத் தின் அடர்த்தி = 136000கிகி / மீ3)

 33. 4 x 5 =20
 34. மீன்கள் எவ்வாறு நீரின் மேலும் கீழும் நீந்த முடிகிறது?

 35. மனித காது செயல்படும் விதத்தினை படத்துடன் விவரி.

 36. சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்துக் கோள்களைப் பற்றியும் குறிப்பு வரைக.

 37. சங்கிலித் தொடர் என்றால் என்ன? கார்பன் எவ்வா று சங்கிலித்தொடர் சேர்மங்களை  உருவாக்குகிறது?

 38. பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் சாயங்களை வகைப்படுத்துக.

 39. நீர் மறுசுழற்சி என்றால் என்ன? கழிவுநீர் மறுசுழற்சியில் உள்ள வழக்கமான முறைகள் யாவை?

 40. மண்புழு உரமாக்குதலுக்கு பயன்படும் கரிம மூல ஆதாரங்கள் யாவை?

 41. விவசாயம் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கினை விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 9 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் தொகுப்பு 3 மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Science Term 3 Model Question Paper )

Write your Comment