" /> -->

முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 60
  12 x 5 = 60
 1. இனியன் ஒரு ஒளி ஆண்டு என்பதனை 9.46 X1015 மீ எனவும் எழிலன் இல்லை 9.46 X1012 கிமீ எனவும் வாதிடுகின்றனர். யார் கூற்று சரி ? உன் விடையை நியாயப்படுத்து.

 2. 98 நியூட்டன் எடையுள்ள ஒரு பொருளின் நிறையைக் காண்க

 3. வரைபட முறையைப் ப பயன்படுத்தி இயக்கச் சமன்பாடுகளை வருவி.

 4. ஒரு ரயில் 90 கிமீ/மணி என்ற வேகத்தில் செல்கிறது. தடையை உபயோகப்படுத்தி – 0.5 மீ / விநாடி2 என்ற சீரான முடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரயில் ஓய்வு நிலைக்கு வருவதற்கு முன்பாக எவ்வளவு தூரத்தைக் கடக்கும்?

 5. 10 செ.மீ குவியத் தொலைவு கொண்ட குழியாடி ஒன்றிலிருந்து 15 செ.மீ தொலைவில் வைக்கப்பட்டுள்ள 1 செ,மீ உயரம் கொண்ட ஒரு பொருளின் பிம்பத்தின் அளவு ,தன்மை மற்றும் இடம் ஆகியவற்றை கண்டுபிடிக்கவும்.

 6. தனிமங்களுக்கும் சேர்மங்களுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதி ஒவ்வொன்றிக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக.

 7. டிண்டால் விளைவு மற்றும் பிரெளனியன் நகர்வு ஆகியவற்றை தகுந்தவரைபடத்துடன் விளக்குக

 8. தங்கத் தகடு சோதனையின் மூலம் நீ என்ன முடிவிற்கு வருகிறாய்?

 9. நீர் சார்பசைவு - நிரூபிக்க ஒரு சோதனையை வடிவமைத்து விளக்கவும். 

 10. தொகுதி முதுகெலும்பற்றவைகளின் வழிமுறை படத்தின் (flow chart) சுருக்கமான வருணனையைத் (out line) தருக.

 11. இந்தியாவிலுள்ள உணவுக் கட்டுப்பாடு நிறுவனங்களின் பங்கினை விவரி.

 12. தரவு செயலாக்கத்தின் பல்வேறு படிநிலைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard அறிவியல் முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Science Term 1 Five Marks Model Question Paper )

Write your Comment