இயக்கம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 1 = 10
 1. திசைவேகம் – காலம்  வரைபடத்தின் சாய்வு கொடுப்பது

  (a)

  வேகம்

  (b)

  இடப்பெயர்ச்சி

  (c)

  தொலைவு

  (d)

  முடுக்கம்

 2. ஒரு மகிழுந்து 20 மீ / விநாடி வேகத்தில் இயக்கப்படுகிறது.தடையைப் பயன்படுத்தி 5 விநாடி கால இடைவெளியில் அது ஓய்வு நிலையைப் பெறுகிறது. இதில் ஏற்பட்ட எதிர்மறை முடுக்கம் என்ன

  (a)

  4 மீ / விநாடி2

  (b)

  - 4 மீ / விநாடி2

  (c)

  - 0.25 மீ / விநாடி2

  (d)

  0.25 மீ / விநாடி2

 3. முடுக்கத்தின் அலகு

  (a)

  மீ / விநாடி

  (b)

  மீ / விநாடி2

  (c)

  மீ விநாடி

  (d)

  மீ விநாடி2

 4. துணி துவைக்கும் இயந்திரத்தில் ஆடையை உலர்த்தப் பயன்படும் விசை

  (a)

  மையநோக்கு விசை

  (b)

  மையவிலக்கு விசை

  (c)

  புவிஈர்ப்பு விசை

  (d)

  நிலை மின்னியல் விசை

 5. சீரான வட்ட இயக்கத்தோடு தொடர்புடைய விசை ------------

  (a)

  f = mv2/r

  (b)

  f = mvr

  (c)

  f= mr2/v

  (d)

  f = v2/r

 6. திசைவேகம் - காலம் வரைப்பத்தில் உள்ள பரப்பளவு குறிப்பது 

  (a)

  இயங்கும் பொருளின் திசைவேகம் 

  (b)

  இயங்கும் பொருள் கடந்த இடப்பெயர்ச்சி 

  (c)

  இயங்கும் பொருளின் வேகம் 

  (d)

  மேற்குறிப்பிட்ட எதுவும் இல்லை 

 7. சீரான வட்ட இயக்கத்தோடு தொடர்புடைய விசை ______.

  (a)

  f = mv2/r

  (b)

  f = mvr

  (c)

  f = mr2/v

  (d)

  f = v2/r

 8. நேராகச் செல்லும் ஒரு பொருளின் இயக்கம் _____ எனப்படும் 

  (a)

  நேர்கோட்டு  இயக்கம்

  (b)

  வட்ட இயக்கம்

  (c)

  சுழற்சி 

 9. மையநோக்கு விசையின் எண் மதிப்பு ____ 

  (a)

  \(F=\frac { { mv } }{ { r }^{ 2 } } \)

  (b)

  \(F=\frac { { m^{ 2 }v } }{ { r } } \)

  (c)

  \(F=\frac { { mv^{ 2 } } }{ { r } } \)

 10. ஒரு பொருளின் சம காலத்தில் சமமற்ற தொலைவுகளை கடக்குமானால் அது _____ இயக்கம்.

  (a)

  சீரான இயக்கம் 

  (b)

  சிரற்ற  இயக்கம் 

  (c)

  வட்ட  இயக்கம் 

 11. 5 x 1 = 5
 12. வேகம் ஒரு --------------- அளவு அதே சமயம் திசைவேகம் ஒரு ----------அளவு.

  ()

    ஸ்கேலார்,வெக்டார்  

 13. தொலைவு – கால வரைபடத்தின் எந்த ஒரு புள்ளியிலும் சாய்வின் மதிப்பு பெறப்படுவது __________

  ()

    வேகம் 

 14. பொருள் ஒன்று x = 20 மீட்டர் என்ற நிலையில் ஓய்வில் உள்ளது. அதன் இடப்பெயர்ச்சி – காலம் வரைபடம் --------------- அச்சுக்கு நேர்கோடாக இருக்கும்.

  ()

    X- அச்சுக்கு இணையான 

 15. எதிர்மறை முடுக்கத்தை ----------- என்றும் சொல்லலாம்.

  ()

    வேக ஒடுக்கம் 

 16. இடப்பெயர்ச்சி – காலம் வரைபடத்தில் உள்ள பரப்பளவு குறிப்பிடுவது--------------

  ()

    இடப்பெயர்ச்சி எண் மதிப்பிற்குச் சமம்  

 17. 5 x 1 = 5
 18. நகரத்தின்  நெருக்கடி மிகுந்த கடுமையான போக்குவரத்திற்கு இடையே செல்லும் ஒரு பேருந்தின் இயக்கம் சீரான இயக்கத்துக்கு ஒரு உதாரணம்

  (a) True
  (b) False
 19. முடுக்கம் எதிர்மறை மதிப்பும் பெறும்

  (a) True
  (b) False
 20. எந்த ஒருகால இடைவெளியிலும் ஒரு பொருள் கடந்த தூரம் சுழி ஆகாது. ஆனால் இடப்பெயர்ச்சி சுழி ஆகும்

  (a) True
  (b) False
 21. ஈர்ப்பு விசையால் தடையின்றித் தானே விழும் ஒரு பொருளின் திசைவேகம் – காலம் வரைபடமானது x - அச்சுக்கு இணையாக ஒரு நேர்கோடாக இருக்கும்.

  (a) True
  (b) False
 22. ஒரு பொருளின் திசைவேகம் - காலம் வரைபடம் ஒரு நேர்கோடாக இருந்து, அது காலத்தினுடைய அச்சுக்கு சாய்வாக இருந்தால் அதன் இடப்பெயர்ச்சி - காலம் வரைபடம் ஒரு நேர்கோடாக அமையும்

  (a) True
  (b) False

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard அறிவியல் Unit 2 இயக்கம் ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 9th Standard Science Unit 2 Motion One Mark Question Paper )

Write your Comment