பண்டைய நாகரிகங்கள் முக்கிய வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 25
  5 x 1 = 5
 1. சொற்களைப் படங்கள் மூலம் உணர்த்தும் குறியீட்டு முறையை ________________ என்கிறோம்

  (a)

  லோகோகிராபி

  (b)

  பிக்டோகிராபி

  (c)

  ஐடியாகிராபி

  (d)

  ஸ்ட்ராட்டிகிராபி

 2. ஹரப்பர்கள் __________ பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை

  (a)

  தங்கம் மற்றும் யானை

  (b)

  குதிரை மற்றும் இரும்பு

  (c)

  ஆடு மற்றும் வெள்ளி

  (d)

  எருது மற்றும் பிளாட்டினம்

 3. i) மெசபடோமியாவின் மிகப் பழமையான நாகரிகம் அக்காடியர்களுடைய நாகரிகம் ஆகும்.
  ii) சீனர்கள் ஹைரோகிளிபிக் முறையை வளர்த்தெடுத்தார்கள்.
  iii) யூப்ரடிஸ், டைகிரிஸ் ஆகிய ஆறுகள் மன்னார் வளைகுடாவில் கலக்கின்றன.
  iv) பாபிலோனிய அரசரான ஹமுராபி பெரும் சட்ட வல்லுனர் ஆவார்

  (a)

  (i) சரி

  (b)

  (i) மற்றும் (ii) சரி

  (c)

  (iii) சரி

  (d)

  (iv) சரி.

 4. பின்வருவனவற்றுள் மெசபடடோமியாவைச் சேர்ந்த நான்கு நாகரிகங்களின் சரியான காலவரிசை எது?

  (a)

  சுமேரியர்கள் – அஸிரியர்கள் – அக்காடியர்கள் – பாபிலோனியர்கள்

  (b)

  பாபிலோனியர்கள் – சுமேரியர்கள் – அஸிரியர்கள் – அக்காடியர்கள்

  (c)

  சுமேரியர்கள் – அக்காடியர்கள் – பாபிலோனியர்கள்– அஸிரியர்கள்

  (d)

  பாபிலோனியர்கள் – அஸிரியர்கள் – அக்காடியர்கள் – சுமேரியர்கள்

 5. கூற்று: மெஸபடோமிய நாகரிகத்தின் அஸிரியர்கள் சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் சமகாலத்தவர் ஆவர்.
  காரணம்: அஸிரிய ஆட்சியாளரின் ஆவணம் ஒன்று மெலுஹாவிலிருந்து வந்த கப்பல்கள் பற்றி கூறுகின்றது.

  (a)

  கூற்றும் காரணமும் சரி; கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது.

  (b)

  கூற்றும் காரணமும் சரி; ஆனால் கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்லை.

  (c)

  கூற்று சரி; காரணம் தவறு

  (d)

  கூற்றும் காரணமும் தவறானவை

 6. 2 x 1 = 2
 7. ____________ என்பது மனிதத் தலையும் சிங்க உடலும் கொண்ட, கல்லால் ஆன மிகப் பெரிய உருவம் ஆகும்.

  ()

    ஸ்பிங்க்ஸ் 

 8. செளஅரசின் தலைமை ஆவணக்காப்பாளர் ____________ ஆவார்.

  ()

    லாவோட்சு 

 9. 5 x 1 = 5
 10. பாரோ

 11. (1)

  மொகஞ்சதாரோ

 12. பாப்பிரஸ்

 13. (2)

  ஒருவகைப் புல்

 14. பெரும் சட்ட வல்லுனர்

 15. (3)

  எகிப்திய அரசர்

 16. கில்காமெஷ்

 17. (4)

  ஹமுராபி

 18. பெருங்குளம்

 19. (5)

  பூமியின் மிகப் பழமையான எழுத்துக் காவியம்

  1 x 4 = 4
 20. தொடக்க கால நாகரிகம்
  அ) நாகரிகம் என்றால் என்ன ?
  ஆ) தொடக்க கால நாகரிகங்களின் பெயர்களை எழுதுக.
  இ) பெரும்பாலான மக்களுக்கு வாழ்வாதாரமாக இருந்தவை எவை?
  ஈ) நாகரிகம் வடிவம் பெறத் தொடங்கியபோது என்ன நடந்தது?

 21. 2 x 2 = 4
 22. சிகுரட்களின் முக்கியமான பண்புகளைக் கூறுக

 23. சீனப்பெருஞ்சுவர் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 24. 1 x 5 = 5
 25. தத்துவம், இலக்கியம் ஆகிய துறைகளில் சீனத்தின் தாக்கம் எந்தளவிலானது என்பதைக் கூறு

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 2 பண்டைய நாகரிகங்கள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Chapter 2 Ancient Civilisations Important Question Paper )

Write your Comment