அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி மாதிரி வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  8 x 1 = 8
 1. ஒரு நபரோ, அரசரோ அல்லது அரசியோ ஆட்சி செய்யும் முறை

  (a)

  தனி நபராட்சி

  (b)

  முடியாட்சி

  (c)

  மக்களாட்சி

  (d)

  குடியரசு

 2. முன்னுரிமை பெற்ற சிலரால் நடத்தப்படும் ஆட்சிமுறை

  (a)

  சிறுகுழு ஆட்சி

  (b)

  நாடாளுமன்றம்

  (c)

  மக்களாட்சி

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை

 3. ஆபிரகாம் லிங்கன் _________ நாட்டின் ஜனாதிபதியாக இருந்தார்

  (a)

  அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

  (b)

  இங்கிலாந்து

  (c)

  சோவியத் ரஷ்யா

  (d)

  இந்தியா

 4. பழங்காலத்தில் நேரடி மக்களாட்சி முறை பின்பற்றப்பட்டப் பகுதி

  (a)

  பண்டைய இந்தியாவின் குடியரசுகள்

  (b)

  அமெரிக்கா

  (c)

  பண்டைய ஏதன்ஸ் நகர அரசுகள்

  (d)

  பிரிட்டன்

 5. மக்களாட்சியில் இறுதி அதிகாரம் பெற்றவர்கள்

  (a)

  நாடாளுமன்றம்

  (b)

  மக்களவை

  (c)

  அமைச்சர் அவை

  (d)

  குடியரசு தலைவர்

 6. வாக்குரிமையின் பொருள்

  (a)

  தேர்ந்தெடுப்பதற்கான உரிமை

  (b)

  ஏழைகளுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை

  (c)

  வாக்களிக்கும் உரிமை

  (d)

  பணக்காரர்களுக்கு வாக்களிக்க உரிமை

 7. குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுபவர்கள்

  (a)

  லோக்சபைக்கு 12 உறுப்பினர்கள்

  (b)

  ராஜ்ய சபைக்கு 2 உறுப்பினர்கள்

  (c)

  ராஜ்ய சபைக்கு 12 உறுப்பினர்கள்

  (d)

  ராஜ்ய சபைக்கு 14 உறுப்பினர்கள்

 8. கூற்று (A): நேரடி மக்களாட்சி சுவிட்சர்லாந்தில் நடைமுறையில் உள்ளது.
  காரணம் (R): மக்கள் நேரடியாக முடிவெடுப்பதில் பங்கு பெறுகிறார்கள்.

  (a)

  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A) வை விளக்குகிறது

  (b)

  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது (R), (A) வை விளக்கவில்லை

  (c)

  (A) சரியானது மற்றும் (R) தவறானது

  (d)

  (A) தவறானது மற்றும் (R) சரியானது

 9. 4 x 1 = 4
 10. இந்திய அரசியலமைப்பு இறுதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு ________

  ()

  1949

 11. நேரடி மக்களாட்சிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு________

  ()

  பண்டைய கிரேக்க நகர அரசுகள், சுவிட்சர்லாந்து

 12. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ________ ஆவார்

  ()

  ஜவஹர்லால் நேரு

 13. இந்தியாவில் நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தை வடிவமைத்தவர்கள் ________ மற்றும் ________ ஆவர்

  ()

  எட்வின் லூட்டியன்ஸ், ஹெர்பர்ட் பேக்கர்

 14. 1 x 2 = 2
 15. சர்வாதிகாரத்தின் கீழ் சமத்துவத்திற்கான உரிமை உங்களுக்கு இருக்கிறதா?அத்தகைய நாட்டில் பொதுமக்கள் கருத்து பற்றி என்ன அணுகுமுறை இருக்கும்?

 16. 2 x 3 = 6
 17. மக்களாட்சி அரசாங்க அமைப்பினை பற்றி கூறுக

 18. நேரடி மக்களாட்சி மற்றும் மறைமுக மக்களாட்சியினை வேறுபடுத்துக

 19. 1 x 5 = 5
 20. மக்களாட்சியில் உள்ள சவால்கள் யாவை? விவரி

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 8 அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Chapter 8 Forms of Government and Democracy Model Question Paper )

Write your Comment