" /> -->

தேர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்கள் மாதிரி வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. கீழ்க்கண்ட நாட்டின் தேர்தல் முறையினை இந்தியா ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது.

  (a)

  அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

  (b)

  இங்கிலாந்து

  (c)

  கனடா

  (d)

  ரஷ்யா

 2. இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அமைக்க வழிவகை செய்யும் அரசியலமைப்பு பிரிவு

  (a)

  பிரிவு 280

  (b)

  பிரிவு 315

  (c)

  பிரிவு 314

  (d)

  பிரிவு 325

 3. பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளைத் தேசியக் கட்சியாகவோ அல்லது மாநிலக் கட்சியாகவோ அங்கீகரிப்பவர்/ அங்கீகரிப்பது.

  (a)

  குடியரசுத் தலைவர்

  (b)

  தேர்தல் ஆணையம்

  (c)

  நாடாளுமன்றம்

  (d)

  தேர்தல் ஆணையத்தின் ஆலோசனையின் பேரில் குடியரசுத் தலைவர்

 4. கூற்று(A): இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்கையிலான அழுத்தக்குழுக்கள் காணப்படுகின்றன
  காரணம் (R): அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் இருப்பதை போல இந்தியாவில் அழுத்தக் குழுக்கள் வளர்ச்சியடையவில்லை

  (a)

  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A) வை விளக்குகிறது

  (b)

  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது (R), (A) வை விளக்கவில்லை

  (c)

  (A) சரியானது மற்றும் (R) தவறானது

  (d)

  (A) தவறானது மற்றும் (R) சரியானது

 5. 4 x 1 = 4
 6. இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ___________ உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கியுள்ளது

  ()

  3

 7. தேசிய வாக்காளர்கள் தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் ___________

  ()

  ஜனவரி 25

 8. இந்தியாவில் ___________ கட்சி முறை பின்பற்றப்படுகிறது

  ()

  பல

 9. நர்மதா பச்சோவோ அந்தோலன் என்பது ஒரு ___________

  ()

  அழுத்தக்குழு

 10. 4 x 3 = 12
 11. இந்தியாவிலுள்ள தேர்தல் முறைப் பற்றி விவரி

 12. இரு கட்சி ஆட்சிமுறை மற்றும் பல கட்சி ஆட்சிமுறையினை வேறுபடுத்துக.

 13. தேர்தல் பிரநிதித்துவ மக்களாட்சியில் முக்கியத்துவமாகக் கருதடப்படுகிறது. ஏன்?

 14. பல கட்சி ஆட்சி முறையினை விவாதி.

 15. 2 x 5 = 10
 16. நேரடித் தேர்தலின் நிறைகள் மற்றும் குறைகளை விவாதி

 17. மக்களாட்சியின் நிறைகள் மற்றும் குறைகளை விவாதி.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 9 தேர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்கள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Chapter 9 Election, Political Parties and Pressure Groups Model Question Paper )

Write your Comment