முதல் பருவம் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  7 x 2 = 14
 1. கருவம் மற்றும் மேலோடு

 2. விலகும் எல்லை மற்மற்றும் இணையும் எல்லை

 3. கவச எரிமலை மற்றும் கும்மட்ட எரிமலை

 4. கல்விழுது மற்றும் கல்முளை

 5. நீண்ட மணல்திட்டு மற்றும் மணல் திட்டு

 6. வானிலை மற்றும் காலநிலை

 7. வெப்பச்சூறாவளி மற்றும் மித வெப்பச் சூறாவளி

 8. 8 x 2 = 16
 9. பெருங்கற்காலத்தில் இறந்தோரைப் புதைக்கும் வழக்கத்தின் வகைகளைக் கூறு.

 10. சீனப்பெருஞ்சுவர் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 11. பாலைவனங்களில் சமன்படுத்தலின் ஒரே காரணி காற்றாகும்.

 12. மண் உருவாக வானிலைச் சிதைவு ஒரு முக்கியத் தேவையா?

 13. வளிமண்டலம் - வரையறு?

 14. வெயிற்காய்வு என்றால் என்ன?

 15. மேகங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

 16. சூறாவளிகளைகளை வகைப்படுத்து.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th Standard சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Term 1 Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment