" /> -->

பண்டைய நாகரிகங்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  5 x 1 = 5
 1. சொற்களைப் படங்கள் மூலம் உணர்த்தும் குறியீட்டு முறையை ________________ என்கிறோம்

  (a)

  லோகோகிராபி

  (b)

  பிக்டோகிராபி

  (c)

  ஐடியாகிராபி

  (d)

  ஸ்ட்ராட்டிகிராபி

 2. எகிப்தியர்கள் இறந்த உடல்களைப் பதப்படுத்தி பாதுகாத்த முறை ________________

  (a)

  சர்கோபகஸ்

  (b)

  ஹைக்சோஸ்

  (c)

  மம்மியாக்கம்

  (d)

  பல கடவுளர்களை வணங்குதல்

 3. சுமேரியர்களின் எழுத்துமுறை ______ ஆகும்

  (a)

  பிக்டோகிராபி

  (b)

  ஹைரோகிளிபிக்

  (c)

  சோனோகிராம்

  (d)

  க்யூனிபார்ம்

 4. ஹரப்பர்கள் __________ பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை

  (a)

  தங்கம் மற்றும் யானை

  (b)

  குதிரை மற்றும் இரும்பு

  (c)

  ஆடு மற்றும் வெள்ளி

  (d)

  எருது மற்றும் பிளாட்டினம்

 5. கூற்று: மெஸபடோமிய நாகரிகத்தின் அஸிரியர்கள் சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் சமகாலத்தவர் ஆவர்.
  காரணம்: அஸிரிய ஆட்சியாளரின் ஆவணம் ஒன்று மெலுஹாவிலிருந்து வந்த கப்பல்கள் பற்றி கூறுகின்றது.

  (a)

  கூற்றும் காரணமும் சரி; கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது.

  (b)

  கூற்றும் காரணமும் சரி; ஆனால் கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்லை.

  (c)

  கூற்று சரி; காரணம் தவறு

  (d)

  கூற்றும் காரணமும் தவறானவை

 6. 5 x 1 = 5
 7. ____________ என்பது மனிதத் தலையும் சிங்க உடலும் கொண்ட, கல்லால் ஆன மிகப் பெரிய உருவம் ஆகும்.

  ()

    ஸ்பிங்க்ஸ் 

 8. எகிப்தியர்கள் தொடக்க காலத்தில் பயன்படுத்திய உருவ எழுத்துகள் சார்ந்த முறை ___________ ஆகும்.

  ()

    ஹைரோகிளிபிக் 

 9. _____________ என்பது பல்வேறு குற்றங்களுக்கான சட்டங்களை விளக்கிக்கூறும் பண்டைய பாபிலோனியாவின் ஒரு முக்கியமான ஆவணம் ஆகும்

  ()

    ஹமுராபியின் சட்டத்தொகுப்பு 

 10. செளஅரசின் தலைமை ஆவணக்காப்பாளர் ____________ ஆவார்.

  ()

    லாவோட்சு 

 11. ஹரப்பா நாகரிகம் நிலவிய இடங்களில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பானைகளின் மீதுள்ள ___________ உருவங்களும் ஓவியங்களும் அவர்களின் கலைத்திறனை உணர்த்துகின்றன.

  ()

    ஓவியங்களும் 

 12. 5 x 1 = 5
 13. பாரோ

 14. (1)

  ஒருவகைப் புல்

 15. பாப்பிரஸ்

 16. (2)

  பூமியின் மிகப் பழமையான எழுத்துக் காவியம்

 17. பெரும் சட்ட வல்லுனர்

 18. (3)

  எகிப்திய அரசர்

 19. கில்காமெஷ்

 20. (4)

  மொகஞ்சதாரோ

 21. பெருங்குளம்

 22. (5)

  ஹமுராபி

*****************************************

Reviews & Comments about 9th சமூக அறிவியல் Unit 2 பண்டைய நாகரிகங்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 9th Standard Social Science Unit 2 Ancient Civilisations One Mark Question Paper )

Write your Comment