இயற்கணிதம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. 2x + 3 = 0 என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின மூலம்

  (a)

  \(\frac{1}{3}\)

  (b)

  \(-\frac{1}{3}\)

  (c)

  \(-\frac{3}{2}\)

  (d)

  \(-\frac{2}{3}\)

 2. p(x) = 4x –3, q(x) = 4x + 3 ஆகிய பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் பெருக்கற்பலன் 

  (a)

  1 – x – 8

  (b)

  16x2 – 9

  (c)

  18x3 + 12x2 – 12x – 8

  (d)

  18x3 – 12x2 + 12x + 8

 3. (y3–2)(y3 + 1) என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி

  (a)

  9

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  6

 4. x - 8 மற்றும் x2-6x -16 இன் ஒரு காரணி எனில் மற்றொரு காரணி

  (a)

  (x + 6)

  (b)

  (x - 2)

  (c)

  (x + 2)

  (d)

  (x -16)

 5. இரண்டு பகா எண்களின் மீ.பொ.வ

  (a)

  -1

  (b)

  0

  (c)

  1

  (d)

  2

 6. 5 x 2 = 10
 7. பின்வரும் கோவைகளில் எவை பல்லுறுப்புக் கோவைகளாகும்? பல்லுறுப்புக் கோவை இல்லை எனில், அதற்கான காரணம் கூறுக.
  x2(x-1)​​​​​​​

 8. பின்வரும் ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புக் கோவையிலும் x2 மற்றும் x-இன் கெழுக்களைக் காண்க. \(\sqrt { 3 } { x }^{ 2 }+\sqrt { 2 } x+0.5\)

 9. பின்வரும் ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புக் கோவையிலும் x2 மற்றும் x-இன் கெழுக்களைக் காண்க. \({ x }^{ 2 }-\frac { 7 }{ 2 } x+8\)

 10. p(x) = x2– 2\(\sqrt { 2 }\)x +1 எனில், p(2\(\sqrt { 2 }\)) ஐக் காண்க.

 11. பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடுகளின் மூலங்கள் காண்க.10x + 9 = 0

 12. 5 x 3 = 15
 13. p(x)=4x2-3x+2x3+5 மற்றும் q(x)=x2+2x+4 என்க.p(x)-q(x) காண்க.

 14. பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் படியைக் காண்க. 3x4+9x2+27x6

 15. பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் படியைக் காண்க. \(2\sqrt { 5 } { p }^{ 4 }-\frac { { 8p }^{ 3 } }{ \sqrt { 3 } } +\frac { { 2p }^{ 2 } }{ 7 } \)

 16. கீழ்க்காணும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளைக் கூட்டுக. மேலும் கூட்டி வரும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் படியைக் காண்க
  f(x)=16x4-5x2+9 g(x)=-6x3+7x-15

 17. பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளைப் பெருக்குக. பெருக்கி வரும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் படியைக் காண்க :
  h(x)=6x2-7x+1 f(x)=5x-7

 18. 4 x 5 = 20
 19. p(x) என்பது படி 1ஐக் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை மற்றும் q(x) என்பது படி 2 ஐக் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை எனில் p(x) \(\times\) q(x) என்பது எவ்வகைப் பல்லுறுப்புக் கோவை?

 20. f(x) = 2x4-6x3+3x2+3x-2   என்ற பல்லுறுப்புக் கோவை x2 –3x + 2 என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையால் மீதியின்றி வகுபடும் என்று நீள் வகுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்தாமல் நிரூபி

 21. a=4,b=5 மற்றும் c=6 எனில்,\([{(ab+bc+ca-a^2-b^2-c^2) \over (3abc-a^3-b^3-c^3)}]\) இன் மதிப்பு காண்க.

 22. காரணிப்படுத்துக.\(2x^{ 2 }-15x-27\)

*****************************************

Reviews & Comments about 9th கணிதம் - இயற்கணிதம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Maths - Algebra Model Question Paper )

Write your Comment