ஆயத்தொலை வடிவியல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. பின்வரும் புள்ளிகள் எந்தக் காற்பகுதியில் அமையும்? (3,–8)

 2. பின்வரும் புள்ளிகள் எந்தக் காற்பகுதியில் அமையும்?(2, 5)

 3. பின்வரும் புள்ளிகள் எந்தக் காற்பகுதியில் அமையும்?(–7, 3)

 4. அருகில் உள்ள படம் 5.17இல் தரப்பட்டுள்ள கார்ட்டீசியன் தளத்தில் இருந்து, பின்வரும் புள்ளிகளின் கிடை அச்சுத் தொலைவு மற்றும் செங்குத்து அச்சுத் தொலைவை எழுதுக.

 5. பின்வரும் புள்ளிகளை வரை படத்தாளில் குறித்து அவற்றை இணைக்கவும். கிடைக்கும் வடிவத்தைப் பற்றி தங்களின் கருத்தைக் கூறுக (0,–4) (0,–2) (0,4) (0,5)

 6. பின்வரும் புள்ளிகளை ஆயத்தொலைத் தளத்தில் குறித்து, வரிசைப்படி அவற்றை இணைக்கவும். எந்த வகையான வடிவியல் உருவம் கிடைக்கும்?
  (i) (0,0) (–4,0) (–4,–4) (0,–4)
  (ii) (–3,3) (2,3) (–6,–1) (5,–1)

 7. பின்வரும் புள்ளிகளை ஆயத்தொலைத் தளத்தில் குறித்து, வரிசைப்படி அவற்றை இணைக்கவும். எந்த வகையான வடிவியல் உருவம் கிடைக்கும்? (–3,3) (2,3) (–6,–1) (5,–1)

 8. கீழ்க்காணும் புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொவைக் காண்க.
  (3,4) மற்றும் (– 7, 2)

 9. கீழ்க்காணும் புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொவைக் காண்க.
  (a, b) மற்றும் (c, b)

 10. கீழ்க்காணும் புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொவைக் காண்க.
  (3,– 9) மற்றும் (–2, 3)

*****************************************

Reviews & Comments about 9th கணிதம் - ஆயத்தொலை வடிவியல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Maths - Coordinate Geometry Two Marks Question Paper )

Write your Comment