அளவியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  8 x 1 = 8
 1. a, b மற்றும் c என்ற பக்க அளவுகள் கொண்ட ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பு

  (a)

  \(\sqrt { s(s-a)(s-b)(s-c) } \)சதுர அலகுகள்

  (b)

  \(\sqrt { s(s+a)(s+b)(s+c) } \)சதுர அலகுகள்

  (c)

  \(\sqrt { s(s\times a)(s\times b)(s\times c) } \)சதுர அலகுகள்

  (d)

  \(\sqrt { s(s-a)(s-b)(s-c) } \)சதுர அலகுகள்

 2. 15 செமீ, 20 செமீ மற்றும் 25 செமீ பக்க அளவுகள் கொண்ட ஒரு முக்கோணத்தின் அரைச்ச சுற்றளவு

  (a)

  60 செ.மீ

  (b)

  45 செ.மீ

  (c)

  30 செ.மீ

  (d)

  15 செ.மீ

 3. ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் சுற்றளவு 30 செமீ எனில் அதன் பரப்பளவு

  (a)

  10\(\sqrt {3}\) செமீ2

  (b)

  12\(\sqrt {3}\) செமீ2

  (c)

  15\(\sqrt {3}\) செமீ2

  (d)

  25\(\sqrt {3}\) செமீ2

 4. ஒரு கனச்செவ்வகத்தின் மொத்தப்பரப்பு

  (a)

  4a2 சதுர அலகுகள்

  (b)

  6a2 சதுர அலகுகள்

  (c)

  2(l + b)h சதுர அலகுகள்

  (d)

  2(lb + bh + lh) சதுர அலகுகள்

 5. ஒரு கனச்சதுரத்தின் பக்கப்பரப்பு 600 செமீ2 எனில், அதன் மொத்தப்பரப்பு

  (a)

  150 செமீ2

  (b)

  400 செமீ2

  (c)

  900 செமீ2

  (d)

  1350 செமீ2

 6. இரு கனச்சதுரங்களின் பக்கங்களின் விகிதமானது 2:3 எனில் அதன் புறப்பரப்புகளின் விகிதம்  

  (a)

  4:6

  (b)

  4:9

  (c)

  6:9

  (d)

  16:36

 7. ஒரு கனச் செவ்வகத்தின் கன அளவு 660 செ.மீ3 மற்றும் அதன் அடிப்பரப்பு 33 செ.மீ2 எனில் அதன் உயரம்

  (a)

  10 செ.மீ

  (b)

  12 செ.மீ

  (c)

  20 செ.மீ

  (d)

  22 செ.மீ

 8. 5 மீ × 3 மீ × 2 மீ அளவுள்ள ஒரு சுவர் எழுப்ப, 50 செ மீ × 30 செ மீ × 20 செ மீ அளவு கொண்ட செங்கற்கள் எத்தனை தேவை?

  (a)

  1000

  (b)

  2000

  (c)

  3000

  (d)

  5000

 9. 10 x 2 = 20
 10. ஒரு முக்கோண வடிவ வயலின் பக்க நீளங்கள் முறையே 28 மீ, 15 மீ எனில் வயலின் பரப்பளவைக் கணக்கீடுக. மேலும் வயலைச் சமப்படுத்த ஒரு சதுர மீட்டருக்கு Rs. 20 செலவாகும் எனில், வயலைச் சமப்படுத்த ஆகும் மொத்தச் செலவைக் கணக்கீடுக.

 11. ஒரு முக்கோண வடிவிலான மனையின் சுற்றளவு 600 மீ. அதன் பக்கங்கள் 5:12:13 என்ற விகிதத்தில் உள்ளன எனில் அந்த மனையின் பரப்பளவைக் காண்க.

 12. 180 செமீ சுற்றளவு கொண்ட ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் பரப்பளவைக் காண்க.

 13. AB = 13 செமீ, BC = 12 செமீ, CD = 9 செமீ, AD = 14 செமீ ஆகியவற்றைப் பக்கங்களாகவும் BD = 15 செமீ ஐ மூலைவிட்டமாகவும் கொண்ட நாற்கரம் ABCD இன் பரப்பைக்  காண்க. 

 14. ஒரு  பூங்காவனது நாற்கர வடிவிலுள்ளது. அந்தப் பூங்காவின் பக்க அளவுகள் முறையே 15 மீ, 20 மீ, 26 மீ மற்றும் 17 மீ மற்றும்முதல் இரண்டு பக்கங்களுக்கு இடையேயுள்ள கோணம் செங்கோணம் எனில் பூங்காவின் பரப்பைக் காண்க.

 15. ஒரு சரிவாக்கத்தின் இணைப்பக்கங்களின் நீளங்கள் 15 மீ, 10 மீ மற்றும் அதன் இணையற்ற பக்கங்களின் நீளங்கள் 8 மீ, 7 மீ எனில் அந்தச் சரிவாக்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

 16. கீழ்க்க ண்ட பக்க அளவைக் கொண்ட கனச்சதுரங்களின் மொத்தப்பரப்பு மற்றும்
  பக்கப்பரப்பைக் காண்க. (i) 8 மீ (ii) 21 செ மீ (iii) 7.5 செ மீ

 17. ஒரு சாக்லேட் பெட் டியின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் முறையே 5:4:3 என்ற விகிதத்தில் உள்ளது. அதன் கன அளவு 7500 செ மீ3 எனில் அதன் பக்க அளவுகளைக் காண்க.

 18. ஒரு கொள்கலனின் (container) கன அளவு 1440 மீ3. அதன் நீளம் மற்றும் அகலம் முறையே 15 மீ மற்றும் 8 மீ எனில் அதன் உயரத்தைக் காண்க

 19. 10 செமீ பக்க அளவுள்ள கனச்சதுரத்தின் கனஅளவைக் காண்க.

 20. 4 x 3 = 12
 21. ஒரு கனச்செவ்வகத்தின் நீளம் 7.5 மீ, அகலம் 3 மீ, உயரம் 5 மீ எனில் அதன் மொத்தப் பரப்பு மற்றும் பக்கப்பரப்பைக் காண்க.

 22. 5 செ.மீ பக்க அளவு கொண்ட கனச்சதுரத்தின் மொத்தப்பரப்பு மற்றும் பக்கப்பரப்பைக் காண்க.

 23. ஒரு கனச்செவ்வகத்தின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரத்தின் விகிதம் 7:5:2 என்க. அதன் கனஅளவு 3580 செமீ3 எனில் அதன் பக்க அளவுகளைக் காண்க.  

 24. ஒரு கனச்சசதுரத்தின் மொத்தப்பரப்பு 864 செமீ2 எனில் அதன் கன அளவைக் காண்க. 

 25. 2 x 5 = 10
 26. ஒரு முக்கோண வடிவப் பூங்காவின் சுற்றளவு 300 மீ மற்றும் அதன் பக்கங்களின் விகிதம் 9:10:11 எனில் அந்தப் பூங்காவின் பரப்பளவைக் காண்க.

 27. AB = 8 செமீ, BC = 15 செமீ, CD = 12 செமீ, AD = 25 செமீ ஆகியவற்றைப் பக்கங்களாகவும் -90ஐக் கோணமாகவும் உடைய நாற்கரம் ABCD இன் பரப்பைக் காண்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th கணிதம் - அளவியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Maths - Mensuration Model Question Paper )

Write your Comment