மெய்யெண்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  6 x 1 = 6
 1. கீழ்க்காண்பவற்றுள் எது விகிதமுறு எண் அல்ல?

  (a)

  \(\sqrt{8\over 18}\)

  (b)

  \({7\over 3}\)

  (c)

  \(\sqrt{0.01}\)

  (d)

  \(\sqrt{13}\)

 2. \(4\sqrt{7}\times 2\sqrt{3}=\) _______.

  (a)

  \(6\sqrt{10}\)

  (b)

  \(8\sqrt{21}\)

  (c)

  \(8\sqrt{10}\)

  (d)

  \(6\sqrt{21}\)

 3. \((2\sqrt{5}-\sqrt{2})^2\) இன் சுருங்கிய வடிவம் ______.

  (a)

  \(4\sqrt{5}+2\sqrt{2}\)

  (b)

  \(22-4\sqrt{10}\)

  (c)

  \(8-4\sqrt{10}\)

  (d)

  \(2\sqrt{10}-2\)

 4. \((0.000729)^{-3\over4}\times (0.09)^{-3\over4}=\)________.

  (a)

  \({10^3\over 3^3}\)

  (b)

  \({10^5\over 3^5}\)

  (c)

  \({10^2\over 3^2}\)

  (d)

  \({10^6\over 3^6}\)

 5. அறிவியல் குறியீட்டு வடிவ எண்ணிற்கு மிகச் சரியான எடுத்துக்காட்டு எது?

  (a)

  0.5 x105

  (b)

  0.1254

  (c)

  5.367 x 10–3

  (d)

  12.5 x 102

 6. ஒரு செவ்வக வடிவ வீட்டு மனையின் நீளம் மற்றும் அகலங்கள் முறையே 5 x 105 மற்றும் 4 x 104 மீட்டர் எனில், அதன் பரப்பளவு என்ன?

  (a)

  9 x 101மீ2

  (b)

  9 x 109மீ2

  (c)

  2 x 1010மீ2

  (d)

  20 x 1020மீ2

 7. 11 x 2 = 22
 8. பின்வருவனவற்றை 2n வடிவத்தில் எழுதுக: 8

 9. பின்வருவனவற்றை 2n வடிவத்தில் எழுதுக: 32

 10. பின்வருவனவற்றை 2n வடிவத்தில் எழுதுக: \(\sqrt{2}\)

 11. மதிப்பு காண்க : \(64^{-2\over3}\)

 12. பின்ன அடுக்கைப் பயன்படுத்தி எழுதுக:
  (i) \(\sqrt{5}\)
  (ii) \(\sqrt [ 2 ]{ 7 } \)
  (iii) \(\left( \sqrt [ 3 ]{ 49 } \right) \)
  (iv) \(\left( \cfrac { 1 }{ \sqrt [ 3 ]{ 100 } } \right) ^{ 7 }\)

 13. கொடுக்கப்பட்டுள்ள முறுடுகளை எளிய வடிவில் எழுதுக:\(\sqrt{8}\)

 14. ஏறுவரிசையில் எழுதுக:\(\sqrt[3]{2},\sqrt[2]{4},\sqrt[4]{3}\)

 15. \(\sqrt[9]{8}\) என்ற முறுடை \(6\sqrt{6}\)ஆல் வகுக்க.

 16. \(x=\sqrt{5}+2\) எனில் \(x^2+{1\over x^2}\) இன் மதிப்பு காண்க. 

 17. பூமியின் நிறை 5.97 x 1024 கி.கி,நிலாவின் நிறை 0.073 x 1024 கி.கி.இவற்றின் மொத்த நிறை என்ன?

 18. கீழ்க்காண்பவற்றை அறிவியல் குறியீட்டு வடிவில் எழுதுக.(4000000)3\(\div\)(0.00002)4

 19. 4 x 3 = 12
 20. பின்வருவனவற்றை ஒரே வரிசை கொண்ட முறுடுகளாக மாற்ற இயலுமா?
  (i) \(\sqrt{3}\)
  (ii) \(\sqrt[4]{3}\)

  (iii) \(\sqrt[3]{3}\)

 21. \(\sqrt{2}=1.414,\sqrt{3}=1.732,\sqrt{5}=2.236,\sqrt{10}=3.162\) எனில், கீழ்க்காண்பவற்றின் மதிப்புகளை மூன்று தசம இடத்திருத்தமாகக் காண்க.
  (i) \(\sqrt{40}-\sqrt{20}\)
  (ii) \(\sqrt{300}+\sqrt{90}-\sqrt{8}\)

 22. பகுதியை விகிதப்படுத்திச் சுருக்குக \({5\sqrt{3}+\sqrt{2}\over \sqrt{3}+\sqrt{2}}\)

 23. பகுதியை விகிதப்படுத்திச் சுருக்குக \({\sqrt{5}\over \sqrt{6}+2}-{\sqrt{5}\over \sqrt{6}-2}\)

 24. 2 x 5 = 10
 25. முறுடுகளின் பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் பண்புகளைப் பயன்படுத்திச் சுருக்குக:
  (i) \(\sqrt{3}\times \sqrt{5}\times \sqrt{2}\)
  (ii) \(\sqrt{35}\div \sqrt{7}\)
  (iii) \(\sqrt[3]{27}\times \sqrt[3]{8}\times \sqrt[3]{125}\)
  (iv) \((7\sqrt{a}-5\sqrt{b})(7\sqrt{a}+5\sqrt{b})\)
  (v) \([{\sqrt{225\over 729}}-\sqrt{25\over 144}]\div \sqrt{16\over 81}\)

 26. (i) இரு முறுடுகளின் கூட்டல் 
  (ii) இரு முறுடுகளின் வேறுபாடு 
  (iii) இரு முறுடுகளின் பெருக்கல் 
  (iv) இரு முறுடுகளின் ஈவு
  ஆகிய நிகழ்வுகளில் உம்மால் ஒரு விகிதமுறு எண்ணைப் பெற இயலுமா? ஒவ்வொரு விடையையும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு கொண்டு விவரிக்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th கணிதம் - மெய்யெண்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 9th Maths - Real Numbers Model Question Paper )

Write your Comment