கண மொழி மாதிரி வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. \(\cup \)={ x :x ∈ N மற்றும் x < 10}, A ={1,2,3,5,8} மற்றும் B ={2,5,6,7,9} எனில் n[(AUB)']

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  4

  (d)

  8

 2. P, Q மற்றும் R என்பன எவையேனும் மூன்று கணங்கள் P-(Q∩R) என்பது

  (a)

  P−(QUR)

  (b)

  (P∩Q)−R

  (c)

  (P−Q)U(P−R)

  (d)

  (P−Q)∩(P−R)

 3. \(n(A\cup B\cup C)\)= 100, n(A)= 4x, n(B)= 6x, n(C)= 5x, n(A⋂B)=20, n(B⋂C)=15, n(A⋂C)=25 மற்றும் n(A⋂B⋂C)= 10 எனில் x இன் மதிப்பு

  (a)

  10

  (b)

  15

  (c)

  25

  (d)

  30

 4. A, B, மற்றும் C என்பன எவையேனும் மூன்று கணங்கள் எனில் (A−B)⋂(B−C) இக்குச் சமமானது

  (a)

  A  மட்டும்

  (b)

  B மட்டும்

  (c)

  C மட்டும்

  (d)

  \(\phi \)

 5. ஒரு நகரில் 40% மக்கள் ஒரு வகை பழத்தை மட்டும் 35% மக்கள் இரண்டு வகை பழங்களை மட்டும், 20% மக்கள் மூன்று வகை பழங்களையும் விரும்புகிறார்கள் எனில், மேற்கண்ட மூன்று வகை பழங்களையும் விரும்பாதவர்களின் சதவீதம் என்ன?

  (a)

  5

  (b)

  8

  (c)

  10

  (d)

  15

 6. 6 x 2 = 12
 7. A = {2, 3, 4, 5}, B={2,3,5,7} மற்றும் C ={1,3,5} எனில், AU(BUC) = (AUB) U C என்பதைக் சரிபார்க்க.

 8. \(A=\left\{ -\frac { 1 }{ 2 } ,0,\frac { 1 }{ 4 } ,\frac { 3 }{ 4 } ,2 \right\} \)\(B=\left\{ 0,\frac { 1 }{ 4 } ,\frac { 3 }{ 4 } ,2,\frac { 5 }{ 2 } \right\} \)மற்றும் \(C=\left\{ -\frac { 1 }{ 2 } ,\frac { 1 }{ 4 } ,1,2,\frac { 5 }{ 2 } \right\} \) எனில், A\(\cap \)(B\(\cap \)C) = (A\(\cap \)B)\(\cap \)C என்பதைச் சரிபார்க்க.

 9. பின்வரும் கணங்களுக்குப் பரிமாற்றுப் பண்புகளைச் சோதிக்க.
  P = {x:x ஆனது 2 மற்றும் 7 இக்கு இடையே உள்ள மெய்யெண்கள்} மற்றும்
  Q = {x : x ஆனது 2 மற்றும் 7 இக்கு இடையே உள்ள விகிதமுறா எண்கள்}    

 10. A ={p,q,r,s}, B ={m,n,q,s,t} மற்றும் C={m,n,p,q,s} எனில், கணங்களின் சேர்ப்புக்கான சேர்ப்புப் பண்புகளைச் சரிபார்க்க.

 11. \(A=\left\{ -11,\sqrt { 2 } ,\sqrt { 5 } ,7 \right\} \)\(B=\left\{ \sqrt { 3 } ,\sqrt { 5 } ,6,13 \right\} \) மற்றும் \(C=\left\{ \sqrt { 2 } ,\sqrt { 3 } ,\sqrt { 5 } ,9 \right\} \) ஆகியவற்றிற்குக் கணங்களின் வெட்டுக்கான சேர்ப்புப் பண்பினைச் சரிபார்க்க.  

 12. A = {0,2, 4,6, 8},B ={x : x ஒரு பகா எண் மற்றும் x<11} மற்றும் C = {x : x \(\in \) N மற்றும் 5 \(\le \)x<9} எனில், AU(B\(\cap \)C) = (AUB)\(\cap \)(AUC) என்பதைச் சரிபார்க்க.

 13. 6 x 3 = 18
 14. A = {b, e, f ,g} மற்றும் B ={c, e, g, h} எனில், (i) கணங்களின் சேர்ப்பு
  (ii) கணங்களின் வெட்டுக்கான பரிமாற்றுப் பண்புகளைச் சரிபார்க்கவும்.  

 15. P = {x : x∈W மற்றும் 0 < x < 10} Q = {x : x = 2n+1, n∈W மற்றும் n < 5} மற்றும் R = {2, 3, 5, 7, 11, 13} எனில் P −(Q ⋂ R) = (P − Q) U (P − R) என்பதைச் சரிபார்க்க.

 16. A = {-2 ,0 ,1, 3, 5} , B = {–1, 0, 2, 5, 6} மற்றும் C = {–1, 2, 5, 6, 7} எனில் A−(B∪C) = ( A - B)⋂(A-C) எனக் காட்டுக.

 17. வென்படங்களைப் பயன்படுத்தி \(A-(B\cap C)=(A-B)\cup (A-C)\)என்பதைச் சரிபார்க்க.

 18. வென்படங்களை பயன்படுத்தி \(\left( A\cap B \right) '\)=\(A'\cup B'\) என்பதைச் சரிபார்க்க.

 19. ஒரு வகுப்பிலுள்ள 50 மாணவர்கள், பேருந்து மூலமாகவோ அல்லது மிதிவண்டி மூலமாகவோ அல்லது நடந்தோ பள்ளிக்கு வந்தடைகின்றனர். 25 மாணவர்கள் பேருந்து மூலமும், 20 மாணவர்கள் மிதிவண்டி மூலமும்ம் 30 மாணவர்கள் நடந்தும், 10 மாணவர்கள் மூன்று வகைப் பயணங்களிலும் வருகின்றார்கள் எனில் எத்தனை மாணவர்கள் சரியாக இரண்டு வகைப் பயணங்களில் மட்டும் பள்ளிக்கு வந்தடைகின்றனர் .

 20. 3 x 5 = 15
 21. அருகில் உள்ள வென்படத்திலிருந்து கீழ்க்காணும் கணங்களைக் காண்க.
  (i) A - B 
  (ii) B -C 
  (iii) \(A'\cup B'\)
  (iv) A'\(\cap \) B'
  (v) \(\left( B\cup C \right) '\)
  (vi) \(A-(B\cup C)\)
  (vii) A -(B\(\cap \)C )

 22. A, B மற்றும் C என்பன ஒன்றையொன்று வெட்டும் கணங்கள் c எனில், கீழ்க்காணும் கணங்களுக்கு வெண்படம் வரைக.
  (i) (A-B)∩ C
  (ii) (A∪C) - B
  (iii) A- (A⋂C)
  (iv) (B∪C)-A
  (v) A⋂B∩C

 23. 35 மாணவர்கள் கொண்ட ஒரு வகுப்பில் ஒவ்வொருவரும் சதுரங்கம்(chess), சுண்டாட்டம்(carrom), மேசை விரப்பந்து(table tennis) ஆகிய விளையாட்டுகளில் ஏதேனும் ஒன்றை விளையாடுகிறார்கள்.22 மாணவர்கள் சதுரங்கமும், 21 மாணவர்கள் சுண்டாட்டமும், 15 மாணவர்கள் மேசை விரிப்பந்தும், 10 மாணவர்கள் சதுரங்கம் மற்றும் மேசை விரிப்பந்தும், 8 மாணவர்கள் சுண்டாட்டம் மற்றும் மேசை விரிப்பந்தும், 6 மாணவர்கள் மூன்று விளையாட்டுகளையும் விளையாடுகிறார்கள் எனில்,
  (i) சதுரங்கம் மற்றும் சுண்டாட்டம் விளையாடி மேசை விரிப்பந்து விளையாடாதவர்கள்,
  (ii) சதுரங்கம் மட்டும் விளையாடுபவர்கள்
  (iii) சுண்டாட்டம் மட்டும் விளையாடுபவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.
  (குறிப்பு:  வென்படத்தை பயன்படுத்தவும்)

*****************************************

Reviews & Comments about 9th கணிதம் கண மொழி மாதிரி வினாத்தாள் ( 9th Maths Sets Model Question Paper )

Write your Comment