" /> -->

புள்ளியியல் Book Back Questions

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. ஏழு மதிப்புகளின் சராசரி 81. அவற்றில் ஒரு மதிப்பு நீக்கப்படும் போது மற்ற மதிப்புகளின் சராசரி 78 ஆக அமைகிறது, எனில் நீக்கப்பட்ட மதிப்பு எவ்வளவு

  (a)

  101

  (b)

  100

  (c)

  99

  (d)

  98

 2. ஒரு தரவில் அதிகமுறை இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பின் மதிப்பு.

  (a)

  நிகழ்வெண்

  (b)

  வீச்சு

  (c)

  முகடு

  (d)

  இடைநிலை அளவு

 3. சராசரியிலிருந்து, அனைத்து n உறுப்புகளின் விலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை

  (a)

  0

  (b)

  n - 1

  (c)

  n

  (d)

  n + 1

 4. முதல் 10 பகா எண்களின் வர்க்கங்களின் சராசரி

  (a)

  12.6

  (b)

  12.7

  (c)

  12.8

  (d)

  12.9

 5. முதல் 10 பகா எண்களின் இடைநிலை அளவு

  (a)

  4

  (b)

  4.5

  (c)

  5

  (d)

  5.5

 6. 3 x 2 = 6
 7. ஓர் அரிசி ஆலையில் உள்ள ஏழு தொழிலார்களின் நாள்கூலித் தரவுகள் முறையே  Rs500, Rs600, Rs600, Rs800, Rs800, Rs800 முறையே Rs1000. நாள்கூலித் தரவுகளின் முகடு காண்க.

 8. பின்வரும் எண்களுக்கு முகடு காண்க. 17, 18, 20, 20, 21, 21, 22, 22

 9. ஓர் எண் தொகுப்பானது ஐந்து 4 களையும், நான்கு 5 களையும், ஒன்பது 6 களையும் ஆறு 9 களையும் கொண்டுள்ளது. எனில் முகடு காண்க.

 10. 3 x 3 = 9
 11. கீழ்காணும் தரவுகளுக்குக் கூட்டுச் சராசரியிலிருந்து, விலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை காண்க.21,30,22,16,24,28,18,17

 12. ஒரு வகுப்பில் கணித அலகுத் தேர்வில், 10 மாணவர்கள் 75 மதிப்பெண், 12 மாணவர்கள் 60, 8 மாணவர்கள் 40 மதிப்பெண் மற்றும் 3 மாணவர்கள் 30 மதிப்பெண் பெற்றனர். எனில் மொத்தத்தில் சராசரி மதிப்பெண் என்ன?

 13. கீழ்கண்ட தரவுகளின் இடைநிலை அளவு காண்க. 47, 53, 62, 71, 83, 21, 43, 47, 41.

 14. 2 x 5 = 10
 15. இடைநிலை அளவு காண்க.

  உயரம் (செ.மீ) 160 150 152 161 156 154 155
  மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 12 8 4 4 3 3 7
 16. ஒரு பரவலின் சராசரி மற்றும் முகடு முறையே 66 மற்றும் 60 ஆகும். இடைநிலை அளவு காண்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th கணிதம் - புள்ளியியல் Book Back Questions ( 9th Maths - Statistics Book Back Questions )

Write your Comment