Term 2 மெய்யெண்கள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

9th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. கொடுக்கப்பட்ட முறுடுகளை அதன் எளிய வடிவில் எழுதுக.மேலும்,அவற்றின் வரிசை,மூல அடிமானம் மற்றும் கெழு ஆகியவற்றையும் கண்டறிக.
  \(\sqrt[3]{({1024})^{-2}}\)

 2. (i)இரு முறுடுகளின் கூட்டல் 
  (ii)இரு முறுடுகளின் வேறுபாடு 
  (iii)இரு முறுடுகளின் பெருக்கல் 
  (iv)இரு முறுடுகளின் ஈவு 
  ஆகிய நிகழ்வுகளில் உம்மால் ஒரு விகிதமுறு எண்ணைப் பெற இயலுமா?ஒவ்வொரு விடையையும் ஓர் எடுத்துக்கட்டுடன் விவரிக்க.

 3. பகுதியை விகிதப்படுத்திச் சுருக்குக \({5\sqrt{3}+\sqrt{2}\over \sqrt{3}+\sqrt{2}}\)

 4. அறிவியல் குறியீட்டு வடிவில் எழுதுக.
  (i) 9768854
  (ii) 0.04567891
  (iii) 72006865.48

 5. கீழ்க்காண்பவற்றைச் சுருக்கி அறிவியல் குறியீட்டு வடிவில் எழுதுக.
  (i) (300000)2x(20000)4
  (ii) \((0.000001)^{11} \div (0.005)^3\)
  (iii) \(\{ (0.00003)^6 \times (0.00005)^4\} \div \{ (0.009)^3\times (0.05)^3\}\)

 6. 5 x 5 = 25
 7. கீழ்க்காண்பவற்றின் 5 வது மூலத்தைக் காண்க 
  (i) 32
  (ii) 243
  (iii) 10000
  (iv) \(\cfrac { 1024 }{ 3125 } \)

 8. முறுடுகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் பண்புகளைப் பயன்படுத்திச் சுருக்குக:
  (i) \(5\sqrt{3}+18\sqrt{3}-2\sqrt{3}\)
  (ii) \(4\sqrt[3]{5}+2\sqrt[3]{5}-3\sqrt[3]{5}\)
  (iii\(3\sqrt{75}+5\sqrt{48}-\sqrt{243}\)
  (iv) \(5\sqrt[3]{40}+2\sqrt[3]{625}-3\sqrt[3]{320}\)

 9. முறுடுகளின் பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் பண்புகளைப் பயன்படுத்திச் சுருக்குக:
  (i) \(\sqrt{3}\times \sqrt{5}\times \sqrt{2}\)
  (ii) \(\sqrt{35}\div \sqrt{7}\)
  (iii) \(\sqrt[3]{27}\times \sqrt[3]{8}\times \sqrt[3]{125}\)
  (iv) \([{\sqrt{225\over 729}}-\sqrt{25\over 144}]\div \sqrt{16\over 81}\)
  (v) \((7\sqrt{a}-5\sqrt{b})(7\sqrt{a}+5\sqrt{b})\)

 10. முறுடுகளை இறங்கு வரிசையில் அமைக்க 
  (i) \(\sqrt[3]{5},\sqrt[9]{4},\sqrt[6]{3}\)
  (ii) \(\sqrt[2]{\sqrt[3]{5}},\sqrt[3]{\sqrt[4]{7}},\sqrt[]{\sqrt[]{3}}\)

 11. (i)இரு முறுடுகளின் கூட்டல் 
  (ii)இரு முறுடுகளின் வேறுபாடு 
  (iii)இரு முறுடுகளின் பெருக்கல் 
  (iv)இரு முறுடுகளின் ஈவு 
  ஆகிய நிகழ்வுகளில் உம்மால் ஒரு முழுமையான முறுடைப் பெற இயலுமா?ஒவ்வொரு விடையையும் ஓர் எடுத்துக்கட்டுடன் விவரிக்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 9th கணிதம் Term 2 மெய்யெண்கள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 9th Maths Term 2 Real Numbers Three and Five Marks Questions )

Write your Comment